Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makale



Katalog


«
»

14 KASIM 2009 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 7 Erdoğan’õn ‘Şehit gelsin, biraz daha bağõralõm diyenler var’ sözleri üzerine CHP salonu terk etti ‘Açmadõ’ muhalefete çattõEMİNE KAPLAN ANKARA - Başbakan Tayyip Erdoğan, Kürt açõlõmõyla ilgili genel görüşmede açõlõmõn içeriği- ne girmedi. Erdoğan’õn “Şehitler gelsin de biraz daha bağıralım di- yenler var” sözleri üzerine CHP grubu genel kurulu terk etti. Erdoğan, konuş- masõna Atatürk’ün 23 Nisan 1920 yõlõn- da TBMM’de yaptõ- ğõ konuşmadan alõn- tõlar yaparak başladõ. Atatürk’ün Çerkez, Kürt ve Laz millet- vekillerine yaptõğõ konuşmayõ anõmsa- tan Erdoğan, Türki- ye’nin sorunlarõnõn çözüm yerinin Mec- lis olduğunu söyledi. Erdoğan, “Ülkenin sorunlarını dar ka- lıplar üzerine inşa edenler, Cumhuriyetin kurucu- suna haksızlık ederler. Bu anla- yış o gün var olsaydı, ne Kurtu- luş Savaşı kazanılırdı, ne Cum- huriyet ayakları üzerinde doğ- rulurdu. Bu anlayış, Atatürk’ün diplomatik temaslarına da ayak diretirdi” dedi. Terörle mücadelenin farklõ bo- yutlarõyla ele alõnmasõ gerektiğini belirten Erdoğan, TBMM’de oğ- lunu askere gönderen Ayşe Ha- nõm’a da dağda oğlunu kaybeden Fatma Hanõm’a da bir şeyler söy- leme zamanõ olduğunu kaydetti. Erdoğan, “Gün bağırıp çağırma, sesi en yüksek çıkanın rantı top- layacağı gün değildir. Gün büyük düşünme, kucaklayıcı, kuşatıcı olma günüdür” diye konuştu. Et- nik milliyetçiliğe karşõ olduklarõ- nõ anlatan Erdoğan, Türkiye Cum- huriyeti vatandaşlõğõ üst kimliğiy- le hareket ettiklerini söyledi. Mu- halefet sõralarõna dönerek konuşan Erdoğan, “Sizin hiç oğlunuz, yav- runuz öldü mü? Dersim’de olan- ları savunanları, insanlık nok- tasında nasibini almamış ola- rak değerlendiriyorum” dedi. ‘Düşünceye tahammül yok’ Bölünmek ve ihanetten söz et- menin vatanseverlik ve milliyetçi- lik olamayacağõnõ kaydeden Erdo- ğan, açõlõmõn sonunda rant kapõla- rõ kapanacak olan istismarcõlar ol- duğunu söyledi. Erdoğan, “Şehit ce- nazeleri üzerinden siyaset yaptı- ğını zannedenler var. Bu yüzden sürece karşı çıkıyorlar, şehitler gelsin de biraz daha bağıralım di- yenler var” dedi. Bu sõrada MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “ayıp oluyor” diye el işareti yaptõğõ gö- rüldü. Bu sözler üzerine Baykal ve milletvekilleri, genel kurul salo- nunu terk etti. Salonu terketmek is- teyen MHP’liler ise Bahçeli tarafõndan engellendi. Erdoğan, “CHP grubuna güle güle diyorum, siz olma- dan daha rahat ko- nuşurum. Bunların düşünceye taham- mülü yok, bunlar izleyici tribünlerini provoke edenleri buraya getirenler- dir” dedi. Sorunlarõn Gazi Mustafa Ke- mal’e kadar uzanan bir geçmişi olduğunu kaydeden Erdoğan, CHP’nin ha- zõrladõğõ Kürt sorunu raporundan alõntõ yaptõ. Erdoğan bu sõrada Baykal’õn salonu terk ettiğine işa- ret ederek, “Gıyabında konuşmak istemem ama kaçıp gittiği için söylemek zorundayım” dedi. Erdoğan, “Gazileri, şehitleri istismar eden bir durum var or- tada. Atatürk’ü istismar eden bir tavır; ihaneti, bölünmeyi, Sevr’i dilinden düşürmeyen, vehim ve korku üreten, toplumu provoke eden bir tavır. Çünkü bunlar ne- malanıyorlar” diye konuştu. Meclis’te çifte protesto SLOGAN ATILDI, BAYRAK AÇILDI TÜREY KÖSE/AYŞE SAYIN ANKARA - AKP hükümetinin Kürt açõlõmõ, 10 Ka- sõm’da CHP’lilerin “pankartlı” protestolarõyla karşõlaşõrken dün de TBMM’de dinleyici locala- rõndan protesto edildi. AKP’li Ömer Çelik’in konuşmasõ sõrasõnda Türkiye Gençlik Birliği üyesi birisi kõz iki genç, dinleyici localarõndan “Amerikan açılımına ge- çit yok”, “Kahrolsun ABD” diye slogan attõ. Güvenlik görevlileri, birisinin adõnõn İlkay Akay olduğu öğrenilen eylemcileri yaka paça dõşarõ çõ- kardõ. Türkiye Gençlik Birliği üyesi gençler, po- lis tarafõndan ağõzlarõ kapatõlarak gözaltõna alõn- dõ. Gençler karakola götürülürken arkalarõndan giden ve gençlerin kendi misafirleri olduğunu söyleyen CHP Milletvekili Canan Arıtman, “Bakayım, çocukları tartaklamasınlar” dedi. Gençlerin çõkarõlmasõnõn ardõndan görevliler, dinleyici localarõnda bulunan perdeyi kapatmaya başladõ. CHP’lilerin tepkisi üzerine TBMM Baş- kanõ Mehmet Ali Şahin görevlileri perdeyi ka- patmamalarõ yönünde uyardõ. Şehit annesine müdahale Bu olayõn ardõndan yine dinleyici localarõnda görüşmeleri izleyen Şehit Analarõ Derneği Baş- kanõ Pakize Akbaba, Türk bayrağõ açtõ ve slo- gan atarak protesto girişiminde bulundu. Ancak bayrağõ tam açamayan Akbaba’yõ güvenlik gö- revlileri dõşarõ çõkardõ. Polisler uzun süre Akba- ba’yõ ikna etmeyi başaramadõ. Bu sõrada CHP İzmir milletvekilleri Ahmet Ersin ve Canan Arıtman gelerek Akbaba’yõ ikna edip, Meclis bahçesine çõkardõ. TBMM Başkanõ Şahin “Ey- lemcileri bir bayan milletvekilinin getirdiği yönünde bilgi geldi. Bunu başkanlık divanın- da değerlendireceğiz” dedi. Arõtman, Akbaba’nõn gözaltõna alõnmayacağõnõ söylerken eylemci gençler de akşam saatlerinde ifadeleri alõndõktan sonra serbest bõrakõldõ. CHP LİDERİ BAYKAL: ALLAH AKIL İZAN VERSİN CHP lideri Baykal, salonu terk ettikten sonra yaptõğõ açõklamada, “Ülkeyi tahrik ediyorlar, parçalıyorlar. Muhalefete, “Şehit cenazelerinin gelmesini istiyor” di- yor. Bir Başbakan hiç kimse hakkında konduramayacağı ithamı utanmadan yapıyor. Allah akıl izan versin. Çok kaba, zalimce bir iftira. Başbakan’ın bir nezaket dersi almaya ihtiyacı var. Bu, ne demokrasiye, ne dine, ne imana sı- ğar” diye konuştu. Bahçeli de, “Çok utanç duyulacak bir konuşma yaptı. Baş- bakan, gittikçe kendisini dağıtıyor. Toparlanmasını tavsiye ediyorum” dedi. CHP grubu genel kurul salonunu terk etti. (Fotoğraf: NECATİ SAVAŞ) CMYB C M Y B ŞAHİN’İ ‘GÖREVE ÇAĞIRDI’ Erdoğan, konuşması sırasında kendisine laf atan MHP ve CHP’lilere yanıt verdi. Erdo- ğan, daha önce “azarladığı”, TBMM Baş- kanı Şahin’i “Sayın Başkan, şahsım ve gru- bum diğer liderler konuşurken müdahelede bulunmadı. İki muhalif grup sürekli laf atı- yor” diyerek göreve çağırdı. Erdoğan, Bay- kal’a da “Lütfen grubunuza hâkim olun. Benim grubum siz konuşurken böyle mi yaptı?” diye seslendi. Erdoğan “Muhalefe- tin haberi yok. Hızlı tren var, Ankara’dan Eskişehir’e...” deyince muhalefet sıraların- dan “raydan çıktı” diye laf atıldı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog