Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

ÖZLEM ALTUNOK BERLİN - Duvarõn es- kimiş ama unutulmayan izlerinin peşinde 20 yõldõr 18 trilyon Avro’luk yatõ- rõmla bir sanat kentine dönüştürülmeye çalõşõlan Berlin, bugünlerde Tür- kiye’den üç kapsamlõ ser- giye ev sahipliği yapõyor. Bu kez tam da bir Av- rupa kentinin merkezinde, Türkiye’deki çağdaş sa- natõn başlangõcõndan bu- güne seyrini sunan, di- ğer yandan milliyetçilik, tabu, göç, baskõ, şiddet te- malarõnõn işlendiği, fark- lõ kuşaktan ve ekolden sanatçõlarõ bir araya geti- ren bu sergiler bütünü, Almanya için geç kalmõş bir sergi olsa da, yine de bir ilk ve başlangõç olarak okunabilir. Çünkü bu ser- giler 3-4 kuşaktõr Alman- ya’da yaşayan, kültür sa- nat alanõndaki çalõşma- lardan iş dünyasõna, poli- tikaya Almanya’nõn hem gündelik hem de politik hayatõna karõşmõş ülke- nin en kalabalõk göçmen topluluğunun görülmesi anlamõna da geliyor. Cenneti değil dünyayı isteyenler İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sanatlar Aka- demisi (Akademie der Künste) ve Berlin Sena- tosu işbirliğiyle Çetin Güzelhan başküratörlü- ğünde İstanbul - Berlin kardeş şehir projesi kap- samõnda düzenlenen et- kinliğin ana başlõğõ ‘İs- tanbul Next Wave’in mi- marlarõ arasõnda üç küra- tör; Levent Çalıkoğlu, Beral Madra ve Johan- nes Odenthal var. Berlin’in önemli yapõ- larõndan Martin Gropius Bau, Sanatlar Fakülte- si’nin sergi mekânlarõ Pa- riser Platz ve Hanseaten- weg’de yer alan sergilerin açõlõşõ Türk basõnõ kadar Alman basõnõ ve kamuo- yu tarafõndan da ilgi gör- dü. Sergilerden en kap- samlõsõ ‘İstanbul Mo- dern Berlin’ başlõğõ al- tõndaki modernleşmenin ilk evrelerinden bugüne yayõlan İstanbul Mo- dern’in yenilenen kolek- siyonundan oluşuyor. Yaklaşõk 100 yõllõk bir zaman dilimini kronolojik bir akõşla ele alan sergi, dönemler, üsluplar, karşõt yaklaşõmlar ekseninde Bedri Rahmi Eyüboğ- lu’ndan Fahrelnisa Ze- id’e, Neşet Günal’dan Adnan Çoker’e, Meh- met Güleryüz’den Ayşe Erkmen’e, Mustafa Ho- rasan’a, Sarkis’e, Şener Özmen’e uzanan geniş ve kapsamlõ bir seçki. Pa- riser Platz’taki ‘kadın- lar’ sergisi ise Beral Mad- ra öncülüğünde ‘Cennet kadının ayaklarının al- tında’ sözüne gönderme yapan ‘Ayaklarımın Al- tında Cenneti Değil, Dünyayı İstiyorum’ baş- lõğõ altõnda otorite, şiddet, göç, milliyetçilik tema- larõ etrafõnda şekilleni- yor. Yurtdõşõnda ve Türki- ye’de yaşayan farklõ ku- şaklardan ve üsluplardan kadõn sanatçõlarõ bir araya getiren sergide Şükran Moral’dan İpek Du- ben’e, Handan Börüte- çene’den Neriman Po- lat’a, Atıl Kunst’tan Na- zan Azeri’ye, Nezaket Ekici’ye 17 sanatçõnõn sert, eleştirel, öte yandan ironik ve sözü güçlü ya- põtlarõndan oluşuyor. Johannes Odenthal kü- ratörlüğündeki 6 Türkiyeli sanatçõ; Altan Gürman, Şükran Moral, İrfan Önürmen, Halil Altın- dere, Balkan Naci İs- limyeli ve Bedri Bay- kam’õn işleri ‘Eleştirel Sanattan Kesitler’ baş- lõğõ altõnda sergileniyor. İstanbul merkezli bu farklõ üsluptaki sanatçõnõn politik işleri ekseninde kurgulanan sergi, 60’lar- dan bugüne Türkiye’nin yakõn tarihi üzerine söz söyleyen belge niteliğin- de bir sergi. Özetle fark- lõ konseptlerdeki bu üç sergi, 17 Ocak’a kadar Berlin’de Türk çağdaş sa- natõ hakkõnda sağlam ve kalõcõ bir etki yaratacak gibi görünüyor. 14 KASIM 2009 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA KÜLTÜR 19kultur@cumhuriyet.com.tr CMYB C M Y B Tarihe ışık tutan70 yıl Hırsızlar Munch’u sevdi OSLO (AA) - Norveçli ünlü ressam Edvard Munch’un taş baskõsõ bir eserinin çalõndõğõ bildirildi. ‘Tarih’ (Historien) adlõ elle boyanmõş taş baskõsõ eserin sahibi Pascal Nyborg, başkent Oslo’nun merkezindeki galeriden çalõnan eserin, 240 bin Avro değerinde olduğunu söyledi. Munch’un en önemli eseri olan ‘Çõğlõk’ ile ‘Madonna’ adlõ tablosu 2004’te çalõnmõş, polis tablolarõ bir yõl sonra bulmuştu. Dansın büyüsü Güldestan’da ADANA (Cumhuriyet) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), bugün saat 20.00’de Kültür Merkezi’nde “Güldestan” adlõ modern dans prodüksiyonunun ilk gösterimini sunacak. “Güldestan’õn koreografisini ve yönetmenliğini Beyhan Murphy, müzik direktörlüğünü ise Mercan Dede üstleniyor. Göçebe toplumlarõn kökenleri ve yaşamlarõndan yola çõkarak hazõrlanan gösteride, Orhan Pamuk’un kitaplarõndan ve Ara Güler’in fotoğraflarõndan yararlanõlõyor, ayrõca sema gibi yan ögelerle de zenginleştiriliyor. (0 324 238 37 52) Scorsese’ye Altın Küre ‘onuru’ Kültür Servisi - Altõn Küre organizatörleri önceki gün yaptõklarõ açõklamayla, 67. Altõn Küre Ödül Töreni’nde ünlü yönetmen Martin Scorsese’ye Cecil B. DeMille onur ödülü verileceğini bildirdi. Sinema sanatõna yaptõğõ katkõlardan dolayõ ödüle layõk görüldüğü belirtilen ve ödülünü 17 Ocak’taki törende alacak olan Scorsese, ‘Köstebek’ ve ‘New York Çeteleri’ adlõ filmleriyle daha önce iki kez ‘en iyi yönetmen’ dalõnda Altõn Küre’nin sahibi olmuştu. Cecil B. DeMille onur ödülü önceki yõllarda Steven Spielberg, Warren Beatty ve Anthony Hopkins gibi isimlere verilmişti. Kültür Servisi - Dünyaca ünlü tarihçimiz Prof. Dr. Halil İnalcık’õn 70. akademik yõlõ, bugün İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşecek özel bir etkinlikle kutlanõyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafõndan düzenlenen ve saat 13.00’te başlayacak olan “İlim ve Fikir Hayatının 70. Yılında Prof. Dr. Halil İnalcık” başlõklõ etkinliğe Dõşişleri Bakanõ Ahmet Davutoğlu, İslam Konferansõ Örgütü Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Doğramacı ve Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Erhan Afyoncu’nun yanõ sõra pek çok akademisyen, bürokrat ve gazeteci katõlacak. Prof. Dr. İnalcõk’õn yaşamõnõ anlatan belgesel filmin gösterimiyle başlayacak etkinlikte, ünlü tarihçimizin özellikle Osmanlõ tarihi konusundaki çalõşmalarõ, araştõrmalarõ, makaleleri ve kitaplarõ ele alõnacak, tarih bilimine yaptõğõ katkõlar dile getirilecek. Antik AŞ’nin müzayedesinde Burhan Doğançay’õn tablosuna rekor açõlõş fiyatõ ‘Mavi Senfoni’ için 1 milyon TL Burhan Doğançay’ın “Mavi Senfoni”si 1987 tarihli ve 162x285 cm boyutlarında. Kültür Servisi - Antik AŞ’nin yarõn Swissotel’de ya- põlacak “Modern ve Çağdaş Eserler” müzayedesinde Bur- han Doğançay‘õn “Mavi Sen- foni” adlõ yapõtõ 1 milyon TL gibi rekor bir açõlõş fiyatõyla sa- tõşa sunuluyor. Swissotel’in Asuka Salonu’nda saat 15.00’te başlayacak müzayedede, Fah- relnisa Zeid’in “Londra” ad- lõ tablosu da 700 bin TL açõlõş fiyatõyla alõcõsõnõ arayacak. Öte yandan, Türkiye’de ilk kez bir müza- yedede “video art” yapõtõ satõşa sunu- lacak; Canan Şe- nol’un “İbret-i Numa” adlõ 27 da- kikalõk videosunun açõlõş fiyatõ 20 bin TL. Doğançay’õn 162x285 cm bo- yutlarõndaki “Mavi Senfoni”sinin, re- kor açõlõş fiyatõn- dan sonra rekor bir satõş fiyatõna da ulaşõp ulaşmayaca- ğõ merak konusu. Ressamõn en çok aranan döne- minden 1987 tarihli tuval üze- rine karõşõk teknik tablo, aynõ yõl 1. Uluslararasõ İstanbul Bie- nali’nde sergilenmişti. Arala- rõnda New York Metropoli- tan, Paris Pompidou ve Münih Pinakothek’in de bulunduğu dünyanõn önde gelen müze ve sanat merkezlerinde yapõtlarõ bulunan Doğançay’õn müza- yedede ayrõca çeşitli dönem- lerde başka yapõtlarõ da yer alõyor. Antik AŞ’nin 258. müzaye- desinde, Fahrelnisa Zeid’in 700 bin TL açõlõş fiyatõyla sa- tõşa sunulacak “Londra” (180x210 cm) adlõ tuval üzeri- ne yağlõboya yapõtõnõn ise önemli bir koleksiyondan gel- diği belirtiliyor. Müzayedede ayrõca Ömer Uluç’un “Odalık”, Mehmet Güleryüz’ün “Her Şey Kont- rolümüz Altında”, Nedim Günsür’ün “Köylüler”, Ci- hat Burak’õn “İç Mekânda Nü”, Orhan Peker’in “Ayçi- çekleri”, Adnan Çoker’in “Dört Işık” adlõ yapõtlarõ ile Avni Arbaş ve Abidin Dino’nun çeşitli dönemlerine ait çalõşmalar yer alõyor. Eren Eyu- boğlu’nun “Koza Kadın” adlõ tab- losu ilk kez görü- cüye çõkõyor. Müzayedede ya- põtlarõ yer alan sa- natçõlar arasõnda Fikret Mualla, Nejad Melih Dev- rim, Zeki Faik İzer, Ali Çelebi, Mustafa Esirkuş, Burhan Uy- gur, Mübin Orhon, Sabri Berkel, Erol Akyavaş, Adnan Varınca, Ferruh Başağa, Ala- eddin Aksoy, Komet, Ergin İnan, Canan Tolon, Kemal Önsoy, Abdurrahman Öz- toprak, Şadan Bezeyiş, Asım İşler, Mustafa Ata, Selim Tu- ran bulunuyor. Öte yandan Ara Güler, Çer- kes Karadağ, Mehmet Gün- yeli, Nazif Topçuoğlu, İzzet Keribar, Saygun Dura gibi fo- toğraf sanatçõlarõnõn çalõşmalarõ da satõşa sunulacak. İSTANBUL NEXT WAVE - Berlin, bugünlerde Türkiye’den üç kapsamlı sergiye ev sahipliğiyapıyor.Kentinmerkezindeveönemlimekânlarında,Türkiye’dekiçağdaşsa- natınbaşlangıcındanbugüneseyrinisunan,milliyetçilik,tabu,göç, baskı,şiddettemalarınınişlendiğiyapıtlarlafarklıkuşaktanveekol- densanatçılarıbirarayagetirenbusergilerbütünü önemli bir girişim. Yarõnki müzayedede Fahrelnisa Zeid’in ‘Londra’ tablosu da 700 bin TL açõlõş fiyatõyla alõcõsõnõ arayacak. Bu arada, bir ‘video art’ yapõtõ, Türkiye’de ilk kez bir müzayedede yer alacak. Berlin’de ‘İstanbul Next Wave’ başlõğõ altõnda üç sergi açõldõ HALİL İNALCIK’IN 70. AKADEMİK YILI Çağdaş sanatımızın yüz yılı Berlin’de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog