Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

Yoğun sis ulaşımı aksattı C CMYB C M Y B 85. YIL SAYI: 30727 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 22 KASIM 2009 PAZAR GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Balkanlar ve Balkanlaşmak Akşam gazetesinde yayımlanan “Barut Fıçısı Bosna” dizisi, beni Türkiye gündeminden koparmadan Balkanlar’a götürdü. 90’lı yılların ikinci yarısında birkaç kez resmi geziyle, bir kez de sırt çantamla kaybolmak üzere gittim Balkanlar’a. Dizi yazıda, Saraybosna’daki, Mostar’daki tüm sorunların derinleşerek devam ettiğini üzülerek Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK ‘Bir Başkadır Benim Memleketim!’ Aşı tartışması sona erecek gibi değil. Bir yanda okula giden çocuklarını aşıdan kaçıran aileler.. kadınlı erkekli insanlar.. öte yanda başbakanı ile günübirlik ters düşen sağlık bakanı. Ortaya attığı, tartışmaya açtığı hangi sorunu çözdü ki bu hükümet; domuz aşısı konusunda Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Kaybeden demokrasi olacak SP LİDERİ NUMAN KURTULMUŞ: Yasadõşõ din- lemeler karşõsõnda ciddi ve caydõrõcõ önlemler alõnmaz- sa toplumdaki tedirginlik daha da artacak. Bir baskõ re- jimi, dikta rejimi görüntüsü ortaya çõkacak. Bu durum- da kaybeden ülke ve demokrasimiz olacak. Hukuk dõşõ amaç ve niyetleri boşa çõkaracak kapsamlõ bir reform şart. ESKİ CHP LİDERİ ALTAN ÖYMEN: Yasadõşõ din- lemeler tam bir skandal. İtaat eden bir toplum isteniyor. Çifte standart haddini aşmõş vaziyette. Sõra dõşõ bir yurt- taşõn ya da bir akedemisyenin konuşmalarõ basõna olduğu gibi servis edilirken Başbakan’õn görüşmelerini yayõm- layan gazeteciler hakkõnda işlem yapõlõyor. 9. Sayfada Dinleniyorsun... İzleniyorsun... Susturuldun... YARIN AKP Milletvekili Hakkı Köylü Eski Adalet Bakanı Şevket Kazan ADD Genel Sekreteri İzzet Polat Ararat Korku İm paratorluğu ÇYDD BAŞKANI ÇELİKEL: HUKUK AYAKLAR ALTINDA LEYLA TAVŞANOĞLU’nun söyleşisi 16. Sayfada Yargõtay ‘Böcek araması yapıldı’ Yargıtay Başkanõ Ger- çeker, hukuka aykõrõ din- lemelerin yapõldõğõnõn somut belgelerle ortada olduğunu belirtti. Yar- gõtay’da periyodik ola- rak böcek taramasõ ya- põldõğõnõ söyleyen Ger- çeker, “Yargõtay sant- ralõ önlem alõndõğõ için mi dinlenemedi” sorusu üzerine bu konunun ke- sinlik kazanmadõğõnõ vurguladõ. 7. Sayfada 58 milyon TL Bakanlık alacağını unuttu! Enerji alanõnda özel sek- töre bir yõlda 152 milyon TL gecikme faizi ödeyen Enerji Bakanlõğõ, devle- tin alacağõ konusunda ise seyirci konumunda. Özel sektöre kesilen “58 milyon TL”lik cezaya 2003’ten bu yana faiz oranõ uygulanmadõğõ or- taya çõktõ. AYKUT KÜ- ÇÜKKAYA’nın haberi 8. Sayfada İsrail’den konuk Krizi aşma ziyareti İsrail Sanayi Ticaret ve Çalõşma Bakanõ Binya- min Ben Eliezer, bera- berindeki işadamõ he- yetiyle bugün Türki- ye’ye gelecek. Eliezer, “Ziyaretimin, İsrail için stratejik önemdeki bir ülke ile ilişkilerin ge- liştirilmesine katkõda bulunacağõnõ umuyo- rum” dedi. 8. Sayfada Beşiktaş’ın Alman oyuncusu Fink (solda) attığı gol- le takımının F.Bahçe galibiyetinde pay sahibi oldu. Beşiktaş F.Bahçe’yi üç golle yõktõ Turkcell Süper Lig’in 13. haftasõnda oynanan derbi mücadelesinde Beşiktaş, İnönü Stadõ’nda konuk ettiği ezeli rakibi F.Bahçe’yi 3-0 yenerek aralarõndaki puan farkõnõ 4’e indirdi. Siyah - Be- yazlõlarõn gollerini Fink, Bobo ve Uğur kaydet- ti. Bir pozisyonda hakeme itiraz eden Fener- bahçeli Kâzõm kõrmõzõ kart gördü. Spor’da Erdoğan ilk kez katliamõn adõnõ andõ. CHP ‘Gömleklerini taşõyordun’ dedi Yeni tartışma Sıvas katliamı ERDOĞAN: MUHALEFET KORKAK Kürt açõlõmõnda muhalefeti korkaklõkla suç- layan Başbakan, Eflatun’un “Korkaklar hiç- bir zaman zafer anõtõ dikememişlerdir” sözü- nü anõmsattõ. Türkiye’nin acõlarõnõ sõralarken Sõvas’a da değinen Erdoğan “Kurtuluş Sava- şõ’nda, Çanakkale’de analar ağlamadõ ama Der- sim, Sõvas, Çorum ve Maraş’ta ağladõ” dedi. EMİNE KAPLAN’ın haberi 4. Sayfada TAMAYLIGİL: SAMİMİYETSİZ CHP Genel Başkan Yardõmcõsõ Bihlun Ta- maylõgil, Başbakan’õn “sabõka kayõtlarõ” ne- deniyle CHP’ye saldõrdõğõnõ belirterek Erdo- ğan’õn yakõn geçmişte yõkmak için buldozer- le cemevinin kapõsõna dayanan belediye baş- kanõ olduğunu anõmsattõ. Tamaylõgil “Başba- kan dün Sõvas’ta Madõmak’õ ateşe verenlerin gömleğini taşõmaktaydõ” dedi. 5. Sayfada Rize’nin Ovit Dağõ’nda çõğ düşmesi sonucu 18 kişi mahsur kaldõ Erzurum’da okuyan üniversite öğrencilerini Karade- niz kentlerindeki evlerine götüren midibüs, Ovit Da- ğõ’nda çõğ düşmesi sonucu mahsur kaldõ. Midibüsün kes- tirmeden gitmek için 17.00- 07.00 saatleri arasõnda ka- palõ olan dağ yoluna girdiği öğrenildi. Araçtaki 18 ki- şiden Funda Fener, babasõyla yaptõğõ telefon görüş- mesinde “Çok korkuyoruz. Donmak üzereyiz” dedi. Yet- kililer araçtakilerin durumlarõnõn iyi olduğunu açõklarken kurtarma ekibindeki 2 kişi kayboldu. 10. Sayfada Tüm yurtta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sıvas, Şavşat, Gümüşhane ve Rize’de yoğun kar yağışı nedeniyle karayolu bir süre kapalı kaldı. (Fotoğraf: AA) Eleştirmenini Arayan Kitaplar! Oktay AKBAL 2. Sayfada Büyük Adam Olmak Emre KONGAR 3. Sayfada Cihangir’in Parkı Ali SİRMEN 4. Sayfada Sesimiz Soluğumuz... Hikmet ÇETİNKAYA 5. Sayfada İsme Bakın: Balbay Orhan BURSALI 6. Sayfada Boğaz’da Bir Venedik Yolculuğu Nilgün CERRAHOĞLU 13. Sayfada Üçüncü Yol Öztin AKGÜÇ 14. Sayfada Kentleri Savunmak Oktay EKİNCİ 18. Sayfada Rekor fiyata alõcõ bulan Burhan Doğançay’õn “Mavi Senfoni” yapõtõ, Antik AŞ’nin düzenledi- ği müzayedede çekişmeli bir rekabete sahne ol- muştu. Yarõşõn galibi Murat Ülker, “hedeflerinin dünya resim piyasasõnda da dikkati çağdaş Türk sa- natõna yönlendirmek olduğunu” söylüyor. Yapõtõn es- ki sahibi ve koleksiyonunda 40’tan fazla Doğançay eseri bulunan Oktay Duran, müzayede sürecini ve planlarõnõ an- latõyor. ÖZLEM ALTUNOK’un söyleşisi 20. Sayfada İstanbul’da yoğun sis nedeniyle uçaklarõn inişine izin verilmedi. Uçaklar İzmir, Ankara, Antalya, Adana ve Samsun’a yönlendirildi. Havalimanlarõndaki çok sayõda yol- cu mağdur oldu. Akşam saatlerin- de İstanbul’dan yapõlacak uçak se- ferleri iptal edildi. 10. Sayfada Mavi Senfoni’nin eski sahibi Duran hedefini anlattõ ‘Baba çok üşüyoruz’ Duran. Şimdi sıra yurtdışında Doğançay. Fotoğraf:FATİHERDOĞDU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog