Bugünden 1930'a 5,438,300 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CMYB C M Y B 30 KASIM 2009 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11dishab@cumhuriyet.com.tr BIÇAK SIRTI EROL MANİSALI AB’ye Göre Türkiye, ‘İçeri Alınmış Durumda’ Avrupa Birliği penceresinden bakıldığında “Türkiye AB’nin içindedir”. Nedenlerini sıralayalım; 1) Türkiye AB’nin üyesi olmadığı halde 6 Mart 1995’te imzalanan Gümrük Birliği belgesi ile “ticari olarak Birliğin tek yanlı denetimi altına sokulmuştur”. Nasıl mı; Türkiye’nin AB dışındaki tüm dünya ile ticari ilişkileri AB tarafından belirlenir hale gelmiştir. Bu durum, AB tarihinde hiçbir ülke için söz konusu olmadı. 2) Aralık 1999’da Türkiye “aday ülke” konumuna getirilirken belgelerde, “Türkiye’nin diğer aday ülkelerden farklı bir konumda olacağı” açık olarak ortaya konmuştur. 3) 2004 ve 2005 yıllarında imzalanan anlaşmalarla,Türkiye-AB müzakere sürecinin koşulları belirlendi. Bu süreç normalde Türkiye’nin AB’ye üye yapılması ile ilgili görüşmeler için olması gerekirken tamamen aksi yönde maddeler kondu ve AB kurumları bu yönde tutum belirlemeye başladılar. - Türkiye’ye ilerisi için bir üyelik tarihi verilmedi, AB’nin ilgili kurumları Türkiye için, “ileriye dönük bir üyelik kararı da almadılar”. - Ucu açık, sadece görüşüyoruz; görüşmeler sırasında Türkiye “müktesebata ve onunla ilgili sonuçlara uyacak” dendi. - Müzakere sürecinin yöntemi, diğer aday ülkelerden farklı bir konuma getirildi. AB üyeleri tarafından her zaman sabote edilip durdurulabilecek bir yapıya sokuldu. - Ayrıca, ileride görüşmeler “devam etmemek üzere kesilirse, Türkiye gelinen noktadan geri dönemez” sonucunu doğuracak maddeler kondu. Kısaca Ankara, verdikleriyle kalacaktı. - “AB kurumlarının Türkiye için ileride alacağı kararların”, müktesebatın bir parçası haline geleceği ve Ankara’nın bunlara uymakla yükümlü olacağı ifadeleri serpiştirildi. - Türkiye’nin, “işgücünün AB içinde serbest dolaşımdan yararlanamayacağı; tarım sektörüne desteğin dışında tutulacağı belirtildi”. - 2007 ve 2008 yılı Türkiye raporlarında AB, “Ankara ile sadece müzakere yapıyoruz, üyeliği konuşmuyoruz” ibarelerini koydu. Bunun anlamı şudur; “Biz Türkiye ile AB taleplerine ve müktesebatına uyumu konuşuyoruz; Türkiye içeri alınmayacak, sadece bunlar yapılacak”. - 26 Kasım 2009’da Avrupa Parlamentosu, “Türkiye’ye üyelik perspektifinin verilmesini reddeden” bir karar aldı. AP bir anlamda dürüst davranmıştır. Türkiye’nin üyelik perspektifinin, sözüne bile tahammül edemiyorlar. Kısacası, “Türkiye Avrupa Birliği’nde, yetkisiz ama yükümlülükler altına sokulmuş olarak bulunacak”. Sonuçta AB’nin siyasi, iktisadi ve hukuki olarak himayesi altına alınmış olacak ve “çok özel bir statü” gerçekleşecek. AB amacına ulaştı AB açısından Türkiye bugün, “hiçbir yetkisi olmayan, ama yükümlülükler altına sokulmuş” bir ülke konumundadır. AB’nin dışında ve hiçbir karar mekanizmasında yok ancak, “AB üyelerinin, AB kurumlarında aldığı kararlara uyma yükümlülüğü altına sokulmuş bir ülke durumunda”. Bu nedenle Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi, AB üyeleri olarak Türkiye ile kedi fare oyununu rahatça sürdürüyorlar. AB Maastricht sonrası yürüttüğü Türkiye politikalarında yüzde yüz başarıya ulaşmıştır. Türkiye’yi içine almadan, fiilen güdümü altına almıştır. Türkiye’nin AB dışı dünya ile ticari ilişkileri tamamen AB ipoteği altındadır. Son haftalarda Kıbrıs konusunda gelen baskılar bunun sonucudur. Ankara Ada’ya, AB’nin gözlüğü ile bakmak zorundadır. Dericiler, mobilyacılar, ampul üreticileri, makine imalat sanayicileri ve diğerleri fabrikalarına kilit vurup Çin’den, Hindistan’dan, Brezilya’dan, Polonya’dan gümrüksüz ithalat yapmaktadırlar. Türkiye’deki alış-veriş merkezleri furyası bu yüzdendir. AB ile ilişkiler iş çevrelerimizin ve sanayicilerimizin “haksız rekabetle yüz yüze gelmelerine” yol açtı. Haksız rekabet, AB dışı ülkelerle ilişkilerimizde “ithalatta ve ihracatta farklı gümrük uygulamaları sonucu” ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak AB penceresinden Türkiye ile ilişkiler ve “müzakere süreci”, olağanüstü iyi gitmektedir. Türkiye AB dışında tutularak Brüksel’in güdümü altına sokulmaktadır. Hem de sıfır maliyetle. Brüksel açısından Türkiye, çoktan AB’ye alınmıştır. Yunanistan ve Kıbrıs Rumları Türkiye ile olan sorunlarını artık AB üzerinden çözmeye başlamışlardır. AB sürecinin devamını, bu nedenle herkesten fazla istemektedir… www.istanbul.edu.tr/iktisat/emanisali ANMA Değerli aile büyüğümüz ve eski bakanlardan merhum ORHAN EYÜBOĞLU Ölümünün 29. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anılacaktır. 30 Kasım Pazartesi günü saat 14.00’teki törene sevenleri ve akrabalarımız davetlidir. EYÜBOĞLU VAKFI TC ÜSKÜDAR 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINIRIN AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2009/2880 TAL Bir borçtan dolayõ hacizli ve aşağõda cins, miktar ve kõymetleri yazõlõ mallar satõşa çõkarõlmõştõr. Birinci artõrma 18/12/2009 günü 11.30-11.40 saatleri arasõnda Gümüş- yolu Cad. N. 42 Kazdal Camii Yani Bağlarbaşõ Üsküdar yapõlacak ve o günün kõy- metlerinin % 60’õna istekli bulunmadõğõ takdirde 23/12/2009 günü aynõ yer ve saatte 2. artõrmanõn yapõlacağõ. Şu kadar ki, artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõnõn ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklõnõn toplamõndan fazla olmasõnõn ve bundan başka paraya çevirme ve paylarõn paylaştõrma masraflarõnõ geçmesinin şart ol- duğu, mahcuzun satõş bedeli üzerinden KDV’nin alõcõya ait olacağõ ve satõş şartname- sinin icra dosyasõnda görülebileceği, masrafõ verildiği taktirde şartnamenin bir örne- ğinin isteyene gönderilebileceği, satõşa iştirat etmek isteyenlerin muhammen bedelin % 20’si oranõnda nakit para yada eşdeğerde banka teminat mektubu vermeleri şarttõr. Fazla bilgi almak isteyenlerin yukarõda yazõlõ dosya numarasõyla dairemize başvur- malarõ ilan olunur. (İc.İf.K. 114/1, 114/3) Muhammen kõymeti LİRA (YTL): 30.000,00 YTL ADEDİ: 1 CİNSİ: 05 Er 709 Plakalõ Fiat Marka 2008 Model Kamyonet, Beyaz Renkli, Şoför Koltuğundan Sonra Arkada Koltuklarõ Var, Yanlarõ Camlõ, Bagaj Arka Kapaklarõ Camlõ, Anahtarõ Mevcut Olup Ruhsatõ Yok (Basõn: 68736) İsviçre’de dün yapõlan referandumda seçmenlerin yüzde 57’si yasağõ destekledi Minare yasağõna ‘evet’Dış Haberler Servisi - İsviçre’de yeni mi- nare yapõmõna yasak getirilip getirilmeye- ceğine karar vermek amacõyla düzenlenen re- ferandumdan “yasağa evet” sonucu çõktõ. İsviçre haber ajansõ ATS’nin bildirdiği- ne göre, seçmenlerin yüzde 57’si minare- lerin yasaklanmasõ yönünde oy kullandõ. Devlet televizyonu TSR ise sonucu “büyük sürpriz” olarak yorumladõ. So- nuçlar, Almanca konuşulan dört kantonun yasağõ desteklediğini, Fransõzca konuşulan iki kantonun ise yasağa karşõ olduğunu gös- teriyor. Referandum öncesi yapõlan ka- muoyu yoklamalarõ, az farkla da olsa yasağa karşõ olanlarõn daha fazla olduğunu göste- riyordu. İsviçre hükümeti ve parlamentosu, İsviçre anayasasõna, dini özgürlüklere ve ül- kenin hoşgörü geleneğine aykõrõ olduğu ge- rekçesiyle, minare yasağõnõ reddettiğini bildirmişti. BM de insan haklarõ açõsõndan endişele- rini dile getirmişti. İsviçre’de aşõrõ sağcõ ve göçmen karşõtõ İsviçre Halk Partisi ile Fe- deral Demokratik Birlik’ten bir grup poli- tikacõ, referandum yapõlmasõ için gereken 115 bin imzayõ 18 ay içinde toplamõştõ. Minareli 4 cami var Nüfusu 7 milyonu geçen İsviçre’de yak- laşõk 400 bin Müslüman yaşõyor. Müslü- manlarõn çoğunu Bosna, Kosova ve Tür- kiye’den gelenler oluşturuyor. İsviçre’de aralarõnda Cenevre ve Zü- rih’in bulunduğu kentlerde minareleri olan sadece 4 cami bulunuyor. ABD’de üsse saldırı: 4 ölü Dış Haberler Servisi - ABD’nin kuzeybatõsõn- daki Parkland’deki aske- ri üs yakõnlarõnda bir ka- fede oturan polislere ateş açõlmasõ sonucu, 4 polis yaşamõnõ yitirdi. Fail veya faillerin bulun- masõ için helikopterler dahil çok sayõda polis birliği alarma geçirildi. Amerikan Fox News’te- ki haberde, polislere ateş açan 2 saldõrganõn kaçtõ- ğõ belirtildi. ABD’nin Teksas’taki Fort Hood askeri üssüne kasõm ayõ başõnda yapõlan baskõn- da da 13 kişi ölmüş, 43 kişi yaralanmõştõ. Zelaya’dan boykot çağrısı Dış Haberler Servi- si - Devlet Başkanõ Ma- nuel Zelaya’nõn 28 Hazi- ran’da darbeyle devril- mesi üzerine siyasi krize sürüklenen Honduras’ta halk dün yeni başkanõ seçmek için sandõk ba- şõndaydõ. Devrik lider Zelaya ve darbecilerin başa getirdiği geçici Devlet Başkanõ Roberto Micheletti aday olmadõ. Kazanmaya en yakõn olarak Ulusal Parti’den Porfirio Lobo (61) ve Li- beral Parti’den Elvin Santos (46) gösteriliyor. Darbeciler tarafõndan sürgüne gönderildikten 3 ay sonra ülkesine döne- rek Brezilya Konsoloslu- ğu’na sõğõnan ancak gö- revinin iade edilmesi için yürüttüğü müzakereler sonuçsuz kalan Zelaya, halkõ boykota çağõrdõ. Uruguay sandık başındaydı Dış Haberler Servi- si - Uruguay’da devlet başkanlõğõ seçimlerinin ikinci turu dün yapõldõ. Seçimlerden eski solcu gerilla Jose Mujica’nõn zaferle çõkmasõ bekleni- yor. Rakipleri, Jose Mu- jica’nõn seçimleri ka- zanmasõ halinde radikal sol bir yönetim oluştu- racağõnõ söylerken, Mujica iddialarõ redde- diyor. Geniş Cephe Partisi’nin lideri Mujica seçimlerin ilk turunda oylarõn yüzde 49’unu almõştõ. 5 yõllõk dönem için seçilecek olan yeni devlet başkanõ 1 Mart’ta göreve başlayacak. İran’dan nükleer rest Dış Haberler Servisi - İran, Uluslararasõ Atom Enerjisi Kurumu’nun (UAEK) uranyum zen- ginleştirme faaliyetlerini durdurmasõ ve yeni te- sis inşa planõ olmadõğõnõ teyit etmesi yönünde aldõğõ kararõn hemen ardõndan, 10 yeni nükle- er tesis inşaa edeceğini duyurdu. Cumhurbaşkanõ Mahmud Ahmedinejad baş- kanlõğõnda toplanan bakanlar kurulunda alõnan ka- rara göre iki ay içinde 5 yeni tesisin yapõmõna baş- lanacak, bu 5 tesis için de yer belirlenecek. Hü- kümetin, 4. kalkõnma planõ doğrultusunda ülkenin ihtiyacõ olan 20 bin megavatlõk elektrik üretimi için bu yeni tesisleri inşa etmesi gerektiği belirtildi. Ah- medinejad da konuşmasõnda öngörülen elektrik miktarõnõ üretebilmek için halihazõrdaki ölçeğe gö- re 500 bin yeni santrifüj yapõlmasõ gerektiğini söy- ledi. Ahmedinejad, “Öyle bir noktaya ulaşma- lıyız ki yılda 250-300 ton yakıt üretebilelim. Bu- nun için hızlı ve yeni santrifüjlerden yarar- lanmamız gerekir” dedi. İran Cumhurbaşkanõ, “Bütün dünyayla dostane ve sevgi çerçevesin- de ilişkilerimiz var. Ancak iğne başı büyüklü- ğünde bile olsa İran halkının hakkının zayi ol- masına izin vermeyeceğiz” ifadesini kullandõ. İran’õn yeni uranyum zenginleştirme tesisleri in- şa etme kararõ, UAEK yönetim kurulunun önce- ki günkü kararõnõn hemen ardõndan geldi. Yöne- tim kuruluna üye 35 ülkeden 34’ünün katõldõğõ oy- lamada, 3 aleyhte ve 6 çekimser oya karşõlõk 25 oy- la kabul edilen kararda, İran’dan Fordo tesisle- rindeki uranyum zenginleştirme faaliyetlerini dur- durmasõ, yeni ve gizli tesis inşa planõ olmadõğõnõ teyit etmesi ve bu konudaki BM Güvenlik Kon- seyi’nin kararlarõna uymasõ talep ediliyor. İran meclisi, Batõ karşõtõ militan gruplara 20 milyon dolar tahsis edilmesini öngören bir ka- nun tasarõnõ da kabul etti. İran’õn kararõ, ABD ve İngiltere’nin sert tep- kisine neden oldu. ABD Dõşişleri Bakanlõğõ söz- cüsü, yaptõğõ açõklamada, “İran’ın, yeni bir ih- lalde bulunmuş olacağını” söyledi. Birleşik Krallõk Dõşişleri Bakanlõğõ sözcüsü de açõklamayõ ciddi endişeyle karşõladõklarõnõ kaydetti. 10 YENİ TESİS YAPILACAK İsviçre’nin Cenevre kentinde önceki gün binlerce kapitalizm karşıtı gösterici, bu- gün başlayacak olan Dünya Ticaret Ör- gütü (DTÖ) konferansını protesto etti. Polis, göstericilerin dükkânların camlarını kırdığı- nı ve en az 4 aracı ateşe verdiğini bildirdi. Göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mer- mi ile müdahale eden polislerin, olaylardan “siyah blok” diye bilinen yaklaşık 200 kişilik maskeli protestocuları suçladığı öğrenildi. Olaylarla ilgili olarak 14 kişinin; yağmacılık- tan da 4 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. DTÖ karşıtları, örgütün aldığı kararların çiftçiler, işçiler ve toplumun diğer gelir düzeyi düşük kişilerin yoksulluğu pahasına, şir- ketlerin daha da zenginleşmesini sağladığını savunuyor. (Fotoğraflar: AFP/AP) Cenevre’de olaylõ gösteri ‘Bin Ladin’i elimizden kaçırdık’ Dış Haberler Servisi - Amerikan ordusunun, 2001’de Afganistan’õn dağlõk Tora Bo- ra bölgesinde bulunduğu bildi- rilen El Kaide lideri Usame bin Ladin’i yakalayabilecek- ken,“sonradan çok pahalıya patlayacak” bir kararla elin- den kaçõrdõğõ belirtildi. ABD Senatosu’nda hazõrla- nan bir rapora göre dönemin Savunma Bakanõ Donald Rumsfeld ve komutanlarõn, büyük bir askeri operasyon yerine küçük çaplõ operasyonu tercih etmesi nedeniyle Bin Ladin kaçmayõ başardõ. Raporda, Bin Ladin’in, Ara- lõk 2001’de öldürülememesi ve- ya yakalanamamasõnõn, Afga- nistan’da direnişin yeniden can- lanmasõna ve Pakistan toprakla- rõna sõçramasõna yol açtõğõ be- lirtildi. Senato Dõş İlişkiler Ko- mitesi Başkanõ Senatör John Kerry’nin isteğiyle, komitenin Demokrat Partili çoğunluk üye- lerince hazõrlanan raporda, en az bin kişilik bir operasyon dü- zenlenmesi gerekirken, 100’ün altõnda bir güçle operayon dü- zenlendiği, bunun büyük bir hata olduğu kaydedildi. ‘Mafya filmi çekenleri boğmak istiyorum’ Dış Haberler Servisi - İtalya Başbakanõ Sil- vio Berlusconi, İtalya’nõn dünya genelindeki imajõnõ zedelediği gerekçesiyle mafya filmi çe- kenleri ve bu konuda kitap yazanlarõ boğmak is- tediğini söyledi. Berlusconi, partisinin Sardunya Adasõ’ndaki bir toplantõsõnda gençleri hitaben yaptõğõ konuş- mada, “İtalya’nın dünyadaki imajını zedele- yen 9 sezonluk La Piovra (Ahtapot) dizisini çekenleri ve mafyayla ilgili kitapları yazanları bulsam, yemin ederim boğarım” dedi. Berlusconi, çok sayõda genç parti yandaşõnõn katõldõğõ toplantõda, mafyanõn 1992-1993’te dü- zenlediği bombalõ saldõrõlarla ilgisi olduğu yö- nünde basõnda çõkan iddialarõ da reddetti. Ber- lusconi, bu iddialarõn temelsiz ve küçük düşürü- cü olduğunu söyledi. İTALYA BAŞBAKANI BERLUSCONİ İsviçre’deki referandumdan çı- kan minare yasa- ğını devlet televiz- yonu TSR “büyük sürpriz” olarak yorumladı. Sonuç, aşırı sağcı ve göç- men karşıtlarının zaferi olarak de- ğerlendiriliyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog