Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

C CMYB C M Y B 85. YIL SAYI: 30733 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 28 KASIM 2009 CUMARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 268 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Bugünü Anlamak İçin RTE ile “kardeşi” Çankaya’daki AKP’linin dün söyledikleri bugünkü yaptırımlarının adeta kılavuzu. RTE, 1923’te Mustafa Kemal’in kurduğu cumhuriyeti baştan sona karalamıştır. Geçmişteki söylemlerini, irdelemelerini anımsatmaya girişenleri, ben değiştim ve daha da sıkışırsa geliştim gibi inandırıcı olmayan karşı Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Suçlu yaratma yöntemi CHP MİLLETVEKİLİ TACİDAR SEYHAN: Yönetenlerin, “Biz de dinleniyoruz” deme hakkõ yok. Başbakan bunu diyorsa, de- mokratik bir ülkede değiliz demektir. Dinleniyorsanõz görevi- nizi yapõn. Dinleme kayõtlarõnõ inceletsinler. 70 bin kayõt, di- yorlardõ. En az yarõsõ yasal olmayan dinlemeleri oluşturuyor. ÇYDD GENEL BAŞKANI PROF. AYSEL ÇELİKEL: Te- lefon dinlemelerinin, büyük çoğunluğu muhalif olan kişi ve kuruluşlara karşõ bir baskõ aracõ olarak kullanõldõğõ açõktõr. Kişi ve kuruluşlarõ suçlamak için delil elde etmeye yöne- lik olan bu yöntem suçlu yaratma yöntemidir. 9. Sayfada Dinleniyorsun... İzleniyorsun... Susturuldun... İSTANBUL BAROSU BAŞKANI MUAMMER AYDIN: HUKUK DEVLETİNDEN HIZLA UZAKLAŞIYORUZ 9. Sayfada YARIN Eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan TÜMÖD Üyesi Prof. Dr. Cüneyt Akalın ÜSTKB Dönem Sözcüsü İlhan Gülek Sosyoloji Derneği Başkanı Prof. Bilsen Gökçe 68’liler Birliği Başkanı Sönmez Targan Korku İm paratorluğu Erdoğan imam hatiplere ayrõcalõk tanõyan YÖK kararõnõ durduran Danõştay’õ hedef aldõ ‘Karar ideolojik’ GENELKURMAY UYARDI ‘Yargıyı etkilemek istiyorlar’ S&P: TEKNİK OLARAK İFLAS Borsalarda Dubai depremi Ekonomisi, yabancõ sermaye ve dev emlak projeleriyle hõzla bü- yüyen Dubai’de Şeyh El Mak- tum’un sahibi olduğu yatõrõm şirketi Dubai World, 59 mil- yar dolarlõk borcunun 6 ay er- telenmesini istedi. S&P bu- nun teknik olarak iflas ol- duğunu açõkladõ. Projeye fi- nans sağlayan Avrupalõ ban- kalarõn hisseleri inişe ge- çerken Asya ve Avrupa borsalarõ kayõplarla sarsõldõ. 13. Sayfada Kurban Bayramı tüm yurtta kutlanırken İstanbul yine her yıl yinelenen gö- rüntülere sahne oldu. Yasaklara karşın boş arazilerde, otoyol kenarlarında, kurban satış yerlerinin etrafında kaçak kesimlerin önüne geçilemedi. Kurban edi- len hayvanların kanları, Beylerbeyi sahilinden İstanbul Boğazı’na karışarak denizi her yıl olduğu gibi kırmızıya boyadı. Başkentte, belediyelerce belirlenen kurban kesim yerlerinde yoğunluk yaşanırken İzmir’de yurttaşların alı- nan önlemlere uymasıyla kanlı sahneler yaşanmadı. 7. Sayfada Skandal büyüyor Avrupa’da ortaya çõkarõlan bahis skandalõna adõ karõşan bazõ oyuncularõn, çeteyle SMS aracõlõğõyla haberleş- tikleri belirtildi. Alman 4. Lig ekibi SC Verl/Westfa- len’de forma giyen iki fut- bolcu kadro dõşõ bõrakõldõ. Basketbol ligi NBA’da ise bahis oynayan antrenörün li- sansõ alõndõ. Spor’da G.Saray’a acı bayram Bursaspor, Galatasaray’õ 1-0 yenerek zirve yürü- yüşünü sürdürdü. Kõrmõzõ ve sarõ kartlarõn çõktõğõ 90 dakika sonrasõ G.Saraylõ futbolcular hakemin üze- rine yürüdü. Eşi rahatsõz- lanan teknik direktör Rij- kaard ülkesine giderken takõmõ sahaya antrenör Ne- eskens çõkardõ. Spor’da İran dosyası BM’de Nükleer programõyla ilgi- li şüpheler giderilmemiş- ken Kum kentinde başka bir nükleer tesisi olduğunu açõklayan İran’a yeni yap- tõrõmlar yolda. UAEK top- lantõsõnda İran’a BM Gü- venlik Konseyi tarafõndan yaptõrõm uygulanmasõ is- teğini içeren tasarõ dün ka- bul edildi. 10. Sayfada Başbakan Erdoğan, Danõş- tay’õn üniversiteye girişte kat- sayõ farkõnõ kaldõran düzenle- meyle ilgili yürütmeyi dur- durma kararõnõn “kabul edile- meyeceğini” söyledi. Kararõn “tamamen ideolojik” olduğu- nu ileri süren Erdoğan, “Da- nõştay’õn ne denli çelişki için- de olduğunu gösteriyor. An- lamakta zorlanõyoruz. YÖK itiraz edecek. Hükümet ya- põlmasõ gerekenleri değerlen- direcek” dedi. 6. Sayfada Erdoğan aşõya karşõ Yine kafa karıştırdı CHP’li Kõlõçdaroğlu Totaliter rejim uyarısı Muhabirimiz İlhan Taşcõ’nõn izinsiz dinlenmesiyle ilgili ko- nuşan Kõlõçdaroğlu, mahkeme kararõ olmadan dinleme yapõl- masõnõn suç olduğunu vurgu- ladõ. Kõlõçdaroğlu, “Hak ara- mayõ suçmuş gibi göstermek, totaliter rejimin göstergesi. AKP savcõsõ olmak ile cum- huriyet savcõsõ olmak farklõ kavramlar” dedi. 4. Sayfada EGE ÜNİVERSİTESİ’NDE TOPLU İSTİFA 6. Sayfada KİLİS’TE EV ÇÖKTÜ: 5 ÖLÜ, 4 YARALI 8. Sayfada TEKSTİLDE GELECEK KORKUSU 14. Sayfada Domuz gribinde bilanço ağõr- laşõrken AKP’den gelen çe- lişkili açõklamalar aşõya ilgi- yi azalttõ. Sağlõk Bakanõ Ak- dağ, “Tek çare aşõ. Halkõn ka- fasõnõ karõştõracak her ifade ölüm sayõsõnõ arttõrõr” dedi. Basõndan domuz gribini gün- demden düşürmesini isteyen Başbakan Erdoğan ise yine “Kimseye aşõyõ dayatamayõz. Ailemde aşõ olan kimse yok” diye konuştu. 3. Sayfada T R A F İ K C A N A V A R I Y O L A Ç I K T I 7. Sayfada Yine aynõ manzara Fotoğraf:VEDATARIK “Kafes Eylem Planõ” iddialarõyla ilgili ha- berlere tepki gösteren Genelkurmay Baş- kanlõğõ, “Ortaya atõlan her iddiayõ peşinen doğru kabul eden ve bunu başkalarõna da kabul ettirmeye çalõşan bir zihniyetin mensuplarõ, õsrarla yargõ sürecini etkilemek ve soruşturma kapsamõnda adõ geçen her- kesi suçlu kabul eden bir gayret içindeler” açõklamasõnõ yaptõ. İddialarla ilgili 29 personelin ifade verdiği, 3 kişi hakkõnda tutuklama kararõ alõndõğõ belirtilerek “TSK, adaletin doğruyu ortaya çõkaraca- ğõna inanmaktadõr” denildi. 8. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog