Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

TV Servisi - ‘60’lõ yõlla- rõn ortasõndayõz... New York’un Batõ yakasõndaki Hell’s Kitchen denilen ma- hallede yaşayan dört arkadaş hot-dog arabasõ çalmak ve bir adamõ ağõr yaralamak suçuyla õslah evine gönde- riliyor. Burada yaşadõklarõ deneyimler, cinsel taciz on- lara tam bir hayat dersi ve- riyor. Dõşarõ çõkõnca biri ga- zeteci, bir diğeri savcõ yar- dõmcõsõ olurken ikisi de suç işlemeyi sürdürüyor... Benzerleri çok yapõlmõş bir film “Kardeş Gibiydi- ler’’. Barry Levinson güç- lü oyuncu kadrosu, iyi bir öykü; sõkõ fõkõ arkadaşlõk, ço- cuklara uygulanan şiddet, hapishane atmosferi gibi sü- rekli ilgi gören temalarõ bi- raraya getirerek sõradõşõ bir film çekmeyi denemiş. Filmin birinci bölümün- deki anlatõm çok iyi ve inan- dõrõcõ, ancak ikinci bölümde bireysel özellikleri öne çõ- kartarak tamamen “tribüne oynuyor’’ yönetmen. Büyük oyunculardan oluşan kad- roda herkes tek başõna iyi, ancak takõm oyunu alt dü- zeyde. Siyah-beyaz geridö- nüşlerle aşõrõ uzatõlan “Kar- deş Gibiydiler’’de genç oyuncular ilkyarõ gözükür- ken, ustalar onlarõn yaşlõ- lõklarõnõ oynamak için ikin- ci yarõ ortaya çõkõyor. Robert De Niro ve Dus- tin Hoffman ikilisinin ilk kez biraraya geldiği film, İtalyan asõllõ Amerikalõ ya- zar Lorenzo Carcater- ra’nõn aynõ adlõ romanõndan sinemaya uyarlanmõş. Akkor’un yaşamöyküsü TV Servisi - Kanal 24’ün “Belgesel” kuşağõnda bu hafta, Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Gönül Akkor’un yaşamõna yer veriliyor. 1959 yõlõnda TRT’nin açtõğõ sõnavla Ankara Radyosu’na giren sanatçõnõn yaşamõyla ilgili bilinmeyenlerin yansõtõlacağõ belgeselde, Akkor’un sanatla iç içe geçen 50 yõlõ, sahne hayatõ ve albümleri dostlarõnõn anlatõmõyla ekrana geliyor. 72. Koğuş TV Servisi - Orhan Kemal’in eserinden uyarlanan “72. Koğuş” adlõ tiyatro oyununun başrol oyuncularõ Kerem Alışık, Azra Akın ve Yavuz Bingöl, “5N 1K”nõn konuklarõ oluyor. Cüneyt Özdemir’in sunduğu yapõmda, “72. Koğuş”un politik ve magazinsel yönü hakkõnda sohbet ediliyor. TV Servisi - “Guguk Ku- şu”, “Hair” ve “Amadeus” gibi sinema tarihinin unu- tulmaz filmlerine imza atan Milos Forman’õn yönettiği “Goya’nın Hayaletleri”, TV’de ilk kez Kanal 1’de ek- rana geliyor. Forman’õn çalõşmasõ, alõ- şõlmõş bir biyografik film olmaktan çok ünlü İspanyol ressam Franciso Goya’nõn gözünden İspanya’nõn engi- zisyon dönemine ve Napol- yon rejimine õşõk tutuyor. 1790’lõ yõllarõn İspanya’sõn- da geçen filmde, politik sar- sõntõlar ve tarihsel değişim- lerle dolu dönemin kargaşa- sõna yakalanmõş bir grup in- sanõn öyküsü anlatõlõyor. Filmin İspanyol Engizis- yonu’nun son yõllarõnda baş- layan konusu, Napolyon or- dularõnõn İspanya’yõ işgali yõllarõnda devam ederek Fransõz ordularõnõn yenilgi- si ve Wellington’un güçlü iş- gal ordularõ tarafõndan İs- panyol monarşisinin resto- rasyonuna kadar uzanõyor. Javier Bardem, Natalie Portman, Stellan Skars- gård gibi güçlü isimlerden oluşan kadrosuyla dikkat çe- ken yapõmõn öyküsü şöyle: Ressam Francisco Goya, 1700’lerin sonunda İspan- ya’nõn en ünlü ressamõ ola- rak Kral IV Carlos’un hi- mayesinde sanatõnõn en ba- şarõlõ eserlerini vermektedir. İlham perisi olarak kabul et- tiği güzeller güzeli Inés, En- gizisyon Mahkemesi ve bu mahkemenin kararlarõna giz- liden gizliye etkide bulunan rahip Lorenzo tarafõndan ah- laksõzlõk ve toplum değerle- rine karşõ gelmekle suçla- nõnca Goya, Inés’in bağõş- lanmasõ için büyük bir savaş verir. Güzel Inés’i mahkumiyet- ten, işkenceden ve ölüme terkedilmekten kurtaramasa da, 20 yõl sonra Fransõzlar en- gizisyonu kaldõrõp mahkum- lar serbest bõrakõlõnca, Goya, Lorenzo ve Inés arasõndaki asõl hesaplaşma o zaman başlayacaktõr. Kimi dramatik zaaflarõnõ başarõlõ dekor, kostüm, mü- zik ve görüntüleriyle örtbas eden sağlam bir teknik alt- yapõya sahip olan “Goya’nın Hayaletleri”, etkileyici ta- rihsel bir dönem filminin tüm albenisini kuşanmõş, son derece ilginç bir film. Unu- tulmaz rahip Lorenzo ka- rakteriyle günümüze de gön- dermelerde bulunan “Go- ya’nın Hayaletleri”nde Lo- renzo’yu oynayan Javier Bardem de unutulmaz bir oyun çõkarmõş. GDO’lu ürünler TV Servisi - Anne-babalara çocuklarõyla ilgili sorunlarõnda rehber olmayõ amaçlayan “Anne Olunca Anladım”õ, Hülya Yıldırım sunuyor. Yapõmõn bugünkü bölümünde, GDO’lu ürünlerin insan sağlõğõna, özellikle de çocuklara etkileri hakkõnda bilgi veriliyor. Yeditepe Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fikrettin Şahin’in konu hakkõnda açõklamalarda bulunacağõ programda, izleyicilerin sorularõna da yanõt aranõyor. Yedi Kocalõ Hürmüz TV Servisi - Kültür-sanat programõ “Gece Gündüz”ün bu bölümüne, Haluk Bilginer ile Ezel Akay katõlõyor. Yekta Kopan’õn sunduğu yapõmda, Ezel Akay’õn yönettiği ve geçen hafta vizyona giren “Yedi Kocalı Hürmüz” hakkõnda sohbet ediliyor. Filmin başrol oyuncusu Haluk Bilginer programda, tiyatro ve diğer sanat çalõşmalarõndan da söz ediyor. Akşama Doğru TV Servisi - Söyleşi ve müzik programõ “Akşama Doğru”yu, pop müziğin sevilen isimlerinden Nükhet Duru sunuyor. Yapõmcõlõğõnõ Cemal Karataş’õn üstlendiği programõn bugünkü bölümüne, ünlü kantocu Nurhan Damcıoğlu konuk oluyor. Programda, birbirinden güzel şarkõlar ve kantolar eşliğinde eski bayramlar konuşuluyor. Yüz Yüze TV Servisi - NTV’nin bayram özel programõ “Yüz Yüze”nin saat 19.30’da ekrana gelecek akşamki bölümüne, oyuncu Rasim Öztekin ile müzisyen Fuat Güner konuk oluyor. Öztekin ve Güner yapõmda, nasõl tanõştõklarõnõ, birlikte rol aldõklarõ ortak projeleri, hobilerini ve yaşama bakõşlarõnõ anlatõyorlar. Bitirimler... 09.30 Flash TV Güldürü oSezer, okulun en yaramaz öğrencisidir. Öğ- retmenlerine yaptõğõ şakalar herkesi bezdir- miştir. Sonunda bir öğretmeni Sezer yüzünden işin- den olur. Yaptõğõna pişman olan Sezer, öğretmeni- ni geri kazanmak için uğraşacaktõr. Yönetmen: Ül- kü Erakalõn. Oyuncular: Perihan Savaş, Sezer İna- noğlu, Adile Naşit (1975). Bülbül... 12.45 Flash TV Duygusal oHasta annesiyle evlerine sõğõndõğõ zengin ak- rabasõ ve sevdiği müzisyen gencin aşkõ arasõnda kalan yoksul kõzõn öyküsü. Yönetmenliğini Nejat Saydam’õn üstlendiği filmde Türkân Şoray, Murat Soydan ve Tanju Gürsu var (1972). Sensiz... 13.30 Kanaltürk Dram oKüçük yaşta sakat kalõp, yõllar sonra da kaba- dayõ olan içe dönük bir delikanlõ ile pavyona düşmekten kurtardõğõ bir genç kõzõn öyküsü. Yö- netmen: Ertem Göreç. Oyuncular: Kadir İnanõr, Pe- rihan Savaş, Yaşar Yağmur. Küre 19.45 Kanaltürk Gerilim o(Sphere) - Amerikalõ bilimadamlarõ, günün bi- rinde okyanusun 3000 metre dibinde yatan bir enkazõn farkõna varõrlar. Garip bir enerji yayan bu enkazõn incelenmesi için bir ekip oluşturulur. Yön: Barry Levinson. Oyn: Dustin Hoffman, Sharon Stone, Samuel L. Jackson (1998 ABD, 120 dk). 21.15 / TNT / Kardeş... Ayrıntı yanda Soygun 22.00 CNBC-e Macera o(Reindeer Games) - Yönetmenliğini John Frankenheimer’õn üstlendiği yapõmda, hapis- haneden çõktõktan sonra tek amacõ yeni bir hayat kur- mak olan ancak bunun için öncelikle bir soygun yap- masõ gereken Rudy adlõ bir gencin serüveni anlatõ- lõyor. Oyn: Ben Affleck, Gary Sinise, Charlize The- ron, Dennis Farina (2000 ABD, 104 dk). Jack Hunter... 22.10 Star Macera o(Jack Hunter And Quest For Khenaten’s Tomb) - Jack, NSA sorumlusu Liz Johnson ile buluşur. Liz, Dr. Lena Halstrom’ün Mõsõr’da bulduğu Ugarit sembollerinin Akhenaten Firavunu ile bağ- lantõlõ olduğunu açõklar. Bu olayõ araştõrmaya karar veren Jack, Mõsõr’a gider. Yönetmen: Terry Cun- ningham. Oyuncular: Joanne M. Kelly, Ivan Sergei, Mario Bassil (2008 ABD, 94 dk). Ani Ölüm 22.20 CINE 5 Macera g(Sudden Death) - İtfaiyecilik yaptõğõ sõrada kazayla bir çocuğun ölümüne sebep olan Dar- ren Maccord, bir stadyumda güvenlik görevlisi olarak çalõşmaktadõr. Çocuklarõnõ götürdüğü bir hokey maçõna ABD başkan yardõmcõsõ da seyirci ola- rak katõlõr. Ancak teröristler stadõ kana bular. Yö- netmen: Peter Hyams. Oyn: Jean-Claude Van Dam- me, Powers Boothe (1995 ABD, 110 dk). 23.20 / Kanal 1 / Goya’nın... A. yanda Kalbini Dinle 00.50 atv Dram g(August Rush) - Yetenekli ve karizmatik İr- landalõ gitarist ile genç ve güzel çellist New York’taki Washington Square’de karşõlaşõrlar, an- cak bu sõradan bir gece değildir. Büyülü anlar yaşayan ikili bir süre birbirlerinden ayrõ düşeceklerdir. An- cak onlarõ ufak bir çocuk bir araya getirecektir. Yö- netmen: Kirsten Sheridan. Oyuncular: Freddie Highmore, Keri Russell, Jonathan Rhys Meyers (2007 ABD, 114 dk). İpek Yolu... 01.00 Show TV Macera g(Children of Huang Shi) - 1937 yõlõnõn Şan- gay’õnda geçen filmde, Çin’deki Japon işgali- ni takip etmekle görevli bir gazetecinin yaşadõkla- rõ anlatõlõyor. Roger Stpottiswoode’un yönettiği filmde, Jonathan Rhys Meyers, Yun-Fat Chow ile Radha Mitchell gibi sanatçõlar oynuyor (2008 Avus- tralya-Çin-Almanya, 125 dk). SAYFA CUMHURİYET 30 KASIM 2009 PAZARTESİ 14 TELEVİZYON cumtv@cumhuriyet.com.tr 10.00 TV Gazetesi 12.10 Gündem 13.00 13. Saat 14.00 Neler Oluyor? 15.00 Haberler 15.10 Belgesel 16.00 Haberler 16.10 Sahne Sanatları 17.00 Yurttan Haberler 18.00 Hatırla 19.00 Ana Ha- ber Bülteni 20.30 Gökyüzü 20.30 Söz Genç- lerde 21.30 Ozan Telinden 23.00 Haber Ma- sası 24.00 Gündem (0 212 251 50 90). 07.00 Farklı Bir Gün 10.00 Çizgi Film Kuşağı 11.00 Neşeli Günler 12.40 Dizi: Yanık Koza 14.20 Yarışma: Diyetteyiz 15.40 Yerli Film: Sınıfta Şenlik Var 17.15 Nası‘ Olacak Bu İş? 18.00 Baş- ka Yerde Yok 19.35 Haber Bülteni 20.25 Günün Yorumu 20.40 Diyetteyiz 22.20 Ya- bancı Film: Ani Ölüm 00.30 Yakın Takip 02.00 Haberler (0 212 331 60 31). 09.00 Dizi: En Son Baba- lar Duyar 10.00 Günbegün 13.00 Haber 13.15 Spor 13.30 Bayram Sefası 14.30 Komedi Dükkanı 16.20 Dizi: Bahar Dalları 17.50 Bir Zahmet 18.30 Habere Doğru 19.00 Haber 19.45 Spor 19.55 Hay- di Dostlar Vakit Tamam 21.35 Dizi: He- saplaşma 23.20 Enine Boyuna 00.50 Günün Ardından 01.10 Dizi: Dedektif Lnyley 02.00 Dizi: En Son Babalar Duyar 02.50 Hesap- laşma 04.00 Müzik (0 312 463 43 43). 09.30 Belgesel: Meşe Kö- mürü 11.20 Sağlıklı Günler 11.50 Kültür Sanat Günlü- ğü 12.30 Anadolu’dan 13.15 Gönül Makamı 13.30 Yemyeşil 13.35 Hayat Akarken 14.35 Sanat Güncesi 15.15 Bakış: İş’te Gündem 15.55 Kültür Sanat Günlüğü 16.10 Anadolu’dan 16.30 Belge- sel: Meşe Kömürü 17.35 Dünyaya Bakış 18.20 Avrupa Vizyonu 18.45 Bir Şey Yap- malı 19.10 Kültür Penceresi 19.30 Kültür- Sanat 20.20 Yemyeşil 20.25 Medya Müfettişi 21.10 İşin Doğrusu 22.25 Halfeti’den Ha- sankeyfe: Sudaki Umut 23.30 Mavera’ya Yolculuk 00.25 Senfonik ve İlahiler 01.25 Göz Önünde (0 212 259 72 75). 08.00 Yeni Gün 09.20 Fark Yaratanlar 10.15 Saba Tü- mer’le Bu Gece (Kolaj) 12.10 İyi ki Varsın 13.00 Güncel 14.20 beşN birK 15.15 Şampiyonlar Ligi Özel 16.10 İyi ki Varsın 17.10 Her Yerde Bir Ha- ber Var 18.15 Afiş 19.00 360 Derece 20.00 Trendikon 21.00 İyi ki Varsın 22.00 5N 1K 23.05 Saba Tümer ile Bu Gece 01.15 Afiş (Tekrar) (0 212 413 56 00). 08.00 Çizgi Film 10.10 Şahane Çocuklar 11.30 Anne Olunca Anladım 13.00 Sağlıklı Günler 14.20 Dizi: Yalancı Romantik 15.30 Dizi: Emret Komutanım 17.20 Lezzete Yolculuk 18.30 Haberler 19.50 Kelime Oyunu 21.30 Yüz Yüze 23.20 Yabancı Film: Goya’nın Hayalet- leri 01.20 Haber (0 216 554 66 11). 07.00 Dizi: Merlin 18.50 The Jay Leno Show 20.00 Dizi: Two and A Half Men 20.30 Dizi: The Big Bang Theory 21.00 Dizi: Without a Trace 22.00 Yabancı Film: Soygun 24.00 The Jay Leno Show 01.00 Dizi: Two And A Half Men 01.30 Dizi: The Big Bang Theory 02.00 Without a Trace (0 212 330 01 01). 06.30 Dizi: En İyi Arkadaşım 09.00 Yarışma: Benim Kocam Bir Melek 11.00 Dizi: Cennet Mahallesi 13.30 Gün Ortası Haberleri 14.00 Deryalı Günler 16.00 Yemekteyiz 19.00 Ana Haber Bülteni 19.50 Spor Sayfası 20.00 Dizi: Ezel 23.00 Yemekteyiz 01.00 Yabancı Film: İpek Yolu Çocukları 03.00 Dizi: Gece Sesleri 04.45 Dizi: Ezo Gelin (0 212 355 01 01). 09.00 Haber Merkezi 09.10 Bayramda Yüz Yü- ze 10.00 Haber Merkezi 10.10Barcelona - Real Madrid Futbol Karş. (Özet) 11.10 Tadı Damağımda Bayram 12.00 Haber Merke- zi 12.10 Spor 12.20 Gece Gündüz Bayram 14.20 Spor 14.40 Lifestyle 15.00 Günün İçinden 15.10 Günlerin Getirdiği 17.00 Haberler 18.20 Gece Gündüz Bayram 19.00 Akşam Haberleri 19.30 Bayramda Yüz Yüze 20.00 Spor Aşkı 22.00 Gece Bül- teni 23.00 Bayramda Yüz Yüze 24.00 Ge- ce Bülteni 00.45 Bayramda Yüz Yüze 01.10 Kırmızı Çizgi (0 212 335 00 00). 08.50 Yerli Film: Sisli Hatıralar 11.00 Gün Ortası 11.10 Zuhal To- pal’la İzdivaç 15.00 Yaşam: Dr. Öz Show 16.00 Birimiz Hepimiz İçin 19.00 Haber 19.50 Spor 20.00 Di- zi: Benim Annem Bir Melek 22.10 Yaban- cı Film: Jack Hunter Büyük Macera 00.10 Arena 02.00 Haber (0 212 413 50 00). 07.00 Uyandırma Servisi 08.05 Haber Masası 10.32 Haber Sahası 11.05 Gündem 12.05 Hülya Avşar Soruyor 12.35 Sektör Dosyası 13.00 13 Ajansı 14.05 Üç İnsan Üç Öykü 15.05 Haber Masası 16.45 Türkiye Konuşuyor 17.05 Söz Sende 18.00 Haber 19.05 Belgesel: Güz Sancısı 20.00 Sansürsüz 22.00 1 Gün 23.00 Hülya Avşar Soruyor 24.00 Haber 00.10 Sansürsüz (0 212 313 60 00). 07.00 Dizi: Benim Annem Bir Melek09.25 Yabancı Film: Giz- li Hazine 10.45 Dizi: Selena 13.00 Mavi Şeker 15.10 Bir Şarkısın Sen 18.30 Ana Haber 20.00 Dizi: Adanalı 22.30 Dizi: Avrupa Yakası 00.50 Ya- bancı Film: Kalbini Dinle 03.00 Dizi: Ka- palıçarşı 04.30 Dizi: Çocuklar Duymasın 05.30 Haber (0 212 354 30 00). 09.00 Dizi: Aile Bağları 10.00 Yer- li Film: Savunma 11.30 Dizi: Ka- nıt Peşinde 12.30 Dizi: Days Of Our Lives 13.30 Dizi: Yakın & Uzak 14.00 Dizi: Catherine Co- okson 15.00 Yerli Film: Bir Yudum Mut- luluk 16.30 Çizgi Film 18.00 Dizi: Fraiser 18.30 Dizi: Kuzey Yıldızı 19.45 Dizi: Lost 21.00 Haber 21.15 Yabancı Film: Kardeş Gibiydiler 23.30 Dizi: Silent Witness 00.30 Dizi: Durham County (0 212 347 66 00). 08.30 Çizgi Film 11.15 Akasya Durağı 13.30 Dizi: Geniş Aile 16.00 Dizi: Arka Sokaklar 18.45 Koca Kafalar 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Spor 20.15 Dizi: Arka Sokaklar 23.00 Dizi: Hanımın Çiftliği 01.15 Muhabbet Kralı 05.00 Yerli Film: Ha- yat Köprüsü (0 212 478 00 88). 07.00 Yabancı Film: Wyatt Earp 10.00 Ebruli 13.00 Gün Ortası 14.00 Dizi: Gurur 15.15 Uzman Avı 16.00 Dizi: Şöhret Yolunda 17.00 Akşama Doğru Nükhet Du- ru 19.00 Ana Haber Bülteni 20.15 Galaksi Rehberi 21.15 8’de 8 Futbol 22.00 Bizim Stadyum 01.00 Gülhan’ın Galaksi Rehberi 01.50 8’de 8 Futbol (0 212 288 51 52). 09.30 Film: Bitirimler Sınıfı 11.30 Dizi: Gerçek Kesit 12.45 Yerli Film: Bülbül Yuvası 15.00 Paylaştıkça 18.10 Günün İçinden 18.30 Haber 19.17 Ceylan Show 23.00 Gece Hattı 00.35 Rüyanız Hayrolsun 03.30 Haber (0 212 256 82 82). 07.00 Çizgi Sinema: Prens Ahmed 08.30 Sağ- lıklı Bir Gün 09.30 Orada Neler Oluyor 11.15 Bu- gün Ne Pişirsem 13.00 Öğle Haberleri 13.30 Yerli Film: Sensiz Yaşanmaz 15.15 Dizi: Cesur ve Güzel 16.15 Toz Pembe 18.00 Sıcak Gündem 18.15 Ana Haber 19.30 Spor 19.45 Yabancı Film: Küre 22.15 Spor: Son Kale 01.00 Film: Küre 02.40 Haber Bülteni 03.50 Son Kale 06.15 Orada Neler Oluyor (0 212 355 85 00). 09.20 Buket’in Kitaplığı 10.20 Fotr Şapka 10.40 DVD Kulak 11.20 Sağlık Hattı 12.20 Her Şeyden Biraz 13.10 Mevzu- bahis 14.10 Sportmen 15.20 Pixel 17.00 İşin İçinde 18.00 Haber 18.30 Bak Ne Ko- nuşuyoruz 19.20 En Heyecanlı Yeri 20.00 Aykırı Sorular (0 212 449 07 00). 10.00 Dizi: Arka Sıradakiler 12.15 Su Gibi 15.00 Dizi: Unutma Beni 16.15 Dizi: Ye- min 18.30 Haber 19.00 Dizi: Deniz Yıldızı 20.00 Yarışma: Yeni Baştan 22.00 Haber 22.45 Fox Futbol 01.30 Dizi: Ömre Bedel (0 212 414 90 00). TV PROGRAMLARI GÜNÜN FİLMLERİ CMYB C M Y B CMYB C M Y B İzleyin Orta Değmez Yabancõ Yerli Kanal 1 11.30 NTV 12.20 tv8 17.00 Kanal 24 20.00 CNN Türk 22.00 NTV 19.30 Goya’nın Hayaletleri - Goya’s Ghosts / Yönetmen: Milos Forman / Oyuncular: Stellan Skarsgard, Javier Bardem, Natalie Portman, Michael Lonsdale, Randy Quaid, Blanca Portillo, Jose Luis Gomez, Mabel Rivera / 2006 ABD- İspanya ortak yapımı, 113 dakika. Kanal 1 23.30 Kardeş Gibiydiler - Sleepers / Yönetmen: Barry Levinson / Oyn: Kevin Bacon, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Vittorio Gassman, Jason Patrick, Brad Pitt / 1996 ABD, 140 dk. TNT 21.15 Ünlü yönetmen Milos Forman imzalõ yapõm, sinemaseverlerin kaçõrmamasõ gereken bir film Goya’nõngözüyleengizisyon Güzel yıldız Natalie Portman’ın başrolde oynadığı ‘Goya’nın Hayaletleri’, sağlam teknik alt yapısıyla öne çıkan başarılı bir dönem filmi. Islahevindeyaşananlar Başrollerde Dustin Hoffman ile Brad Pitt oynuyor. Engelleri kaldõrmak TV Servisi - “Arena”nõn bu haftaki bölümünde, engelleri kaldõrmayõ başaranlarõn öykülerine yer veriliyor. Türkiye Zihinsel Engelliler Özel Sporcularõ Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği Onursal Başkanõ Dilek Sabancı’nõn konuk olduğu yapõmda, derneğin hedefi, zihinsel engelli olan herkesin derneğin sunduğu olanaklardan yararlanõp yararlanamayacağõ, ailesinde zihinsel engelli yakõnõ olanlarõn derneğe nasõl ulaşabileceği gibi konularda bilgi veriliyor. Programõ, Uğur Dündar hazõrlayõp sunuyor. Star TV, 00.10
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog