Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30708 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 3 KASIM 2009 SALI GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 243 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Komşularla Sıfır Sorun Politikası: Ver Kurtul! Başkan Obama çağırdı; vazgeçilmez liderlerden olduğuna inanan Başbakan RTE, aralık ayında ABD’ye gidiyor. ABD başkanları, bir başka ülkenin başbakanını öyle durduk yere Washington’a çağırmazlar. Arkası Sa. 8. Sü. 1’de TAŞERON ÇALIŞANLAR KORUMASIZ 9. Sayfada B U R S A V A L İ S İ A Ş I O L M A D I 9. Sayfada Hafta sonu oynanan Gaziantepspor maçında da tri- bünlerden Diyarbakırspor için ‘PKK dışarı’ teza- hüratı yapıldı. Maç sonunda olaylar çıktı. G. Saray maçõna çõkacak mõ? Diyarbakır statlardaki düşmanlığa isyan etti Bursaspor maçõndaki õrkçõ sloganlarõn ardõn- dan Gaziantepspor maçõnda da aynõ muamele- ye maruz kalan Diyarbakõrspor’un Başkanõ Çe- tin Sümer, sorun çözülmediği sürece Galatasaray maçõna çõkmayacaklarõnõ açõkladõ. Teknik Di- rektör Doğan “Çõkõp oynamalõyõz” derken ke- sin kararõn 5 Kasõm’da verileceği belirtildi. Di- yarbakõrlõlar “maça çõkmama” kararõnõ eleştir- di. Diyarbakõrsporlu bazõ çalõşanlar ise “asõl so- runun para olduğunu” ileri sürdü. Spor’da Seçimin ikinci turu iptal edildi Karzai yine devlet başkanı Tek rakibi eski Dõşişleri Bakanõ Abdullah’õn seçimlerin adil ya- põlamayacağõ gerekçesiyle ya- rõştan çekilmesi üzerine Hamid Karzai, yeniden Afganistan Devlet Başkanõ ilan edildi. Hi- leli olduğu kabul edilen ilk turda adaylarõn yüzde 50’yi geçememesi nedeniyle yapõla- cak olan 2. turun da iptal edil- diği açõklandõ. 13. Sayfada Hükümet tasarõ hazõrlõyor Özel sektörden transfer dönemi Hükümet Sözcüsü Çiçek, demokratik açõlõmõ 10 Kasõm’da TBMM’de görüşmeyi planladõklarõ- nõ söyledi. Meclis’e bu ay gönderilecek tasarõyla memurlarõn sicil puanlama sisteminin kaldõrõla- cağõnõ açõklayan Çiçek tasarõda, genel müdür, müsteşar ve müsteşar yardõmcõsõ kadrolarõnõn özel sektörden transfer edilmesine yönelik düzenle- menin de yer alacağõnõ kaydetti. 5. Sayfada Domuzgribindenölümsayõsõartarkenyurttaş,tartõşmalõaşõkonusundakararsõz Aşı tedirginliği500 bin dozluk Novartis üre- timi ilk parti aşõlar 81 ildeki sağlõk kuruluşlarõna sevk edilerek aşõlama uygulamasõ- na başlandõ. İlk olarak Ankara İl Sağlõk Müdürü Aksoy, domuz gribi aşõsõnõ yaptõrdõ. Uzmanlar hiçbir temizlik önleminin aşõnõn yerini alamayacağõnõ söylediler. Sağlõk Bakanõ Recep Akdağ, dün Bakanlar Kurulu toplan- tõsõ olduğu için bugün aşõ yaptõracak. İkinci parti aşõ- nõn da hafta sonuna kadar Türkiye’de olmasõ bekleniyor. Önceki gün ve dün yaşamõnõ yitiren 6 kişiyle birlikte domuz gribinden ölenlerin sayõsõ 9’a yükseldi. Sigorta sektörü temsilcileri domuz gribinin salgõn hastalõk olarak ele alõnmasõ halinde, özel sağlõk sigortasõ kap- samõna girmeyeceğini belirtiyorlar. Sigortacõlar, grip kor- kusuyla basit solunum yolu enfeksiyonlarõnda dahi acil servislere başvurulduğunu öne sürdüler. 9. Sayfada Ekonomistler, politikacõlarõn yarattõklarõ dev köpükten habersiz olduklarõnõ savundu AKP’NİN YENİ HEDEFİ ÖSYM 7. Sayfada GÖZALTINDA ŞÜPHELİ ÖLÜM 7. Sayfada Körlük sürüyor Eko- nomik krizleri önceden tah- min etmesiyle tanõnan eko- nomist Nouriel Roubini, her türlü riskli varlõğõn fi- yatõnõn fõrladõğõna dikkat çekerek “Bir gün bu köpük patlayacak ve şimdiye dek en büyük varlõk krizi yaşa- nacak” uyarõsõnda bulun- du. Roubini bu konuda kör- lük ne kadar sürerse krizin boyutunun da o kadar bü- yük olacağõnõ savundu. Sona yaklaşılmadı No- bel ödüllü iktisatçõ Joseph Stiglitz, ABD’de üçüncü çeyrekte sağlanan yüzde 3.5 oranõndaki büyümenin 2010’da devam etmeyece- ğini söyledi. Hükümetler- den destek programlarõnõ sürdürmelerini isteyen Stig- litz, işsizlik ve üretime ba- kõldõğõnda krizde sona yak- laşõlmadõğõnõn görüleceği- ni belirtti. 11. Sayfada Taşlar oynayacak Co- ca-Cola Üst Yöneticisi Muh- tar Kent, kriz ne kadar derin olursa olsun, gelecek 10 yõl içinde dünyada önemli de- ğişiklikler olacağõnõ söyledi. Kent, ekonomilerin büyü- mesinde ve dünyadan al- dõklarõ rolde ağõrlõk harita- sõnõn değiştiğini belirterek “Ağõrlõk, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere ka- yõyor” dedi. 11. Sayfada Uyanıklığa uyarı cezası Etik Kurulu, SGK Başkan Yardõmcõsõ Uyar’õn 5 ve 13 yaşõndaki çocuklarõnõ erken emeklilikten yarar- lanabilmesi için çalõşõyor göstermesini etik ilkelere aykõrõ buldu. Uyar’õn “ha- bersizdim” sözleri teftiş raporunda “Hayatõn akõ- şõna aykõrõ” olarak değer- lendirildi. 4. Sayfada Çiçek ifadeye çağrılmadı mı? “İrticayla Mücadele Ey- lem Planõ” adlõ belgede imzasõ bulunduğu iddia edilen Deniz Kurmay Al- bay Dursun Çiçek ifade vermek için adliyeye dün de gelmedi. Albay Dur- sun Çiçek’in adliyeye çağrõlmadõğõ, yakõn za- manda çağrõlacağõ öğre- nildi. 8. Sayfada Bitmiş yola iptal kararı Başbakan Erdoğan tara- fõndan Nisan 2007’de res- mi olarak ulaşõma açõlan Karadeniz Sahil Yolu’nun, Rize’nin Fõndõklõ ilçesine bağlõ Aksu Mahallesi ge- çişi, Danõştay tarafõndan “şehircilik ilkeleri ve kamu yararõna” aykõrõ bulunarak iptal edildi. ÖMER ŞAN’ın haberi 4. Sayfada Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2010 yõlõ bütçesi üze- rindeki görüşmeler tamamlandõ. Muhalefet, bütçenin eko- nominin sorunlarõnõ çözecek nitelikte olmadõğõnõ vur- guladõ. Vergi gelirlerinde 29.7 milyar liralõk artõşõn ön- görüldüğünü söyleyen Maliye Bakanõ Şimşek, petrol ve tütün gibi bazõ ürünlerde ÖTV’nin artacağõnõ, köp- rü ve otoyollarõn zamlanacağõnõ açõkladõ. 5. Sayfada Emeklinin gözü AİHM kararında Ecevit’in başbakanlõğõ döneminde memur ve emekli me- mur aylõklarõna 2003’te 100 liralõk iyileştirme yapõlmõş ve bu iyileştirmenin SSK ve Bağ-Kur emeklisine de yan- sõtõlmasõna karar verilmişti. Ancak AKP bu kararõ uy- gulamadõ. AİHM, avukat Sedat Vural’õn hak kaybõnõn giderilmesi için açtõğõ tazminat davasõ başvurusunu ka- bul etti. MURAT KIŞLALI’nın haberi 4. Sayfada Gemi karaya vurdu Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı ha- va yaşamı olumsuz etkilemeye devam edi- yor. Siirt ve Şırnak’ta sel sularına kapılan iki kişi daha yaşamını yitirdi. Samsun’da ise şiddetli fırtına yüzünden oluşan dev dal- galar, Rusya’dan 10 gün önce hurda geti- ren ve yükünü boşalttıktan sonra açıkta de- mir atan 82 metre uzunluğundaki kuru yük gemisini kıyıya sürükledi. 3. Sayfada Aşılamaya sağlık çalışanlarından başlandı. (Fotoğraf: AA) İLK AŞI YAPILDI ÖLÜ SAYISI 9 SİGORTA YOK AKP açığı zamlarla kapatacak ÖTV VE YOL ÜCRETLERİ ARTIYOR TAZMİNAT BAŞVURUSUNA KABUL ÖLÜ SAYISI 64 OLDU Ukrayna’da grip alarmı Ukrayna hükümeti, gribe bağlõ solunum sorunlarõ nedeniyle ölenlerin 64’ü bulmasõ üzerine yardõm çağrõsõnda bulundu. 7 ki- şinin yaşamõnõ yitirdiği Belçika’da son bir hafta içerisinde 41 bin 193 kişide domuz gribi tespit edildi. İtalya’da 13 can alan hastalõk nedeniyle halk arasõnda korku art- tõ. Afganistan’da domuz gribi nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. 9. Sayfada ‘Krizin büyüğü ileride’ Fotoğraf: CEMİL CİĞERİM PAKİSTAN’DA İNTİHAR SALDIRISI: 34 ÖLÜ, ONLARCA YARALI 13. Sayfada Fotoğraf: AA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog