Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 30 KASIM 2009 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 3 SÖZ ÇİZGİNİN Turhan Selçuk - BİZİM GİBİLERE ALKOLİK DENMEZ ABİCİM, ZAMKOLİK DENİR.. Kayõp çocuklar için merkez AYŞE SAYIN ANKARA - Kadõn, aile ve SHÇEK’den sorumlu Devlet Bakanõ Selma Aliye Ka- vaf, kayõp çocuklarõn bulunmasõ için ulu- sal bilgi sistemi oluşturma aşamasõnda ol- duklarõnõ söyledi. Kavaf, oluşturulacak proje ile kayõp çocuklarõn bulunmasõ için kamu ve sivil toplum kuruluşlarõ arasõnda işbirliği ve koordinasyonun sağlanacağõnõ ve ortak veri tabanõ oluşturulacağõnõ belirtti. İstanbul Bağõmsõz Milletvekili Ahmet Tan’õn kayõp çocuklarla ilgili yazõlõ soru önergesini yanõtlayan Kavaf, SHÇEK’e bağlõ kurumlarda kayõp çocuk bulunmadõ- ğõnõ söyledi. Kayõp çocuklarla ilgili Kayõp Çocuklar Ulusal Bilgi Sistemi’nin oluştu- rulmasõ için çalõşmalarõn sürdüğü bilgisi- ni veren Bakan Kavaf, söz konusu proje- nin SHÇEK koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye Barolar Birliği ve Başbakanlõk İnsan Haklarõ Başkanlõğõ’nõn işbirliği ile başlatõldõğõnõ söyledi. Bakan Ka- vaf, söz konusu proje ile ülkede kaybolan çocuklarõn bulunmasõ için ulusal bilgi sis- temi oluşturulacağõnõ ifade etti. Aile yapıları incelenecek Böylece kamu ve sivil toplum kuruluş- larõ arasõnda işbirliği ve koordinasyon sağ- lanacağõnõ kaydeden Bakan Kavaf, “Oluş- turulacak veri tabanından elde edilecek verilerle kayıp çocukların aile yapıları- nı incelemek, kayıp olaylarının neden- lerini ortaya koymak, konu ile ilgili toplumsal duyarlılığı arttırmak ve kayıp çocukların bulunmasında mümkün olan tüm imkânların kullanımını sağlaya- rak bu konuda etkinliği arttırmak amaç- lanmaktadır” bilgisine yer verdi. Haber Merkezi - Türkiye’de 81 ilde gö- rülen ve 160’tan fazla yurttaşõn yaşamõnõ yi- tirmesine neden olan do- muz gribi hastalõğõna yol açan virüsün mu- tasyonuna karşõ yeni aşõ- larõn alõnabileceği bil- dirildi. Domuz gribi sal- gõnõ nedeniyle 70’i aşkõn yurttaş yoğun bakõmda tedavi görürken yaşa- mõnõ yitirenlerin 92’sin- de, grip açõsõndan risk ta- şõyan altta yatan kronik hastalõk belirlendi. Bu durumun, aşõlanmanõn önemini bir kez daha gündeme getirirken vi- rüsün mutasyona uğra- masõ da uzmanlarõ endi- şelendiriyor. Uzmanlar, mevcut aşõ- larõn mutasyon sonrasõ oluşabilecek duruma karşõ etkili olmayabile- ceğini belirtti. Türki- ye’nin, domuz gribi vi- rüsünün mutasyon geçi- rip mevcut aşõlarõn et- kinliğini kaybetmesi ha- linde, küçük bir fiyat farkõ ödeyerek yeni üre- tilecek aşõlarõ da alabi- leceği bildirildi. Sağlõk Bakanlõğõ, virüsün mu- tasyon geçirebileceği ih- timalini göz önüne ala- rak, aşõ temin ettiği 3 fir- ma ile yaptõğõ anlaşma- ya bununla ilgili hüküm de koydurdu. Öte yandan, Çevre ve Orman Bakanlõğõ, 81 ilin valiliklerine gönde- rilen genelgede domuz gribinden kaynaklanan tõbbi atõklara maruz ka- lan herkesin potansiyel risk grubunda olduğu uyarõsõnda bulundu. Mutasyon için yeni aşõ DOMUZ GRİBİ BURSA (Cumhuriyet) - Bursa’da bayram gezmesine çõkan üniversite öğ- rencisi 4 gencin bulunduğu Atıl Arda yö- netimindeki otomobil aşõrõ hõz nedeniyle kontrolden çõktõ. Otomobil Bursaray’õn Küçük Sanayi İstasyonu yakõnlarõnda takla atmaya başladõ. Bursaray duvarõ da aracõ durdurmaya yetmedi ve araç, takla atarak yakõndaki durağa daldõ. Durakta otobüs bekleyenlerden Resmiye Yurte- ri (64), Ebru Candaş (21), Hikmet Di- kici (43) ve Semra Çetin olay yerinde yaşamõnõ yitirdi. 5’i durakta bekleyen- lerden olmak üzere 9 kişi de yaralandõ. Bayramlaşmaya geldi hap satarken yakalandõ Bu kez ‘evrakta sahtecilik’ cezası ŞANLIURFA (Cumhuriyet) - Şanlõurfa’da kesime götürülürken kaçan kurbanlõk boğaya eziyet ettiği için idari para cezasõna çarptõrõlan M.H.Ç, “evrakta sahtecilik” iddiasõyla gözaltõna alõndõ. Sorgudaki işlemlerinin ardõndan Şanlõurfa Adliyesi’ne götürülen M.H.Ç, tutuksuz yargõlanmak üzere serbest bõrakõldõ. M.H.Ç’ye Kurban Bayramõ’nõn ilk günü kesime götürülürken kaçan boğaya kötü muamele ettiği gerekçesiyle 969 TL ceza verilmişti. Âşık olduğu kızı vurup intihar etti KÖPRÜKÖY (AA) - Erzurum’un Köprüköy ilçesinde bir kişi, evliliklerine karşõ çõkõlmasõ üzerine âşõk olduğu kõzõ öldürdü, ardõndan da intihar etti. Ilõcasu köyünde yaşayan Cabbar Çõnar (23), âşõk olduğu dayõsõnõn kõzõ S.K. (15) ile evlenmek istediğini belirterek bir süre önce ailesini dayõsõnõn evine gönderdi. Ancak S.K’nin ailesi, kõzlarõnõn yaşõnõn küçük olduğu gerekçesiyle evliliğe karşõ çõktõ. Bunun üzerine dün sabah erken saatlerde dayõsõnõn evinin önüne gelen Çõnar, S.K’yi, konuşmak istediğini söyleyerek dõşarõ çağõrdõ. Daha sonra babasõna ait tabancayla S.K’yi göğsünden vuran Cabbar Çõnar, ardõndan da silahla başõna ateş ederek intihar etti. Korsanlara göz açtırılmıyor TBMM (AA) - Son 3 yõlda, 7 milyon 750 bin kaçak film CD/VCD/DVD’si ele geçirildi. Kültür ve Turizm Bakanlõğõ’nõn verilerine göre, 2007-2008-2009 yõllarõnda korsan yayõnla mücadele için 9 bin 506 operasyon yapõldõ. Bu operasyonlarda, 10 bin 312 kişi yakalandõ. En çok operasyonun yapõldõğõ ve şahsõn yakalandõğõ yõl ise 2007 yõlõ oldu. 2007’de 2 milyon 222 bin, 2008’de 1 milyon 569, 1 Ekim 2009’a kadar da 890 bin olmak üzere toplam 4 milyon 682 bin kaçak CD/VCD ele geçirildi. Son 3 yõlda, 3 milyon 66 bin kaçak DVD’ye de el konuldu. Böylece son 3 yõlda el konulan CD, VCD ve DVD sayõsõ 7 milyon 748 bin 437’ye ulaştõ. Çocuğunu hastanelik etti MUĞLA (Cumhuriyet) - Muğla’nõn Kavaklõdere ilçesinde psikolojik sorunlarõ olduğu belirtilen anne, 14 aylõk kõzõ S.B’yi döverek hastanelik etti. Beyin travmasõ geçirdiği anlaşõlan çocuk Muğla Devlet Hastanesi’nde yoğun bakõma alõndõ. Anne F.B, “Ben dövmedim, 3 yaşõndaki ağabeyi dövdü” dedi. Suriye’nin Haseki vilayetine bağlı Resulayn ka- sabasından gelip dün sabah saatlerinde 4 kişilik ailesiyle birlikte sınır kapısından geçen A. S’nin (22), ilçe merkezinde cinsel gücü arttırıcı hap sat- tığı yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri hare- kete geçti. Kısa süreli kovalamacanın ardından A.S. yakalandı. Gözaltına alınan zanlıyı güven- lik güçlerinin elinden almak için çaba harcayan yakınlarının oluşturduğu kalabalık, bir polis memurunun havaya uyarı ateşi açması sonucu da- ğıldı. Üzerinde 300 adet cinsel gücü arttırıcı hap bulunan A.S. ülkesine iade edildi. (Fotoğraf: AA) AŞIRI HIZ YAPAN ARAÇ KONTROLDEN ÇIKIP DURAKTAKİLERİ EZDİ: 4 ÖLÜ 3. GÜNÜN BİLANÇOSU AĞIR: 9 ÖLÜ, 50 YARALI Bayram gezisi kana bulandı ● Bayramõn 3. gününde de trafik kazalarõnda bilan- ço ağõr oldu. ● Dün meydana gelen diğer trafik kazala- rõnda 9 kişi öldü 50 kişi yaralandõ. ● Ankara’nõn Elmadağ ilçesinde, eski DTP Ankara İl Başkanlõğõ İsmail Ancõ’nõn oğ- lu Fõrat Ancõ, (19) kullandõğõ otomobilin uçuruma yuvarlanmasõ sonucu yaşamõnõ yitirdi. ● Adõyaman’õn Gölbaşõ ilçesi Çağlayancerit yol ayrõmõnda meydana gelen kazada, sürücü Sabri Ulakçõ, Yasin Ulu- taş ve Abdullah Ulutaş öldü. ● Sõvas’tan Kangal yönüne giden otomobil devrildi. Dilaver Başer öldü eşi Ayşe Başer yaralandõ. ● Muğla’nõn Eşen beldesinde Ramazan Kuzu’nun kullandõğõ otomobil, Mehmet Uyku (38) ida- resindeki motosikletle çarpõştõ. Uyku, öldü, 3 kişi yaralandõ. Yurdun çeşitli yerlerindeki diğer kazalarda da 3 kişi öldü, 42 kişi yaralandõ. Kazada ölenlerin yakınları sinir krizleri geçirdi. (AA) Bakan Kavaf, ulusal bilgi sistemi oluşturularak sivil toplum kuruluşlarõyla işbirliği yapõlacağõnõ söyledi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog