Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

C CMYB C M Y B 85. YIL SAYI: 30731 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 26 KASIM 2009 PERŞEMBE GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 266 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK İlginç Bir Yazı CHP lideri Deniz Baykal, son aylarda ortaya atılan belgelerle mektupları “bir karargâhın” tezgâhladığını öne sürüyor. Kimi yayınlara, araştırmalara, yayımlanan listelerin içeriğine bakınca bir değil birkaç karargâhın varlığından söz etmek daha doğru olabilir demek zorunluluğu doğuyor. Medya her birinin ne kadar gerçekçi, doğru mu Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Polisler de dinleniyor ORTAM DİNLEMESİ VAR AKAM’õn araştõrmasõna göre po- lislerin yüzde 56.8’i “cep telefonlarõnõn dinlendiğini” düşünüyor. “Kendisine karşõ ortam dinlemesi yapõldõğõ” kanõsõnda olanlarõn ora- nõ yüzde 43.8. Araştõrmada “İşyerinizde muhbir olduğunu düşü- nüyor musunuz” sorusuna “evet” diyenlerin oranõ yüzde 68.9. DELİL SAYILMAMALI “Dinleme kayõtlarõnõn delil sayõlma- sõ doğru mudur” sorusuna polislerin yüzde 33.5’i “evet”, yüzde 66.5’i “hayõr” diyor. Polislerin yüzde 45.8’i dinleme kayõtlarõnõn iktidar partisine servis edildiğine inanõyor. Polislerin yüzde 53.6’sõ muhalif gruplarõn dinlendiği iddialarõna katõlõyor. 9. Sayfada Dinleniyorsun... İzleniyorsun... Susturuldun... AKP’Lİ MEHMET DOMAÇ: BEN KORKMUYORUM AMA TOPLUMDAN KORKMAMASINI BEKLEYEMEYİZ 9. Sayfada YARIN TDH Başkanı Mustafa Sarıgül Eğitim-İş Genel Başkanı Yüksel Adıbelli TGS Başkanı Ercan İpekçi Korku İm paratorluğu UEFA: F.Bahçe dahil değil Futbolda gündem şike UEFA, Almanya’da ortaya çõkarõlan bahis skan- dalõna adõ karõşan bazõ takõmlarõ ve maçlarõ açõkladõ. Soruşturma açõlan maçlar arasõnda F.Bahçe-Hon- ved karşõlaşmasõ da yer alõrken UEFA yetkilileri Sa- rõ - Lacivertli ekibin şike konusuna dahil olmadõ- ğõnõ; şüphelerin Honved üzerinde yoğunlaştõğõnõ be- lirtti. G.Birliği Başkanõ İlhan Cavcav yakõn geçmişte iki kulüpten kendilerine şike teklifi geldiğini açõk- ladõ. Spor Toto Teşkilat Başkanlõğõ 5 kişi hakkõn- da savcõlõğa suç duyurusunda bulundu. Spor’da Talat’tan AB elçilerine yemek Rumlar bu kez engelleyemedi KKTC Cumhurbaşkanõ Talat’õn Rum kesimindeki AB büyükelçilerini ye- meğe davet etmesi Ada’da krize neden oldu. Rum yönetimi yemeğe katõlõmõ engellemek için AB Dönem Başkanõ İs- veç’e nota verdi. Ancak İsveç’in de ara- larõnda bulunduğu 10 ülkenin büyük- elçisi yemeğe katõldõ. KKTC Cum- hurbaşkanlõğõ Sözcüsü Erçakõca, “Rum- lar, çözüme ilişkin görüşlerimizi ak- tarmamõzõ engellemeye çalõştõ. Boyun eğmeyeceğiz” dedi. 10. Sayfada Hakkõnõ arayan kamu çalõşanlarõnõn grevine yüz binlerce kişi katõldõ En büyük uyarıTOPLUSÖZLEŞME HAKKI Memur yeni yasa istiyor Memurların grev yapma nedenlerinin ba- şõnda Kamu Görevlileri Sendikalar Yasa- sõ’na ilişkin sorunlar geliyor. Yasanõn ILO’nun sözleşmelerine aykõrõ olduğu be- lirtiliyor. Kamu çalõşanlarõ, uluslararasõ sözleşmelerle mevcut yasalar arasõnda çe- lişki olduğunda, uluslararasõ sözleşmelerin esas alõnacağõ yeni bir yasa istiyor. İsteklerin ilk sõrasõnda grev hakkõ var. 6. Sayfada Halk desteği KESK ve Kamu-Sen’in öncülüğün- de gerçekleşen bir günlük iş bõrakma eylemi hayatõ durma noktasõna getirdi. Ulaşõmda büyük aksama- lar olmasõna karşõn yurt- taşlar alkõşlar ve kornalarla eyleme destek verdi. ‘Kaddafi değilsin’ 25 Kasõm’õn, yanlõş politi- kalarõn terk edilmesi için AKP hükümetine yapõlan bir uyarõ olduğunu belirten KESK Başkanõ Evren, Er- doğan’õ “Burasõ ne Libya, ne de sen Kaddafi’sin” sözleriyle eleştirdi. ‘Keyif için değil’ Tür- kiye Kamu-Sen Başkanõ Akyõldõz, keyiften eylem yapmadõklarõnõ söyledi. Ankara’daki eylemde po- lisle bazõ göstericiler ara- sõnda kõsa süreli arbede yaşandõ. 6. ve 7. Sayfada Yüz binlerce kamu çalışanı toplusözleşmeli grev hakkı için dün gece yarısından iti- baren iş bırakma eylemi yaptı. (Fotoğraflar: NECATİ SAVAŞ / SERKAN YILDIZ) AKP AÇILIP SAÇILIYOR... ŞÜKRAN SONER 13. Sayfada İmam hatiplilere ayrõcalõk tanõyan YÖK kararõnõn yürütmesi oybirliğiyle durduruldu Danıştay’dan katsayı dersi UZLAŞMA SAĞLANAMADI Doğan Yayõn Holding, 4 milyar 823 milyon 825 bin 987 liralõk vergi cezasõ için masaya oturduğu Maliye Bakanlõğõ ile uzlaşmaya va- ramadõ. Gruba dün de Doğan Gazetecilik için 21 milyon liralõk tebligat geldi. 13. Sayfada KORKUTAN TAHMİN Türkiye riskli ülke The Economist dergisi dünyada özellikle kriz nedeniyle çatõşma riskinin yükseldiğini belir- terek Türkiye’yi “sosyal isyan ihtimali yüksek oranda riskli ülkeler” arasõnda saydõ. Siyasi ça- tõşmanõn da süreceği savunuldu. 13. Sayfada İade edilirse idam edilecek Ateist organizasyonlarõn- dan Raelyen Hareketi’nin İran’daki lideri Nigar Aziz- muradi’nin kaçtõğõ Türki- ye’de tutuklandõğõ bildi- rildi. Uluslararasõ Realyen Hareketi, Azizmuradi’nin iade edilmemesi için dün- yadaki tüm Türk elçilikle- rinin önünde gösteri dü- zenleyecek. 4. Sayfada ‘Siyaset yol kesiyor’ İstanbul 2010 Avrupa Kül- tür Başkenti sürecini de- ğerlendiren Avrupa Jürisi Başkanõ Robert Scott, Tür- kiye’de her şeyin siyasi ol- duğunu, bunun “yol kesti- ğini” söyledi. Scott, İstan- bul’da yapõlabileceğin al- tõnda iş yapõldõğõnõ belirtti. ÖZLEM ALTUNOK’un söyleşisi 16. Sayfada Üniversiteye girişte katsayõ farkõ kaldõrõlarak başta imam hatip liselileri olmak üzere meslek li- selerini alan dõşõ tercihlerde avantajlõ konuma ge- tiren karar Danõştay 8. Dairesi’ne takõldõ. Danõş- tay, YÖK kararõyla anayasal eşitlik kuralõ ile çe- lişkili bir durum yaratõldõğõnõ vurguladõ. Meslek liseleri öğrencileri eskiden olduğu gibi eğer alanlarõ dõşõnda tercihte bulunurlarsa Ağõrlõklõ Or- ta Öğretim Başarõ Puanlarõ düşük katsayõ oranõ ile çarpõlmaya devam edilecek. Yeni düzenlemeyi ilk kez gelecek yõl uygulamayõ planlayan YÖK, ka- rara itiraz edeceğini açõkladõ. 8. Sayfada Doğan’a yeni fatura ŞİDDETE KARŞI ÇIKAN KADINA POLİS ŞİDDETİ 3. Sayfada ‘ÖCALAN’A YENİDEN YARGILAMA YOLU’ 5. Sayfada ŞANS TOPU ÇEKİLDİ 5 - 9 - 10 - 21 - 30 + 6 Beşiktaş’ın Ada zaferi Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Beşiktaş, İn- giltere’nin köklü ekibi Manchester United’ı 1-0 yenerek Avrupa Ligi umudunu son maça ta- şıdı. Tello’nun golüyle Ada’da kazanan Siyah- Beyazlılar, bu galibiyetle Manchester’in 23 maçlık yenilmezlik rekoruna da son verdi. İn- giliz TV ve radyoları, “Türkleri geçemedik, Rüş- tü inanılmaz kaleci” yorumunu yaptı. Spor’da Fotoğraf:AFP
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog