Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

1996’da ülkesini ziyaret eden dönemin başbakanı Erbakan’a mesafeli duran Lib- ya lideri Kaddafi, Bab-al Aziza Sarayı’ndaki çadırın önünde Erdoğan’ı öperek kar- şıladı. Kaddafi’nin çadırındaki görüşmeye Devlet Bakanı Çağlayan ve Dışişleri Ba- kanı Davutoğlu da katıldı. Erdoğan, Erbakan’ın gezisi anımsatıldığında, “Biz fark- lı bir geleceği inşa etmenin gayreti içerisindeyiz” yanıtını verdi. Kaddafi’yi Tür- kiye’ye davet eden Erdoğan, “En kısa sürede gelecek” dedi. 11. Sayfada C CMYB C M Y B 85. YIL SAYI: 30730 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 25 KASIM 2009 ÇARŞAMBA GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 265 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Aba Altından Sopa Göstermek! Başbakan’a Libya’ya hareketinden önce İz- mir’de Demokratik Toplum (Kürt) Partisi’nin kon- voyu ile yaşanan olayların demokratik açılım süre- cini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği soruluyor. Oysa soru yanlış. Yanlış; zira: Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Bürokratlar da korkuyor MAKAMLAR DİNLENİYOR Avrasya Kamuoyu Araştõrmalar Merkezi’nin merkezi ve yerel bürokratlarla yaptõğõ araştõrmaya göre bürokratlarõn yüzde 76.9’u cep telefonu görüşmelerinin, yüzde 82.4’ü makam odasõn- dan yaptõğõ görüşmelerin dinlendiğini düşünüyor. İŞYERİNDE MUHBİR VAR Bürokratlar arasõnda, ken- disine karşõ ortam dinlemesi yapõldõğõnõ düşünenlerin ora- nõ ise yüzde 68.5. Bürokratlarõn yüzde 59.7’si işyerinde muhbirlerin olduğunu, yüzde 73.2’si kendisinin fişlendi- ğini düşünüyor. ŞULE KÖKTÜRK’ÜN haberi 9. Sayfada Dinleniyorsun... İzleniyorsun... Susturuldun... TİYATRO SANATÇILARI MÜJDAT GEZEN VE FERHAN ŞENSOY, DİNLEME OLAYLARINI KENDİ ÜSLUPLARIYLA ELEŞTİRDİ YARIN AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç, Tekstil İşçileri Sendikası Genel Başkanı Rıdvan Budak, TMMOB YK Bşk. Mehmet Soğancı Korku İm paratorluğu CHP lideri Baykal ortam dinlemelerine dikkat çekti 15 araçla Türkiye’yi dinliyorlar Bahçeli yine sert konuştu ‘İzmirsaldırısı AKP tuzağı’ DTP’den Erdoğan’a tepki ‘Trafik ışıkları illegal mi?’ Telefonların dinlenmesine tepki gösteren CHP lideri, dinlemelerin “bireysel şikâyet konusu olmaktan çõkõp rejim olayõna dönüştüğünü” belirtti. Baykal, “Resmi dinleme TİB’in dinle- mesinden ibaret değil. Ortam dinlemesi de var, 15 civarõnda araç Türkiye’nin her tarafõnda ci- rit atõyor. Dinleme kararlarõ var, kimin dinlene- ceği ‘faili meçhul’. Yargõtay’õ sadece dinlemekle kalmõyorsunuz, ses ve görüntü kaydõ ile takibat da yaptõrõyorsunuz” diye konuştu. 5. Sayfada MHP lideri Bahçeli, dõş kaynak- lõ olarak değerlendirdiği açõlõm konusunda Erdoğan’õn “ABD’ye tekmil ve ilerleme raporu verme- ye gideceğini” söyledi. Bahçeli, İzmir’de DTP konvoyunun taşlanmasõ ve DTP’lilerin kendi- lerine yönelik tepkisine ilişkin olarak “AKP’nin oyununa düşüyorlar. Ben Diyarbakõr’a da za- manõ geldiğinde giderim” dedi. 4. Sayfada Erdoğan’ın İzmir’deki gerginlik sõ- rasõnda terör örgütünün bayrağõnõn ta- şõndõğõ yönündeki açõklamalarõna DTP’den sert tepki geldi. Sarõ, kõr- mõzõ, yeşil rengin DTP’nin rengi olduğunu söy- leyen Hasip Kaplan, “Trafik levhalarõ da mõ il- legal örgüt renkleri?” dedi. DTP lideri Ahmet Türk de Erdoğan’õn DTP’nin çalõşmalarõnõ ille- galmiş gibi gösterdiğini belirtti. 4. Sayfada Yargıç savcıyı uyardı 2. Ergenekon davasõnõn 20. oturumunda Mustafa Balbay’õn çapraz sorgusu- na devam edildi. Savcõlarõn iddianame dõşõna çõkarak Balbay’a “darbe çalõşmalarõnda yer aldõğõ” yönündeki iddialarõ üzerine Mahkeme Başkanõ Şengün, “Darbe planlarõ ile ilgili tahkikat bile yok, var mõ?” diye mü- dahale etti. Savcõ Pekgüzel de “Burada darbe giri- şimlerini yargõlõyoruz. 2. davanõn özü bu” dedi. İddianame dışı sorular Balbay, iddia makamõnõn ka- fasõndakilerini kendisine doğrulatmayõ amaçladõğõnõ be- lirterek “Sayõn Taşkõn, Örnek’in notlarõ, var olduğu iddia edilen raporlar ve Özkök’ün ifadelerinden bir soru çõkardõ. Özkök’ün bu davadaki konumu ne? Tanõk... Ben ona gö- re daha ileri bir durumda mõyõm? Ben en zorlama olarak tanõk olabilirim. Özden Örnek nerede” diye sordu. HATİCE TUNCER / ÖZLEM GÜVEMLİ’nin haberi 7. Sayfada Üzerlerine nükleer atık varil kostümleri giyen 23 Greenpeace üyesi, dün Enerji ve Tabii Kaynak- lar Bakanlığı önünde hü- kümetin nükleer enerji planlarını protesto etti. Greenpeace’ten nükleere protesto Yanõt bekleniyor AB yoksa ASEAN olsun AB üyeliği konusunda sorunlarõn çözülememe- si AKP’yi farklõ seçe- neklere yöneltiyor. Bun- lar arasõnda bazõ Asya ülkelerinden oluşan ASE- AN da yer alõyor. AKP bir süre önce ASEAN’a, Dostluk ve İşbirliği An- laşmasõ imzalanmasõ baş- vurusunda bulundu. BA- HADIR SELİM DİLEK’in haberi 8. Sayfada Financial Times ‘AB ile sürtüşme artabilir’ İngiliz Financial Times Türkiye’nin dõş politika- sõnõ ele alan bir makale yayõmladõ. Analizde “Müslüman dünyasõnda liderlik rolü üstlenmeye yönelik arayõş, Türkiye açõsõndan kapasitesini zor- layõp tabiri caizse ‘boyu- nu aşma’ riskini de bera- berinde getiriyor” yorumu yapõldõ. 8. Sayfada Savcõlarõn önyargõlõ sorularõ Mustafa Balbay’õ isyan ettirdi ‘Ben buradayım Örnek nerede?’ MEMURLARIN EYLEM GÜNÜ Erdoğan’a karşõn grev KESK ve Kamu-Sen’in çağrõsõyla yapõlacak eyleme Memur-Sen dõşõnda tüm konfederasyonlar katõlacak. Uyarõ grevine Türk-İş, DİSK, TTB ve TMMOB de des- tek veriyor. KESK Başkanõ Sami Evren, Başbakan Er- doğan’õn grevin yasadõşõ olduğu yolundaki sözlerine kar- şõlõk “Demokratik bir eylemi tehdit ederek eldeki devlet otoritesini kullanmak hukuksuzluktur” dedi. 6. Sayfada 25 Kasım Kadõna Yönelik Şiddete Karşõ Uluslararasõ Mücadele ve Dayanõşma Günü İstanbul’da kutlandõ. Kadõn örgütleri Ka- dõköy’de “tacizci” ve “katil” erkek- leri protesto etti. Türkiye’de evli ka- dõnlarõn yüzde 11-29’unun eşinden ağõr derecede fiziksel şiddet gör- düğü bildirildi. Arka Sayfada Yeryüzü dayanamıyor Çevreci bir grubun rapo- runda yeryüzünün, insanoğ- lunun neden olduğu çevresel etkiye dayanma gücünün gittikçe azaldõğõ açõklandõ. İnsanoğlunun doğal kay- naklarõ mevcut oranda israf ettiği takdirde 2030 yõlõna kadar iki gezegenin kay- naklarõna ihtiyaç duyacağõ kaydedildi. Arka Sayfada Çağdaş Robin Hood TACİZE SAVUNMA: KAFEYE GİDİYORDU 4. Sayfada KANADA’DA AŞILAR GERİ ÇEKİLİYOR 3. Sayfada GÖREVDEKİ TEK KADIN MÜDÜR 6. Sayfada Fotoğraf:AA Fotoğraf:AFP Almanya’nın Bonn kentinde bir bankanõn kadõn şube mü- dürünün zenginlerin hesap- larõndan 7.6 milyon Avro’yu çekerek işlettiği ve elde etti- ği kârõ fakirlerin hesabõna aktardõğõ ortaya çõktõ. Kadõn, zenginlerin zarara uğramasõ- na neden olduğu gerekçesiy- le 1 yõl 10 ay hapis cezasõna çarptõrõldõ. 10. Sayfada ‘Tacizci erkeğe hayõr’ ‘KADINA ŞİDDET’LE MÜCADELE Kaddafi bu kez sõcak karşõladõ LİBYA İLE VİZE KALDIRILDI 14. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog