Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

C CMYB C M Y B 85. YIL SAYI: 30723 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 18 KASIM 2009 ÇARŞAMBA GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 258 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Kimin Eteklerinde Ziller Çalıyor? Bu ülkenin onca sorunu bir yana itildi; gazetelerimiz manşetleriyle, yazar çizerleriyle CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen’in Meclis’teki konuşmasını dillerine doladılar. Yorumlar gırla, manşetler gırla! Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Kurumların genetiğini bozuyorlar Türkiye’de demokrasinin standardõ yõllar içinde ciddi anlamda düşüşe geçti. Bu süreç başta ba- sõn olmak üzere pek çok kurumu zora sokuyor. Bugün özgür basõndan söz etmek artõk mümkün de- ğil. Sivil toplum kuruluşlarõ da basõn gibi sindirildi. Sadece Adalet Bakanõ’nõn isteğiyle yüksek yar- gõ mensuplarõ görevlerinden alõnmak isteniyor. Bu çaba, yalnõzca iki yargõ mensubunu ilgi- lendirmiyor. Tüm yüksek yargõya gözdağõ verilerek, ‘Sizleri de görevden alõrõm’ mesajõ veriliyor.7. Sayfada Alternatif gõda forumu Zenginin gözü fakirin toprağında BM zirvesine katılan Erdoğan, İtal- ya Başbakanı Berlusconi ile görüştü. BM Gõda ve Tarõm Örgütü’nün (FAO) gõda güvenliği zirvesine paralel olarak yapõlan alternatif foruma katõlan sivil toplum kuru- luşlarõ, FAO’yu Asya’da, Afri- ka’da ve Latin Amerika’da küçük üreticilerin topraklarõnõ eline ge- çiren çokuluslu şirketlere destek vermekle suçladõ. Zirveye katõlan Başbakan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun’dan Kõb- rõs’taki sürece destek istedi. ASLI KAYABAL’ın haberi 11. Sayfada Domuz gribi salgõnõ Bilanço ağırlaşacak Sağlık Bakanlõğõ domuz gribine bağlõ ölüm riskinin kronik hastalõ- ğõ olanlarda 5 kat, okulöncesi ve ge- belerde ise 2 kat daha fazla oldu- ğunu açõkladõ. Buna karşõn yaşamõnõ yitirenlerin çoğu “sağlõklõ erişkin” grubunda yer alõyor. Bakan Akdağ, aralõk-ocak aylarõnda tablonun da- ha da ağõrlaşacağõnõn öngörüldü- ğünü açõkladõ. 3. Sayfada Yurt çapõnda 47 baroya kayõtlõ hukukçulardan ‘Yargõya ve Ülkene Sahip Çõk’ yürüyüşü ‘Sessiz kalamayız’ Üçüncü ihbar mektubu Askerden ‘zaman’ vurgusu Haberlerle benzerlik Genelkur- may Başkanlõğõ, var olduğu iddia edi- len 3. ihbar mektubunun “askeri sav- cõlõğõn 24 Haziran 2009’da görevsizlik kararõ vererek yetkili makamlara gön- derdiği soruşturma dosyasõndaki bil- gilerden yararlanõlarak hazõrlayanlarõn amaçlarõ doğrultusunda düzenlendi- ği” değerlendirmesini yaptõ. Mektubun ekindeki yazõlarõn yayõmlanan haber- lerle benzerlik gösterdiği vurgulandõ. ‘Belge sahte’ Açõklamada, “3. ihbar mektubunun 15 Kasõm’da medyada yer almasõnõn tesadüf olmadõğõ ve zamanlamasõnõn da oldukça düşündü- rücü olduğu ortadadõr” ifadesine yer ve- rildi. Genelkurmay Adli Müşavirliği ta- rafõndan hazõrlandõğõ iddia edilen bel- genin de sahte olduğu bildirilen açõk- lamada “TSK kendisine karşõ olan faa- liyetlerin farkõnda” denildi. 8. Sayfada CHP lideri, dinlemelerle ilgili olarak “Ne- reden güç alõyor bunlar” diye sordu. Baykal, “Dinlemeler yasal da değil, hukuki de değil. Laik olmadõğõ hükme bağlanmõş iktidara uygun yargõ, silahlõ kuvvetler oluşturmak, la- ikliği unutmuş kurumlar haline dönüştürmek için altyapõ hazõrlandõ” dedi. 5. Sayfada Yargı kararı ile dinlendi Bakan Ergin, “Yargõtay santralõnõn dinlendi- ği ve Yargõtay üyeleri hakkõnda soruşturma ya- põldõğõ” iddialarõnõn doğru olmadõğõnõ belirt- terek “Hâkim ve savcõlar da yargõ kararõ ile din- lendi” dedi. Ergin, “Hâkimlerin, müfettişlerin taleplerini reddedemeyeceği” iddiasõnõn da doğru olmadõğõnõ söyledi. 4. Sayfada Öcalan’õn bulunduğu cezaevine 4 PKK’li ile bir DHKP-C’li sevk edildi İmralõ’ya beş mahkûmAdalet Bakanlõğõ, beş mah- kûmu dün sabaha karşõ geniş güvenlik önlemleri altõnda İmralõ’ya sevk etti. Üç PKK’li mahkûmun daha İmralõ’ya gönderileceği belirtildi. MHP lideri, uygulamayõ “Zavallõ- lõk” olarak değerlendirirken Adalet Bakanõ Ergin “Haksõz eleştirilere müsaade edile- mezdi” dedi. 8. Sayfada DTP lideri Türk ‘Gerçekler açõklansõn’ DTP Genel Başkanõ Türk, Onur Öymen’in Dersim’le il- gili sözleriyle CHP’nin açõk- ça aslõna döndüğünü ileri sürdü. Türk, devlet arşivle- rinin açõlmasõnõ istediklerini açõkladõ. 5. Sayfada Almanya’da binlerce öğrenci dün “Herkese eşit ve ücretsiz eğitim” çağrısıyla sokaklara döküldü. Başkent Berlin’de belediye binası önünde toplanan yaklaşık 5 bin kadar öğrenci Almanya eğitim sistemini Bologna süreci kapsamında diğer AB ülkeleriyle uyumlu hale getiren reformları protesto etti. Eğitim sistemindeki sosyal eşitsizliğe dikkat çeken öğrenciler “Bankalar yerine eğitim için para” pankartları taşıdılar. Çoğunlukla üniversite öğren- cilerinden oluşan eylemcilere lise öğrencileri ve Eğitim Sendikası da destek verdi. Almanya’da öğrenciler sokaklarda İstikrarlı yolsuzluk Türkiye yolsuzlukta daha kötüye gidiyor. 180 ülkeye ait verilerin yer aldõğõ 2009 yõlõ Yolsuzluk Algõlama En- deksi’nde Türkiye 58. sõra- dan 61. sõraya geriledi. Ulus- lararasõ Şeffaflõk Örgütü ta- rafõndan açõklanan endeks- te 9.4 puanla Yeni Zelanda yolsuzluk algõsõ en düşük ül- ke oldu. 13. Sayfada Enerjide ihale yok Enerji Bakanlõğõ’nõn “elek- trik iletim hatlarõnõ” özel şir- ketlere ihalesiz verdiği orta- ya çõktõ. Bakanlõk, Teftiş Ku- rulu’nun “ihale yapõn” uya- rõsõnõ da dinlemedi. Bakanlõk ise zarar ve tazminat ceza- sõndan kurtulduğu gerekçe- siyle uygulamayõ savundu. AYKUT KÜÇÜKKAYA’nın haberi 14. Sayfada Operanın büyüsü İtalya Devlet Başkanõ, her yõl La Scala Tiyatrosu’nda- ki bir galayõ izletmek için iki ülkenin devlet başkanõna çağrõ gönderirmiş. Bu yõl da Türkiye ve Rusya başkanla- rõ çağrõlmõş. Doğal ki ülke- lerinin opera kültürü İtal- yanlar için büyük bir kõvanç kaynağõ. EVİN İLYASOĞ- LU’nun yazısı 17. Sayfada DİNDARLARIN SAYISI ARTTI 6. Sayfada TAAHHÜDE ‘EL BEŞİR’ AYARI 6. Sayfada ‘BAŞSAVCI ALEYHİNDE İFADEM İSTENDİ’ 8. Sayfada Nereden güç alıyorlar? BAKAN ERGİN’DEN SAVUNMABAYKAL’DAN DİNLEME SORUSU Dinleniyorsun... İzleniyorsun... Susturuldun... YARIN ÖDP Genel Başkanı Alper Taş İ.Ü. Siyasal Bilimler Öğretim Üyesi Ersan Şen Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI PROF. GENÇAY GÜRSOY: TEK SUÇLU İKTİDAR DEĞİL 7. Sayfada Hukukçular yargõya yönelik baskõlara ve usulsüz dinle- melere karşõ bugün İstanbul’da buluşuyor. İstanbul Baro- su’nun önünde gerçekleştirilecek yürüyüşe 47 baroya bağ- lõ başkan ve üyeler katõlacak. Yürüyüşte “yargõnõn ve ülkenin savunmada olduğuna” dikkat çekilerek hiçbir hukukçunun bu duruma sessiz kalmamasõ gerektiği mesajõ verilecek. Barolardan gazetelere verilen ortak ilanda, iktidarõn yargõ üze- rindeki saldõrõ ve kuşatmasõnõn dayanõlmaz boyuta ulaştõğõ be- lirtildi. Türkiye Barolar Birliği’nin bugün yayõmlanan ilanõnda keyfi uygulamalarõn, hukuk devletinin temellerini sarstõğõ bil- dirilerek “Demokratik, laik, sosyal hukuk devletine sahip çõk- mak için herkesi göreve davet ediyoruz” denildi. 4. Sayfada Fotoğraf:REUTERS
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog