Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

C CMYB C M Y B 85. YIL SAYI: 30734 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 29 KASIM 2009 PAZAR GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 269 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK ‘Bugün Pazar’ Nâzım Hikmet’in hapishane şiirlerinden birinin başlığı: Bugün Pazar. Nâzım’dan yola çıkalım: “Bugün Balbay’ı da güneşe çıkardılar. Ve o ömründe ilk defa gökyüzünün bu kadar uzak bu kadar mavi bu kadar geniş olduğuna şaşarak Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Sivil diktaya doğru ESKİ İSTANBUL BAROSU BAŞKANI TURGUT KAZAN: Sivil diktatörlüğe doğru götürülüyoruz. Toplumun duyarlõlõ- ğõnõ sağlayarak bunu önleyebilme imkânõ var. Önleyemezsek, koyu karanlõğa doğru gidiyoruz. Yargõnõn dinlenmesi, insan- larõn güvencesizliğinin ne kadar ağõr olduğunu gösteriyor. SOSYOLOJİ DERNEĞİ BŞK. PROF. BİRSEN GÖKÇE: Herkes çoluk çocuğunun geleceği endişesiyle suskun kalmayõ tercih ediyor. Türkiye’nin durumuna “korku toplumu” desek da- ha doğru olacak gibime geliyor. Türkiye, milyonlarca kez evet diyorum ki, bir korku imparatorluğuna dönüşüyor. 9. Sayfada Dinleniyorsun... İzleniyorsun... Susturuldun... TÜMÖD YÖNETİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. CÜNEYT AKALIN: DÜŞÜNCELER TUTUKLU 9. Sayfada YARIN Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden Hukukçu Prof. Dr. Ülkü Azrak CHP Milletvekili Prof. Dr. Necla Arat BCP Genel Sekreteri Süleyman Dinçel Korku İm paratorluğu CHP lideri Baykal partililerle buluştu ‘Türkiye iddianame yorgunu’ Devlet Bahçeli ‘Başbakan kaçamaz’ Türkiye’nin aylardõr, yõllardõr, id- dianameleri konuştuğuna işaret eden CHP lideri Baykal, “Bunda bir ga- rabet yok mu? Hukuk konuşsak, net- leşmiş bir yargõ kararõnõ konuşsak. Türkiye iddianamelerin peşinden koşa koşa yorgun düştü” dedi. Ül- ke gündeminin ortaya atõlan iddia- larla meşgul edildiğini ancak hiç- birinin kesin sonuçlarõnõn ortaya konmadõğõnõ, sonuçsuz kalan id- dialarõ da kimsenin sorgulamadõğõ- nõ kaydeden Baykal, “iddianamelerle demokrasi mücadelesi olmayacağõ- nõ” ifade etti. 4. Sayfada MHP lideri Devlet Bahçeli, Başba- kan Tayyip Erdoğan’õn 13 Kasõm’da Meclis’teki Kürt açõlõmõ görüşmeleri sõrasõnda kendisine küfrettiğinde õs- rar etti. Bahçeli, Erdoğan’dan, dudak okuma uzmanlarõndan bir heyet oluşturarak “ben orada acaba ağ- zõmdan ne kaçõrdõm” diye inceleme yaptõrmasõnõ istedi. 5. Sayfada Partilerin ziyareti Bayramlaşma gerginliği Kurban Bayramõ nedeniyle dün si- yasi partiler arasõnda bayram zi- yaretleri yapõldõ. AKP’lilerin CHP’yi ziyareti sõrasõnda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’õn sözleri nedeniyle tartõşma çõktõ. MHP’li Faruk Bal, heyetiyle birlikte partisi adõna AKP’ye gerçekleştirdiği zi- yarette açõlõma ilişkin eleştirilerde bulundu. 4. Sayfada Ergenekon soruşturmasõnõn arkasõnda Gülen cemaatinin bulunduğunu savunan Jenkins Raporu’nun tartõşõldõğõ toplantõyõ yöneten Yurter Özcan: ‘Eleştiren suçlanıyor’ ABDKongresi’ndekitoplantõnõnar- dõndan bir grup medya tarafõndan ‘ABD’deki Ergenekoncu’ diye suçlanan Özcan, Ergenekon davasõ ile ilgili farklõ fikirler öne sü- renveeleştirenherkesin‘Ergenekoncu’olarakanõlmariskiylekar- şõkarşõyaolduğunusöyledi. Özcan, yaşadõklarõnõn “insanlarõn kor- kutulmaya çalõşõlmasõnõn en iyi göstergesi” olduğunu belirtti. ‘Dezenformasyon savaşı var’ Ergenekon konusunda dezenformasyon savaşõ olduğunu söyleyen Özcan, “İnsanlar da- ha ispatlanmamõş iddialar üzerine yazõyor. Tabiri caizse, kafa- dan atõyor” dedi. Özcan, tartõşma yaratan toplantõnõn henüz ya- põlmadan Ergenekon yanlõsõ olarak gösterilmek istendiğine dik- kat çekti. AYKUT KÜÇÜKKAYA’nın haberi 6. Sayfada Kendilerine bağlı yargı peşindeler Başbakan’ın Danõştay’õn katsayõ kararõnõ “ideolojik” ola- rak yorumlamasõna eski Danõştay Başkanõ Alan da tepki gös- terdi. Erdoğan’õn “yargõ kararlarõnõ işine geldiği gibi de- ğerlendirdiğini” söyleyen Alan, Danõştay’õn ideolojisinin hu- kuk ve anayasa olduğuna işaret etti. Alan, “Kendilerine bağ- lõ, işlemlerine engel olmayacak bir yargõyõ oluşturma gay- reti içindeler” dedi. İLHAN TAŞCI’nın haberi 6. Sayfada Dubai World’ün 59 milyar dolarlõk borcunu ödeme zorlu- ğuna düşmesi, Dubai Emirliği’nin toplam borcunun 80 mil- yar dolarõ geçmesi piyasalarda ikinci bir çöküş yaşanacağõ endişesini yeniden canlandõrdõ. Dubai’nin büyük oranda Av- rupa bankalarõna borçlu olmasõ Avrupa ülkelerindeki sõkõntõyõ da arttõrõyor. ŞEHRİBAN KIRAÇ’ın haberi 13. Sayfada BAYRAMDA TRAFİK BİLANÇOSU ARTIYOR 3. Sayfada AKP’Lİ ADAY ADAYI MÜŞAVİR OLDU 8. Sayfada SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ: 9, 27, 32, 33, 36, 47 İtalya’da aşırı sağcılar Göç dalgasõ İtalya’da da göçmen nüfusun sayõsõnõ hõzla tõrmandõrdõ. Kendi- lerinin de “göçmen bir nüfus” olduğunu unutan İtalyanlar, krizin neden olduğu korkularõndan “ya- bancõlarõ” sorumlu tutu- yor. ASLI KAYABAL’ın haberi 10. Sayfada Ulusal maçta şike iddiası Dünya Kupasõ elemele- rinde Türkiye’nin rakibi olan Bosna Hersek ulusal takõmõnõn bazõ maçlarõ Al- man savcõlõğõnca incele- meye alõndõ. Der Spie- gel’in haberine göre Bos- na-Türkiye maçõ, Bosna- lõlarca manipüle edilmek istendi. Spor’da Fenerbahçe dağıldı Kasımpaşaspor, Kadõ- köy’de seyircisiz oyna- nan maçta Fenerbahçe’yi 3-1 yenerek rakibini 46 yõl sonra ilk kez mağlup etti. Maçõn ilkyarõsõ 1-1 ta- mamlanõrken konuk ekip ikinci yarõda bulduğu gol- lerle sahadan galibiyetle ayrõldõ. Spor’da Eski Danõştay Başkanõ Nuri Alan: Avrupa sarsılacak Dubai’nin borçlarõ endişe yarattõ Türkiye’nin AB üyesi olamayacağõnõ söyleyen Göç Hu- kuku uzmanõ Woltjer, buna gerekçe olarak sõnõr sorununu, Kürt sorununu ve Türkiye’nin tarõm ülkesi olmasõnõ gös- terdi. Woltjer “Türkiye üye olursa İran gibi ülkeler AB’nin komşusu olacak. AB bundan korkuyor. Kürt sorunu da AB’nin değil, Türkiye’nin işi” dedi. LEY- LA TAVŞANOĞLU’nun söyleşisi 12. Sayfada WOLTJER KÜRT SORUNUNU DEĞERLENDİRDİ ‘AB’yi bulaştõrmayõn’ Rusya’da terör: 39 ölü Rusya’da bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 39 kişi öldü, 100’den fazla kişi yaralandı. Rusya iç istihbarat servisi başkanı, trenin raydan çıkmasına bir bombanın yol açtığını açıklarken savcılık terör saldırısı soruşturması başlattı. Saldırının arkasın- da Çeçen militanların olabileceği belirtiliyor. 11 Sayfada Fotoğraf:AFP Tehdit ABD’ye kadar uzanıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog