Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 30 KASIM 2009 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 7 OKTAY EKİNCİ Yaklaşõk 6 yõl görev yaptõktan sonra “merkeze alınan” Yalova Valisi Doç. Dr. Yusuf Erbay, 4 Eylül’de mahkeme kararõyla geri döner dönmez “Yeşil- Mavi Yol” projesine de kaldõğõ yerden devam ediyor. Ne var ki projenin önkoşulu Yalo- va’yõ “çevreye zararlı tesisler”den arõndõrmak olduğundan, özellikle “taş ve maden ocakları”nõn adeta “siyasi himayesi”ni üstlenen “Ankara”nõn baskõlarõndan da kurtulamõyor... O kadar ki ildeki hemen herkes, vali- nin “merkeze çekilmesi”ni de aynõ ne- dene bağlõyor. Valilikten “ruhsat” alõ- namayan taş ve maden ocaklarõna Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ sürekli “izin” veriyor... Marmara’nın cenneti Tamamõ “trekking”, “foto-safari” gibi doğa turizmine uygun bölgeyi ziyaret edenleri önce 17. yy’a ait Hersekzade Camii karşõlõyor; Kocadere köyünde Ço- bankale Anıtı, derken çilek bahçeleri ve çiçek seralarõ başlõyor; Soğuksu, Koca- dere, Fevziye, Tevfikiye, Sermayecik köylerinden Çiftlikköy’e geçtikten sonra Burhaniye, Çukurköy, Dereköy, Lale- dere ve Gacık köylerine ulaşõlõyor. Ora- dan Yalova Merkez, Elmalık, Sugören, Güneyköy ve Kurtköy güzergâhõnda ilerlenerek tarihe tanõklõk etmiş mağaralar gezilebiliyor; yüzlerce yõllõk çõnarlar al- tõnda soluklanõlõyor... Projenin Termal’den sonra, Çınarcık Ortaburun, Çalıca ve Teşvikiye köyle- rinden Armutlu ilçesindeki Selimiye, Hayriye, Mecidiye’den merkeze kadar devam eden bağlantõ yollarõyla tamamlan- dõğõnõ belirten Erbay, tüm bu güzelliklerin arasõndaki İstanbul’a sadece 1.5 saat uzaklõkta bulunan Delmece Yaylası’nõn da Karadeniz yaylalarõyla eşdeğer oldu- ğunu anõmsatõyor... Bakanlık izinleri! İşte bütün bu kültür, doğa ve tarih zenginliklerinin kuşaktan kuşağa yaşa- tõlarak doğa ve kültür turizmiyle “yöre insanının kalkınması”nõ hedefleyen çalõşmalarõn en önemli “engeli” maden ve taşocaklarõ... Yalova Valiliği Mahalli Çevre Kuru- lu 2005 yõlõnda, ilin orman ve çevre zen- ginliğini korumak için “işletmeye geç- miş ocakların dışında yeni ocaklara izin verilmemesi” kararõ almõş. Aynõ ka- rar 2007’de İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi onayõyla “İl Çevre Düzeni Pla- nı”na yansõtõlmõş. Plana titizlikle uyul- masõ için tüm kamu birimlerine genelge gönderilmiş. Buna rağmen, plan kararla- rõna aykõrõ olarak Enerji ve Tabii Kay- naklar Bakanlõğõ Maden İşleri Genel Mü- dürlüğü’nden gelen ve Yalova’daki 17 sahanõn madencilere ihalesini öngören yazõya da aynõ kararlar õşõğõnda “olum- suz” yanõt verilmiş... Maden Dairesi ise ihale ilanõnda õsrar ediyor. Valilik “uygun olmadığını” bil- dirmesine rağmen 24 adet maden arama izni “Bakanlıkça onanmış” durumda. Valilik ise aynõ izinlere “Gayri Sıhhi Müessese (GSM) ruhsatı” vermeyerek, Yalova’nõn orman varlõğõnõ koruma karar- lõlõğõnõ sürdürüyor. Ne var ki valiliğin izin vermediği şir- ketlerden birinin açtõğõ davada, Bursa İda- re Mahkemesi, Çevre Düzeni Planõ’ndaki maden ve taş ocağõ yasağõnõ durdurmuş. Valiliğin mahkemeye itirazõ kabul edil- mediği takdirde, Ankara’dan alõnan tüm ruhsatlarõn önü açõlacak, Yalova’da or- man varlõğõ önemli oranda zarar görecek. Vali Yusuf Erbay, ruhsat bekleyen yeni ocaklarõn açõlmasõ durumunda, biri işlet- me şefi olan iki orman mühendisinin amenajman planlarõ dikkate alõnarak yap- tõklarõ hesaba göre 9 bin 155 hektar alan- da toplam “4 milyon 255 bin ağaç” kesi- leceğini söylüyor. Yalovalõlar, Bakanlõğõ çevre düşmanla- rõndan yana değil, Yeşil-Mavi Yol proje- sinden yana davranmaya davet ediyorlar; kültür, yaşam ve turizm zenginliklerinin Ankara tarafõndan gözden çõkartõlmasõnõ hazmedemiyorlar... Yalova Ankara’ya direniyor Bakanlõğõn taşocağõ izinleri yürürlüğe girerse, 4 milyon 255 bin ağaç kesilecek Yalovaormaniçimesireyeri. Aşõrõ av baskõsõ, tarõmsal ve evsel atõklar, gölün biyolojik çeşitliliğini ortadan kaldõrõyor Eğirdir’de balıkçılık can çekişiyor İstanbul Haber Servisi - Biyolojik çeşitliliği ile Türkiye’nin en önemli sulak alanlarõndan olan Eğirdir Gölü’nde balõkçõlõk; aşõrõ av baskõsõ, tarõmsal ve evsel atõk sularõnõn göle bõrakõlmasõ nedeniyle can çekişiyor. Yüksek ekonomik değere sahip olan kerevit, sudak ve sazan stoklarõndaki düşüş yüzünden 2008 yõlõndan itibaren dört yõl süre ile avlanma yasağõ getirilen gölü kurtarmak için Doğal Hayatõ Koruma Vakfõ (WWF) Türkiye ve Siemens Ev Aletleri’nin başlattõğõ proje de sürüyor. 2 kurum, “Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat” projesi kapsamõnda Isparta’daki Eğirdir Gölü’nde balõkçõlõğõn durumunu ortaya koyan ve çözüm önerileri getiren balõkçõlõk raporunu tamamladõ. Raporda, 1985 yõlõnda Eğirdir Gölü’nde 85 ton sazan avcõlõğõ yapõlõrken, 2007 yõlõnda bu miktarõn 0.2 tona kadar düştüğüne dikkat çekilerek “1985 yılında 300 tonluk sudak avcılığı yapılırken, 2005 yılından bu yana kayda değer miktarlarda sudak balığı avcılığı yapılamamıştır” denildi. 1960’lõ yõllarda Avrupa ülkelerine ihraç edilmeye başlanan kerevitin (tatlõ su õstakozu) de Eğirdir Gölü’nde avlanan ve ekonomik açõdan çok önemli türlerden biri olduğu vurgulandõ. 1980’li yõllarda yõllõk 2000 ton civarõnda kerevit avlanõrken, 1985 yõlõnda Eğirdir Gölü’ne sõçrayan kerevit vebasõyla mücadele için 1986-1999 yõllarõ arasõnda kerevit avcõlõğõnõn yasaklandõğõ anõmsatõldõ. 1999 yõlõndan günümüze kadar kerevit üretiminde aşõrõ av baskõsõ nedeniyle istikrarõn bir türlü sağlanamadõğõ ifade edilen raporda, 2001 yõlõnda 797 tona yükselen üretim miktarõnõn, 2007’de 11 tona kadar düştüğü kaydedildi. Düşüş dikkate alõnarak Eğirdir Gölü Yönetim Planõ kapsamõnda gölde avcõlõk yasaklanõrken 2 milyon adet sazan balõğõ yavrusu göle bõrakõldõ. Göldeki balõk faunasõnõn daha verimli hale getirilmesi amacõyla, göle Avusturya’dan ithal edilen yõrtõcõ bir balõk türü olan genç sudak balõğõndan 10 bin adet aşõlandõ. Avcõ olan bu balõk türü 80’li yõllarõn sonuna kadar gölde hõzla çoğaldõ, sazan ve eğrez dõşõndaki türleri yok ederek göl balõkçõlõğõnõn sazan ve sudak üzerine kurulmasõna yol açtõ. 1990’lõ yõllarõn başõnda göle gümüşi havuz balõğõ aşõlandõ. 10 yõl içinde hõzlõ bir şekilde artõş gösteren bu tür, gölde en baskõn tür haline gelirken 1990’lõ yõllarõn ikinci yarõsõnda göle kadife balõğõ aşõlandõ. 1930’lu yõllardan bu yana meydana gelen değişime bakõldõğõnda gölün balõk faunasõ ve popülasyon dengelerinin bozulduğu, 1950’li yõllarda bildirilen iki türün tamamen yok olduğu görüldü. Göl, çayıra dönecek Raporda, 2006 yõlõnda yaz ve sonbahar döneminde göl yüzeyinde mavi-yeşil jel benzeri bir oluşum gözlendiğine dikkat çekilerek “Tarımsal ve evsel atıkların göle ulaşması, bunun sonucunda yükselen azot ve fosfor oranı ile kirliliğin artması, göldeki su ürünleri avcılığını etkileyen diğer önemli bir sorundur. Özellikle tarımsal ve evsel atıkların göle ulaşması engellenmezse, bu durum Eğirdir Gölü’nün yavaş yavaş bataklığa, bataklığın ardından çayırlığa dönüşmesine yol açacaktır” denildi. Gölde avlanan su ürünü miktarında önemli düşüş var. Mustafa Kemal Üniversitesi’nde (MKÜ) yürütülen proje kapsamında, İzmir, Aydın, Bursa gibi kentlerde yetiştirilen ve ihracatı gerçekleştirilen kaliteli incir çeşitlerinin Hatay topraklarına da uyum sağladığı ve olumlu sonuç alındığı bildirildi. MKÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aytekin Polat, Türkiye’nin yılda yaklaşık 250 bin ton incir üretimiyle dünyada ilk sırada yer aldığını belirterek, incir üretimi açısından Hatay’ın uygun iklim özellikleri ve verimli topraklara sahip olduğunu, ancak bunun tam anlamıyla değerlendirilemediğini vurguladı. Hazırladıkları proje kapsamında Hatay bölgesinde 76 yerel incir çeşidi olduğunu saptadıklarını ancak bu çeşitlerin ihracatta talep edilen büyüklük, ağırlık ve lezzet açısından uygun olmadığını gördüklerini anlatan Polat, Aydın, İzmir, Bursa gibi illerde yoğun olarak yetiştiriciliği yapılan sarılop ve Bursa siyahı gibi ihracatı yapılan çeşitlerin fidanlarının Hatay’da deneme dikiminden olumlu sonuç aldıklarını anlattı. Polat, incirle ilgili Hatay’da yaptıkları çalışmaların sonuçlarını Fas’ta düzenlenen ve 23 ülkeden yaklaşık 150 bilim adamının katıldığı “4. Uluslararası İncir Sempozyumu”nda sunduklarını ve çok olumlu bildirim aldıklarını söyledi. (Fotoğraf: AA) KaliteliincirHatay’auyumsağladı Delmece Yaylası Vali Erbay, ilin gele- ceğini daha “yaşanılır” ve “bereketli” kõlmayõ hedefleyen projelerini “Gidemediğin yer senin değildir” önsözüyle şöy- le tanõtõyor: “Yalova’da dağları şöyle bir ku- caklamayagörün, nice saklı doğal güzellikler- le; kır çiçekleri, yeşilin bütün tonuyla sizi bu- yur eden çınar ağaçla- rı, şelaleler, dipsiz göl- ler, bin bir çeşit koku- suyla yaylalar ve misa- virperver insanıyla bu- luşursunuz...” İstanbul, Kocaeli ve Bursa metropollerine bi- rer saat uzaklõkta, denizi, çiçekleri ve termali ile ekonomik potansiyelini alternatif turizme yön- lendirmiş, Atatürk’ün kenti Yalova için “Mar- mara’nın botanik bah- çesi” tanõmõnõ yapan Er- bay, proje sõnõrlarõnõ da şöyle belirtiyor: “İzmit yönünde Altı- nova ilçesi Hersek kö- yünden başlayıp, Ar- mutlu ilçesinde ta- mamlanan 127 km. Ye- şil-Mavi Yol uzunluğu, 62 km. bağlantı yolları ile toplam 189 km’yi bulan ve zengin tarihi, turistik ve doğal güzel- likleri içinde taşıyan bir bütünlük...” ‘Botanikbahçesi’ Vali Yusuf Erbay. B A Ş B A K A N ’ A M E K T U P Çocuklar barajõ protestoetti TUNCELİ (Cumhuriyet) - Tunceli’de yapõlmasõ planlanan barajlara karşõ bu kez de çocuklar protesto gösterisi düzenledi. Çocuklar, Başbakan Recep Tayip Erdo- ğan’a mektup göndererek baraj yapõmlarõ- nõn durdurulmasõnõ istedi. Yeraltõ Çarşõsõ üstünde bir araya gelen, yaşlarõ 8-9 olan çocuklar, ellerinde “Ba- rajlara hayır” dövizleri taşõdõ. DTP’li Tunceli Belediye Başkanõ Edibe Şahin’in de katõldõğõ eyleme çok sayõda yurttaş des- tek verdi. Çocuklar, derelere özgürlük iste- yerek güvercin uçurdu. Burada bir konuş- ma yapan Hazal Sıla Çelik, Munzur Vadi- si üzerinde yapõlmasõ planlanan barajlarõn çevreye ve insan sağlõğõna vereceği zarar- lara dikkat çekerek şunlarõ söyledi: “Barajlardan ikisi tamamlanmıştır. Di- ğerleri de yapılmak istenmekte olup, ba- rajlarla Munzur ve Pülümür vadileri yok edilecektir. Bu iki vadi bizlerin dünyaya açılan kapılarıdır. Munzur Vadisi’ni ba- rajlarla yok etmek, insanlığa kötülük et- mek olacaktır. Bu yüzden biz Munzur’un çocukları olarak ilimizde barajların ya- pılmasını istemiyor, bundan sonra da karşı çıkacağımızı belirtiyoruz.” Basõn açõklamasõnõn ardõndan çocuklar, PTT Şubesi’ne kadar “Munzur özgür akacak”, “Munzur’a uzanan eller kırıl- sın” sloganlarõ atarak yürüdü. Barajlarõn durdurulmasõ taleplerini içeren mektuplarõ- nõ Erdoğan’a gönderen çocuklar olumlu yanõt beklediklerini belirttiler. ‘İstanbul’da 2040’a kadar su sorunu olmayacak’ AFYONKARAHİSAR (AA) - Şuhut ilçesine bağlõ Kayabelen beldesinde bayramlaşma törenine katõlan Çevre ve Orman Bakanõ Veysel Eroğlu, İstanbul’un 2040 yõlõna kadar su meselesini çözdük- lerini söyledi. Törende bir basõn mensubunun, İstanbul Boğazõ’nõn Kurban Bayramõ’nda akan kanlar ile kõrmõzõya boyanmasõna ilişkin sorusunu cevaplandõran Veysel Eroğlu, “Maalesef az da olsa ge- nelgeye riayet etmeyip yol kenar- larında, yani usulüne uygun ol- mayan şekilde kurban kesenler de oldu. Onları ikaz ediyoruz, bir daha böyle şeyler yapmasın- lar diye. Ama ben şunu gördüm; geçmiş yıllara göre bu çok az ve bu konuda basınımızın dikkatli olması gerekir. Yani neticede İs- tanbul dünya başkenti yani geç- mişle kıyas etmeleri lazım. Diğer arkadaşlarımızı da ikaz ediyo- ruz. Bir daha böyle bir şey yap- masınlar” diye konuştu. BAKAN EROĞLU: MİLLİ PİYANGO ÇEKİLDİ 1.5 milyon TL: 029469 150 bin TL: 197006 5 bin TL: 008334 Bin TL: 068454 110170 210501 422920 452166 500 TL 015137 016435 019237 022631 025512 042942 047215 052130 054374 067516 067721 069311 070493 073066 083617 091918 102413 113361 116161 121187 128500 132120 132689 141197 146494 161406 166503 169836 175814 177395 183717 189940 195178 202560 206414 212404 212474 218698 221598 225540 226175 227858 229077 229450 231156 242531 243799 270955 273555 276923 277961 283239 290436 294432 298588 299264 305852 306589 308411 309449 312021 315612 328862 351626 354256 356932 369210 375300 386611 387518 392173 398538 411102 411141 428829 430148 433019 436667 438492 446189 459920 462372 467272 479207 499786 510217 510370 515907 525025 527400 537285 547613 550381 564259 566146 582000 588222 588895 596932 599789 300 TL 000783 009832 010746 011231 012849 015282 018180 019965 020300 028310 032628 037727 038840 041242 045141 045387 046060 047810 050222 051993 056412 057172 065689 066971 069560 072245 073013 074300 076196 076782 083995 089126 090951 098264 099710 100096 101273 108413 111082 111233 112125 114418 115288 126661 127182 130883 132917 134546 139227 147086 149371 152975 169786 173362 179367 184016 190547 192215 193516 199113 199207 201198 203679 206345 211268 214399 220371 226554 228642 228958 229742 236641 249544 251717 253302 254747 258129 264239 264794 266018 267400 267889 270084 277190 280001 283171 283240 286340 286410 288179 297184 298234 319921 321660 323960 324426 324547 325120 325933 329587 329612 329919 332611 332833 338802 339353 340183 344496 344663 358625 361209 365628 369523 372292 383577 383831 401061 407180 409442 410115 410615 413567 419152 427082 429628 449030 458461 462333 480446 481338 482411 483799 491783 492068 495345 508827 513415 516070 516502 530713 537949 539828 547641 561580 564660 566361 566555 576475 584421 585172 150 TL 05559 07383 08148 08523 08714 11883 11923 13405 14152 16878 20740 23499 29150 29431 33868 33986 35012 45855 46474 50287 56560 56960 57010 57335 60849 61699 66417 68501 68920 71315 72460 74075 75349 77343 81124 91599 92497 95812 99126 99199 80 TL 0023 0384 0805 1186 1994 2590 3871 4358 4463 4858 5122 5452 5624 5830 6003 6778 7017 7235 8210 8995 32 TL 006 013 029 263 284 508 577 664 891 904 24 TL 29 35 52 69 76 Amorti 4 ve 6 Tuncelili çocuklar, Munzur Vadisi üzerine yapõlmasõ planlanan barajlara karşõ eylem yaptõ. Başbakan Erdoğan’a bir mektup gönderen çocuklar, olumlu yanõt beklediklerini söyledi. Çocuklar “derelere özgürlük” istemiyle beyaz güvercinler uçurdu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog