Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30725 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 20 KASIM 2009 CUMA GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 260 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Kimmiş Bölücü? Beyefendi lütfedip açıkladı da bölücü kimdir, kim değildir öğrendik. AKP’yi (tabii RTE’yi ve hükümetini) bölücülükle suçlayan muhalefeti taa Roma’dan yanıtladı. RTE’ye göre: “Sıvas’ın ötesine geçemeyen, Türkiye’nin 81 vilayetinin 81’ini dolaşamayanlar”… bölücü! İçişleri Bakanı Beşir Atalay; Meclis’te Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Toplum abluka altında DİSK BAŞKANI SÜLEYMAN ÇELEBİ: AKP’nin “tek başõna yönetme arzusu” emek ve meslek örgütle- rine karşõ baskõyõ da beraberinde getirdi. Siyasi iktida- rõn muhalefet dinamiklerini peşinen cezalandõrma yön- temleri yargõ ve medya üzerindeki ağõrlõğõnõ hissettirdi. FINANCIAL TIMES: Türkiye’deki dinlenme skan- dallarõ, piyasalarõ istikrar konusunda kaygõlandõrdõ. SUDDEUTSCHE ZEITUNG: Dinlemelerin arkasõnda Adalet Bakanlõğõ var. Yeni skandalõn yarattõğõ dalga Türk kamuoyunda huzursuzluk yarattõ. 9. Sayfada Dinleniyorsun... İzleniyorsun... Susturuldun... YARIN Eski DGM Savcısı Mete Göktürk Türkiye KAMU-SEN Genel Başkanı Bircan Akyıldız Yazar Muzaffer İzgü Korku İm paratorluğu Liderler, Belçika Başbakanõ Van Rompuy isminde uzlaştõ AB’ye üye ülkeler arasõnda aylar süren pazarlõk- lar sonunda Belçika Başbakanõ Herman van Rompuy, Fransa ve Almanya gibi Türkiye karşõ- tõ ülkelerin desteği ile AB tarihinin ilk daimi kon- sey başkanõ oldu. Van Rompuy 5 yõl önce yaptõ- ğõ bir konuşmada “Türkiye Avrupa’nõn bir parçasõ değildir ve asla da olmayacaktõr” demişti. Avrupa Komisyonu’nun İngiliz üyesi Catherine Ashton da Dõş Politika ve Güvenlik Temsilciliği’ne getirildi. İngiltere Başbakanõ Brown, Van Rom- puy’dan “Türkiye konusu dahil, AB politikalarõ- na uyacağõ güvencesi aldõğõnõ” söyledi. ÇİMEN TURUNÇ BATURALP’in haberi 10. Sayfada AB’nin ilk başkanı Türkiye karşıtı Irak Seçim Yasasõ’ndaki değişiklik Ankara baskısı veto getirdi Irak Devlet Başkanõ Yardõmcõsõ Tarõk el Haşi- mi’nin, seçim yasasõnõn yurtdõşõndaki Iraklõla- rõn parlamentoda temsil sayõsõyla ilgili madde- sini veto etmesinde Türkiye’nin ciddi baskõsõ- nõn bulunduğu öğrenildi. Yasanõn gerek hazõr- lanmasõ, gerekse parlamentodaki onay sürecin- de, perde arkasõnda Ankara ile Bağdat arasõnda yoğun bir diplomatik hareketlilik yaşandõ. BA- HADIR SELİM DİLEK’in haberi 8. Sayfada İlk mesajõ yargõnõn bağõmsõzlõğõ YARSAV’ın yeni yönetim kuru- lu üyeleri Yargõtay 4. Ceza Dairesi Tetkik Hâkimi Emine Ülker Tar- han’õ oybirliğiyle YARSAV Baş- kanlõğõ’na getirdi. Tarhan, yargõ ba- ğõmsõzlõğõnõn tehdit altõnda oldu- ğunu belirterek “Eminağaoğlu eskisi gibi aramõzda... Mücadele- miz sürecek” dedi. 5. Sayfada YARSAV’a kadın başkan Yazarõmõz iddianame mağduru olduğunu belirterek ‘terörist değil gazeteciyim’ dedi Balbay reddetti SORUŞTURMA TEPKİSİ Yargõ sahip çõktõ Yargıtay Başkanõ Gerçeker, TİB’de yasa- dõşõ telefon dinlemelerini inceleyen yargõç Hayri Keskin’e soruşturmayõ değerlendi- rirken “Hâkim arkadaşõmõz bir yargõ kara- rõnõ uygulamak için TİB’e gitmiş, orada iş- lem yapmõş. Yargõ kararlarõna herkesin say- gõlõ olmasõnõ istiyoruz” dedi. 5. Sayfada WASHINGTON’DA TARTIŞMA ‘Siyasi bir dava’ ABD kongresine ait bir salonda, Arõ Vak- fõ’nca düzenlenen “Ergenekon” konulu tartõşmada, gazeteci-yazar Jenkins raporu- nu özetledi. Jenkins, Ergenekon diye bir ör- gütün olduğuna ilişkin delil bulunmadõğõ- nõ, bütün siyasi cinayetlerin soruşturmaya dahil edildiğini söyledi. 8. Sayfada STÖ’LERİN MİTİNGİ Emekçi alanda Aralarında KESK, TMMOB, Türk-İş, Ankara Tabip Odasõ, DİSK, Halkevleri ve CHP’nin de bulunduğu sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler yarõn “Açlõğa, Yok- sulluğa, İşsizliğe ve Zamlara Ha- yõr” mitinginde buluşacak. FIRAT KOZOK’un haberi 6. Sayfada TÜSİAD BAŞKANI Ürkütücü boyut Türk Sanayicileri ve İşadamlarõ Derneği Yönetim Kurulu Başkanõ Arzuhan Doğan Yalçõndağ, TÜSİ- AD olarak bu yõl yüzde 6 oranõnda daralma öngördüklerini belirterek, gelecek sene için büyüme beklen- tilerinin yüzde 3’ün gerisinde bu- lunduğunu aktardõ. 15. Sayfada Yeni deliller yaratıldı Mustafa Balbay, Ergenekon davasõnda savunmasõna “Halkõ de- ğil silahlõ isyana teşvik; silahsõz isyana bile teş- vik etmedim. Suçlamalarõ reddediyorum” diye başladõ. Balbay, iddianamede kararõn daha baş- tan verildiğini, kendisine ait notlarõn montaj- lanarak yeni deliller yaratõldõğõnõ söyledi. ‘Boyun eğmedik’ Balbay “Terör örgütü üye- si suçlamasõ benim adõm adõm öldürülmemdir” dedi. Balbay, Cumhuriyet’in güç durumda ol- duğuna ilişkin göndermelere “Borç, gazetenin gücüdür. Namerde boyun eğmememizdir” di- ye karşõlõk verdi. HATİCE TUNCER ve ÖZLEM GÜVEMLİ’nin haberi 7. Sayfada Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü ve Dünya Çocuk Hakları Bildirgesi’nin yayımlanışının 50. yıldönümü. Bugün onların günü ama onlar bu günden habersiz ezilmeye, istismara, yıpratılmaya, aile içi şiddete ve tecavüze; oyun oynaması gerekirken savaşmaya, okuması gerekirken çalışmaya zorlanı- lan çocuklar... Bugün kimsesiz çocukların sayısı meçhul, sağlıklı beslenemeyen çocuk sayısı 1 milyar 100 milyon, evsiz çocuk sayısı 760 milyon. 3. Sayfada Bugün onlarõn günü ama... YAPI KREDİ YATIRIM’IN DEĞERLENDİRMESİ: Küresel krizin Türkiye’de sanayi üretimini ilk olarak Hazi- ran 2008’de vurduğu, iyileşmenin ise Mart 2009’da başladõğõ belirtildi. Yapõ Kredi Yatõrõm’õn raporunda, 28 alt sektörden ham petrol ve doğalgaz, madencilik, gõda, giyim eşyasõ ve rad- yo televizyon sektörlerinde iyileşmenin henüz başlamadõğõ kaydedildi. Sanayi üretiminin krizde olduğu süre 16 ay ola- rak hesaplandõ. MURAT KIŞLALI’nın haberi 14. Sayfada Sayıştay ‘kayıt dışı’ Sayıştay denetçi yardõmcõ- lõğõ sõnav esaslarõnõ düzen- leyen yasa, Danõştay’õn ip- tal gerekçeleri dikkate alõn- madan TBMM’de kabul edildi. Buna göre sözlü sõ- navda yine sesli ve görün- tülü kayõt yapõlmayacak. İptal edilen sõnavda başarõ- sõz olanlar yeniden sõnava girebilecek. 6. Sayfada Skandal Meclis’te TEİAŞ’ın; özel şirketlerin alacaklarõnõ yõllõk yüzde 30 faizle gecikmeli olarak geri ödemesi ve son bir yõlda fa- iz için bakanlõğõn “152 mil- yon TL” ödemesi KİT Ko- misyonu’nda gündeme geldi. TEİAŞ, “daha adil bir faiz” için EPDK’ye yazõ gönderdi. AYKUT KÜÇÜKKAYA’nın haberi 6. Sayfada DOMUZ GRİBİNDE 20 ÖLÜM DAHA 3. Sayfada DOĞAN YAYIN HOLDİNG HİSSE SATIYOR 8. Sayfada CIA HAPİSHANESİ ORTAYA ÇIKTI 11. Sayfada Siyasi baskılar ve yasadışı dinlemeler Türkiye ve yurtdışında tartışılıyor Sanayide krizin yõkõmõ büyük
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog