Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

2. Ergenekon davasõnda gazetemiz Ankara Temsil- cisi Mustafa Balbay’õn çap- raz sorgusu yapõldõ. İddia- nameye göre 28 Mart 2008’den beri dinlendiğini kaydeden Balbay, Yeni Şa- fak’ta yayõmlanan habere atõfta bulundu. Dönemin Genelkurmay 2. Başkanõ Saygun ile 2007’nin Hazi- ran ayõnda yaptõğõ telefon görüşmesinin ha- berleştirildiğini kaydeden Balbay, “Demek ki çok önceden dinlenmeye başlanmõşõz” dedi. Balbay, “Ben darbelerin tümüne karşõyõm. Görevimin başõnda olsam savcõnõn sorduğu konuşmalarõn 10 katõnõ yapacaktõm” görüşünü dile getirdi. Avukat Aydõn Metin de, Bal- bay’õn el konulan bilgisayarõnõn harddisk numarasõnõn tutanağa geçirilmediğini, bil- gisayara müdahale edildiğini belirterek “Bal- bay’õn bilgisayarõnõn kolluk tarafõndan in- celenmesi CMK’ye aykõrõ” dedi. 7. Sayfada C CMYB C M Y B 85. YIL SAYI: 30729 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 24 KASIM 2009 SALI GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 264 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK AKP Devrimleri! Devrimler arka arkaya geliyor. Şaşırdınız değil mi? Bakın nasıl: Kimi eski dışişleri bakanlarının övgüyle söz ettikleri, kimi -tabii yandaş yalaka gibi- çevrelerde Türk Kissinger’i diye anılan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu partisinin Kızılcahamam’daki kampında dış dünyalara uzanan AKP devrimini anlatmış. Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Beyrut’ta Türklere iş çok Lübnan Başbakanõ Saad el Hariri, “Türk işadamlarõnõn Lübnan’da yatõrõm yapaca- ğõ bir dönem varsa o da bugündür” dedi. Lübnan’da istikrarõn sağlandõğõnõ belirten El Hariri, yatõrõm yapacak Türk şirketlerinin sõkõntõyla karşõlaşmayacağõnõ vurguladõ. El Hariri iki ülke arasõnda vizenin kaldõrõlmasõ için çalõşacağõnõ söyledi. OLCAY BÜ- YÜKTAŞ AKÇA’nın haberi 13. Sayfada ‘Referansları dincilik’ ESKİ ADALET BAKANI MOĞULTAY: Anayasaya ve hukuka aykõrõ olarak yargõç ve savcõlarõn telefonlarõ dinleni- yor. Onlarõn dinlenmesini kim istiyor? Adalet Bakanlõğõ müfettişleri. Bu müfettişler Adalet Bakanlõğõ’na bağlõ. Yani bağõmsõz değiller. AKP’nin sicili de pek parlak değil. AKP’nin referansõ anayasa, hukuk değildir, dindir, dinciliktir. MHP G. BAŞKAN YARDIMCISI FARUK BAL: Ada- let Bakanõ’nõn verdiği bu rakamlar bir delile ve belgeye da- yanmõyor. Rakamlar doğru olsa bile 113 bin kişinin dinlen- mesi ancak ‘istibdat’ döneminde görülebilecek yaygõn bir kont- rol halini ifade eder. Mahkeme kararõ olmadan yapõlan din- lemelerin ise hesabõnõ kimse bilmiyor. 9. Sayfada Dinleniyorsun... İzleniyorsun... Susturuldun... ÇGD BAŞKANI AHMET ABAKAY: DİNLEMELER SİYASİ AMAÇLI, TEPKİSİZ TOPLUM YARATILMAK İSTENİYOR İktidar partisinin milletvekilleri de dinlendiklerini düşünüyor AKP’li de tedirgin W. Post’tan AKP eleştirisi: Muhalefeti susturuyor Washington Post gazetesi, başyazõsõnda AKP hükümetinin “demokratik ilkelere bağlõlõğõnõn sallantõda gözüktüğü” ifade- sine yer verdi. Gazete “Sayõn Erdoğan, Müslüman diktatörlerine itina göster- mekten vazgeçmeli ve onlarõn iç muhale- feti susturma uygulamalarõnõ takip etme- ye son vermeli” diye yazdõ. 5. Sayfada HÜKÜMETİ UYARMAK İÇİN YARIN İŞ BIRAKILACAK Memurlardan bir günlük grev KESK, Birleşik Kamu-İş, BASK ve HAKSEN üyeleri yarõn bir günlük uyarõ grevi yapacak. Eyleme Türk-İş, DİSK, TTB’nin de aralarõnda bulunduğu konfederasyon, sivil toplum örgütleri des- tek verecek. Grevcilerin temel talebini, kamu çalõşanlarõna grev- li, toplusözleşmeli sendika hakkõ ve toplu pazarlõğõn altyapõsõ- nõn kurulmasõ oluşturuyor. Memurlara gözdağõ veren Başbakan Erdoğan ise “Sonuçlarõna katlanõrlar” dedi. 6. Sayfada TELEKULAK İDDİAS I Emniyette istihbarat dairesi bilgi işlem müdü- rüyken Telekomünikasyon İletişim Başkanlõğõ Teknik Daire Başkanlõğõ’na atanan Basri Akte- pe’nin emniyetteki Fethullahçõ yapõlanmaya iliş- kin yürütülen soruşturmada listeye alõnan polis şef- lerinden biri olduğu ortaya çõktõ. 4. Sayfada BİZ DE DİNLENİYORUZ Milletvekilleri arasõnda yapõlan bir araştõrmaya göre AKP’lilerin yüzde 60.3’ü TBMM’de- ki odasõndan yaptõğõ görüşmelerin dinlendiğine inanõyor. AKP’li milletvekillerinin yüzde 80.5’i “telefonda mahrem konularõnõ konuşurken tedirgin olduğunu” belirtti. AKP’li- ler dinleme kayõtlarõnõn delil sayõlmasõna ise “evet” diyor. YASADIŞI YOLLAR HÂKİM Milletvekillerinin yüzde 82’si cep telefonlarõnõn, yüzde 71.4’ü ev telefonlarõnõn, yüz- de 78.2’si de TBMM’deki odasõnda yaptõğõ görüşmelerin dinlendiğini düşünüyor. Yüzde 79.3’ü ortam dinlemesi ya- põldõğõ görüşünde. Yüzde 81.9’u yasadõşõ yollara başvu- rulduğuna inanõyor. ŞULE KÖKTÜRK’ün haberi 9. Sayfada SORUNLARI BÜYÜYOR Öğretmenin buruk günü 24 Kasım Öğretmenler Günü et- kinliklerle kutlanõyor ama öğretme- nin keyfi yok. Krizin etkisiyle dolar bazõnda maaşlarõ eriyen öğretmen- lerin ücretleri yüzde 19 ile yüzde 22.6 arasõnda azaldõ. 210 bin öğret- men atama bekliyor. Yüzde 60.4’ü kirada oturuyor, yüzde 70.5’inin kredi kartõ borcu var. 8. Sayfada TUNCELİ VE HAKKÂRİ Öymen istifalarõ Tunceli’de Onur Öymen’in açõkla- malarõna tepki gösteren 300 kişi CHP’den istifa etti. Ayrõlanlar arasõn- da 3 ilçe belediye başkanõ ile bir eski milletvekili de var. Kentteki miting ön- cesinde bir araçtan “CHP’den istifa edelim” anonsu yapõldõ. Hakkâri Çu- kurca’da da ilçe başkanõ ve ilçe yöne- timi CHP’den istifa etti. 4. Sayfada YARIN Tiyatro sanatçıları Müjdat Gezen, Ferhan Şensoy, Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Hasan Kütük, İstanbul Tabip Odası Başkanı Özdemir Aktan Korku İm paratorluğu DinlemedeGülengölgesi Bilginin suç haline getirilmesine isyan etti Balbay: Darbelerin tümüne karşıyım ÇYDD: HEDEF 100 BİN KIZA BURS 8. Sayfada SANATIN MÜZAYEDELEŞTİRİLMESİ 17. Sayfada Elazığ’da mahallelerinde baz is- tasyonu kurulmasına tepki göste- ren bir grup, polise taşlarla sal- dırdı. Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit İlhanlar Caddesi ile Yunus Emre Bul- varı kavşağında daha önce kurulan baz istasyonuna elektrik hattı çekmek üze- re bölgeye gelen işçilerle bir grup arasında çatışma çıktı. Polis ekiplerinin gü- venlik önlemi almasına tepki gösteren yurttaşlar polise taş attı. (Fotoğraf: AA) Baz istasyonu gerilimi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog