Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30726 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 21 KASIM 2009 CUMARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 261 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Yok Birbirlerinden Farkları! 17. Türk büyüğü, “civanımın gözlerinin altındaki morluklardan” arınmasını istiyor musunuz muhalifler, muhalefet partileri? Ucu açık, bu gidişle bölünmeye kadar uzanması olası açılımın ne kadar olumlu, değerli, ülkede ayrışmayı değil, birleşmeyi, kardeşliği güçlendireceğine inandığınızı… Telefon dinlemelerin toplumu tehlikelerden uzak Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Böyle skandal görülmedi ESKİ DGM SAVCISI METE GÖKTÜRK: Rastgele insanlar rastgele dinleniyorlar. Bu totaliter rejimlerde rast- lanan bir uygulamadõr. Bugüne kadar ben bir başsavcõ- nõn dinlendiğine tanõk olmadõm. Sorumlusu Adalet Ba- kanlõğõ’dõr. Bu skandal Ergenekon davasõnõ etkiler. YAZAR MUZAFFER İZGÜ: Korku imparatorluğu- nun ötesinde bir ‘Frankenştayn imparatorluğu’ yaratmaya çalõşõyorlar. Bunlar geçicidir, onun için cesurca konu- şulmasõ gerekiyor. Sivil örgütlere çok iş düşüyor. Ya- põlmasõ gereken dimdik ayakta durmak. 9. Sayfada Dinleniyorsun... İzleniyorsun... Susturuldun... YARIN SP Genel Başkanı Numan Kurtulmuş Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen TKP Genel Başkanı Erkan Baş Korku İm paratorluğu Dinlemelerde bakanlık suçlandı, en baskılı dönemin yaşandığı vurgulandı Erdil’in mahkûm edilmesini sağlamõştõ Emekli albayın kuşkulu ölümü Eski Deniz Kuvvetleri Komutanõ İl- hami Erdil’in rütbelerinin sökülme- sine karar veren eski Milli Savunma Bakanlõğõ Teftiş Kurulu Başkanõ emekli Albay Belgütay Varõmlõ’nõn 10. katta bulunan evinin balkonun- dan atlayarak intihar ettiği ileri sü- rüldü. Erdil’in yargõlandõğõ davanõn görüldüğü mahkemenin başkanõ Hâ- kim Yarbay Tanju Ünal da geçen yõl intihar etmişti. 8. Sayfada Mahmur’a öncelik Kabul yeri yapılacak Demokratik açõlõm konusundaki ge- lişmelerin “gayet iyi gittiğini” söyle- yen İçişleri Bakanõ Atalay, Mahmur Kampõ üzerinde yoğunlaşacaklarõnõ anlattõ. Atalay, buradan gelmesi bek- lenen kişiler için de bir kabul yerinin yapõlmasõnõn söz konusu olduğunu söyledi. Atalay, il isimlerinin değişti- rilmesine de karşõ çõktõ. 5. Sayfada GDO’lu ürünler Marta kadar denetim yok 26 Ekim’den önce kontrol belgesi alõnmõş ürünler, Avrupa Birliği’nin ka- bul ettiği kriterlere de uygun olmak ko- şuluyla 1 Mart 2010’a kadar Türki- ye’ye risk değerlendirmesi yapõlmadan girebilecek. Bu hüküm, halen gümrük kapõlarõnda bekleyen birçok ürünün dünden itibaren Türkiye’ye giriş izni almasõnõ sağlõyor. 15. Sayfada Balbay, belgelerin gizli değil gazeteci çalõşmasõ olduğunu söyledi ‘Notlarım 3 kez el değiştirmiş’ AVRUPALI AKİL ADAMLAR Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğini desteklemek için raporlar yayõmla- yan Avrupalõ siyaset- çi ve bürokratlar gru- bu, Erdoğan’la görüşmelerinde vergi ce- zalarõnõn gündeme geldiğini belirterek “Bu konularõn, dünyada basõn özgürlü- ğünü kõsõtlayõcõ olarak görülmemesi önemli” mesajõnõn verildiğini açõkladõ. Bağımsız Türkiye Komisyonu Başkanõ Martti Ahtisaari, telefonlarõn dinlenme- si konusunda da hukukun üstünlüğü ve yargõ bağõmsõzlõğõnõn korunmasõnõn her ülkede şart olduğunu söyledi. Grup, Tür- kiye karşõtõ Belçika Başbakanõ Van Rom- puy’un AB Konseyi Başkanõ olmasõnõn değişiklik getirmeyeceğini savundu. ENGİN ESEN’in haberi 11. Sayfada NÜKLEER İran’la yoğun trafik Afganistan’da ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, gibi ülkelerin dõşişleri ba- kanlarõyla bir araya gelen Dõşişleri Bakanõ Davu- toğlu, önceki gece apar topar Tebriz’e geçti. Fi- lipinler’den gelen İran Dõşişleri Bakanõ Mutteki de ayağõnõn tozuyla gö- rüşmelere katõldõ. İran Cumhurbaşkanõ Ahmedinejad, Mutteki ve Davutoğlu’nun baş başa görüşmesinde ABD ve İsrail başta olmak üzere Batõlõ ülkelerin kuşkuyla baktõğõ İran’õn nükleer programõ ele alõndõ. Davutoğlu, “Tür- kiye kendisine düşen görevi yapmaya hazõr” dedi. 10. Sayfada İkinci Ergenekon davasõnda gazetemiz Ankara temsilcisi Mus- tafa Balbay, “Ankara’da yaptõğõ gazeteciliğin” iddianamede suç olarak gösterildiğine dikkat çekti. Balbay, “Notlarõm 3 kez el değiştirmiş. Sizin önünüze gelirken dahi parçalanmõş. Ba- na ait olduğu söylenen notlar başka bilgisayar sisteminde oluş- turulmuş” diye konuştu. Ankara’daki çok sayõda gazetecide benzer belgeler bulunabileceğini belirten Balbay, “Savcõlõk her nottan niyet çõkarõrsa Ankara’da gazeteci kalmaz” dedi. Benzer belgelerle kitap yazan gazeteciler olduğunu vurgulayan Balbay “Bu kişiler darbeci mi” diye sordu. Balbay, Sabih Ka- nadoğlu’yla görüşmesinin notlarõ okununca “Kanadoğlu, Özdemir Asaf’õn ‘Bütün renkler kirleniyordu birinciliği beyaza verdiler’ dizelerini okudu. Ben not aldõm. Savcõlar sorguda ‘Beyaz kim- dir’ diye sordu” şeklinde konuştu. Salonda mahkeme heyetinin oturduğu bölüme kartonpiyerden yapõlma tavandan parçalar düş- tü. HATİCE TUNCER ve ÖZLEM GÜVEMLİ‘nin haberi 7. Sayfada FARKLI SİSTEMDE OLUŞTURULMUŞ SAVCILAR SORDU: BEYAZ KİMDİR? İsrail’in Batı Şeria çevresinde inşa ettiği “utanç duvarı”nı protesto eden Filistinlilerle İsrail as- kerleri arasında dün yaşanan çatışmalarda Filis- tinli gençlerden yaralananlar oldu. Göz yaşartı- cı bomba kullanan İsrail askerlerine taşla karşı- lık veren Filistinli gençler, “utanç duvarı”ndaki deliklerden karşı taraftaki İsrail askerlerinin hareketlerini izlemeye çalıştılar. (Fotoğraf: AFP) Teğmene 9 yıl hapis Pimi çekilmiş el bombasõ- nõ ceza olarak onbaşõnõn eline verip 4 askerin şehit ol- masõna neden olan Teğmen Mehmet Tümer “bilinçli taksirle adam öldürmek”ten 9 yõl 2 ay hapis cezasõna çarptõrõldõ. Karar temyiz edilirken şehit aileleri “Şe- hitlerin canõ bu kadar ucuz mu” dedi. 8. Sayfada En etkili Müslümanlar Kız çocuk yük görülüyor “Dünyanın En Etkili 500 Müslümanõ” listesinde Baş- bakan Erdoğan “Müslü- man ülke başbakanõ” ta- nõmlamasõyla 5. sõrada yer aldõ. Fethullah Gülen 13., Cumhurbaşkanõ Gül ise 28. oldu. İlk 4’te 3 kralõn yer aldõğõ listenin ilk sõrasõnda Suudi Arabistan Kralõ Ab- dullah var. 8. Sayfada TBMM’nin araştõrmasõna göre, erken evlilikte ilk sõ- rayõ “ekonomik gerekçeler” alõrken bunu geleneksel ve dini inançlar, eğitimsizlik, rol model etkisi, aile içi şid- det izliyor. Aileler, tecavüz, taciz ve evlilik dõşõ ilişkiye karşõ erken evliliği “sigorta” görüyor. AYŞE SAYIN’ın haberi 6. Sayfada ‘Yargõ bağõmsõz olmalõ’ VEKİLLERE SAİD NURSİ KİTABI 4. Sayfada İŞÇİ SESİNİ YÜKSELTİYOR 13. Sayfada NÜKLEER İHALESİ İPTAL EDİLDİ 15. Sayfada ‘Utanç duvarõ’nda çatõşma
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog