Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30721 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 16 KASIM 2009 PAZARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Yağmur Damlaları... Yağmurun yağışı en güzel ağaçların yapraklarında izlenir. Çam ağacının iğne yapraklarından kayar, en uçta minicik bir damla halinde durur. Günün erken saati ya da akşamüzeri o damlacıklar lamba gibi ışıldar. Salkımsöğütte saklambaç oynar. Onca yağmur, salkımsöğüdün yaprakları arasında bir görünür bir Arkası Sa. 8. Sü. 8’de Toplumun ruh sağlığını derinden sarsan gelişmeleri Cumhuriyet tartışmaya açıyor. Akademisyenler, hukukçular, siyasetçiler, demokratik kitle örgütü temsilcilerinin değerlendirmeleri YARIN C’te D i n l e n i y o r s u n . . . İ z l e n i y o r s u n . . . S u s t u r u l d u n . . . Korku imparatorluğu T ürkiye’de kurumlar birbirine güvenemez duruma getirildi. “Din- leniyor muyum, izleniyor muyum” korkusu altõnda yaşamaya baş- layan insanlar birbirleriyle konuşamaz, görüşemez oldu. “Türki- ye korku imparatorluğuna çevrildi” tartõşmalarõ alevlendi. Darbe dö- nemlerinde bile böyle bir sürecin yaşanmadõğõ dile getirilmeye başlandõ. T emel hak ve özgürlüklerin çiğnendiği, aydõnlarõn, üniversitelerin, iş dünyasõnõn, meslek kuruluşlarõnõn, sivil toplum örgütlerinin, med- yanõn siyasi baskõlar nedeniyle ses çõkaramaz olduğu yorumlarõ arttõ. Neyle suçlandõğõnõ bilmeyen kimi aydõnlarõn, gazetecilerin, bilim insanlarõnõn aylardõr cezaevinde tutulmasõ hukuk tartõşmasõ yarattõ. İtalya mafyasõ 73 gemi batõrmõş Radyoaktif Akdeniz Daha çok demokrasi ve özgürlük İlhan Selçuk ile sohbet Çevre derneği Legambiente’nin raporunda organize suç örgütü Ndrangheta’nõn Akdeniz’e yõllardõr in- san ve çevre sağlõğõnõ tehdit edecek düzeyde zehirli atõk madde boşalttõğõ belirtildi. İtalyan mafyasõnõn 30 yõlda 14’ü Türk bandõralõ 73 zehirli atõk yüklü gemiyi batõrdõğõ kaydedildi. Raporda, 1990’lõ yõl- lardan itibaren zehirli atõklarõn uluslararasõ sularda denizin tabanõna gömülmeye başlandõğõna dikkat çe- kildi. ASLI KAYABAL’ın haberi 8. Sayfada Güneşli ve serin bir pazar sabahõ İlhan Selçuk’un hastanedeki odasõndayõm... İlhan Selçuk, Türkiye’nin daha çok demokrasiye, daha çok özgürlüklere ge- reksinimi olduğunu sõk sõk yineledi konuşmamõz sü- resince. Laiklik topluma tam olarak yerleşmeden de- mokrasinin genişletilmeyeceğini, AKP iktidarõnõn halkõ bu nedenle kandõrdõğõnõ söyledi. HİKMET ÇETİNKAYA’nın yazısı 5. Sayfada Eminağaoğlu yönetim kuruluna seçilemedi. Üyeler yeni başkanõ bugün belirleyecek YARSAV’da sürpriz ENERJİDE YOLSUZLUK İDDİALARI Müfettişler de kõskaca alõndõ Enerji Bakanlõğõ’ndaki bazõ müfettişler, yolsuzluk id- dialarõnõ araştõran müfettişler üzerinde baskõ uygulan- dõğõnõ savundular. Soruşturmayla görevlendirilen iki mü- fettiş, soruşturulan ismin Bakanlõğa yaptõğõ başvuru üze- rine görevinden alõndõ. AKP döneminde yapõlan iş- lemlerin soruşturulmasõnõn engellendiğini belirten mü- fettişler “Yandaş müfettişler yaratõldõ” iddiasõnda bu- lundu. AYKUT KÜÇÜKKAYA’nın haberi 8. Sayfada ŞENER, ERDOĞAN’A YÜKLENDİ ‘Zõrh kalkacak hesap verecekler’ Türkiye Partisi lideri Abdüllatif Şener, Başbakan Erdoğan’õn, yolsuzluk dosya- larõndan korktuğu ve “sõranõn kendisine geleceğini bildiği” için dokunulmazlõklarõ kaldõrmadõğõnõ söyledi. Yasadõşõ dinle- melere dikkat çeken Şener “Ülkede de- mokrasi sorunu var” dedi. 5. Sayfada Çocuklar ve hastalar bugün aşılanıyor Sağlık Bakanõ Akdağ, okulöncesi eğitim kurumlarõndaki öğrencilerle kronik hastalõğõ olanlarõn bugün- den itibaren domuz gribine karşõ aşõ- lanmaya başlanacağõnõ açõkladõ. Ak- dağ, aşõ yapõlan 300 bin sağlõk çalõ- şanõnõn sağlõğõnõn yerinde olduğunu, aşõ olmayan 60 kişinin ise yaşamõ- nõ yitirdiğini söyledi. Hatay’da eği- time 3 gün ara verildi. 3. Sayfada ‘Elinin hamuru ile erkek işine karış’ İşkadını Aynur Bektaş, emeklilik zamanõ gelince profesyonel yaşa- mõn kapõsõnõ kapayõp bir başka kapõyõ araladõ. Kendi işini kurdu. Girişimcilik ruhu, kendi elleriyle kurduğu tekstil şirketini büyüt- mekle, fabrika sayõsõnõ 4’e çõkar- makla yetinmedi ve kadõnlarõ giri- şimci yapmaya soyundu. ÖZLEM YÜZAK’ın söyleşisi 9. Sayfada ‘Kıbrıs Türk’ünü AB’ye tercih ederiz’ KKTC’nin 26. kuruluş yõldönü- mü törenine katõlan Başbakan Yar- dõmcõsõ Cemil Çiçek, “Birileri ‘Ya Kõbrõs ya AB’ diyorlarsa Türki- ye’nin tercihi, sonsuza kadar Kõbrõs Türk’ünün yanõnda olacaktõr” dedi. Çiçek, KKTC’nin meşru haklarõn- dan, Türkiye’nin de garantör ülke olarak sorumluluklarõndan vazgeç- meyeceğini söyledi. 11. Sayfada İstanbul’da 2003 yılında 2 sinagoga düzenlenen bombalı saldırıda ya- şamını yitirenler Şişhane’deki Barış Anıtı önünde anıldı. Saldırıla- rın 6. yıldönümü nedeniyle Kuledibi’ndeki Neve Şalom Sinagogu ya- kınındaki Barış Anıtı önünde düzenlenen tören, yaşamını yitirenler anısına saygı duruşu ve İstiklal Mar- şı’nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Bin yıllardır farklı dillerin, farklı renklerin, farklı dinlerin mekânı olmuş, yurdu olmuş Beyoğlu’na yakışan ba- rıştır, özgürlüktür, kardeşliktir” derken, Hahambaşı İsak Haleva da “Bugünleri bir daha Tanrı hiç kim- seye, dünyanın hiçbir yerinde göstermesin. Ancak bir tek teselli buluyoruz. Bu acı olaylardan sonra Tür- kiyemiz bir yumak gibi iç içe girdi. Ve işte dışarıdaki düşmanlar bu manzaradan hoşlanmıyorlar” dedi. Hüzünlü anma YUSUFÇA’DA SEÇİMİ AKP KAZANDI 4. Sayfada KÖŞK, DİNLEME KRİZİNDE DEVREDE 6. Sayfada PARLAMENTO KULİSİ 9. Sayfada Fotoğraf:AA Rekor dolu müzayedeYARSAV’õn 2. Olağan Genel Ku- rulu’nda 15 kişilik çarşaf listeyle seçime gidildi. 441 delegenin oy kullandõğõ seçimde YARSAV Başkanõ Ömer Faruk Emina- ğaoğlu geçerli oylarõn 195’ini alarak liste dõşõ kaldõ. Listeye son- radan eklenen Aydõn Tezcan da 247 oyla liste dõşõnda bõrakõl- dõ. Yönetim kuruluna seçilen 13 üye bugün toplanarak YAR- SAV başkanõ ile diğer organlarõn seçimini gerçekleştirecek. Genel kurulda konuşan Eminağaoğlu dinleme skandallarõna işaret ederek “Yargõ çok büyük bir baskõ altõnda” dedi. Eminağaoğlu, siyasi iradenin duyarsõzlõktan vazgeçmesi ve yargõyõ rahat bõrakmasõ çağrõsõnda bulundu. Yargõtay Onursal Cum- huriyet Başsavcõsõ Sabih Kanadoğlu da “vazgeçin” çağrõsõnõn an- lamõ olmadõğõna işaret ederek “Vazgeçsinler değil, vazgeçirtilsinler noktasõna gelmiş durumdayõz” diye konuştu. 6. Sayfada Bektaş. ‘BASKILARDAN VAZGEÇİLSİN’GEÇERLİ 438 OYUN 195’İNİ ALDI Antik AŞ’nin “Türk Modern ve Çağdaş Resim Mü- zayedesi”ne, Burhan Doğançay’ın “Mavi Senfoni” ad- lı yapıtı damgasını vurdu. 1 milyon TL’lik açılış fiyatına sahip olan 182x235 cm. boyutundaki tablo, adı açık- lanmayan bir alıcı tarafından 2 milyon 200 bin TL’ye alındı. Fahrelnisa Zeid’in “Londra” adlı tablosu da 1 milyon 50 bin TL’ye alıcı buldu. 17. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog