Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

C CMYB C M Y B 85. YIL SAYI: 30728 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 23 KASIM 2009 PAZARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Medyada Ortaçağ Yaz ayları boyunca bu sütunlardan çığlık çığlığa anlatmaya çalıştım: Çağa adını veren “iletişim” bir yandan olağanüstü gelişim-değişim sağlıyor, bir yandan “Ortaçağ” tanımını anımsatacak sonuçlar doğuruyor. Silivri iddianamelerinin ve eklerinin en büyük dilimini “iletişim tespit tutanakları” oluşturuyor. Arkası Sa. 8. Sü. 8’de ‘Santral dinlemesi yanlış’ AKP MİLLETVEKİLİ HAKKI KÖYLÜ: Ben hâkim olsam, bir santralõn dinlenmesine karar vermem. Niye ver- mem? Çünkü santral 20 kişiye hitap eder. 50 kişi olur ya da 5 kişi olur. Eğer santralõ dinletirsen hepsini dinletmiş gibi olurum. Burada çok sõkõntõ var. Dinleme kararõ bir ki- şi hakkõnda verilir, toplu bir dinleme kararõ verilmez. SP G. BAŞKAN YARDIMCISI ŞEVKET KAZAN: Dinlemelerle ilgili şikâyetlerde fazla ciddiye alõnacak bir durum yok. Kaldõ ki geçen yõllarda başbakanlar, parti baş- kanlarõ, Meclis başkanlarõ dahi dinlenmiş. Siz ne yapar- sanõz yapõn farkõnda olmadan dinlenirsiniz. Eğer bir ayõ- bõnõz, sõkõntõnõz yoksa neden çekineceksiniz? 9. Sayfada Dinleniyorsun... İzleniyorsun... Susturuldun... YARIN Eski Adalet Bakanı Mehmet Moğultay MHP G. Başkan Yardımcısı Faruk Bal ÇGD Başkanı Ahmet Abakay Korku İm paratorluğu ADD GENEL SEKRETERİ İZZET ARARAT: HEDEF CUMHURİYET KURUMLARI, ÜLKENİN BAĞIMSIZLIĞIDIR PARLAMENTO KULİSİ 8. Sayfada 39 SAAT SONRA KURTARILDILAR 3. Sayfada BİLİŞİMDE KADININ ADI YOK 12. Sayfada Domuz gribi okul kapattırdı İlk ve orta dereceli okullar domuz gribi nedeniyle Sõvas, Bilecik ve Kütahya’da Kurban Bayramõ’na kadar, Çanakkale’nin Çan ilçe- sinde ise bayram sonuna kadar ta- til edildi. Anadolu Üniversite- si’nde de üç gün süreyle eğitime ara verildi. Bolu’da ‘domuz gribi’ şüphesi görülen 28 yaşõndaki has- ta yaşamõnõ yitirdi. 3. Sayfada Galatasaray liderlik fırsatını tepti Turkcell Süper Lig’de Galata- saray, evinde Manisaspor’la 1-1 berabere kalarak liderlik şansõnõ kaçõrdõ. Maçõn ilkyarõsõnda 1-0 öne geçen Sarõ-Kõrmõzõlõlar ikin- ci yarõda yediği golle üstünlüğü- nü koruyamadõ. Kasõmpaşaspor’a 3-1 yenilen Trabzonspor’da ise teknik direktör Hugo Broos gö- revinden istifa etti. Spor’da Sinema tarihinin en uzun filmi Yapımı 31 yõl süren, sinema tarihinin en uzun filmi Fransa’da gösterime hazõrlanõyor. Çekimlerine 1978’de başlanan 150 saatlik “Cinématon” adlõ filmin yönetmeni ise 1978’den bu yana proje üzerinde çalõşan Ge- rard Courant. Birçok ünlü ismin 3 dakika 25 saniye boyunca kameranõn önünde doğaç- lama olarak oyunculuk yaptõğõ sahnelerden oluşan film, bu ay Fransa’nõn Avignon kentinde gösterime girecek. 17. Sayfada Güneşli ama rüzgârlõ bir gün. Öğle saatlerinde Koç Vakfõ Hastanesi’ne uğradõm İlhan Sel- çuk’u görmek için. İlhan Ağabey, koltuğuna otur- muştu... Kõz kardeşi Ülfet Ertel ayaktaydõ... Ka- põdan içeriye girdiğimde, İlhan Ağabey “Ooo, Hikmet geldi” dedi. Ben de karşõ koltuğa otur- dum. Siyah tişörtü, siyah pantolonu ve siyah ayak- kabõlarõyla her zamanki gibi şõk! HİKMET ÇE- TİNKAYA’nın köşe yazısı 5. Sayfada Iraklõ Şii lider El Hekim, ‘Tek tarafla demokrasi olmaz’ dedi ‘Türkiye herkesle işbirliği yapmalı’ KDP LİDERİ MESUD BARZANİ’NİN HAYALİ “Birleşik bir Kürdistan ordusu, halkõmõzõn isteği ve be- nim de hayallerimden biridir” diyen Mesud Barzani, bu- nun için ABD’nin yardõmõna ihtiyaç duyduklarõnõ söy- ledi. Barzani ile Irak Cumhurbaşkanõ Talabani’nin peş- mergeler ya da Kürt savaşçõlardan oluşan bir ordu kurulmasõ için anlaştõklarõ bildirildi. 11. Sayfada Irak herkese yeter Irak İslam Yüksek Konseyi li- deri El Hekim, Irak’taki bütün dinsel, mezhepsel ve et- nik gruplarõn bir diğerine gereksinimi olduğunu belirt- ti. El Hekim, “Herkes şunu öğrendi: Tek bir taraf pro- jeyi başarõlõ bir şekilde gerçekleştiremez. Her birimizin diğerine ihtiyacõ vardõr ve Irak herkese yeterlidir” dedi. Türkiye ile ilişkiler Türkiye’nin Irak’taki bütün grup- larla işbirliği içinde olmasõ gerektiğini söyleyen El He- kim Basra, Musul ve Erbil’deki Türk konsolosluklarõna dikkat çekti. El Hekim, bu durumu Türkiye’nin tüm grup ve bölgelere yönelik açõlõmõnõn göstergesi olarak yo- rumladõ. BAHADIR SELİM DİLEK’in haberi 5. Sayfada BARO BAŞKANLARI TOPLANDI ‘Durum çok ciddi, vahim’ Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardõmcõsõ Besler, Cumhuriyetin temel organlarõnda görev yapanlarõn hukuk kurallarõ göz ardõ edilerek dinlenmesinin üze- rinde ciddiyetle durulmasõ gerektiğini söyledi. Her şeyin hukuk düzeni içinde yaşama geçirilmesinin öne- mine dikkat çeken Besler, yürütmenin yargõya mü- dahalelerinin son bulmasõnõ istedi. 8. Sayfada KAMUOYU YOKLAMASI Hukukçular: Dinleniyoruz 440 yargõ mensubunun katõldõğõ “Telefon Dinle- melerinin Toplum Üzerindeki Etkileri” konulu bir ka- muoyu araştõrmasõna göre yargõ mensuplarõnõn yüz- de 80.3’ü işyeri telefonlarõnõn dinlendiğini düşünü- yor. Katõlõmcõlarõn yüzde 77.1’i telefon ve ortam din- lemelerinin yasal olmayan yollarla yapõldõğõ görü- şünde. ŞULE KÖKTÜRK’ün haberi 9. Sayfada Bu kez sis felç etti Her şiddetli yağışta felç olan İstanbul bu kez sise teslim oldu. İstanbul’da Atatürk ve Sa- biha Gökçen havalimanlarında sisin etki- sini yitirmesine karşın uçuş planlarındaki değişiklik ve seferlerin aksaması nedeniy- le dün de bazı uçak seferleri iptal edildi ve gecikmeler yaşandı. Yolcular, terminal- lerde uyuyarak uçaklarının kalkmasını bekledi. (Fotoğraflar: UĞUR DEMİR / AA) Kürt ordusu kuruluyor PSİKOLOGLAREYLEMDE Fotoğraf:AA Türkiye’nin dört bir yanın- dan Ankara’ya gelen psiko- loglar, “Yarın İçin Yasa İçin Birlikte Yürüyelim” eylemi gerçekleştirdi. Eylemde psiko- logların “yardımcı sağlık per- soneli” olarak tanımlanması protesto edildi. 8. Sayfada ‘Öncelikle demokrasi düzelmeli’ Eski Merkez Bankasõ Başkanõ Gazi Erçel, ekonominin iyi ça- lõşmasõ için, demokratik sistemin de çalõşmasõ gerektiğini belirtti. Türkiye’de demokrasinin parti li- derlerinin elinde olduğunu söy- leyen Erçel, “Demokrasi ne ka- dar iyi kurumlaşõrsa piyasa ve ekonomi de o kadar iyi çalõşõr” dedi. AKIN BODUR’un ha- beri 13. Sayfada Erçel’in piyasa yorumu İki kardeşin başarõ öyküsü Öğretmen bir ailesinin çocuklarõ olan Mithat ve Murat Yücel ta- rafõndan kurulan Yücel Elektro- nik, cep telefonu ve bilgisayar sa- tõşõyla girdiği sektörde devler ara- sõna girmeyi başardõ. Şirket, Technopc adlõ kendi geliştirdik- leri bilgisayarla yerli üreticiler arasõndaki yerlerini güçlendir- meye çalõşõyor. ÖZLEM YÜ- ZAK’ın söyleşisi 6. Sayfada Yücel Elektronik İsrail’de Ankara ‘çatlağı’ Arabuluculuk konusunda iki bakandan farklõ sözler İlhan Selçuk’la ufuk turu Hastane odasõnda görüşme “Demokratik açõlõm”, AKP’nin Kõzõlcahamam kampõnda partililer tarafõndan sert bir dille eleş- tirildi. Eski Bakan Başesgioğlu, İçişleri Bakanõ Atalay’a “Türk milleti vurgusu yapmadõnõz. Böyle açõlõm olmaz. Kimlik politikasõ yanlõş” de- di. İstanbul Milletvekili Büyükkaya ise açõlõmõn nereye gideceğinin belirsiz olduğunu söyledi. EMİNE KAPLAN’ın haberi 4. Sayfada AKP içinde açılım eleştirisi Eski Bakan Başesgioğlu Türkiye’ye gelen İsrailli Bakan Ben-Eliezer’in, temaslarõnda “ilişkilerin normalleştiğinin, açõk- lamalar ve eylemlerle gösterilmesini” isteyece- ği bildiriliyor. Ben-Eliezer’in, Türkiye’nin İsra- il ile arasõnõ düzeltmesi karşõlõğõnda Suriye ile ara- buluculuk rolünü üstlenmesini önereceği öne sü- rüldü. Dõşişleri Bakanõ Lieberman ise “Türkiye, İsrail’e yönelttiği hakaretler ve azarlamalardan sonra arabulucu olamaz” diyerek hükümetinde- ki görüş ayrõlõğõnõ ortaya koydu. 11. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog