Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

Türkiye’de işsiz sayõsõ geçen yõlõn aynõ dönemine göre 927 bin artarak 3 milyon 429 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranõ da yüz- de 13.4 oldu. Ağustos ayõnda “iş aramayan” 1 milyon 860 bin kişi ile beraber sayõ 5 milyon 289 bin kişiye, oran da yüzde 19.3’e yükseldi. Analistler, işsizliğin yõl sonuna kadar artõş trendi için- de olacağõ ve önümüzdeki aylarda yeniden yüzde 15 seviyesinin üzerine yükselebileceği öngörüsünde bulundu. 13. Sayfada Cumhurbaşkanı Gül, telekulak skandalõnda devreye gire- rek Adalet Bakanõ Ergin ve Yargõtay Başkanõ Gerçeker ile ayrõ ayrõ görüştü. Gül’e sistemdeki aksaklõklarõ anlattõğõnõ be- lirten Gerçeker, Yargõtay santralõnõn dinlenmesiyle ilgili ola- rak, “Konuşma yasal yolla dinlenmiş olabilir. Ama Yargõtay Birinci Başkanlõk Kurulu’nun izni olmasõ gerekir” dedi. Dinlemenin prosedüre, hak ve özgürlüklere uygun olup ol- madõğõnõn inceleneceğini vurgulayan Gerçeker, “Başka ar- kadaşlarõmõzõn dinlenip dinlenmediğini de araştõracağõz. Kanuna uygun her şey hukuka uygun olmuyor. ‘Dinleme kararõ var’ gibi böyle biçimsel tartõşmalar olayõn ciddi- yetini kaybettiriyor” diye konuştu. 5. Sayfada C CMYB C M Y B 85. YIL SAYI: 30722 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 17 KASIM 2009 SALI GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 257 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Vur Abalıya Ahlakının Yerleştiği Bugünlerde Geçmişe Dönük Anımsatma AKP Genel Başkanı ve Başbakan RTE, saldırılarında sadece muhalefet partilerini hedef almıyor. Arkası Sa. 8. Sü. 1’de ORHAN BİRGİT’İN YAZISI 8. Sayfada SELANİK FİLM FESTİVALİ 16. Sayfada DERBİ BİTTİ, KAVGASI SÜRÜYOR Spor’da Dersim’de 1938’de insanlõkla bağdaşmayan olay- lar yaşandõğõnõ söyleyen CHP’li Kemal Kõlõçda- roğlu, Onur Öymen’i kastederek “Gereğini yaptõ- ğõ zaman CHP’yi, CHP’li parlamenterleri ve CHP’lileri rahatlatmõş olacak” dedi. CHP Sözcü- sü Mustafa Özyürek, Kõlõçdaroğlu’nun kendisine iletilen tepkileri ve üzüntüleri yansõttõğõnõ belirtti. Kılıçdaroğlu’na yanõt veren Öymen ise “Gereğini yapõyorum. CHP’nin temel görevi, Cumhuriyete, Atatürk’e sahip çõkmaktõr. Ne zamandan beri Atatürk’ün yaptõklarõna sahip çõkmak suç haline geldi” dedi. Kõlõçdaroğlu’nun, konuşmasõnõ hara- retle alkõşladõğõnõ savunan Öymen, istifa çağrõsõ ya- põlmasõnõ anlayamadõğõnõ söyledi. 4. Sayfada Üç günlük resmi ziyaret için Çin’e giden ABD Başkanõ Obama, Şang- hay’da öğrencilerle buluştu. Obama, Çin’de insan haklarõnõn durumunu eleştirdi ancak Çin’in Tibet poli- tikasõndan bahsetmedi. Tayvan sorununda “tek Çin” politikasõ- nõ desteklediklerini kaydeden Obama, ABD’nin Tayvan’a si- lah satmasõyla ilgili soruya ya- nõt vermedi. 10. Sayfada EKONOMİSTLER: YIL SONUNA KADAR DAHA DA ARTAR Eski İstanbul Barosu Başkanı Kâzım Kolcuoğlu, DP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk toplumun karşı karşıya kaldığı güvensizlik ortamını değerlendirdi. 7. Sayfada. (YARIN: Türk Tabipleri Birliği Başkanı Gençay Gürsoy, TP Genel Başkanı Abdüllatif Şener) D i n l e n i y o r s u n . . . İ z l e n i y o r s u n . . . S u s t u r u l d u n . . . Korku imparatorluğu T ürkiye’de kurumlar birbirine güvenemez duruma getirildi. “Dinleniyor muyum, izleniyor muyum” korkusu altõnda yaşa- maya başlayan insanlar birbirleriyle konuşamaz, görüşemez ol- du. “Türkiye korku imparatorluğuna çevrildi” tartõşmalarõ alevlendi. T emel hak ve özgürlüklerin çiğnendiği, üniversitelerin, iş dünya- sõnõn, meslek kuruluşlarõnõn, medyanõn sesinin kõsõldõğõ yorum- larõ arttõ. Neyle suçlandõğõnõ bilmeyen aydõnlarõn, gazetecilerin, bilim insanlarõnõn aylardõr cezaevinde tutulmasõ hukuk tartõşmasõ yarattõ. BM GIDA ZİRVESİ Bugün 17 bin çocuk açlõktan ölecek Roma’da başlayan BM Gõda ve Tarõm Örgütü zirvesinde konuşan ge- nel sekreter Ban Ki-mun “Yõlda 6 milyon çocuk yeterli beslenemediği için yaşamõnõ yitiriyor” dedi. ASLI KAYABAL’ın haberi 11. Sayfada ÜNİVERSİTELİLER 1 Mayõs’tan 6.5 ay sonra 3 tutuklama İstanbul’da 1 Mayõs kutlamalarõna katõlan Hacettepe Üniversitesi araş- tõrma görevlisi Ulaş Derin ve iki üni- versite öğrencisi, olaylara karõştõklarõ iddiasõyla 6.5 ay sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6. Sayfada BAROLAR BİRLİĞİ ‘Lince dönüştü’ Türkiye Barolar Birliği gazete ilanõyla AKP iktidarõnõ, yargõ bağõmsõzlõğõnõ or- tadan kaldõran uygulamalarla anayasal düzeni işlemez hale getirmekle suçladõ. İlanda, “Bireyin özgürlüğüne tecavüz, lince dönüşmüştür” denildi. 5. Sayfada BAŞBAKAN ERDOĞAN ‘Yasaya uygun’ Başbakan Erdoğan mahkeme kararõ ol- madan atõlmõş bir adõm olmadõğõnõ be- lirterek, “Eğer yargõnõn kurumlarõ mah- keme kararlarõnõ tanõmõyorsa burada yan- lõş yaklaşõm tarzõnõn kime ait olduğunu çok açõk görüyoruz” dedi. 5. Sayfada Bilkent Otel’de düzenlenen “4. Özürlüler Şûrası”nda Başbakan Tayyip Erdoğan’ın korumaları yeni bir skandala imza attı. Açılışa katılan Erdoğan, “Millet olarak her türlü sorunu çözebilecek kapasiteye sahibiz. Yeter ki demokrasimiz özürlü olma- sın” diye konuştu. Şûrada kendisine söz verilmeyen Engelliler Konfederasyonu Baş- kanı Turhan İçli ise salon dışında Erdoğan’ın çıkmasını bekleyen gazetecilere açık- lama yapmak isterken Başbakanlık korumalarının müdahalesiyle karşılaştı. Bir korumanın boğazına sarıldığı İçli, yaka paça bölgeden uzaklaştırıldı. (Fotoğraf: AA) Engelliye korumadan engel! İşkencecilere ihraç istemi Engin Çeber’in cezaevin- de işkenceyle öldürülme- sine ilişkin soruşturmayõ tamamlayan Adalet Ba- kanlõğõ müfettişleri 8 infaz koruma memuru için ihraç istedi. İhracõ istenen me- murlarõn halen görevde ol- duğu öğrenildi. Çeber da- vasõnda 60 kamu görevlisi yargõlanõyor. 8. Sayfada Rekor fiyat tartışılıyor Burhan Doğançay’õn ‘Ma- vi Senfoni’ adlõ tablosu- nun 2 milyon 200 bin TL’ye satõlmasõ yankõ bul- du. Sanat dünyasõ artan il- giyi sevindirici bulurken, gerçek anlamda bir geliş- meden söz edebilmek için dünyaca ünlü müzelerin eserleri almasõ gerektiği vurgulandõ. 16. Sayfada Ölü sayısı 73’e ulaştı Sağlık Bakanlõğõ domuz gribi nedeniyle 13 kişinin daha yaşamõnõ yitirdiğini açõkladõ. Hastanelerde 249 kişi tedavi görüyor. En çok ölümün 12 vaka ile İs- tanbul’da meydana geldi- ği bildirildi. İstanbul’u 10 ölüm ile Ankara ve Kon- ya, 8 ölüm ile Diyarbakõr takip ediyor. 3. Sayfada Yargõtay santralõ Birinci Başkanlõk Kurulu’nun izni alõnmadan dinlenmiş Hukuk çağrısı Kõlõçdaroğlu tepki gösterdi ‘Öymen gereğini yapmalı’ İşsizlerin sayõsõ 5 milyonu geçti ABD Başkanõ Obama Çin’de Haklardan söz etti, Tibet’e değinmedi ALİ HAYDAR VEZİROĞLU’NDAN ONUR ÖYMEN’E MEKTUP 14. Sayfada Gerçeker.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog