Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

DOĞALGAZA BÜYÜK ZAM YOLDA Cepler yanacak Döviz ve ham petrol maliyetleri doğrultusunda bir çalõşma yapan BOTAŞ’õn gaz fiyatlarõnõ şubat ayõnda yüzde 50-70 arasõnda arttõrabileceği iddia edildi. Enerji Bakanõ Yõldõz, Azerbaycan ve İran’dan alõnan gazõn otomatik fiyatlandõrmaya tabi olduğunu belirterek “Bu fiyat zammõnõ be- lirleyen biz değiliz” diye konuştu. 13. Sayfada CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30709 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 4 KASIM 2009 ÇARŞAMBA GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 244 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Bir Tanığın Anımsattıkları Silivri Cezaevi’nde devam eden ikinci Ergenekon davası yargıçlarına, sanık avukatlarından biri, eski Genelkurmay Başkanı emekli Org. Hilmi Özkök’ün tanık olarak dinlenmesi için dilekçeyle başvurmuş. Özkök’ün tanıklığı pek çok açıdan yararlı olur. Zira emekli generalin 3. iddianamedeki ifadesi Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Erdoğan, kampanya nedeniyle Sağlõk Bakanõ Akdağ’a kõzdõ Liderler domuz gribi aşısı olmuyor Sağlık Bakanõ Akdağ’a tepki gösteren Başbakan Erdoğan, “Ben aşõ olmayacağõm. Muhakkak yap- tõrmanõz gerekir diye bir kampanyanõn sürdü- rülmesi yanlõştõr” dedi. Eleştiriler üzerine Akdağ, “Başbakan yaşõ ve sõhhat durumu itibarõyla aşõ- nõn yapõlacağõ kişiler arasõnda değil” açõklama- sõnõ yaptõ. Erdoğan’õn sözlerine muhalefetin yanõtõ gecikmedi. Devlet Bahçeli aşõ olmayaca- ğõnõ açõklarken Ahmet Türk, “Demek ki Baş- bakan bakanõna güvenmiyor” dedi. Deniz Bay- kal da Erdoğan’a “Sen olmayacaksan vatanda- şa niye yapõyorsun” diye sordu. 7. Sayfada Domuz gribine 12. kurban Risk grubu dışında da can alıyor Kayseri’de grip şikâye- tiyle hastaneye giden 37 yaşõndaki bir erkek hasta birkaç saat sonra domuz gribi nedeniyle yaşamõnõ yitirdi. Hastane Başheki- mi Muhammet Güven, “Hastanõn altta yatan, bi- linen bir hastalõğõ yok” di- ye konuştu. Sağlõk Ba- kanlõğõ, domuz gribi ne- deniyle tedavisi hastane- lerde devam eden 31 ya- şõnda bir kadõn ve 55 ya- şõnda kronik hastalõğõ olan bir erkeğin de öldüğünü açõkladõ. 7. Sayfada AKP’li Ergezen’den itiraf ‘Mesaj geliyor evet diyoruz’ AKP Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen, milletve- killerinin çalõşma biçimlerini gözler önüne seren açõklamalar yaptõ. Komisyon üyelerinin tasarõ hak- kõnda bilgi sahibi olmadan çalõşmalara katõldõğõnõ söyleyen Ergezen, “Mesaj gelir gelmez, koştura koştura genel kurula giriyoruz. Girerken de ‘Bu ne tasarõsõ’ diye soruyoruz. Evet verilecek deni- liyor, biz de evet diyoruz” dedi. 6. Sayfada Wolfsburg’a yenildi Beşiktaş şansõnõ yitirdi Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş, grubundaki 4. maçta Al- man ekibi Wolfsburg’a 3-0 yenildi. Siyah-Beyaz- lõ ekip bu sonuçla gruptan çõkma şansõnõ yitirdi. Be- şiktaşlõ yandaşlar maç so- nunda yönetime ve baş- kan Yõldõrõm Demirören’e tepki gösterdi. Spor’da Okulda dini simge İtalya’ya AİHM dersi AİHM, İtalya’da bazõ okullarda çarmõha geril- miş İsa figürleriyle haç işaretleri bulundurulmasõ- na itiraz eden Finlandiya kökenli İtalyan vatandaşõ Lautsi’nin başvurusunu haklõ buldu. Mahkeme sõ- nõflarda dini figürler bu- lunmasõnõn, “anne baba- larõn çocuklarõnõ kendi inançlarõ doğrultusunda ye- tiştirme” ve “öğrencilerin din özgürlüğü hakkõnõ ih- lal” niteliği taşõdõğõna hük- metti. ASLI KAYABAL’ın haberi 11. Sayfada Batõ sistemi Doğu Avrupa’da hüsran Berlin Duvarõ’nõn yõkõlõ- şõnõn 20’nci yõldönümü anõlõrken Ukrayna’da çok partili sisteme destek yüz- de 30’a, Macaristan’da ser- best piyasa ekonomisini olumlu bulanlarõn oranõ yüzde 46’ya geriledi. Eski ABD Dõşişleri Bakanõ Alb- right, “Siyasi kurumlara güven eksikliği ama de- mokrasinin bütününe onay var” dedi. 10. Sayfada CHP raporuna göre, derin iz bõrakan krizin etkisi kolay silinmeyecek 2001’deki çöküşten ağır Erdoğan ‘Kurumlar yõpratõlmasõn’ dedi, askerler için Genelkurmay’a çağrõ yaptõ ‘Yargõya teslim edin’ 1 milyon yeni işsiz Türkiye’deki ekonomik krizin fotoğrafõnõ çeken CHP raporunda, 1 milyon kişinin işini kaybettiği vurgulandõ. Kapasite kul- lanõm oranõ ve sanayi endeksinin düştüğünün al- tõ çizilen raporda ekonominin son üç çeyrekte sert bir biçimde daraldõğõ belirtildi. Kredi kartõ ve tü- ketici kartõ borcu 1 yõlda 2 kat arttõ. Göstergeler bozuldu Rapora göre finansman kalitesini bozan en ciddi gelişme kaynağõ ise tam olarak tespit edilmeyen döviz girişlerini gösteren net hata ve noksan kaleminde gözlenen yaklaşõk 15 milyar dolarlõk net giriş oldu. Kriz mali disiplini ciddi bir şekilde zedeledi. Tüm mali göstergeler 2009 bütçesi ile birlikte bozuldu. 13. Sayfada “İrtica ile Mücadele Eylem Pla- nõ”nõ değerlendiren Erdoğan, partisiyle ilgili hazõrlanmõş bir rapor karşõsõnda sessiz kalama- yacaklarõnõ söyledi. Başbuğ’la görüşmesinde yargõ sürecinin beklenmesi yönünde karar alan Başbakan, Genelkurmay’õ ve yargõyõ sõkõştõrmaya başladõ. “Yönetici makamõndakilerin tu- tuculuk içine girmemesi gerekir. Rahatlõkla yargõya bunlarõ teslim etmelidir” diyen Erdoğan, “hu- kuki süreç işlerken birkaç zanlõ üzerinden ülkenin köklü ku- rumlarõnõn, hukuk sisteminin yõpratõlmasõnõn da doğru olma- dõğõnõ” vurguladõ. 4. Sayfada ‘Çiçek’e tebligat yok’ Ergenekon savcõlarõna “İrtica ile Mücadele Eylem Planõ”na ilişkin belge ve mektup postalayan su- bay bu kez e-posta gönderdi. Savcõlõğõn Albay Çiçek’e ifade için tebligat yapõlmadõğõnõ bil- dirmesinin ardõndan açõklanan e- postada Genelkurmay’da Çiçek ve bir grubun internet sitelerini “irticai” ve “bölücü” diye fişle- diği ileri sürüldü. 8. Sayfada ‘Neden 10 Kasım?’ Kürt açõlõmõnõn ön gö- rüşmesinin 10 Kasõm’da yapõlacağõnõn açõklanmasõ eleştirilere neden oldu. Baykal, “Bu derin bir an- lam mõ taşõyor” diye sordu. Bahçeli de “Kurucusunun ölüm yõldönümünde, Cumhuriyetin varlõğõnõn tartõşõlmasõ düşündürücü” dedi. 4 ve 5. Sayfada Gül, Zere’yi bekliyor Cumhurbaşkanı Gül, ya- kalandõğõ kanser hastalõğõ- nõn “ölümcül evresine” ulaşmasõna karşõn hastane- nin mahkûm koğuşunda tu- tulan Güler Zere’nin serbest bõrakõlmasõ için sivil toplum örgütlerinin başvurduğunu ancak kendisinin “şahsen” başvuru beklediğini açõk- ladõ. 8. Sayfada TÜYAP ödül töreni Sanat Fuarõ Onur Sanat- çõsõ Muhsin Kut, ödülü alõrken, “Tanrõ buradan geçiyor olsa, gerekli kişi- leri selamlayacaktõr” dedi. Kitap Fuarõ Onur Yazarõ Cevat Çapan da sözlerine, “Ne güzel şey Tanrõ’nõn selam verdiği bu insan- larla beraber olmak” diye başladõ. 16. Sayfada Sanat yönetmenliğini Fazıl Say’ın yaptığı Uluslararası Antalya Piya- no Festivali bugün başlıyor. Festi- valin tanıtım toplantısında Fazıl Say ve Cihat Aşkın birlikte Brahms’ın ‘Macar Dansı’nı yorumladı. 10 ya- şındaki piyano sanatçısı Iraz Yıldız da Muammer Sun ve Schubert’in bi- rer eserini çaldı. PELİN GEL AĞAN’ın haberi 17. Sayfada Sağlık Bakanı Recep Akdağ da aşı oldu. Piyano şöleni Fotoğraflar:AA KARADENİZ’İN ÖFKESİ Mümtaz SOYSAL 2. Sayfada YENİDEN BİR ‘DÉJÀ VU’ Ergin YILDIZOĞLU 4. Sayfada SUSKUN VE TEPKİSİZ Hikmet ÇETİNKAYA 5. Sayfada BATICILAR BATI’DAN KOPAMAZ Güray ÖZ 6. Sayfada TALAT’IN GÖZYAŞLARI Orhan BİRGİT 7. Sayfada DOĞAN-TÜSİAD-AKP Mustafa SÖNMEZ 12. Sayfada TÜRKİYE KRİZDEN NE KADAR ETKİLENDİ? Erinç YELDAN 13. Sayfada NE BEKLENİYORDU Kİ? Deniz KAVUKÇUOĞLU 15. Sayfada SAVCI ÖZ: KANADOĞLU HAKKINDA GİZLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR 8. Sayfada İhbarcıdan savcılara e-posta
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog