Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 14 KASIM 2009 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA SPOR 21 1. KOŞU: F: Bir Daha (1), P: Another Legend (4), PP: İasosluMef(2),S:EfesPrensesi(3).2.KOŞU:F:Yük- sel Sultan (7), P: Rükeyna (5), PP: Cumcumkõzõ (2), S: Zerdahanõm (8). 3. KOŞU: F: Çakõrõm (3), P: Batu- hanbey (5), PP: Önsel (6), S: Hastaha (8). 4. KOŞU: F: Münire (6), P: Meyal (5), PP: Gülbin (1), S: Kõrmatra (3). 5. KOŞU: F: Sim Rain (5), P: Bak (3), PP: Prens Hector (1), S: Cthulhu (4). 6. KOŞU: F: Toronto (2), P: Monjal(5),PP:FirstRain(1),S:GüzelGelin(3).7.KO- ŞU:F:MaviŞimşek(1),P:MissDespina(5),PP:Yem- zeş (6), S: Kamile Sultan (4). 8. KOŞU: F: Kolçak (5), P: Göktekin (4), PP: Özduran (7), S: Eryaman (3). GÜNÜN PROGRAMI...GÜNÜN PROGRAMI... FUTBOL - 2010 Avrupa Ümitler Şampiyonası Grup Eleme Maçı (Avni Aker/19.00) Türkiye - İsviçre, TFF 2.Lig Kademe - Grup 02 - (Bahçelievler/13.30) İstanbulspor - Turgutlu, TFF 3.Lig Kademe - Grup 01 - (Alibeyköy/13.30) Küçükköy - Balõkesir, TFF 3.Lig Kademe - Grup 05 - (İnönü/13.30) Malatya Bld. - Siirt, (11 Nisan/13.30)Ş.Urfa Bld. - Bld. Bingöl, BASKETBOL - Erkekler Beko Basketbol Ligi - (Atatürk/16.00) Türk Telekom- Aliağa, (Atatürk/16.00) Antalya BŞB.-O. Renault (Karşıyaka/16.00) Põnar Karşõyaka- Banvit, (Edip Buran/16.00) Mersin BŞB.-Bornova, (Atatürk/17.00) Tofaş- Erdemir, Bayanlar Baskebol Ligi - (Caferağa/15.00) Fenerbahçe - İstanbul Üni., (Tarsus/15.30) Tarsus Bld. - Mersin Bld., VOLEYBOL Erkekler 1. Ligi - (Atatürk/13.00) Diltaş - İstanbul B.B, (Akatlar/13.30) Beşiktaş - Galatasaray, (Sırrı Tarcan/15.00) Halkbank - Bld. Plevne, (16.30) Ziraat B. - Bozkurt, (Atatürk/17.00) Arkas - Maliye M.P, (TVF 50. Yıl/17.30) Fenerbahçe - SGK TV’DE SPOR - FUTBOL - Eurosport/18.00 Rusya-Slovenya, İrlanda-Fransa (22.00), Futbolsmart/20.00 Yunanistan-Ukrayna, Portekiz-B.Hersek (22.30), NTV Spor/19.00 - Brezilya-İngiltere, Kanaltürk/21.45 İspanya-Arjantin, Spormax/22.30 Sao Paulo-Vitoria BASKETBOL - DSpor/15.30 Tarsus Bld. - Mersin Bld., FBTV/16.00 Fenerbahçe - İstanbul Ü., Spormax/16.00 Põnar Karşõyaka-Banvit, VOLEYBOL - 17.30 Fenerbahçe - SGK. A L T I L I G A N Y A N 3 6 5 2 1 5 5 5 3 5 4 6 1 7 8-1 4 3-12 Gençlik ve Spor Genel Müdürü Akgül, beden eğitimi derslerinin seçmeli olmasõnõ eleştirdi ‘Sporun yarõnõ tehlikede’ ALİ ABALI / SEVİL ARINAN ANKARA - Gençlik ve Spor Genel Müdürü (GSGM) Yunus Akgül, son dönemlerde yaptõğõ çalõşmalarõ Cumhuriyet’e anlattõ. Önceliği tesisleşmeye verdiklerini, Doğu ve Güneydoğu bölgesine kayak pistleri yaptõracaklarõnõ söyleyen Akgül, Ankara 19 Mayõs Spor Kompleksi’ni de yeniden yapõlandõrma yoluna gittiklerini açõkladõ. Spor kompleksini modern bir hale dönüştüreceklerini de kaydeden Akgül, ardõndan İstanbul’daki Olimpiyat Stadõ’nõ yeniden yapõlandõracaklarõnõ, bütün tesislerin modernleştirileceğini belirtti. Okullardaki beden eğitimi ve spor derslerinin ise seçmeli hale getirilmesinin doğru olmadõğõnõ belirten Yunus Akgül, “Böyle giderse çocuklar, sınavlarda işlerine yarayacak dersleri tercih edecek. Alınan karar okullardaki beden eğitim ve spor derslerinin bitmesi anlamına geliyor. Türk sporunun temeline zarar verilecek” dedi. Yunus Akgül son dönemde yaptõğõ çalõşmalarõ detaylarõyla anlattõ: - Uzun zamandır Ankara 19 Mayıs Spor Kompleksi’nin yıkılıp, yeniden yapılandırılması gündemde. - 19 Mayõs Stadõ Ankara’ya yakõşmõyordu. Bilindiği gibi spor kompleksinin yan tarafõnda, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonasõ için Arena Salonu yapõlõyor. O salonu da içerisine alõp, çalõşmalara başlayacağõz. Son derece modern bir tesis olacak. Komplekste, 10 bin kişilik Arena Salonu, 45 bin seyirci kapasiteli profesyonel takõmlarõn kullanacağõ futbol sahasõ, tenis kompleksi, uluslararasõ yarõşlarõn yapõlabileceği atletizm pisti, amatör spor dallarõ için spor salonlarõ, yine amatörler için futbol sahalar, yüzme havuzu ve hizmet birimleri olacak. 2010’da tesis yapõmõna başlarõz. - Ekonomik boyutuna değinmişken projenin maliyeti belli mi? - Bu statla alakalõ çeşitli seçenekler ürettik. Yap-işlet modeli veya kendi olanaklarõmõz... Çünkü paramõz var. Bizim istediğimiz 19 Mayõs Spor Kompleksi’nin 24 saat yaşayan bir yer haline getirilmesi - Ya diğer kentler? - Ankara’daki çalõşmalarõn ardõndan İstanbul’daki Olimpiyat Stadõ’nõn çevresinde çalõşmalara başlayacağõz. Oraya Aqua Park, 5 bin kişilik kapalõ atletizm salonu, atõcõlõk tesisi yaptõracağõz. Bütün bu yenileme çalõşmalarõ olimpik ölçülerde yapacağõz. Doğu’da kayak pistleri - Ankara ve İstanbul gibi metropol iller her daim ön planda. Doğu ve Güneydoğu bölgelerimiz için de projeleriniz var mı? - Doğu ve Güneydoğu bölgelerimiz için kayak tesisi seferberliğini başlatõyoruz. 2010 yõlõndan itibaren bu bölgelerimiz ve tüm Türkiye için kayak master planõ hazõrlayacağõz. “Hangi ilde ne yapılabilir?” sorusunun yanõtõnõ bulup, yolumuzu belirleyeceğiz. - Son dönemlerde domuz gribi sağlığımızı tehdit ediyor. Bu noktada spor tesisleri için önlem alındı mı? - Sağlõk Bakanlõğõ’na yazõ yazarak “Almamız gereken önlem var mı?” dedik. Bakanlõk, “Panik yapacak bir şey yok. Spor karşılaşmalar aynı şekilde devam etsin. Gerek görürsek size bildiririz” yanõtõnõ verdi. Dolayõsõyla sõkõntõ yok. ‘ ‘ Beden eğitimi ve spor derslerinin seçmeli hale getirilmesi, birçoğu sõnavlara hazõrlanan çocuklarõmõzõn son tercihi arasõna girecek. Çünkü çocuklar, sõnavda işlerine yarayacak dersleri tercih edecekler. Alõnan karar okullardaki beden eğitim ve spor derslerinin bitmesi anlamõna geliyor. Böyle giderse, Türk sporunun temeli zarar görecek. MEB ile olan görüşmelerimiz devam ediyor. Yeteneği olanlar da öğretmenleri tarafõndan spora yönlendirilsin. AB’nin ders düzenlemelerini nasõl yaptõğõna bakõyoruz. Bunlarõ da göz önünde bulundurursak, bu yanlõştan dönüleceğine inanõyorum. Dönülmezse Türk sporu için gerçekten kötü olur. ‘ ‘ Türkiye’de birçok uluslararasõ şampiyona düzenleyeceğiz. En yakõnõ 2010 Dünya Basketbol Şampiyonasõ. Ardõndan da 2011 Üniversite Kõş Oyunlarõ düzenlenecek. Yine aynõ yõl Trabzon’da Gençlik Oyunlarõ’na ev sahipliği yapacağõz. Federasyonlarõmõzõn aldõğõ dünya ve Avrupa şampiyonalarõ da var. Önümüzdeki aylarda İstanbul’da Avrupa Kõsa Kulvar Yüzme Şampiyonasõ, 2012’de yine İstanbul’da Kapalõ Salon Atletizm Şampiyonamõz var. Esas dikkat çeken, 2012 Dünya Golf Şampiyonasõ’nõ yapacak olmamõz. Düşünebiliyor musunuz, Türkiye’de 4 tane golf sahasõ var ve dünya şampiyonasõnõ bize düzenleyeceğiz. Akgül 19 Mayıs Spor Kompleksi’nde köklü değişiklikler yapılacağını belirtti. ‘Süreyya’ya men kararõ sportif linç’ Spor Servisi - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erkan Küçükgüngör, Uluslararasõ Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafõndan ulusal atlet Süreyya Ayhan’a verilen ömür boyu müsabakalardan men cezasõnõn, bir sporcuya verilebilecek en ağõr ceza olduğunu söyledi. Prof. Dr. Küçükgüngör, yaptõğõ açõklamada, CAS’õn Süreyya Ayhan hakkõnda verdiği cezanõn ölüm cezasõyla aynõ sonuçlarõ yarattõğõnõ belirterek, “Bu ceza bir sporcuya verilebilecek en ağır cezadır. Zira sporcu bakımından ölüm cezasıyla aynı sonuçları yaratmaktadır. Bu niteliği itibarıyla sportif idamdır” dedi. Özellikle Dünya Anti Doping Ajansõ (WADA) kurulduktan sonra, çok sert önlemlere başvurulduğunun gözlendiğine dikkat çeken Erkan Küçükgüngör, “Hatta bazı ülkelerde, doping yapan sporcular için hapis cezası öngörülmektedir. Türkiye’de de TBMM’de kanunlaşmayı bekleyen tasarıda doping suçu için hapis cezası öngörülmekte” diye konuştu. GÜNÜN İÇİNDEN ● ANKARAGÜCÜ’nün İngiliz futbolcusu Darius Vassell’in kulübünden maaşõnõ alamadõğõ için FIFA’ya başvurduğu öğrenildi. Öte yandan A.Gücü’nün Hagi ile büyük ölçüde anlaşmaya vardõğõ belirtildi. ● UEFA, Avrupa’daki futbol kulüplerinin mali işlerini denetlemek için bağõmsõz uzmanlardan oluşan Finansal Denetim Masasõ adõ altõnda bir ekip oluşturdu. ● GÜNEY AFRİKA Dünya Kupasõ elemelerinde, Cezayirli futbolcularõ taşõyan otobüsün Mõsõr’da taşlanmasõ ve dört Cezayirli futbolcunun yaralanmasõ Cezayir ile Mõsõr arasõnda futbol krizine neden oldu. ● NBA’de, sabaha karşõ yapõlan iki maçta Los Angeles Lakers, Phoenix Suns’‘õ 121-102 yenerken, Cleveland Cavaliers deplasmanda Miami Heat’i 111-104 yendi. ●6’lõ İSTANBUL: 4, 3, 3, 1, 9, 4 (692,22TL) Paris Masters Tenis Turnuvası’nda İspanyol Rafael Nadal son şampiyon Jo-Wilfried Tsonga’yı geçerek yarıfinale kaldı. Sırp Novak Djokovic ise İsveçli rakibi Robin Söderling’i yenerek adını yarıfinale yazdırdı. Dünya sıralamasının 2 ve 3 numaraları Nadal ve Djokovic bugün oynanacak yarıfinal maçında karşı karşıya gelecek. KORTTA ERKEN PARİS FİNALİ Formula 1’de Ferrari’nin ünlü pilotu Brezilyalı Felipe Massa hayatı ile ilgili ilginç bir açıklamada bulundu. Massa, “Beni uyuşturucudan Formula 1 kurtardı” diye konuştu. Başarılı pilot “Brezilya’da etrafımda onlarca kişi uyuşturucu kullanıyordu. Ben sporu seçerek bir kez bile olsun uyuşturucu denemedim ve kötü yola spor sayesinde girmedim” dedi. ‘F1 HAYATIMI KURTARDI’ Uluslararası Atletizm Federasyonu’nun, cinsiyet testine tabi tuttuğu Güney Afrikalı sporcu Caster Semenya hakkındaki kararını haftaya açıklaması bekleniyor. Atletizm Federasyonu’nun, ömür boyu yarışlardan men, ameliyat olmasını önerme ya da sporcunun olduğu gibi kabul edilmesi seçenekleri yönünde duyuru yapabileceği bildirildi. PİSTTE TARİHİ KARAR BEKLENİYOR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog