Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 14 KASIM 2009 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 3 AYDINLANMA EMRE KONGAR AKP Açılım Konusunda Neden Toplumsal Uzlaşma Sağlayamıyor? Dünkü Meclis müzakerelerinde iktidardaki AKP’nin yeniden bir “toplumsal uzlaşma arayışına” geçtiği görülüyor. AKP bu toplumsal uzlaşma arayışında neden başarılı olamıyor? Yedi yıldır iktidarda olan bir siyasal partinin belli bir konudaki toplumsal uzlaşma arayışı hiç kuşkusuz o zamana dek izlediği genel siyasetle, bu siyasal çizginin toplumsal uzlaşmaya ne denli yatkın olduğuyla yakından ilgilidir. AKP liderliği, sadece kazandığı seçimlerin akşamında “toplumun tüm kesimlerini kucaklayacağı” mesajını vermiş, ama derhal, bırakın muhaliflerini, müttefikleriyle bile uzlaşma aramayan bir tutum izlemiştir. Hemen hemen tüm konularda “uzlaşmacı” olmaktan çok “dayatmacı”, “kucaklayıcı” olmaktan çok “dışlayıcı” bir davranış sergilemiştir. Bu davranışın yakın örneği, sonradan adı “Demokratik Açılım” olarak değiştirilen “Kürt Açılımı”nın Meclis’te görüşülmeye başlamasında bile gözlenmiştir: Muhalefet partilerinin bütün itirazlarına ve açılıma destek veren birtakım köşe yazarlarının tüm uyarılarına karşın AKP iktidarı, bu açılım tartışmasını Atatürk’ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım tarihinde başlatmakta ısrarlı olmuştur. Aslında simgesel anlam taşımanın dışında fazla bir işlevsel yararı olmayan bu tarih tartışması bile, üstelik “toplumsal uzlaşma” aradığı bir konuda dahi, AKP’nin ne denli uzlaşmadan uzak bir anlayışta olduğunun göstergesi olarak algılanabilir. Tabii böyle simgesel olayların dışında da, iktidarın dayatmacı tutumu önemli yasa değişikliklerinde ve Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi temel kararlarda çok daha belirgin bir biçimde toplumun siyasal belleğine kazılmış durumdadır. Sonuç olarak, “Kürt Açılımı” ya da “Demokratik Açılım” konusunda “toplumsal uzlaşma” arayan AKP’nin bugüne kadar topluma “uzlaşmacılık” konusunda hiç de güven vermediği, “dayatmacı” bir iktidar imajı çizmiş olduğu bugünkü arayışlarının arkasındaki başarısızlığın en temel nedeni olarak zikredilebilir. “Kürt Açılımı” veya “Demokratik Açılım” üzerindeki uzlaşma arayışının başarısızlığının özel nedenleri ise bu genel güvensizliğe ek olarak projenin yönetimi sırasında yapılan şu hatalarda aranabilir: 1) Proje önce etnik bir sıfatla, “Kürt Açılımı” olarak isimlendirilmiş, bu ise projenin “demokratik” olduğu iddiası hakkında kuşkular yaratmıştır. 2) Proje içi doldurulmadan tartışmaya açılmış ve bugüne kadar da içeriği somut bir biçimde tümüyle açıklanmamıştır. 3) İktidar projeyi önce politikacılarla ve siyasal muhataplarıyla değil, kendi yandaşı izlenimi veren medya mensuplarıyla paylaşmayı tercih etmiştir. Bu davranış “uzlaşma” arayışından çok zaten etiketlenmiş olduğu “dayatmacı” tutumun bir dışavurumu olarak algılanmıştır. 4) Projenin oluşturulması ve topluma sunulması sırasında, bunun arkasında iç dinamikten çok dış dinamiğin, özellikle de ABD’nin Ortadoğu’daki çıkarlarının etkili olduğu konusunda çok ciddi kuşkular ortaya çıkmıştır. 5) Projenin bir aşaması olduğu anlaşılan “yurda dönüş” sırasında yaşananlar, hem hukuk ve adalet konusunda iktidara karşı oluşan güvensizliği pekiştirmiş hem de projenin terör örgütü PKK’nin denetiminde olduğu izlenimi yaratmıştır. 6) Yine bu arada PKK lideri tarafından yapılan açıklamalar “açılım projesinin” ABD yanında, doğrudan terör örgütü tarafından oluşturulduğu ve buradan yönetildiği izlenimi doğurmuştur. Unutmayalım ki gerçek toplumsal ve siyasal uzlaşmalar, ortak noktalar üzerinde buluşarak gerçekleştirilebilir, iç ve dış dayatmalarla değil. ekongar@cumhuriyet.com.tr; www.kongar.org TTB, UZMAN KADROSU OLUŞTURDU Domuzgribi2günde 20 kişiyi öldürdü Haber Merkezi - Sağlõk Bakanlõğõ dün Türkiye genelinde domuz giribinden 20 kişinin yaşamõnõ yitirdiğini açõkladõ. Buna göre Türkiye’de domuz gribinden ölenlerin sayõsõ 21 günde 60’a yükseldi. Bakanlõk açõklamasõnda, halen domuz gribi ne- deniyle hastanelerde yatan hasta sayõsõnõn 202 ol- duğunu, bu hastalarõn da 40’õnõn yoğun bakõmda, 11’inin ise solunum cihazõna bağlõ olarak tedavi- lerinin sürdüğünü bildirdi. Açõklamada, bugüne değin toplam 250 bin kişinin aşõlandõğõ ve ciddi bir yan etkiye rastlanõlmadõğõ kaydedildi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ise uzmanlardan oluşan “Pandemik Domuz Gribi Bilimsel Da- nışma ve İzleme Kurulu” oluşturdu. Kurul, ge- rekli gördüğü durumlarda kamuoyunu uyaracak. AKARYAKIT KAÇAKÇILARINA DARBE Jandarmadan 27 ilde eşzamanlõ operasyon ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara Jan- darma Alay Komutanlõğõ ekipleri, akaryakõt ka- çakçõlarõna yönelik 27 ilde eşzamanlõ olarak “By Pass-2” adlõ operasyon düzenledi. Akaryakõt kaçakçõlarõna yönelik 22 Ekim’de “By- Pass” adõnõ verdikleri operasyonla çok sayõda akar- yakõt kaçakçõsõnõ gözaltõna alan jandarma, soruş- turmayõ derinleştirdi. Dün sabah saatlerinde bazõ akar- yakõt istasyonlarõ ile evlere eşzamanlõ baskõn dü- zenleyen jandarma, aranan kişilerin de bulunduğu 40 kişiyi gözaltõna aldõ. Operasyona Enerji Piyasa- sõ Düzenleme Kurulu ve vergi denetçilerinin de ka- tõldõğõ belirtildi. Her iki operasyonda gözaltõna alõ- nanlarõn yaklaşõk bir milyar dolarlõk akaryakõt ka- çakçõlõğõ yaptõklarõ da tespit edildi. ESKİŞEHİR (Cumhuriyet) - Ankara-Eskişehir seferini ya- pan 91003 sefer sayılı yüksek hızlı tren, dün Eskişehir’e 10 kilometre kala Hasanbeyli köyü yakınlarında raydan çıkarak kaza yaptı. Şehir içi hattına geçiş sırasında gerçekleşen kazada, 2 vagon raydan çıktı. Trende 245 yolcu bulunurken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. 4 milyon TL’lik kaçak sigara İstanbul Haber Servisi - Gümrükler Muha- faza Genel Müdürlüğü’nce yürütülen çalõşma sonucunda, İstanbul’da piyasa değeri yaklaşõk 4 milyon TL olduğu belirtilen 505 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi. Singapur’dan Roman- ya’ya gidecek “Northerd Jaguar” adlõ Liberya bayraklõ gemide ele geçirilen sigaralarla ilgili gözaltõna alõnan E.A, savcõlõğa sevk edildi. Emniyet şube müdürü açığa alındı İstanbul Haber servisi - Zonguldak İl Em- niyet Müdürü Ahmet Kaplan, İstanbul’da geçen hafta yapõlan fuhuş operasyonuyla ilgili İstanbul Adliyesi’nde savcõ ifade verdi. Kaplan, olayla bağlantõsõnõn olmadõğõnõ söyledi. Çeteyle bağ- lantõsõ olduğu öne sürülen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Evrak Arşiv Şube Müdürü Ayhan Kurtoğlu da açõğa alõndõ. Gökhan Demirkol’a aynı ceza ANTALYA (Cumhuriyet Bürosu) - Eski sevgilisi oyuncu Gamze Özçelik’e tecavüz ettiği iddiasõyla 5 yõl 10 ay hapis cezasõna çarptõrõlan eski milli basketbolcu Gökhan Demirkol’un, Yar- gõtay 5. Ceza Dairesi’nin bozma kararõ çerçeve- sinde yeniden başlayan yargõlanmasõ tamamlandõ. “Cinsel saldõrõ” suçlamasõyla 7 yõl hapis cezasõ verilen Demirkol’un cezasõ 5 yõl 10 aya indirildi. Hızlı tren raydan çıktı (Fotoğraf:AA)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog