Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

Ankara Numune Hastanesi’nde domuz gribi nedeniyle tedavi gö- ren Durmuş İlhan adlõ yurttaş ya- şamõnõ yitirdi. 28 yaşõndaki İl- han’õn Gazi Hastanesi’nde te- mizlik görevlisi olarak çalõştõğõ öğrenildi. Yan etkileri konusun- da tartõşmalarõn hâlâ sürdüğü do- muz gribi aşõsõ ise ilk olarak yak- laşõk 350 bin sağlõk personeli ve henüz yola çõkmamõş hacõ aday- larõna yapõlacak. 500 bin dozluk ilk parti aşõlar, 81 ilin sağlõk mü- dürlüklerince sağlõk kuruluşlarõ- na sevk edilecek. 3. Sayfada CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30707 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 2 KASIM 2009 PAZARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 242 gündür tutuklu. Halk ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu’nun memleketi Sıvas’ın Şarkışla ilçesinde, Âşık Veysel’e benzemediği iddia edi- len heykelin yerine Ankara’dan geti- rilen fötr şapkalı Âşık Veysel heyke- li yerleştirildi. Temmuz ayında Âşık Veysel heykeli kaldırılarak yerine takkeli bir heykelin dikilmesi tepki- lere yol açmıştı. 8. Sayfada ÂşõkVeyselgeridöndü Sağlõkçõlar ve hacõ adaylarõ aşõlanõyor Domuz gribi bir can daha aldı 5 kişi yaşamõnõ yitirdi Türkiye yağmura teslim Mardin’in Dargeçit ilçesinde de- renin taşmasõ sonucu 11 ve 13 yaş- larõndaki 2 kõz kardeş yaşamõnõ yi- tirdi. Derik ilçesinde ise 3 yaşõnda- ki bir çocuk dereye düşerek öldü. Ömerli’de geçici köy korucusu yõl- dõrõm çarpmasõ sonucu hayatõnõ kaybetti. Yalova’da ise sele kapõlan bir bebek boğuldu. Marmara’da elverişsiz hava koşullarõ nedeniyle deniz otobüsünün bazõ seferleri ip- tal edildi. Ege’de etkili olan rüzgâr, Bozcaada ve Gökçeada’ya deniz ulaşõmõnõ engelledi. 3. Sayfada AKP’li Tüzmen, Başbakan Erdoğan’õn Washington ziyaretine ilişkin ipuçlarõ verdi Hem kirleniyor hem kirletiyor Adalet ve Maliye bakanlõklarõ, Deniz Feneri e.V. Derneği soruş- turmasõ konusundaki sorulara yanõt vermekten kaçõndõ. Adalet Ba- kanlõğõ soruşturmanõn gizliliğini gerekçe gösterdi. Maliye Bakanlõğõ ise Deniz Feneri ve Deniz Feneri’ne mal satan firma ve şirketler hak- kõndaki sorulara Vergi Usul Kanunu’ndaki hükümler nedeniyle ce- vap verilemeyeceğini öne sürdü. FIRAT KOZOK’un haberi 4. Sayfada 28. İstanbul Kitap Fuarı’nda gün bo- yunca yoğun ilgi gören Cumhuriyet Ki- tapları standında Nazan Erkmen, Deniz Som, Zeynep Oral, Necla Arat, Ümit Zileli, Ataol Beh- ramoğlu, Server Tanilli, İlhan Taşcı ve Haluk Çetin okurlarla buluşup kitaplarını imzaladı. “Dünyadan Kardeş Türküler” panelinde Behramoğlu’nun çeviri şiirleri konuşulurken “Açı- lıp Saçılan Türkiye”de ülkenin gündemini işgal eden konular ele alındı. 8. Sayfada Cumhuriyet Kitaplarõ’na büyük ilgi CHP lideri, Erdoğan’la konuşmasõna açõklõk getirdi Başbakan Erdoğan’õn 29 Ekim kutla- malarõnda Baykal’la yaptõklarõ sohbet sõrasõnda seçimi konuştuklarõnõ yalan- lamasõnõn ardõndan CHP lideri, kendi- sinin erken seçimi kastettiğini söyledi. Baykal, “Konuşmamda ‘Sizin ne ya- pacağõnõz belli olmaz’ derken bir seçim olasõlõğõnõ düşünerek konuştum” dedi. ‘Seçimden korkuyor’ ‘Türkiye’nin rolü gündeme gelecek’ Başbakan Erdoğan’õn 7 Aralõk’ta başlayacak ABD gezisinin gündemi ortaya çõkõyor. AKP Genel Başkan Yardõmcõsõ Tüzmen, “Ziyarette, Türkiye-Ermenistan, Türkiye-İsrail ilişkileri gündeme gelecek ve Irak’tan ABD askerle- rinin çekilmesi konusunda izlenecek politikalar görüşülecek” dedi. Tüz- men, Washington’da yapõlacak görüşmeler sõrasõnda Türkiye’nin bölgede alacağõ pozisyon ve rolün gündeme geleceğini söyledi. ‘Önemimiz dünyaya vurgulanacak’ Ziyaretle, dõş politika açõ- sõndan Türkiye’nin öneminin dünyaya vurgulanacağõnõ ifade eden Tüzmen, ABD için Türkiye’nin son derece önemli bir müttefik ol- duğunu belirtti. Tüzmen, “Bu ziyaret önemli çalõşmalara imza atacağõmõz bir dönemin göstergesidir. Ziyareti, ABD ile iliş- kilerde yaşanan iniş çõkõşlarõn artõk geride bõrakõlmasõ için önem- li bir davet olarak görüyorum” diye konuştu. 5. Sayfada Maliye’de e-haciz dönemi başlıyor Vergide her şeyi sanal hale getirmeye ha- zõrlanan Maliye Bakanlõğõ, el bilgisayarlarõ ile mobil denetime de geçme hazõrlõğõ ya- põyor. Bakanlõk bütün belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi, geçmiş dönem dahil bütün vergilerin elektronik ortamda tahsil edilmesi ve vergisini ödemeyen mükelleflere de elektronik ortamda haciz uygulamasõ getirmeye hazõrlanõyor. 11. Sayfada Galatasaray galip F.Bahçe berabere Turkcell Süper Lig’in 11. hafta- sõnõn kapanõş maçõnda lider F.Bah- çe, deplasmanda Kayserispor ile 1-1 berabere kaldõ. Diğer maçta ise zirve takibini sürdürmek isteyen G.Saray, Ali Sami Yen’de konuk ettiği Sõvasspor’u 2-0 yendi. Sa- rõ-Kõrmõzõlõlarõn gollerini Nonda ve Kewell kaydetti. Spor’da Kentin sorunlarõnõn başõnda ormanlarõn yok edilmesi geliyor. Yalnõzca 2. köprü ne- deni ile sadece Anadolu yakasõnda İstan- bul’un 171.5 milyon metrekarelik orman alanõ tahrip oldu. 3. köprü ile de 5 bin hek- tarlõk ağaç varlõğõnõn yok olacağõ tahmin ediliyor. Kentte bulunan 30 bine yakõn sa- nayi tesisi su kaynaklarõnõ kirletiyor. Melen Çayõ’ndan İstanbul’un ihtiyacõnõ karşõlamak için aşõrõ su çekilmesi çayõn do- ğal dengesini bozdu. 170 km. uzaklõktaki Melen’den İstanbul’a su getirme proje- sinden civardaki ormanlõk alanlar olumsuz etkilendi. İstanbul’dan Trakya’ya kaydõrõlan sanayi tesisleri bölgenin can damarõ olan Ergene Havzasõ’nõ yok etti. 6. Sayfada Komşularla ilişkiler ABD’de görüşülecek İstanbul kendi sorunlarõyla boğuşurken sorun üretiyor MÜMTAZ SOYSAL’IN YAZISI 8. Sayfada POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU 3. Sayfada LOS ANGELES TIMES ‘Türkiye İran için uyarõlmalõ’ Los Angeles Times gazetesindeki bir yazõda “NATO’nun tek Müslüman üyesi, Batõ’nõn nükleer silahlarõ bu ülkeden uzak tutma ça- balarõnõ baltalõyor” denildi. Gazete, Türki- ye’nin sõrtõnõ Batõ’ya döndüğü yönündeki korkunun arttõğõnõ belirtti. 5. Sayfada DİKKAT ÇEKEN ZİYARET Ahmedinejad İstanbul’a geliyor İran Cumhurbaşkanõ Mahmud Ahmedi- nejad, İslam Konferansõ Teşkilatõ’nõn top- lantõlarõna katõlmak üzere Türkiye’ye ge- lecek. 8-9 Kasõm’da İstanbul’da olmasõ bek- lenen Ahmedinejad, Cumhurbaşkanõ Ab- dullah Gül’le de görüşecek. 13. Sayfada Deniz Feneri ‘devlet sõrrõ’ Adalet ve Maliye bakanlõklarõ sorularõ yanõtlamadõ YOUTH REPUBLIC: Tüm ülkeye ulaşabiliyoruz Gençleri hedefleyen markalar için pa- zarlama çözümleri üreten “Youth Re- public” kõsa sürede pazarda söz sahi- bi oldu. Genel Müdür Gürcü, “Genç- lerden oluşan ağõmõzla tüm Türkiye’ye ulaşabiliyoruz” dedi. ÖZLEM YÜ- ZAK’ın söyleşisi 9. Sayfada ‘Ben seçimi kastettim’ Erdoğan’õn seçimden çok korktuğunu, erken seçimi göze alamayacağõnõ ile- ri süren Baykal, Erdoğan’la konuşma- sõnõ yarõ şakalaşma diye nitelendirdi. Başbakan’õn şaka kaldõracak durumda olmadõğõnõ söyleyen Baykal, seçimin de 2011’in Mayõs ayõnda yapõlmasõnõ beklediğini ifade etti. 5. Sayfada ‘2011 Mayısı’nda olur’ Diyarbakırspor ligden çekiliyor Diyarbakırspor, ligin 11. hafta- sõnda G.Antepspor’a 2-1 yenilir- ken karşõlaşmaya tribünlerden ya- põlan õrkçõ tezahürat damgasõnõ vurdu. Başkan Sümer, õrkçõ söy- lemler ve hakem hatalarõ nedeniyle gelecek hafta G.Saray maçõna çõkmayacaklarõnõ ve ligden çeki- leceklerini belirtti. Spor’da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog