Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

Rejim sorunu Yüksek yargõdan arka arkaya yapõlan açõklamalarõn ardõndan İstanbul Barosu öncülüğünde Taksim’de yürüyen 46 baroya kayõtlõ binlerce avukat “yargõya ve ülkeye sahip” çõktõ. İstanbul Barosu Başkanõ Aydõn, siyasi ik- tidarõn yargõ üzerindeki saldõrõ ve kuşatmasõnõn artõk dayanõlmaz boyutlara ulaştõğõnõ belirtti. Ay- dõn, keyfi olarak dinlemeler yapõlan bir ülkede hukuk güvenliğinin olamayacağõnõ söyledi. Sistem çöküyor Hukukun bir gün herkese lazõm olacağõnõ anõmsatan Aydõn, “Sistem çök- mektedir ve herkes bunun altõnda kalacaktõr” uyarõsõnda bulundu. Barolarõn yürüyüşüne CHP milletvekilleri ve il başkanõ Tekin de katõlõrken yurttaşlar avukatlara alkõşlarla destek verdi. Yü- rüyüş sõrasõnda bir otelin penceresinden sarkõ- tõlan “Darbeci Baro Taksim’e hoş geldin” pan- kartõ gerginliğe yol açtõ. 5. Sayfada C CMYB C M Y B 85. YIL SAYI: 30724 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 19 KASIM 2009 PERŞEMBE GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 259 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Birleştirici- Toparlayıcı Çankaya! Yargıtay, Danıştay.. barolar.. hukuk adamları telefon dinlemelerinin yasal da hukuksal da olmadığını söylüyorlar. Yargıçların, savcıların telefonlarının dinlendiği açıklanıyor. Arkası Sa. 8. Sü. 1’de ORHAN BİRGİT’İN YAZISI 7. Sayfada EMRE KONGAR’IN YAZISI 8. Sayfada YASAKLI OYNADI G. SARAY’I YAKTI Spor’da Hukuk değil, hükümet devleti Ersan Şen: Artõk ipin ucu kaçmõş ve kolluk ile ad- li makamlar, neredeyse sadece telefon dinleme- lerinden hareket etmeye ve karar vermeye başla- mõşlardõr. Hükümetin dilediğini yapabilme yetkisi hü- kümet devletinin geçerli olduğu ortamlarda uygulanabilir. Alper Taş: AKP eliyle Türkiye emperyalizmin ye- ni ihtiyaçlarõ doğrultusunda dönüşüme uğruyor. Bugün bir AKP devletinden söz etmek müm- kündür. Yasama, yürütme, YÖK, medya AKP’nin de- netimindedir. AKP’nin yeni hedefi yargõdõr. 9. Sayfada Dinleniyorsun... İzleniyorsun... Susturuldun... YARIN DİSK Genel Başkanı Çelebi Eski Çalışma Bakanı Okuyan İÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersan Şen ve ÖDP Genel Başkanı Alper Taş: İran’da seçimlerin ardından çıkan olaylarla ilgili “terörist ve silahlı gruplara üye oldukları” iddia edi- len 5 kişi idam cezasına çarptırıldı. Kehrizek hapishanesinin askeri doktorunun da şüpheli bir biçimde öldüğü bildirildi. 10. Sayfada Liderler buluşuyor AB başkan arayışında Brüksel’de buluşan devlet ve hükü- met başkanlarõ iki önemli makam için isim belirlemeye çalõşacak. Belçi- ka’nõn aylar süren müzakereler so- nucunda başbakanlõk koltuğuna oturt- tuğu Van Rompuy, başkanlõk için öne çõkan isimlerden. Blair’e ise şans ta- nõnmõyor. Dõşişleri için İspanya Dõş- işleri Bakanõ Moratinos, eski İtalya Başbakanõ D’Alema ve Rehn’in isimleri dolaşõyor. ÇİMEN TURUNÇ BATURALP’in haberi 11. Sayfada FBI’õn çantasõ kabarõk Mueller’dan Ankara ziyareti Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanõ Mueller, Başbakan Yardõmcõsõ Çiçek, Adalet Bakanõ Ergin ve Emniyet Genel Müdürü Köksal’la bir araya geldi. Mueller’in gündeminin teröre karşõ mücadele olduğu açõklansa da asõl geliş nedenin Irak’tan çekilen as- kerlerin güvenliğini sağlama almak olduğu dile getiriliyor. 10. Sayfada Bakanlõk, yasadõşõ dinlemeleri inceleyen yargõç Keskin hakkõnda soruşturma açtõ Telekulağa koruma 2009’un kalite şampiyonları ‘Ulusal Kalite Ödülleri’ sa- hiplerini buldu. “Mükem- mellikte Süreklilik Ödülü”nü Eskişehir Doğum ve Çocuk Hastalõklarõ Hastanesi, İşlet- meler Kategorilerinde “Ulu- sal Kalite Büyük Ödülü”nü Borusan Lojistik AŞ, “Ulusal Kalite Başarõ Ödülünü” de İs- tanbul Deniz Otobüsleri AŞ kazandõ. 13. Sayfada Arda da domuz gribi G.Saray’ın 22 yaşõndaki kaptanõ Arda Turan, domuz gribine yakalandõ. Lige ve- rilen arada Roma’ya tatile giden Arda’nõn sağlõk soru- nu için yapõlan H1N1 testi- nin sonucu pozitif çõktõ. Te- davisi süren Arda, Mani- saspor ile pazar günü oyna- nacak maçta forma giye- meyecek. Spor’da Korku İm paratorluğu İkinci Ergenekon davasõnda gazetemiz Ankara temsilcisi Mustafa Balbay’õn sorgu ve savun- masõna bugün başlanmasõ bekleniyor. Balbay, iddianamede yer alan hakkõndaki suçlamala- ra yanõt verecek. Balbay’õn savunmasõnõ avu- katlar Aydõn Metin ve Mehmet İpek yapacak. Reformculara idam Adalet Bakanlõğõ, mahkeme kararõ gereğince Telekomünikasyon İletişim Başkanlõğõ’nda (TİB) inceleme yapan Ankara 1. Sulh Ceza Yargõcõ Hayri Keskin’in inceleme yaptõğõ bil- gilerin belgelerini istemesini “yetki aşõmõ” ola- rak değerlendirdi. Soruşturmanõn Sincan 1. Ağõr Ceza Mahkemesi’nin TİB’de ikinci kez ince- leme yapõlmasõ yönünde aldõğõ kararõn uygu- lanmasõ öncesinde başlatõlmasõ dikkat çekti. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ada- let Bakanlõğõ, Sincan 1. Ağõr Ceza Mahkemesi kararõ uyarõnca, yasadõşõ telefon dinleme ko- nusunda Telekomünikasyon İletişim Baş- kanlõğõ’nda (TİB) inceleme yapan Ankara 1. Sulh Ceza Yargõcõ Hayri Keskin hakkõnda so- ruşturma başlattõ. Bakanlõk, Keskin hakkõn- daki incelemeyi, TİB’deki araştõrmasõ sõrasõnda “yetkisini aştığı” gerekçesine dayandõrdõ. Eski Yargõçlar ve Savcõlar Birliği (YAR- SAV) Başkanõ Ömer Faruk Eminağaoğ- lu, hem görevli olduğu Yargõtay Cumhuri- yet Başsavcõlõğõ’ndaki hem de başkanlõğõnõ yürüttüğü YARSAV’daki telefonlarõnõn dinlendiği ve izlendiği gerekçesiyle Anka- ra Cumhuriyet Başsavcõlõğõ’na suç duyuru- sunda bulunmuştu. Ancak başsavcõlõk giz- lilik ilkesini gerekçe göstererek başvuruyu reddetmiş ve takipsizlik kararõ vermişti. Eminağaoğlu, bunun üzerine karara itiraz et- mişti. İtirazõ görüşen üst mahkeme olan Sin- can 1. Ağõr Ceza Mahkemesi, Ankara Cum- huriyet Başsavcõlõğõ’nõn kararõnõ iptal eder- ken; ilginç bir karara da imza atan mahke- me, bir yargõç başkanlõğõnda bilirkişilerden oluşan teknik bir heyet oluşturularak, din- lemenin merkezi olan TİB Başkanlõğõ ka- yõtlarõnõn incelenmesine karar vermişti. Arkası Sa. 8. Sü. 3’te Barolar da ayakta ‘YASADIŞILIĞI KINIYORUZ’ - Baroların yürüyüşünde Atatürk posterleri ve Türk bayrakları taşındı. Avu- katlar “Yasadışı din-le-me-leri kınıyoruz”, “Gerçek hukuk devleti istiyoruz. Yargıya sahip çıkıyoruz”, “Yar- gı savunulmadığı takdirde savunulacak hiçbir şey kalmayacaktır” dövizleri taşıdı. (Fotoğraf: UĞUR DEMİR) BAYKAL’DAN DİNLEME YORUMU ‘Yeni bir Susurluk’ İKİNCİ ERGENEKON DAVASI Balbay yanõt verecek CHP lideri Baykal, telefon dinlemelerini yeni bir “Susurluk olayõ” olarak değerlendirerek “Dinle- meler bizzat Başbakan’õn bilgisi dahilinde yapõ- lõyor ve yönlendiriliyor” dedi. Başbakan’a bağ- lõ bir örgüt karargâhõ olduğunu savunan Baykal, “Ergenekon ve TSK belgelerinin bu karargâh ta- rafõndan üretildiği anlaşõlmõştõr. Süreç AKP’nin ‘laiklik karşõtõ eylemlerin odağõ olduğu’ kara- rõndan sonra ortaya çõktõ. Karargâhõn arkasõnda dõş güçler de var” diye konuştu. 5. Sayfada SAVCILARA ‘3. İHBAR MEKTUBU’ ULAŞMADI 8. Sayfada IRAK’TA SEÇİMLER SİL BAŞTAN 10. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog