Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 14 KASIM 2009 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 9 Dinleyenleri Erdoğan seçti ADANA (Cumhuriyet Bürosu) - Parti- sinin il ve ilçe örgütlerinin açõlõşõna katõl- mak üzere Adana’ya gelen Türkiye Partisi Genel Başkanõ Abdüllatif Şener, düzenle- diği basõn toplantõsõnda AKP’ye sert eleşti- riler yöneltti. Telefon dinlemelerine tepki gösteren Şener telefon dinlemelerinin ülke- nin huzurunu kaçõrmaya yönelik olduğunu söyledi. Dinlemelerin yapõldõğõ Telekomü- nikasyon İletişim Başkanlõğõ personelini bizzat Başbakan ve Ulaştõrma Bakanõ’nõn seçtiğini söyleyen Şener, “Telekom kuru- munun her kademesindeki personeli, üze- rinde aylarca çalõşarak belirlediler” dedi. Barodan dinlemelere tepki ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara Barosu Yönetim Kurulu, yargõ üzerindeki baskõlarõn giderek arttõğõnõ bil- dirdi. Ankara Barosu tarafõndan yapõlan açõklamada, “Adalet Bakanõ’na bağlõ mü- fettişlerin, yargõç ve savcõlar hakkõnda dinletme kararõ verilmesini sağlamalarõ ve ardõndan inceleme yapmalarõ, yargõ üze- rindeki baskõlarõn giderek artmakta oldu- ğunun, buna bağlõ olarak yargõnõn bağõm- sõz ve tarafsõz biçimde karar verebilme imkânõnõn, askeri yönetim dönemlerini bi- le aratacak ölçüde azaldõğõnõn çok açõk bir göstergesidir” denildi. Bakandan garip savunma ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Adalet Bakanõ Sadullah Ergin, yargõ men- suplarõnõn telefonlarõnõn dinlenilmesi ile ilgili olarak, “Telefon dinlemelerinden elde edilen delillerle kaç hâ- kim, savcõ yargõlanmõş bir bakõn” dedi. Ergin, dün Meclis’te kuliste ga- zetecilerin konuya iliş- kin sorusunu yanõtlar- ken, “Biz daha önce bazõ hâkim ve savcõlarõn tele- fonlarõnõn dinlenildiğini zaten kamuoyuyla paylaşmõşõz. Burada yeni bir unsur yok. Dün açõkladõk; Yargõ- tay’õn kurumsal olarak dinlenilmesi söz konusu değil.” diye konuştu. Terörle mücadelede yeni dönem PARİS (AA) - AB üyesi ülkelerin terör- le mücadele yetkilileri, Fransa’nõn başkenti Paris’te “Terörle Mücadele Koordinasyon Merkezleri Komitesi” (CCCAT) kurulma- sõna karar verdi. Yetkililer, Şubat 2005’te Almanya, İspanya, Fransa, İtalya, Polonya ve İngiltere içişleri bakanlarõnõn katõlõmõyla düzenlenen G6 zirvesinde İspanya tarafõn- dan ortaya atõlan ve nisan ayõnda yapõlan son İspanya-Fransa zirvesinde de güncelle- nen bu girişimin terörle mücadele alanõnda daha iyi bir istihbarat paylaşõmõ sağlamak amacõnõ taşõdõğõnõ bildirdi. Metro’nun sahibine gözaltı İstanbul Haber Servisi - İstanbul poli- sine başvuran bir işadamõ, Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk ve adamlarõnõn kendisi- ne zorla 2 milyon liralõk senet imzalattõğõnõ öne sürdü. Bu gelişme üzerine Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenle- dikleri operasyonda Öztürk ve işyerinde ça- lõşan 3 kişiyi gözaltõna aldõ. Öztürk ve bera- berindekilerin, sorgularõnõn ardõndan adli- yeye sevk edilmesi bekleniyor. İETT şoförüne altın İstanbul Haber Servisi - İETT Genel Müdürü Hayri Baraçlõ, Küçükçekmece’de 8 Eylül gecesi molotofkokteyli atõlan otobüs- teki yangõnda yaralanan genç kõza ilk mü- dahaleyi yapan şoför Recep Keskin’i Cum- huriyet altõnõyla ödüllendirdi. İETT Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törende yaşa- nanlarõ anlatan Keskin, seyir halindeyken birden 7-8 kişi belirdiğini ve bu kişilerin at- tõklarõ molotofkokteylinin otobüse girdiği- ni ve yangõna yol açtõğõnõ söyledi. Zere’ye 2 gün ev izni İstanbul Haber Servisi - “Tecride Karşõ Sanatçõlar” grubu üyeleri Cumhurbaşkanõ Abdullah Gül tarafõndan cezasõ kaldõrõlan Güler Zere’yi tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. İstanbul Üniversitesi Çapa Tõp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü’ndeki ziyarete şair Ruhan Mavruk, yönetmen Sõrrõ Süreyya Önder, İlyas Salman ile Grup Yorum üyesi Cihan Keşkek, gibi sanatçõlar katõlõrken Zere’nin hafta sonunda izinli olarak hastaneden çõkacağõ belirtildi. ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Yargõ- tay Başkanõ Hasan Gerçeker, telefon din- lemelerle ilgili olarak, “İlgililer kimse, bura- dan bir kez daha uya- rıyorum: Hukuka ay- kırı işlemlerden, yar- gının bağımsızlığını zedeleyecek, kuvvet- ler ayrılığına aykırı düşecek faaliyetlerden, davranışlardan vaz- geçsinler” dedi. Yar- gõnõn hedef tahtasõ ol- masõnõn hazmedilebilir bir konu olmadõğõna dikkat çeken Gerçeker, Yargõtay Konferans Sa- lonu’nda düzenlenen “Ceza Yasası’na Göre Alkollü Araç Kullan- manın Güvenli Sürüş Yeteneğine Etkileri” konulu çalõştayda ko- nuştu. Yargõnõn sorun- larõnõn büyüyerek de- vam ettiğini kaydeden Gerçeker, son günlerde “çok büyük oranda, yargı bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığı il- kesini zedeleyecek olayların ortaya çıktı- ğını” söyledi. Gerçe- ker, sorunlarõn çözü- müne yönelik açõkla- malarda bulunmaya de- vam edeceklerini ve il- gililerin seslerini duy- masõ için her platform- da sorunlarõ dile getire- ceklerini belirterek, şöy- le konuştu: “Dün (önceki gün) , Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Kadir Özbek arkadaşı- mız çok önemli şeyler söyledi. Söylediği söz- lerin hepsine katılıyo- rum. Noktasına, vir- gülüne kadar... Söy- lenen şeyler çok acı şeyler. Bugün yargının hedef tahtası olması, yargının savunma ko- numunda olması ka- bul edilebilir, hazme- dilebilir bir konu de- ğildir. Bu sorunun ta- kipçisi olacağız.” Yargõtay’õn telefon- larõnõn dinlendiğini vur- gulayan Gerçeker, “Bu telefonlar kime ait olursa olsun sonuçta Yargıtay’ın telefonla- rı, Yargıtay’ın tüzel kişiliğinin telefonları- dır. Yargıtay bağımsız bir kurumdur. Birin- ci Başkanlık Kuru- lu’nun bilgisi olma- dan böyle bir dinleme yapmak nasıl müm- kün oluyor?” dedi. Yargõtay Başkanõ Ger- çeker, isim vermeden İstanbul Cumhuriyet Başsavcõsõ Aykut Cen- giz Engin’in dinlendi- ğine işaret ederek, “Çok önemli bir so- ruşturmanın başında olan insan dinleniyor. Olayın vahameti için hiçbir şey söylemeye gerek yok. Bunlar ola- yın vahametini zaten gösteriyor. Bütün bun- ların çaresini bulmak lazım. İlgililer kimse, buradan bir kez daha uyarıyorum: Hukuka aykırı işlemlerden, yargının bağımsızlığı- nı zedeleyecek, kuv- vetler ayrılığına aykı- rı düşecek faaliyetler- den, davranışlardan vazgeçsinler” değer- lendirmesini yaptõ. Gerçeker, adaletin en üstün değer olduğunun kabul edilebilmesi için yargõnõn sorunlarõnõn bir an önce çözülmesi gerektiğine işaret ede- rek, yapõlacak çalõşma- larõn çok önemli oldu- ğunu vurguladõ. Bir ay boyunca teknik araçla izlendiği, ses ve görüntü kayõtlarõnõn alõndõğõ anlaşõldõ Yargõtay Başsavcõlõğõ da izlendi İLHAN TAŞCI ANKARA - Yargõtay Savcõ- sõ Ömer Faruk Eminağaoğlu hakkõnda soruşturma gerekçe yapõlarak, Yargõtay Cumhuriyet Başsavcõlõğõ’nõn da bir ay bo- yunca “teknik araçlarla” iz- lenip, ses ve görüntü kayõtlarõ- nõn alõndõğõ ortaya çõktõ. İstan- bul 10. Ağõr Ceza Mahkemesi, izleme kararõnõ “örgütün (Er- genekon) amacı doğrultu- sunda kamuoyunda infiale sebep olabilecek nitelikte ey- lemler gerçekleştirebilecek kadar tehlikeli olması” ge- rekçesine dayandõrdõ. Teleko- münikasyon İletişim Başkanõ (TİB) Fethi Şimşek Yargõ- tay’õn dinlenemediğini savu- nurken, Adalet Başmüfettişli- ği’nin belgeleri, telefonun din- lendiğini ve verilerin “kopya- lanarak imha” edildiğini or- taya koydu. Yargıdan büyük tepki İstanbul Cumhuriyet Baş- savcõsõ Aykut Cengiz Engin ile Eminağaoğlu’nun dinlenmesi- ne yargõ topyekûn tepki göste- rirken, Yargõtay Cumhuriyet Başsavcõlõğõ’nõn da “izleme- ye” alõndõğõ anlaşõldõ. İstanbul 10. Ağõr Ceza Mahkemesi, Adalet Başmüfettişliği’nin yü- rüttüğü soruşturma gerekçe- siyle Yargõtay Savcõsõ Emina- ğaoğlu’nun telefonlarõnõn din- lenmesine karar verdi. Kararda, “Örgütün (Ergenekon) amaç- ları doğrultusunda kamuo- yunda infiale sebep olabilecek nitelikte eylemler gerçekleş- tirebilecek kadar tehlikeli ol- ması da göz önüne alınarak, başka yöntemlerle suçluların ve eylemlerinin ortaya çıkar- tılmasının mümkün bulun- madığı görüş ve kanaatine varılmış ve aşağıdaki gibi ka- rar verilmesi gerekmiştir” denildi. Kararda, Eminağaoğlu’nun Yargõtay Birinci Başkanlõğõ’na kayõtlõ telefonunun da 3 ay sü- reyle dinlenmesi, kayda alõn- masõ sinyal bilgilerinin değer- lendirilmesi kararlaştõrõldõ. Kararõn, “Tedbirin türü ve kapsamı” bölümünde ise bir skandala imza atõldõ. Buna göre Eminağaoğlu’nun kamuya açõk yerlerdeki faali- yetleri ve işyerlerinin de teknik Dış Haberler Servisi - ABD’de yayõmlanan New York Times gaze- tesinde çõkan bir yorumda, Ergenekon davasõnõn Türkiye’yi “otoriter bir tek parti yönetimine sürüklediği” gö- rüşüne yer verildi. Dan Bilefsky imzasõyla çõkan ya- zõda, Ergenekon davasõnõn, “arala- rında entelektüeller, yargıçlar ve iş dünyasının seçkinlerinin bulundu- ğu laik egemenler” ile hükümet ara- sõnda şiddetli bir mücadeleye yol aç- tõğõ; davanõn, “kendini laik devletin koruyucusu olarak gören ve son 50 yılda 4 hükümet deviren” orduyu da hedef aldõğõ kaydedildi. Yazõda, hukukçularõn, suçlamala- rõn bazen “Engizisyon” boyutlarõna ulaştõğõ, savcõlarõn onlarca kişiyi suç- lamada bulunmadan gözaltõna aldõğõ, cep telefonu konuşmalarõnõn gizemli bir şekilde hükümet yanlõsõ gazetelerde ya- yõmlandõğõ ve yargõ sisteminin güve- nilirliğini sarsma tehdidi bulunduğu yo- lundaki görüşlerine yer verildi. Eski Adalet Bakanõ ve Çağdaş Ya- şamõ Destekleme Derneği (ÇYDD) Ge- nel Başkanõ Aysel Çelikel ise soruş- turmanõn sivil toplumu ve bütün laik muhalifleri sindirme yolunda bir araç olarak kullanõldõğõnõ belirterek, “De- mokrasi, hukuk düzeni ve ifade öz- gürlüğünün tehlikede olduğunu” söyledi. Çelikel, ÇYDD kurucusu ve eski Genel Başkanõ Türkan Saylan’õn başõna gelenleri buna kanõt olarak gösterdi. Çelikel, geçen nisan ayõnda, Türkiye çapõnda 95 şubelerinin aran- dõğõnõ, burs verilen 15 bin öğrenciy- le ilgili bilgilerin büyük kamyonlar- la götürüldüğünü, bilgisayarlara el ko- nulduğunu, 14 yönetim kurulu üye- sinin sorgulandõğõnõ ve bazõlarõnõn haklarõnda suçlama olmaksõzõn hapiste tutulduğunu da hatõrlattõ. Çelikel, savcõlarõn, ÇYDD’nin burs verdiği 15 bin öğrenciyi PKK ile iliş- kilendirmeye çalõştõğõnõ, ancak öğ- rencilerden adli sicil kaydõ istediklerini, bu nedenle bu suçlamanõn temelsiz ol- duğunu belirtti. Bahçeşehir Üniversitesi’nden Ana- yasa Hukuku Profesörü Süheyl Ba- tum da Ergenekon davasõ sanõkla- rõndan Ergun Poyraz’õn 29, Tuncay Özkan’õn da 13 aydõr, suç işledikle- rine dair hiçbir kanõt olmaksõzõn tu- tuklu olduklarõnõ söyleyerek, hapiste hayatõnõ kaybeden Kuddusi Okkır’a bir yõlõ aşkõn süre resmen hiçbir suç- lama yöneltilmediğini hatõrlattõ. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Anayasa Mahkemesi Baş- kanvekili Osman Paksüt, yargõnõn telefonlarõnõn dinlenmesiyle ilgili olarak, “Yanlışlar yapanlar eğer kasıtlı ve sistemli ola- rak yapmışlarsa bunlar yine yargı önünde hesap vere- cekler” dedi. Kuzey Kõbrõs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuruluşunun 26. yõldönümü dola- yõsõyla verilen resep- siyonda gazetecilerin sorularõnõ yanõtlayan Paksüt, yargõnõn içine düştüğü durumun üzü- cü olduğunu ancak bu- nun çaresinin yine yar- gõ içinde bulunduğunu kaydetti. Yargõnõn so- runlarõnõ, hukuk devle- ti dürüstlük açõklõk ve şeffaflõk içinde yine yargõnõn çözeceğini vurgulayan Paksüt, “Bu sorunu çözecektir ve içindeki yanlışları temizleyecektir” dedi. Paksüt, “Yapanlar eğer kasıtlı ve sistem- li olarak yapmışlarsa bunlar yi- ne Yargı’ya hesap verecekler. Bundan hiç kimsenin bir şüphe- si olmasın” diye konuştu. Bir gazetecinin Ana- yasa Mahkemesi tara- fõndan bir açõklama ya- põlõp yapõlmayacağõnõ sormasõ üzerine Paksüt, “Bilmiyorum. Yani sa- yın başkan kurumsal olarak böyle bir şey söyleyebilirdi. Şimdiye kadar bir şey söyle- medi. Benim adıma şahsen daha önce Yar- gıtay Başkanı, HSYK Başkanvekili ve Da- nıştay Başkanı’nın ge- rekenleri söylediği ka- nısındayım. Aynen im- za atarım söylenenlerin altına” karşõlõğõnõ verdi. New York Times gazetesi hükümetle laik kesimler arasõnda şiddetli bir mücadele yaşandõğõnõ belirtti Paksüt: Yanlış yapanlar yargıya hesap verecek ‘Türkiye tek parti yönetimine sürükleniyor’ araçlarla izlenmesi, ses veya gö- rüntü kaydõnõn alõnmasõna ka- rar verildi. Eminağaoğlu, Yargõtay Sav- cõsõ olarak görev yaptõğõ için Yargõtay Cumhuriyet Başsav- cõlõğõ ve duruşmalara çõktõğõ Yargõtay binasõ da “işyerleri” kapsamõna giriyor. Mahkeme kararõnda teknik araçla yapõla- cak izlemenin süresi 4 hafta ola- rak belirlendi. Yargõtay Savcõsõ Ömer Faruk Eminağaoğlu ile Yargõtay Cum- huriyet Başsavcõsõ Abdurrah- man Yalçınkaya’nõn odalarõnõn arasõnda yalnõzca bir oda bulu- nuyor. Dolayõsõyla Eminağa- oğlu izlenirken, Başsavcõ Yal- çõnkaya başta olmak üzere Yar- gõtay savcõlarõnõn bina içeri- sinde yaptõklarõ konuşmalar da dõşarõdaki teknik araçlarla iz- lenmiş oldu. ‘Dinlenemeyen’ kayıtlar silindi TİB Başkanõ Fethi Şimşek, düzenlediği basõn toplantõsõnda Yargõtay santralõnõn özelliği nedeniyle dinleme işleminin gerçekleştirilemediğini ve hiç- bir sesin intikal etmediğini sa- vunmuştu. Adalet Başmüfetti- şi Mehmet Arı imzasõyla 22 Aralõk 2008 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gön- derilen yazõda, “3124162433” numaralõ (Yargõtay’a ait) tele- fon hakkõnda verilen dinleme- nin sonlandõrõlmasõ isteniyor. Adalet Başmüfettişliği’nin yazõsõna göre bu telefon ile il- gili olarak, İstanbul 10., 11. ve 13. Ağõr Ceza mahkemelerin- den dinleme kararlarõ alõndõ. Dinleme kararlarõ mahkeme- lerce, 14 Ekim, 3 Kasõm ve 2 Aralõk 2008 tarihlerinde veril- di. Bilirkişilerin TİB’de yaptõğõ inceleme sõrasõnda Yargõtay Birinci Başkanlõğõ’na ait olan telefonun 10. Ağõr Ceza Mah- kemesi’nin 3 Kasõm 2008 tarihli kararõ uyarõnca dinlendiği sap- tandõ. Başkaca da kayda rast- lanmadõğõ belirtildi. TİB kayıtlarında neden çıkmadığı anlaşılamadı Bilirkişiler dinleme kayõtla- rõnõ, 21 Ekim 2008 ile 6 Mart 2009 tarihleri arasõnda sorgu- lamõştõ. Bilirkişilerin sorgulama yaptõğõ tarihin kapsamõna diğer mahkeme dinleme kararlarõnõn da girmesine karşõn TİB kayõt- larõnda neden çõkmadõğõ anla- şõlamadõ. Bu noktada, Adalet Başmü- fettişliği’nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gönderdiği 22 Aralõk 2008 tarihli belgedeki “... belirtilen telefonlara ait tüm verilerin ayrı bir veri ta- şıyıcısına kopyalanması ve bu telefonlara ait (Yargıtay) olan ve TİB KDM programı üzerindeki tüm verilerin im- hasının yapılarak tutanağının tanzim edilmesi” bölümü önem kazandõ. Başmüfettişliğin yazõsõna gö- re Yargõtay Birinci Başkanlõ- ğõ’na ait telefondan elde edilen veriler kopyalanarak imha edil- mişti. Oysa TİB Başkanõ Fethi Şim- şek, Yargõtay’õ dinleyemedik- lerini savunmuştu. Şimşek’in iddia ettiği gibi “ses alınama- yan” telefondan verilerin nasõl elde edildiği ve hangi amaçla başka bir veri taşõyõcõsõna kop- yalandõğõ sorularõ yanõtsõz kal- dõ. Başmüfettişliğin yazõsõ, “hiçbir sesin intikal etmediği” savunmasõnõn da gerçeği yan- sõtmadõğõnõ ortaya koydu. Yargıtay Başkanı Gerçeker ‘Olanlar vahim’ Ankara’da önceki gün vefat eden Yargıtay Ondokuzuncu Hukuk Dai- resi Onursal Üyesi Nail Sucu için Yargıtay’da tören düzenlendi. Törene, Yargıtay Başkanı Ha- san Gerçeker, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, Yargıtay üyeleri, tetkik hâkim ve savcıları ile Sucu’nun ailesi katıldı. Sucu, Karşıyaka Camii’nde öğle namazı- nın ardından kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. (AA) ‘Demokratik ülke ile bağdaşmaz’ ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Danõştay Başkanõ Mus- tafa Birden, “Yargı mensup- larının dinlenilmesi, fiziki ta- kibe alınması, yazılı ve görsel basında haber ve görüntüle- rine sıklıkla yer verilmesi yar- gıyı kontrol etme ve üzerinde etkili olma gayesinden başka bir şey değildir” dedi. Birden, yargõ mensuplarõnõn dinlenmesi ve izlenmesinin de- mokratik ülke kavramõyla bağ- daşmayacağõnõ vurguladõ. Danõştay Başkanõ Mustafa Birden, yargõnõn telefonlarõnõn dinlenmesini değerlendirdi. “Haberleşme özgürlüğü ve özel hayatın gizliliğine ilişkin anayasal temel hak ve özgür- lüklerde ciddi bir aşınma ve ihlal varlığının söz konusu ol- duğunu” kaydeden Birden, “Gelinen noktada sadece yük- sek yargı mensupları, hâkim ve savcılarla ilgili değil, tüm dinleme kararlarında gerek- li özen ve hassasiyetin göste- rilmediğinin görüldüğünü” söyledi. Birden, “‘Ben de dinleniyor muyum’ yolundaki endişe ve korkular toplumda ciddi bir güven bunalımı yaratmıştır” dedi. Birden, şöyle konuştu: “Bu, mahkeme kararıyla yapılan teknik takip ve dinle- meler dışında gayri hukuki dinleme yol ve yöntemlerine sıkça başvurulduğu konu- sunda kamuoyunda yaygın bir kanının oluşmasına sebe- biyet vermiştir. Yargı mensuplarının dinle- nilmesi, fiziki takibe alınma- sı, yazılı ve görsel basında haber ve görüntülerine sık- lıkla yer verilmesi yargıyı kontrol etme ve üzerinde etkili olma gayesinden başka bir şey değildir.” YARGI CENAZEDE BULUŞTU Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 26. yıl- dönümü nedeniyle resepsiyon düzenlendi. (Fotoğraf: AA)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog