Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

Ondokuz Mayõs Üniversitesi’nden Prof. Abdülkadir Hurşit, GDO’lu ürünler kõsõr olduğu için Türkiye’nin bir süre son- ra tohumda dõşa bağõmlõ hale geleceği uyarõsõnda bulundu. Hurşit, “Bize bu ürünü satmadõklarõnda ne yapacağõz? Bir- çok ülkede bunu yapõyorlar. Artõk mõsõr ekemiyor, soya eke- miyor. Buğday ekemez hale geldiği zaman da o halkõn aç- lõğõ tokluğu o firmalarõn elinde olacak” dedi. 4. Sayfada CHP’nin Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Komisyonu üyesi Gürol Ergin, yönetmelik değişikliğinin ithalatçõlarõn baskõsõndan kaynaklandõğõnõ söyledi. Hükümetin halkõn sağ- lõğõnõ tehlikeye attõğõnõ belirten Ergin, “Yönetmeliğin apar topar çõkarõldõğõ ortaya çõktõ. Mart ayõna kadar ne getirirsen getir Türkiye’ye sokacaksõn, hiçbir analiz yapmadan” diye konuştu. TÜREY KÖSE’nin haberi 4. Sayfada C CMYB C M Y B 85. YIL SAYI: 30735 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 30 KASIM 2009 PAZARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 270 gündür tutuklu. Hedef bağımlı toplum ESKİ ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI ÖZDEN: Kararsõz ve kuralsõz dinlemelerin Yargõtay’a ve başsavcõ- lõklara kadar uzanmasõ rezaletin boyutlarõnõ göstermektedir. Halkõn demokratik ve uygar tepkisi, alanlarõ dolduran ağõrlõğõ olmadõkça, kişisel karşõtlõklar sonuç getirmez. İDARE HUKUKÇUSU PROF. AZRAK: AKP’nin ka- rarlarõ çoğunlukla hukuka aykõrõ bulunduğu için iptal edi- liyor. Yargõya Adalet Bakanlõğõ, bilim çevrelerine de YÖK kanalõyla baskõ var. Basõnõ kontrol etmek isteyen AKP, TSK’ye ise sevimli görünmeye çalõşõyor. 9. Sayfada Dinleniyorsun... İzleniyorsun... Susturuldun... PROF. ARAT: AKP BİNDİĞİ DALI KESİYOR BCP’Lİ DİNÇEL: DÜZMECE İDDİANAMELER 9. Sayfada YARIN İP GENEL BAŞKANVEKİLİ BEDRİ GÜLTEKİN İSMMMO BAŞKANI YAHYA ARIKAN Korku İm paratorluğu İsviçre’de 300 binden fazla Müslüman yaşıyor. Müslümanların çoğunu Bosna, Kosova ve Tür- kiye’den gelenler oluşturuyor. (Fotoğraf: AP) İsviçreli ‘minareye hayır’ dedi İsviçre’de yeni minare yapõmõna yasak getiri- lip getirilmeyeceğine karar vermek amacõyla dü- zenlenen referandumda halkõn yüzde 57’si ya- sağõ destekledi. Sonuçlar, Almanca konuşulan dört kantonun yasağõ desteklediğini, Fransõzca konuşulan iki kantonun ise yasağa karşõ oldu- ğunu gösteriyor. Devlet televizyonu, sonucu “bü- yük sürpriz” diye yorumladõ. 11. Sayfada İlhan Selçuk’la Bayram Sohbeti İlhan Ağabey, devrimlerden karşõ- devrimlerden söz edip şöyle dedi: Batõ’da akõl, yobazlõğõn egemenli- ğinden sõyrõldõ, özgürleşti. Dikta- törler gelip geçtiğinde geriye bõrak- tõklarõ kan gölleri kuruyunca toplum demokrasiye kavuşabiliyor. Siz bun- larõ yazarsanõz, darbeci ya da faşist oluyorsunuz!” HİKMET ÇETİN- KAYA’nın yazısı 5. Sayfada AKP, GDO Yönetmeliği’ni hazõrlarken halk sağlõğõnõ düşünmedi, ithalatçõya boyun eğdi Gıdada tehlike ERDOĞAN’A YARSAV ELEŞTİRİSİ ‘İdeolojik buluyorsan adõnõ koy’ İşkence ve kötü muamelenin önlenmesi için ba- ğõmsõz kurullar oluşturulacağõnõ açõklayan AKP hü- kümeti, AİHM’nin verdiği tazminatlarõ, sorumlu ka- mu görevlilerine yansõtmõyor. Adalet Bakanõ Sa- dullah Ergin’in verdiği bilgiye göre, AİHM kararõ ile Türkiye 13 yõlda yaklaşõk 128 milyon TL tazminat ödedi. EMİNE KAPLAN’ın haberi 4. Sayfada Korsanõn ‘beyni’ var Somalili korsanlarõn kaçõrdõğõ Horizon 1 ge- misinin ait olduğu şirketin avukatõ Nilgün Yamaner, geminin ve mürettebatõn serbest bõrakõlmasõnõn öyküsünü anlattõ. Yamaner’e göre bilgisayar kullanarak gemilerin seyri- ni izleyen ve haklarõnda bilgi edinen kor- sanlarõn çok ciddi bir beyin takõmõ var. Fidyenin büyük bölümünü beyin takõmõ alõ- yor. Yõlda 20-30 gemi kaçõran korsanlarõn çok para kazandõklarõnõ belirten Yamaner, “Çocuklarõnõ çok iyi okullarda, ABD’de, Av- rupa ülkelerinde okutuyorlar. İnanõlmaz lüks binalarda oturuyorlar” diyor. LEYLA TAVŞANOĞLU’nun söyleşisi 8. Sayfada Durakta gelen ölüm Bursa’da bayram gezmesine çõ- kan 4 üniversite öğrencisinin bulunduğu araç aşõrõ hõz nede- niyle otobüs durağõna daldõ. Du- rakta bekleyen 4 kadõn öldü, araçtakilerle birlikte toplam 9 ki- şi yaralandõ. Yurtta her bayram olduğu gibi yine çok sayõda ka- za meydana geldi. 3. Sayfada Beşiktaş yine kayıpsız Turkcell Süper Lig’de haftanõn kapanõş maçõnda Beşiktaş, dep- lasmanda Sõvasspor’u 1-0 mağ- lup ederek bu sezonki üst üste 8. galibiyetini aldõ. Siyah-Beyaz- lõlarõn tek golünü 29. dakikada Bobo atarken Beşiktaş bu so- nuçla puanõnõ 30’a çõkardõ ve lig- de 2. sõraya yerleşti. Spor’da Mersin’de gerginlik Terör örgütü PKK’nin 31. kuru- luş yõldönümü nedeniyle çok sa- yõda kentte korsan gösteri yapõldõ. Mersin’de yüzlerce kişi polis mer- kezine molotofkokteylleriyle sal- dõrdõ. 1 gösterici omzundan ya- ralandõ. İstanbul Okmeydanõ’nda da göstericiler polis aracõna mo- lotofkokteyli attõ. 4. Sayfada PARLAMENTO KULİSİ 8. Sayfada İRAN BATI’YA MEYDAN OKUYOR 11. Sayfada ‘NE GETİRİRSEN GETİR, ANALİZ YOK’ ‘TÜRKİYE TOHUMDA DIŞA BAĞIMLI OLUR’ Yasak getirilmesi istendi ‘Batõ akõl ile özgürleşti’ Birinci ağõzdan Türk rehinelerin bõrakõlma öyküsü Trafik kazası ge- çiren F.Bahçeli Kâzım’ın el bileği kırıldı. Spor’da İşkenceciler korunuyor ESKİ ASKERLER - Fid- yenin ödenmesi, taşınması iş- lerini yapan şirketler eski as- kerler tarafından kurulmuş. İçlerinde İngilizler, Avustral- yalılar, Somali’ye komşu ül- ke vatandaşları var. Yargıçlar ve Savcõlar Birliği, Danõştay’õn katsayõ kararõnõ eleştiren Erdoğan’õn sözlerini “ayaküstü, özensiz, bağõmlõ yargõ yaratamamanõn öfkesi” ola- rak değerlendirdi. Açõklamada “Kararõ ideolojik bu- lanlarõn bunun adõnõ da koymalarõ gerekmektedir. Ne- yin ideolojisi? Özerk olmasõ gereken YÖK’ün ka- rarõnõn anlamõ ne?” denildi. 5. Sayfada SORUMLULARA CEZA YOK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog