Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30732 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 27 KASIM 2009 CUMA GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 267 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK İlk Gün Bugün Kurban Bayramı’nın birinci günü. Sosyal gerginlikler, yaşam zorlukları… Tadı tuzu yok! Üstelik doktorlardan, sağlık yetkililerinden her gün her saat son bir uyarı: Aralık ayının 15’i son gün. O güne dek aşı oldun, oldun. Olmadın mı? Havalar soğuyacak. Virüs olanca hızıyla çoğalacak yayılacak. Arkası Sa. 8. Sü. 1’de TDH LİDERİ SARIGÜL: Dinle- meler mahkeme kararõyla olsa bi- le güvenlik ve özgürlük asla feda edilmemelidir. Tarih, güvenlik bahane edilerek insan hak ve öz- gürlüklerinin nasõl yok edildiğine şahittir. Güvenlik bahane edilerek yapõlan yasadõşõ dinlemeler, kor- ku ve özel hayatlarõn uluorta de- şifre edilmesi asla kabul edilebi- lir bir durum değildir. EĞİTİM-İŞ BAŞKANI ADIBELLİ: Sokaktaki insan bile ‘Acaba din- leniyor muyum’ endişesi yaşa- maktadõr. Toplum olarak, ku- rumlar olarak adalete olan gü- venimizin her zaman tam olma- sõ gerekmektedir. Yaşanan hak- sõzlõklar karşõsõnda, tam bir ta- rafsõzlõkla karar verecek bir ada- let mekanizmasõnõn olduğuna inanmamõz gerekir. 9. Sayfada Dinleniyorsun... İzleniyorsun... Susturuldun... TGS BAŞKANI ERCAN İPEKÇİ: DİNLEME KOKUŞMUŞLUĞUN İFADESİDİR 9. Sayfada YARIN İstanbul Barosu Başkanı Muammer Aydın ÇYDD Başkanı Prof. Aysel Çelikel CHP Adana Milletvekili Tacidar Seyhan Korku İm paratorluğu Özgürlük feda edilemez Ergenekon savcõlarõ, muhabirimiz Taşcõ’yõ yasadõşõ olarak dinlediklerini kabul etti ALMAN GENELKURMAY BAŞKANI İSTİFA ETTİ 10. Sayfada AVRUPA, BEŞİKTAŞ’I KONUŞUYOR Spor’da SÜPER LOTO ÇEKİLDİ 1 - 4 - 12 - 13 - 24 - 29 Savcõlar, Taşcõ’nõn görüşme yaptõğõ Kõlõçdaroğlu’nun, manşet haberler için ‘Bombalarõ patlatõyorsunuz’ cümlesini ‘şüpheli’ bulmuşlar ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hakkõnda dinleme kararõ bulun- mayan gazetemiz muhabiri İlhan Taşcı’nõn telefonlarõnõn dinlenip, görüşmesine delil klasöründe yer ve- rilmesi üzerine açtõğõ davada, Erge- nekon savcõlarõ “itiraf gibi savun- ma” verdiler. Aralarõnda Zekeriya Öz’ün de bulunduğu savcõlar, Taş- cõ’nõn görüşme yaptõğõ CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğ- lu’nun manşet haberler için kullan- dõğõ “Bombaları patlatıyorsunuz” cümlesini “şüpheli” bulduklarõ için iddianame ekine koyduklarõnõ sa- vundular. Ancak dinlemenin suç şüphesi bulunan kişiler hakkõnda yapõlabileceği hükmünü yok sayan savcõlar, yasadõşõ dinleme yapõldõ- ğõnõ da itiraf ettiler. Gazetemiz Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay’õn telefonlarõ din- lenirken, gazetemizin Ankara Bü- rosu’nun santralõnõn da dinlendiği ortaya çõkmõştõ. Santral üzerinden görüşme yapan muhabirlerin gö- rüşmeleri de Ergenekon davasõ id- dianamesine konulmuştu. Bu kap- samda gazetemiz muhabiri İlhan Taşcõ, CHP Grup Başkanvekili Ke- mal Kõlõçdaroğlu ile yaptõğõ telefon Arkası Sa. 8. Sü. 3’te Turkcell CEO’su Türkiye karşõtõ karar AP’de ‘üyelik’ ifadesine ret Avrupa Parlamentosu’nda Tür- kiye’nin tam üyelik hedefini vur- gulamak için verilen değişiklik önergesi 253’e karşõ 338 oyla reddedildi. Önergenin reddedil- mesi, parlamentoda Türkiye’nin “imtiyazlõ ortaklõk” hedefine yö- nelmesi gerektiği yolundaki gö- rüşlerin ağõrlõkta olduğunu orta- ya koydu. ÇİMEN TURUNÇ BA- TURALP’in haberi 11. Sayfada İletişim ve telekomüni- kasyon alanõnda dünyanõn en iyilerinin belirlendiği Dünya İletişim Ödülleri 2009’da “Yõlõn CEO’su” ödülü Turkcell Genel Mü- dürü Süreyya Ciliv’e ve- rildi. Ciliv, Türkiye’de iletişim ve teknoloji sek- törünün gelişmesine yap- tõğõ katkõ, Turkcell Grup çalõşanlarõnõ sürekli ye- nilikçiliğe yönlendirmesi ve 2008/2009 yõllarõnda- ki başarõlõ çalõşmalarõ ne- deniyle bu ödüle layõk görüldü. 12. Sayfada Yönetici Oscar’õ Süreyya Ciliv’e İzmir’in ardõndan Çanakkale’de de gerginlik yaşandõ. Muhalefet hükümeti suçladõ Yazar desteği Balbay’ın sorusu tartışılıyor Milliyet gazetesi Bal- bay’õn ‘Ben buradayõm, Örnek nerede?’ sorusunu manşetine taşõdõ. Gaze- te’nin yazarlarõ Mustafa Balbay’a hak verirken “Balbay herkesin aklõn- dakini sordu” yorumunu yaptõlar. 8. Sayfada Üniversiteye giriş Sınav takvimi aksayabilir YÖK, Danõştay’õn katsa- yõ kararõnõn ardõndan for- mül arõyor. ÖSYM Baş- kanõ Yarõmağan, konu- nun bir an önce netleşme- si gerektiğini yoksa sõnav takviminin aksayacağõnõ belirtti. 6. Sayfada Kurbanlõk fiyatlarõ el yakõyor Kurban bayramı için Türkiye’nin dört bir yanından İstanbul’a gelen celepler bu yıl bekledikleri satışı ya- pamadılar. Kurbanlık koyunlar esnafın elinde kal- dı, daha ucuz diye yurttaş büyükbaş hayvana yö- neldi. Türkiye Ziraatçiler Derneği Başkanı Yetkin, dünyanın en pahalı etinin Türkiye’de satıldığını be- lirttti. DENİZ TATARER’in haberi 7. Sayfada İzmir’de DTP’lilere yönelik sal- dõrõnõn ardõndan Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde gençler ara- sõnda çõkan tartõşma toplumsal ey- lemlere dönüştü. “Kürtler dõşarõ” sloganlarõnõn atõldõğõ gerginlik güçlükle kontrol altõna alõndõ. CHP Türkiye’nin ayrõşma süre- cine girdiğini, MHP de etnik te- melde tartõşmanõn çatõşmaya dö- nüştüğünü savundu. DTP ise açõ- lõmdan dönmek isteyen AKP hü- kümetinin provokasyonlara göz yumduğunu belirtti. 4. Sayfada MHP dudak okuttu MHP lideri Bahçeli, Mec- lis’te Kürt açõlõmõ görüşme- lerinde Başbakan Erdoğan’õn Bakanlar Kurulu sõrasõndan kendisine “galiz” küfürler ettiği gerekçesiyle dava aça- cak. MHP’nin, kamera gö- rüntüleri için dudak okuma uzmanlarõna başvurduğu öğ- renildi. 5. Sayfada ‘Davetsiz misafirler’ ABD Başkanõ Obama’nõn geçen salõ günü Hindistan Başbakanõ Singh onuruna verdiği yemeğe, davetli olmayan bir çiftin girdiği ortaya çõktõ. “Davetsiz mi- safirler” Salahi çiftinin davette çektirdikleri fo- toğraflar Facebook’a ko- nuldu. 11. Sayfada Tehlikeli gerilim Telekulak itirafı Fotoğraf: SERKAN YILDIZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog