Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

C CMYB C M Y B 85. YIL SAYI: 30720 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 15 KASIM 2009 PAZAR GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Yasama, Yargı, Yürütme Daha Silivri davaları başlamadan, operasyonların doludizgin devam ettiği günlerde, genel görünüme bakıp şu değerlendirmeyi yapmıştık: Bu olay Türkiye’nin toplam gücünü zayıflatmaya yönelik sonuçlar doğuracak. Bunu görmek için iyi yorumcu olmaya da gerek yoktur. Gidiş bunu açıkça gösteriyordu. Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK ‘Sizin Hiç Oğlunuz Öldü mü?’ Kimi tarihsel dedi. Kimileri açılım Meclis’e geldi diye başlık attı. Kimi yazarlar ise hiç değilse Kürt sorunu TBMM’de görüşüldü; bu da önemli bir aşama, diye avundu. Parlamentoda altı saat süren açılım tartışmaları Kürt sorunu üzerinde ufuk turu yapmakla eşdeğer Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Sus - tu - rul - dunYakında Dinleniyorsun... İzleniyorsun.. Dinlemelere Demirel tepkisi Prof. İhsanoğlu Telefon dinlemeleri nede- niyle hükümete ağõr eleş- tiriler yönelten 9. Cum- hurbaşkanõ Demirel, Tür- kiye’nin çok büyük bir ayõbõn içinde olduğunu söyledi. İnsanlarõn telefo- nu kullanmaktan korkar hale geldiğini belirten De- mirel “Türkiye’yi bu hale getirenler utansõn. Devletin yargõ organõ birbirini din- ler hale getirilmiştir. Bu büyük ayõptõr, böyle ülke olmaz” dedi. 7. Sayfada ‘Ülkeyi bu hale getirenler utansın’ Yargõtay Başkanõ ‘Toplumda paranoya yaratıldı’ Hasan Gerçeker, telefon dinlemelerinin kişilik hak ve özgürlüklerini zedele- diğini belirterek yeni hu- kuksal düzenlemelere ge- reksinim duyulduğunu söy- ledi. Gerçeker “Telefon dinlemeleri korkulara yol açtõ. Herkes dinleniyorum duygusu içinde” diye ko- nuştu. SEDAT KURT’un haberi 7. Sayfada ‘Nükleer silahı olan görülmüyor’ İKÖ Genel Sekreteri Ek- meleddin İhsanoğlu, İran’õn uluslararasõ teamüllere uy- masõ gerektiğine dikkat çe- kerken “İsrail’de en az 100 nükleer silah var denili- yor. Yokmuş gibi davranõ- lõyor. Öbür tarafta ise bom- ba üretme ihtimali üzerin- de duruluyor” dedi. LEYLA TAVŞANOĞLU’nun söyle- şisi 14. Sayfada Bakanlõk özel şirketlere bir yõlda 152 milyon TL gecikme faizi ödedi Halkı çarpan enerji faturası ŞAKA GİBİ... Emre KONGAR 3. Sayfada DOMUZ GRİBİ İLE İLGİLİ İLGİNÇ İLETİ Ali SİRMEN 4. Sayfada ÖFKE, AŞK, ŞİDDET... Hikmet ÇETİNKAYA 5. Sayfada İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ’NDE NELER OLUYOR? Orhan BURSALI 6. Sayfada FİLLER TEPİŞİRKEN... Işıl ÖZGENTÜRK 7. Sayfada ŞİMDİ DE ‘GDO’ AÇILIMI? Oktay AKBAL 8. Sayfada DEMOKRATİK AÇILIMA ‘ONE MINUTE’ AYARI Nilgün CERRAHOĞLU 11. Sayfada AKP’NİN SEÇİM ŞANSI Öztin AKGÜÇ 12. Sayfada AÇILIM GÖRÜŞMELERİ Deniz KAVUKÇUOĞLU 17. Sayfada ‘İSTANBUL’UN KİTAP FUARI Oktay EKİNCİ 17. Sayfada BİR CUMHURİYET HANIMEFENDİSİ Zeynep ORAL 19. Sayfada Kamuya büyük zarar Enerji Bakanlõğõ’nca devreye sokulan bir yönetmelik, son bir yõlda fahiş denecek oranda ka- mu zararõ oluşturdu. Bakanlõk özel şirketler tarafõndan kendi- sine kesilen elektrik enerjisi faturalarõnõ 2009’da 3 ay gecikmeli olarak geri ödemeye başladõ. Gecikme olarak aylõk yüzde 2.5, yõllõk yüzde 30 gibi Türkiye’de eşi benzeri görülmemiş yüksek faiz oranlarõ uygulanõyor. Bu işlemin faturasõ son bir yõlda hal- kõn cebinden “152 milyon TL”nin çõkmasõna yol açtõ. Bilirkişi aranıyor Bakanlõk müfettişlerinin hazõrladõğõ ve yaklaşõk 21 milyon dolar kamu alacağõnõn tahsil edilmesine yönelik rapor da engelleri aşamõyor. 2006 tarihli rapora bakanlõk oluru veriliyor ancak 11 Kasõm 2008 tarihinde Bakanlõk “ken- di müfettişlerinin kamu alacağõnda õsrarlõ olmasõ” üzerine ko- nunun “bilirkişilerce” araştõrõlmasõnõ istiyor. Bakanlõk kamu ala- cağõndan vazgeçmiyor ancak bir yõldõr bilirkişi verecek üniversite arõyor. AYKUT KÜÇÜKKAYA’nın haberi 13. Sayfada İktidar ve muhalefet Meclis’teki kavgayõ yurt gezilerine taşõdõ Meydana açõldõlar Bölücülük suçlaması Burdur’da bulunan Baykal, Meclis’teki genel gö- rüşmeyi değerlendirirken “hükümetin etnik ayrõştõrma düğmesine bastõğõnõ” sa- vundu. Burdurlu olan Balbay’a da deği- nen Baykal, “Balbay, neyle itham edil- diğini bilmeden aylardõr tutuklu. Dağdan inenler serbest. Böyle hukuk olur mu” di- ye sordu. TÜREY KÖSE ve SERGÜL CANIGÜR’ün haberi 4. Sayfada ‘Kanlı pazar oluştu’ Meclis’teki gö- rüşmeden sonra ilk değerlendirmesini Malatya’da yapan Erdoğan, CHP, MHP ve DTP’ye yüklendi. Erdoğan, “25 yõl- da terörle mücadeleye yaklaşõk 300 mil- yar dolar gitti. Bu parayla 9 tane GAP ya- pabilirdik. Kanlõ bir pazar oluştu. Pa- zardan ekmek yiyenler, siyasi çõkar sağ- layanlar var” dedi. SELAHATTİN GÖKATALAY’ın haberi 4. Sayfada Emekliler açlık grevinde Maaşlarının insanca ya- şam düzeyine çekilme- sini isteyen emekliler 4 günlük açlõk grevine baş- ladõ. Emekli-Sen Genel Başkanõ Veli Beysülen, emeklilerin büyük bölü- münün emekliliğini ya- şayamadan tekrar çalõş- mak zorunda kaldõğõnõ söyledi. 12. Sayfada Çiğli başkanını kaybetti CHP’li İzmir Çiğli Beledi- ye Başkanõ Ensari Bulut, yakalandõğõ kanser hastalõ- ğõndan kurtulamayarak dün akşam saatlerinde yaşamõnõ yitirdi. Bir süredir İstanbul Florence Nightingale Has- tanesi’nde tedavisi devam eden Bulut, yaşamõ boyunca beş kez ölümle burun buru- na gelmişti. 8. Sayfada Metrobüse yüzde 33 zam İstanbul’da metrobüs üc- retlerine 16 Kasõm’dan ge- çerli olmak üzere yüzde 33 oranõnda zam yapõldõ. Bu- na göre ücretler tam bilet- te 1.5 TL’den 2 TL’ye, in- dirimli bilette ise 0.85’ten 1 TL’ye yükseltildi. Aylõk Mavi AKBİL’deki biniş sõ- nõrõ da 200’den 160’a dü- şürüldü. 6. Sayfada İngiliz Times gazetesi, 2000’li yılların en iyi 100 filmini sıraladı. Yönetmen Reha Erdem’in 2006’da çektiği “Beş Vakit” filmi listede 87. sırada yer alırken, Michael Haneke’in “Saklı” adlı filmi birinci olarak gösterildi. “Beş Vakit” filmi için “Türkiye’nin kırsal bir bölgesindeki köy yaşamının lirik bir portresi” ifadesi kullanılırken, filmin “karşı konulamaz bir etkiye sahip olduğu” belirtildi. İstanbul Uluslararası Film Festivali ve Adana Al- tın Koza Film Festivali’nde “En İyi Film” ödülüne değer görülen filmin yapımcılığını Ömer Atay üstleniyor. ‘Beş Vakit’ en iyi 100 film listesinde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog