Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK Yayõn Kurulu: İlhan Selçuk (Başkan), Emre Kongar (Başkan Yardımcısı), Orhan Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şük- ran Soner, İbrahim Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. Ankara Temsilcisi: Mustafa Balbay Ahmet Rasim Sok. No: 14 Çankaya 06550 An- kara Tel: (0312) 4423050 Faks: (0312) 4423010 İzmir Temsilcisi: Serdar Kızık, H. Ziya Blv. 1352 S. 2/3 Tel: (0232) 4411220, Faks: (0232) 4418745 Adana Tem- silcisi: Çetin Yiğenoğlu, İnönü Cd. 5 S. Aksoğan İş H. Kat 1 Tel: (0322) 3631211, Faks: (0322) 3631215 Antalya Temsilcisi: Ahmet Oruçoğlu Cumhuriyet Mey- danõ Yõldõz Ap. B Blok No: 80/5 Tel: (0242) 2480057 Faks: (0242) 2430509 İdare Müdürü: Hüseyin Gürer Mali İşler: Bü- lent Yener Satõş: Fazilet Kuza Cumhuriyet Reklam: Genel Müdür: Özlem Ayden Genel Müdür Yardõmcõsõ: Nazende Pal Tel: (0212) 251 98 74 -75 /251 98 81 -82 Faks: (0212)251 98 68 Re- zervasyon: (0212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Yayımlayan ve Yönetim Yeri: Yeni Gün Haber Ajansõ Basõn ve Yayõncõlõk A.Ş, Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sk. No: 2. 34381 Şişli/İstanbul Tel: (0212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygõn süreli yayõn Baskı: DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul Dağıtım: YAYSAT Doğan Medya Tesisleri Hoşdere 34850 Esenyurt İstanbul 14 KASIM 2009 İmsak: 5.13 Güneş: 6.43 Öğle: 11.56 İkindi: 14.30 Akşam: 16.56 Yatsõ: 18.18 İstihbarat: Cengiz Yıldırım Ekonomi: Hasan Eriş Dõş Haberler: Özgür Ulusoy Kültür: Celal Üster Spor: Arif Kızıl- yalın Düzeltme: Abdullah Ya- zıcı Bilgi-Belge: Edibe Buğra Genel Yayõn Yönetmeni: İBRAHİM YILDIZ ●Yazõişleri Müdürü: Güray Öz (Sorumlu) ●Miyase İlknur (Ek Yayõnlar) ● Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara Dış Haberler Servisi - Amerikan federal makamlarõ, eski top model Cindy Craw- ford’dan şantajla 100 bin dolar sõzdõr- maya çalõşan Türk asõllõ bir Alman va- tandaşõ hakkõnda dava açtõ. Amerikan basõnõnda çõkan haberlere göre, kõsa süre önce belirtilmeyen bir nedenle Almanya’ya sõnõr dõşõ edilen Edis Kayalar (26), Crawford ve iş adamõ eşi Rande Gerber’den, çiftin 7 yaşõndaki kõzlarõnõn bir sandalyeye kelepçelenmiş ve ağzõ kapatõlmõş bir fotoğrafõnõ yayõmlama tehdidiy- le para koparmaya çalõştõ. Bakıcının cep telefonundan Soruşturmayõ yürüten federal adli makamlar, fotoğrafõn küçük kõzõn bakõcõsõ tarafõndan “hırsız- polis” oyunu oynarken çekildiği- ni ve Kayalar’õn fotoğrafõ ilişki kurduğu bakõcõnõn cep telefonun- dan ele geçirdiğini belirledi. Çift, FBI’a bildirdi Cindy Crawford’un sözcüsü, Kayalar’õn şantajõndan sonra çiftin FBI’õ durumdan ha- berdar ettiğini bildirdi. Amerikan federal yetkilileri de, şantajla ilgili Alman makamlarõyla temas kuracakla- rõnõ açõkladõ. Edis Kayalar’õn 2 yõl hapis cezasõna çaptõ- rõlabileceği belirtiliyor. Ünlü modele şantaj Klonlu ürünler sofralara girdi Dış Haberler Servisi - ABD’de daha az yemle çok et ve süt sağla- mak için çiftlik hayvanlarõnõn klon- lanmasõnda ileri safhalara geçilirken henüz yeterli araştõrmalar yapõlma- mõş olmasõna karşõn klonlanmõş hay- vanlarõn yavrularõnõn etlerinin sofra- lardaki yerini aldõğõ belirtiliyor. ABD Gõda ve İlaç İdaresi geçen yõl, biyoteknoloji kullanõlarak kop- yalanmõş hayvanlardan elde edilen gõdalarõn satõşõna izin verdi. Bu ka- rara AB ve Japonya da katõldõ. 1996’da koyun Dolly’nin kopya- lanmasõyla dünyanõn dikkatini çeken teknolojinin telif hakkõnõ elinde bu- lunduran ViaGen şirketi başkanõ Mark Walton, klonlanmõş hayvan- larõn yavrularõndan elde edilen et ve süt ürünlerinin ise uzun süredir raf- larda bulunduğunu söyledi. ABD Tarõm Bakanlõğõ’nõn isteği üzerine çiftlik sahipleri klonlanmõş hayvan- larõn ürünlerini satmõyor, ancak bu uygulama klonlanmõş hayvan yavru- larõ için geçerli değil. İstanbul Haber Servisi - Beyoğlu Belediyesi, “Kültürler Arası Sanat Diya- logları” projesi kapsamında, Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi, İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye arasında gerçekleştirilen kültür anlaşmasının 50’nci yıldönümü nedeniyle İranlı sanatçıların eserlerinin yer aldığı “Biz’den”/“From Us” sergisine ev sahipliği yapıyor. Abbas Arabzadeh, Eş- kan Halil Razavi, Goli Sami, Hassan Bardal, Hedis Eşki Nejad, Kamran Se- feri, Mehdi İskenderi, Muhammed Musa Akbari (üstte), Naser Mizbani, Rafi Avansiyan, Soheil Mesudi Nasab gibi dünyaca ünlü 31 İranlı sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi 30 Kasım’a dek gezilebilir. (0 212 249 26 10) ANTALYA (AA) - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Ş. Arslan, güneşin etkisinin daha az olduğu Kuzey ülkelerinde yaşayanların gözlerinin daha gü- zel olduğunu söyledi. Türk Oftalmoloji Derneği’nin 43. Ulusal Kongresi’ne katılan Prof. Dr. Arslan, “Ku- zey yarımkürede güneş fazla olmadığından gözler açıktır, mavi, yeşil oranı daha çoktur. Buralarda göz- ler daha öne çıkar. İsveç, Norveç, Almanya gibi ül- kelerde yaşayanların gözlerinin kendine has özellik- leri vardır ama sağlıklı göz, en güzel gözdür” dedi. Türk asõllõ Alman Kayalar hakkõnda dava açõldõ Kopyalanmışhayvanlarınyavrularından elde edilen et ve süt ürünleri raflarda ‘Biz’den’ bir sergi En güzel gözler (sanatgalerisi@beyoglu.bel.tr) Tarihi surlar nefes alacak DİYARBAKIR (Cumhuriyet Bü- rosu) - Diyarbakõr’õn 1700 yõllõk surlarõ gün õşõğõna çõkõyor. Sur Belediye başka- nõ Abdullah Demirbaş, yõl sonuna dek 90 evin kamulaştõrõlmasõyla surlarõn et- rafõnõn tamamen temizleneceğini söyle- di. Bu kapsamda Fatih Paşa mahallesin- de surlara bitişik olan 16 ev kamulaştõ- rõldõ. Evleri kamulaştõrõlan yurttaşlarõ makamõnda kabul eden Demirbaş, ev sa- hiplerine çeklerini verdi. Buzlar erimeye devam ediyor OSLO (AA) - ABD ve Britanyalõ bilim insanlarõnõn yaptõğõ bir araştõrma Grönland’daki buz tabakasõnõn erime hõ- zõnõn arttõğõnõ ortaya koydu. Hollan- da’daki Utrecht Üniversitesi’nden Mic- hael van den Broeke, yazlarõn sõcak geç- tiği 2006-2008 yõllarõnda en hõzlõ erime- nin görüldüğünü belirtti. Bilim insanlarõ, Grönland’õn buz tabakasõnõn tamamõnõn erimesi durumunda deniz seviyesinin 7 metre yükseleceğini belirtiyorlar. Cindy Crawford
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog