Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

Dördüncü kez düzenlenen sanat fuarõna farklõ disiplinlerden 301 sanatçõ ve 73 sanat galerisi katõlacak ‘Contemporary Istanbul’ SAYFA CUMHURİYET 14 KASIM 2009 CUMARTESİ 18 KÜLTÜR kultur@cumhuriyet.com.tr CMYB C M Y B Kültür Servisi - Ku- rulduğu 1999’dan beri çağdaş insana yönelik tasarõmlar sunan Net- Work 10. yõlõnõ “10 Sa- natçı 10 İz” adlõ proje- siyle kutladõ. Proje ile seramik sanatçõsõ Alev Ebuzziya Siesbye, fo- toğraf sanatçõsõ Ara Güler, grafik tasarõm- cõsõ Bülent Erkmen, ressam Canan Tolon, yazar Elif Şafak, mimar -tasarõmcõ Faruk Mal- han, müzisyen Mer- can Dede, heykeltõraş Osman Dinç, dansçõ- koreograf Zeynep Tan- bay ve karikatürist Pi- yale Madra’nõn eserle- ri, bir yõl boyunca Net- Work mağazasõnõn vit- rinlerinde sergilenecek. Önceki gün Park Hyatt Hotel’de düzen- lenen basõn toplantõsõn- da konuşan NetWork Genel Müdürü Eren Çamurdan, yaratõcõ- lõklarõyla büyüleyen 10 sanatçõ ile “zamansız- lık” temasõna ilişkin bir proje yapmayõ ve sa- natçõlarõn eserlerini müşterilerle buluştur- mayõ amaçladõklarõnõ söyleyerek projeyi tüm Tür- kiye’ye yayacakla- rõnõ belirtti. İlk olarak Alev Ebüz- ziya’nõn özel bir çana- ğõnõn sergilenmesiyle uygulanacak projede daha sonra diğer çalõş- malar yer alacak. Toplantõda konuşan Zeynep Tanbay, Net- Work’ün sanatõ ve sa- natçõlarõ ön plana alma girişiminin çok önemli olduğunu belirterek, ko- reografisinin video ola- rak vitrinlerde gösteri- leceğini, böylelikle sa- natõn değişik kitlelere ulaşacağõnõ vurguladõ. Faruk Malhan ise ta- sarõmlarõnõn vitrinlerde nasõl yer alacağõnõn sürpriz olduğunu, an- cak “Aheste” adlõ “Ra- kı-Su Bardağı”nõn ser- gilenebileceğini söyledi. Gürol Sözen’in “İstanbul İkonalarõ” adlõ sergisi 26 Kasõm’a kadar Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde ‘Buikonalarbenimsuretim’ CEREN ÇIPLAK Sultanahmet’teki Türk ve İslam Eserleri Müzesi 26 Kasõm’a dek res- sam, yazar, sanat tarihçisi Gürol Sö- zen’in “İstanbul İkonaları” adlõ sergisine yer veriyor. Sergide Sö- zen’in çalõşmalarõna müze koleksi- yonundan seçme eserler eşlik ediyor. Sözen, “Bir boyacıya düşen, söz- cüklere sığınmak değil, karala- dıklarını görücüye çıkarmaktır. İstanbul İkonaları tuzlu sularda- ki karalamalarım, suretim be- nim” diyor. Bu sergi, “Hüzün İkonaları” adlõ bir önceki sergisinin devamõ gi- bi. Bu sefer “İstanbul” adõnõ vermiş, Sözen, “Belki de İstanbul karala- maları demeli” diyor. Osmanlõ’nõn büyük hattatlarõnõn çalõşma defter- lerindeki bağõmsõz, birbirinin içine girmiş desenler onu çok etkilemiş: “Hattatın meşk defteri; çınarların, manolyaların, hele hele erguvan ağacının çiçeklerinden tuzlu su- lara düşen aynası, ikonu niçin ol- masın?” Sergide toplam 44 yapõt yer alõyor. Meşe, eski çam, kök ceviz, õhlamur, ayos (Afrika ağacõ), bambu üzerine yağlõboya, altõn, gümüş varak ve bronz ikonlar, 44 yapõtõn içinde ay- rõca bronz heykel ve beş adet büyük kâğõt işi var. Müze eserlerinden ise Şeyh Hamdullah, Karahisari gibi hattatlarõn karalamalarõnõn yanõ sõ- ra 9. yüzyõl ve 16. yüzyõldan mor ve derin mavili çiniler de yer alõyor. Derinliğin peşinde Onu, her doku ilgilendiriyor: “İkonalara bakıyorsunuz, boya- sı dökülmüş kırık tahtanın kena- rından garip bir göz dokusu çı- kıyor ve bu beni etkiliyor. İçinde eskimişlik olması ise ayrı bir gü- zellik.” Sözen’in dediğine göre, yapõtla- rõndaki suretler sokakta gördüğümüz insan suretlerinden farklõ değil: “Suretlerin mutlak derinliği ol- malı. Ben derinlikleri arıyorum; insanın, suyun, kuşun, güvercin- lerin... Hâlâ güvercinin boynun- daki mor lekeyi ya da nefti yeşili anlatabilmiş değilim.” İkonalarõn dinsel havasõnõn dõşõna çõkõp, insanoğlunun hüznünü yan- sõtmak amacõ: “Din bir moral, güç ise, dayanak ise, bunu tabu hali- ne getirdiğiniz zaman ne şiir ya- zabilir ne de resim yapabilirsiniz. Tanrı imgesi insanla anlatılınca güzelleşiyor. Ama onu ağdalı bir kutsallığa dönüştürdüğünüz ve değişmez olarak gördüğünüz za- man o sizi hiçbir yere götürmez.” Kadınlar ve çizgileri Sözen’in sergideki çalõşmalarõnda kadõnlar da gündemde. Nedenini şöyle açõklõyor: “İstanbul, şiirler- de de kadınlar üzerinden anlatı- lıyor. Kadının yüzündeki anlatım çok zengin çok ayrıntılı. Kadının yüzünde derinliklerin ötesinde her an yüzündeki çizgiler anlam- larını değiştiriyor; doğanın için- deki renkler gibi...” Sözen, serginin dört yõllõk hazõr- lõk aşamasõ ile ilgili olarak da, “Her sergi birbirini çağırıyor” diyor. “Sergimin ille de bir adının olması gerekmiyor. İzleyiciyi sınırlan- dırmamak lazım. Ben üzerimde- ki tortuları resmetmeye çalıştım. Behçet Necatigil’in sözüyle her sanatçı ayrı bir ağıt yakar haya- ta, ben de izleyicinin üzerinde şi- ir gibi bir etki yaratabilmeyi iste- rim” diyor. Oscar Wilde’õn, “Bir insan ken- di kimliğiyle konuşurken pek az kendisi gibidir. Ona bir maske ve- rilirse gerçeği anlatır” sözü sergi- deki çalõşmalarõnõ okumak için Sö- zen’den bir ipucu… Sözen, “Bir boyacõya düşen, sözcüklere sõğõnmak değil, karaladõklarõnõ görücüye çõkarmaktõr. İstanbul İkonalarõ tuzlu sulardaki karalamalarõm” diyor. Kazı çalışmaları sırasında son olarak agoranın batısındaki meclis binasının önündeki mozaikli salon ile bazilikada İ.S. I. yüzyıla tarihlenen Eros/çocuk başı ortaya çıkarıldı. Smyrna antik kentindeki kazõ çalõşmalarõ sürüyor İzmir’inbelleğicanlanıyor Bambu üzerine yapılmış yağlıboya, altın, gümüş varak ve bronz çalışması. Kültür Servisi - Akaryakõt sektörü firmalarõndan Fransõz petrol şirketi Total’in 2008’den bu yana resmi sponsoru olduğu İzmir’deki antik Smyrna kazõlarõ, Fransa’nõn Ankara Büyükelçisi Bernard Emie’nin de katõlõmõyla İzmir’de önceki gün düzenlenen basõn toplantõsõyla tanõtõldõ. Toplantõda, büyükelçi Emie, Smyrna ile Fransõz arkeologlarõn 19. yüzyõldan beri ilgilenmiş olmasõ ve kazõya bir Fransõz şirketinin mali destek sağlamasõ nedeniyle kazõnõn Fransa açõsõndan önem taşõdõğõnõ söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan ise kazõlarõn sürdüğü Agora bölgesi çevresini kamulaştõrmaya başladõklarõnõ belirtti. Basõn toplantõsõnõn ardõndan kazõ bölgesine düzenlenen geziyle antik kentte bugüne kadar ortaya çõkartõlan eserler hakkõnda bilgi verildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Akın Ersoy başkanlõğõnda devam eden kazõ çalõşmalarõ ile ilgili Ersoy, “Burada İzmir’in belleği yatıyor” dedi. Kazõ çalõşmalarõ sõrasõnda son olarak agoranõn batõsõndaki meclis binasõnõn önündeki mozaikli salon ile bazilikada İ.S. I. yüzyõla tarihlenen Eros/çocuk başõ ortaya çõkarõldõ. Toplantõda ayrõca, “Fransa’da Türkiye Mevsimi” etkinliği kapsamõnda Louvre Müzesi’nde 18 Ocak’a kadar sürecek “Antik Smyrna” sergisinin önemine de vurgu yapõldõ. NetWork 10. yõlõnõ sanatçõlarla kutladõ ‘10 sanatçı 10 iz’ Piyanist Stadtfeld Aksanat’ta Kültür Servisi - Alman piyanist Martin Stadtfeld 18 Kasõm saat 20.00’de Aksanat’ta konser verecek. Stadtfeld, 2002’de International Bach Competition’õ kazanan ilk Alman piyanist. Avrupa’daki çeşitli müzik okullarõnda seminer ve eğitimler veren Stadtfeld, 19 Kasõm’da da Akbank Sanat’ta gerçekleşecek olan, katõlõmõn ücretsiz olduğu atölye çalõşmasõnda müzikseverlerle buluşacak. ‘Ermeni konseri ya da Türk Atasözü’ Kültür Servisi - İlk kez 2006’da Fransa’nõn çeşitli kentlerinde sah- nelenen Gérard Torikian’õn tiyat- ro performansõ “Le concert armé- nien ou le proverbe turc” (Ermeni Konseri ya da Türk Atasözü) 16 Kasõm’da saat 21.00’de ve 17 Ka- sõm’da saat 19.00 ve 21.15’te de ga- rajistanbul sahnesinde İstanbullu sanatseverlerle buluşacak. Toriki- an ve Isabelle Guidard tarafõndan kaleme alõnan oyun, yönetmen Serge Avédikian tarafõndan sah- neye kondu. Oyunda Ermeni asõl- lõ bir besteci, piyano için Odissea Süiti resitaline hazõrlanõr ve onu sü- rekli olarak geçmişe götüren hatõ- ralarla boğuşur... Fransõzca olarak sahnelenecek oyunda, Türkçe üst yazõ kullanõlacak. Kültür Servisi - “Contemporary Istanbul” (CI) yerli ve yabancõ 301 sanatçõ ve 73 galerinin katõlõmõyla 3- 6 Aralõk tarihleri arasõnda İstanbul’da yapõlacak. The Sofa Ho- tel’de dün düzenlenen basõn toplantõsõnda konuşan CI Yönetim Kurulu Başkanõ Ali Güreli, tüm sektörlerde olduğu gibi sanat ve çağdaş sanatta da da- ralma yaşandõğõnõ ancak Türki- ye’de çağdaş sanatõn giderek de- ğer kazandõğõnõ ve koleksiyoner sayõsõnõn arttõğõnõ söyledi. Güreli, bunun için de devlet desteğinin önemli olduğunu be- lirtti. Akbank Genel Müdür Yar- dõmcõsõ Fikret Önder ise finans ve sanat dünyasõnõn en önemli işbirlikle- rinden birini oluşturmanõn gururunu yaşadõklarõnõn altõnõ çizdi. Akbank Private Banking’in desteklediği, Lütfi Kõrdar Kongre ve Sarayõ’nda yapõlacak etkinliğin açõlõşõ, 2 Aralõk’ta Aydın Teker’in koreografisinde düzenlenen “aKabı” adlõ performansla başlayacak. Farklõ sanatlarõn izlenebilmesi için bu yõl daha çok bölge odaklõ bir strateji izleyen CI, açtõğõ ‘Yeni Ufuklar” adlõ bölümüyle her yõl farklõ bir ülkeye yer verecek. İlk konuk ülke ise “Suriye”. Yerli ve yabancõ birçok sanatçõnõn resim, heykel, fotoğraf, enstalasyon, video art, dijital sanat yapõtõ- nõn yer aldõğõ etkinlikte aralarõnda İKSV, Akbank Sanat, Sakõp Sabancõ Müzesi, Pera Müzesi ve İs- tanbul Modern Sanat Müzesi’nin de bulunduğu 12 kuruluş da kendilerini tanõtacak. Berlin ve İstanbul’un kardeş şehir ilanõnõn 20. yõ- lõ kapsamõnda, Berlin Senatosu’nun desteği ile Ber- lin’den gelen 6 galeriden sanatçõlarõn eserleri de özel bir bölümde sergilenecek. Bu yõl ayrõca çocuklar için özel bir alan ve onlarõ güncel örnekleri ile buluşturacak bir eğitim progra- mõ da yapõlacak. Önceki yõllardan daha büyük bir katõlõmõn planlandõğõ etkinlikte sanatçõlarõn ve sa- nat galerilerinin yanõ sõra sanat yayõnlarõna da yer verilecek. CI, ayrõca 2008’de başlattõğõ “Dialogues” adlõ “Kozmopolitlik” temalõ konfe- rans dizisinin ikincisini Berlin’de, üçüncüsünü ise baharda New York’ta gerçekleştirecek. Contemporary Istanbul’a katılan sanatçılardan Zhao Zhen’in “İnsan mı, Hayvan mı” adlı eseri.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog