Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B Anne babalar yakınıyor: Çocuklarımzı kitap okumuyor. TÜYAP Kitap Fuarı bu yıl da kitap dünyasına açıldı. Anne babalardan bu sözü çok duydum: ‘Çocuklarımız kitap okumuyor, oysa biz...’ Evet, bu anne babalar çok kitap okurdu, ama dönem de çok farklıydı. Bugün, çocukları çeken görsel araç dünyası çok zengin. Televizyon, bilgisayar, cep telefonları, Ipodlar, videolar. Evde, okulda, elde, cepte kolayca ulaşılan görsel imgeler, müzik, haberleşme. Bu yeni dünyanın en büyük özelliği ‘hızlı, renkli ve değişken’ olması. Oysa kitap okumak başka özellikleri ister ve o özellikleri geliştirir: ‘Yavaş, anlamaya dayalı ve dikkati arttıran’. Bugün çocuklarımızda yaygınlaşan bir ‘dikkat dağınıklığı’ artıyor. Bu nedenle, dikkate dayalı konularda okul başarısızlıkları da artıyor. Matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi derslerde başarısızlık neden artıyor? Çünkü, bu konular dikkatin birbirini izleyen basamakları kavramasına dayalıdır. Dikkat dağıldığı zaman bu konular anlaşılamaz. Anlaşılamayan her konu ezbere dayanmak zorunda kalır. İşte, ezber de başarılı sonuç vermez. Aslında sosyal dersler de anlamaya, dikkat etmeye, ilgi duymaya bağlıdır. Tarih, coğrafya, dil eğitimi ezbere dayanmaz. Dil eğitiminde başarısızlık da dilin akışını algılamamak, dilin mantığını kavramamak ile ilgilidir. Dikkat edersek, anadilini iyi bilmeyenlerin ikinci dilde de başarılı olamadığını görürüz. Onun için de akademik başarı, ilgi duymaya, yoğunlaşmaya (konsantrasyon), dikkat etmeye, anlamaya, kavramaya dayanır. Televizyon, bilgisayar, cep telefonu, Ipod, videolar da bu özellikleri bozar ve değiştirir. Dikkat yoğunluğunun yerini hızla gelip geçen görüntüler alır. Anlamanın yerini görüp geçme alır. Fark etmenin yerini de izlenimler alır. Böylece, okul başarısının yerini de zorla çalışılan dersler, ite kaka sınıf geçmeler alır. Kitap okumanın önemi de işte buradadır. Kitap okumak, basit bir zihinsel işlem değildir. Tam tersine, kitap okuma çok yönlü zihinsel becerileri arttırıcı işlevi olan bir kazanımdır. İyi de, çocuklarımızı kitap okumaya nasıl yönlendirebiliriz? İşte, incelenmesi gereken bir konu... Proje, ‘2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti’ olgusuna uyumlu olarak ‘sanat’ konusuna odaklandõ 7. Uluslararası Bilişimci Martılar Projesi, ilköğretimden üniversiteye kadar tüm eğitim kurumlarõnõn öğ- rencileri arasõndan, yeni katõlõmcõla- rõnõ arõyor. Hedefi, imece ruhunu ya- şatmak olan proje, “Bilişim İmecesi” anlayõşõ kapsamõnda, teknolojinin et- kin kullanõmõ ve birlikte sorun çözme yoluyla yürütülüyor. Kalite ve Barõş Eğitimi Merkezi (Kalbe-Mer), Kalite Okullarõ Türkiye Merkezi ve Sürekli Gelişim Derneği (Sü Ge Der) tarafõndan organize edi- len projeye, tüm eğitim kurumlarõ, en- gelli veya üstün zekâlõ öğrenciler ve STK’nin yönlendirdiği tüm gruplar katõlabiliyor. Ancak, projeye katõlmak için öncelikle, Kalite Okullarõ Merkezi “Proje Paydaşı” olmak gerekiyor. Başvurular, devlet okullarõ için üc- retsiz. Konu sanat Proje Tasarõmcõsõ ve Genel Koor- dinatörü Dr. Hayal Köksal’õn verdi- ği bilgilere göre proje, yedinci yõlõn- da, “2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti” olgusuna uyumlu olarak “sanat” konusuna odaklandõ. Dr. Köksal, “Bu yılın tek bir konusu var: Nitelikli bireyler yetiştirmede sanat neden önemli? Sanata gereken öne- mi veriyor muyuz? Okulumuzda (il- çe veya ilimizde) sanat eğitimi ve uy- gulamalarıyla ilgili sorunlar neler- dir? Nasıl çözümlenir?” dedi. Projeye katõlmak isteyen okullarõn yöneticilerinin veya proje yönetici öğretmenlerin, Dr. Köksal ile iletişim kurmalarõ, “Paydaşlık Formu”nu doldurmalarõ ve Kalbe-Mer yöneti- miyle, proje protokolünü imzalamalarõ gerekiyor. Projeler, “İmece Halkaları” anla- yõşõyla, “Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem alarak uygula” döngüsü odaklõ olarak yürütülecek. Son başvuru tarihi 20 Aralõk 2009. Ayrõntõlõ bilgi almak isteyenler, www.bilisimci- martilar.com adresini ziyaret edebi- lirler. Hangi sanat dalları kullanılabilir? -Yüzey sanatları: Tüm iki boyut- lu sanat çalõşmalarõ, yani bir eni ve bir boyu olan kâğõt veya tuval üzerine, bir duvar ya da kumaş üzerine uygulanan sanatlar. (Resim ve türleri, baskõ tür- leri, afiş, grafik, minyatür, karikatür, fotoğraf, batik, süsleme, vb.) - Hacim sanatları: Üç boyutlu sa- nat çalõşmalarõ. (Heykel, seramik, rölyef vb.) - Mekân sanatları: İç ve dõş mekânõ içine alan veya düzenleyen sanatlar. (Bahçe ve peyzaj mimarisi). - Dil sanatları: Edebiyat ve yazõ tür- lerini kapsayan sanatlar. (Roman, hi- kâye, şiir, deneme, tiyatro metni, film senaryosu.) - Ses sanatları: (Müzik ve bütün türlerini kapsar.) -Hareket sanatları: İnsanõn, be- deniyle anlatõm gücünü kazandõrdõğõ sanatlar. (Bale, dans, halk oyunlarõ, pandomim.) - Dramatik sanatlar: İnsanõn ey- leme dönüşmüş ifadelerle kendini ve- ya bir olayõ, bir olguyu anlattõğõ sa- natlar. (Tiyatro, opera, müzikal oyun, kukla, sinema, gölge oyunlarõ.) HAFTANIN SÖZÜ Başarının anahtarını bilmiyorum, ama yenilginin anahtarı, herkesi memnun etmeye çalışmaktır. BILL COSBY ERDAL ATABEK SAYFA CUMHURİYET 14 KASIM 2009 CUMARTESİ 16 HABERLER ‘Bilişimci Martõ’lar aranõyor Marmara Üniversitesi Sağlõk Kültür Daire Baş- kanlõğõ tarafõndan kurulan “Öğrenci Butiği”, öğren- cilere çok ucuz fiyatlarla giysi ve ev eşyasõ sağlõyor. Yardõmsever kuruluş ve ki- şilerin bağõşlarõyla destek- lediği Butik Lions Club’da ayakkabõdan şapkaya, eşof- man takõmdan takõm elbi- seye kadar birçok çeşit ürün, 1-5 TL arasõnda fiyatlara sa- tõlõyor. Butikte ev eşyalarõ da, okul bitince iade edilmek koşu- luyla ücretsiz veriliyor. Öğrenci olmak şart Özellikle Atatürk Eğitim Fakül- tesi’nin öğrencileri tarafõndan ilgi gören butikten alõşveriş yapmak için Marmara Üniversitesi öğrenci- si olmak şart. Butiğin çalõşanlarõ ise üniversitedeki tekstil bölümü öğ- rencilerinden oluşuyor. Butik sorumlusu Ali Bağdatlı, Öğrenci Butiği ile ilgili olarak “Rektörümüz yurtdışında görüp, bu uygulamayı başlattı. Türki- ye’de ilk biz uyguluyoruz, diğer üniversiteler de bizden bilgi alı- yorlar ancak uygulamaya geçen yok. Öğrencilere istedikleri kadar ürün verebiliyoruz ancak talepten memnun değiliz. Cüzi bir fiyat bi- le olsa ikinci el eşya olduğu için öğ- renciler butiğimize önyargılı yak- laşıyorlar. Devamlı müşterilerimiz de var tabii ama talep az. Aldığımız küçük ücretlerle, butiğin, naftalin ve barkot gibi ihtiyaçlarını karşılıyo- ruz, kendi kendisini dön- dürebilen bir butik oldu. Burada kullanamayacağı- mız kıyafetleri, Darülace- ze’ye gönderiyoruz” diye konuştu. Sıfır eşyalar var Çalõşanlardan Özge Aka- bek, öğrencilerin, butiğe da- ha ilgili olmalarõnõ beklediğini be- lirtti ve “Zamanında ücretsiz ola- rak dağıttığımız kıyafetleri şimdi suiistimali önlemek için çok küçük ücretlere satıyoruz. Kıyafetler sı- fır gibi, hatta sıfır eşyalar da ge- liyor. Firamalar ellerinde kalan kıyafetleri buraya bağışlıyorlar. Okulumuzun öğretmenleri de ba- ğış yapıyor. Biz araç gönderip bağışçılardan kıyafetleri alıyo- ruz” dedi. Öğretmen Akademisi Vak- fõ, Garanti Bankasõ ve Milli Eğitim Bakanlõğõ’nõn işbirli- ğiyle yürüttüğü, “Öğretme- nin Sınırı Yok” projesi kap- samõnda, yarõ zamanlõ görev alacak öğretmenler arõyor. Devlet veya özel ilköğretim okullarõndan, üniversiteler- den ve gönüllü eğitim kuru- luşlarõndan en az 5 yõl sõnõf veya branş öğretmenliği de- neyimi olanlar arasõndan se- çilecek, yüksek lisans veya doktora diplomasõna sahip, iyi derecede İngilizce bilen ve bilgisayar kullanabilen aday- lar, ocak ayõnda alacaklarõ 1 haftalõk eğitimin ardõndan, yaşadõklarõ il ve çevresinde eğitim vermeye başlayacak. 20 bin öğretmen Öğretmen Akademisi Vak- fõ Genel Müdürü Kayhan Karlı, “12 kişilik uzman eğitici kadromuzun yanı sı- ra kısmi zamanlı görev ya- pan 65 eğitmenimizle, eylül ayında saha eğitimlerine başladık. Bugüne kadar An- kara, Balıkesir, Bursa, Bo- lu, Çankırı, Düzce, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstan- bul, Karabük, Sakarya ve Şanlıurfa’da toplam 5 bin 222 öğretmen ve okul mü- dürüne eğitim verdik. 2010 yılında Türkiye çapında 20 bin öğretmenimizin daha eğitimlerden faydalanma- sını arzuluyoruz. Bu bü- yük projede görev alan eğit- men kadromuzu genişlet- mek üzere, kısmi zamanlı destek verecek eğitimcilere çağrıda bulunuyoruz” dedi. Projede yer almak isteyen adaylar için son başvuru tarihi yarõn. Öğretmen aranõyor... 5 anaokulu 2 ilköğretim okulu ve 3 lisede 2 bin öğrenci öğrenim görüyor Kültür Koleji 50 yaşındaKültür Koleji’nin 50. yõlõ kutla- malarõ, Hilton Convention Cen- ter’da düzenlenen Gala Gecesi ile başladõ. Gecede bir konuşma yapan Kül- tür Koleji’nin kurucusu Fahamet- tin Akıngüç, 1960 yõlõnda 123 öğ- renci ile yola çõktõklarõnõ, o günden bugüne dek sürekli gelişme felse- fesini kendilerine ilke edindikleri- ni belirterek, “Kültür Okulları ya- rım asır boyunca, köklü birikim- lerinden, mezunlarından ve çalı- şanlarından aldığı güç ile öncü, çağdaş ve dinamik bir eğitim yu- vası olarak Türk eğitim sistemine kaliteli hizmet vermenin haklı gururunu yaşamaktadır” diye ko- nuştu. İstanbul Kültür Eğitim Kurumla- rõ Genel Müdürü Erdoğan Yıl- maz, bir ülkenin en değerli varlõğõ- nõn sahip olduğu yetişmiş insan gücü olduğunu vurgulayarak, “Kül- tür Topluluğu üç kuşak boyunca enerjisini eğitim alanına vermiş- tir” dedi. Dünden bugüne Kültür Koleji 26 Eylül 1960 tarihinde, Bahçe- lievler’de, 3 katlõ ve 10 dersliği olan bir binada hizmete giren Kültür Koleji, bugün iki ana yerleşkede top- lam 10 okulda eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Kültür Koleji’nin bün- yesinde Kültür Koleji Anaokulu (Ataköy, Bahçelievler ve Florya), Kültür2000 Koleji Anaokulu (Bü- yükçekmece ve Bahçeşehir), Kültür Koleji İlköğretim Okulu, Kül- tür2000 Koleji İlköğretim Okulu, Kültür Lisesi, Kültür Fen Lisesi ve Kültür2000 Lisesi olmak üzere 5 anaokulu, 2 ilköğretim ve 3 lise- si bulunuyor. Bu okullarda, 300 öğ- retmen görev yapõyor ve yaklaşõk iki bin öğrenci öğrenim görüyor. Çocuklar Kitap Okumuyor mu?.. 50. yıl kutlamaları galayla başladı. Dünya Felsefe Günü kutlanıyor UNESCO’nun aldõğõ bir kararla her yõl kasõm ayõnõn üçüncü perşembesi Dünya Felsefe Günü olarak kutlanõyor. Maltepe Üniversitesi bu kutlama için bu yõl Muğla Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Nur Erkızan’õ konuk edecek. Doç. Dr. Erkõzan, 19 Kasõm 2009 Perşembe günü, Fen- Edebiyat Fakültesi’nde “Aristotelesçi Feminizm” başlõklõ bir konuşma yapacak. Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü ile Felsefe Kulübü’nce düzenlenen bu etkinlikle ilgili ayrõntõlõ bilgi için: 0216 626 10 50/1405 ve 1406 numaralõ telefonlar aranabilir. Marmara Üniversitesi’nde ‘Öğrenci Butiği’ BİZE YAZIN figen_atalay@yahoo.com 15 KASIM 2009 PAZAR Saat: 11.00 Konuğumuz Araştırmacı Gazeteci-Yazar MERDAN YANARDAĞ TÜRKİYE NEREYE GİDİYOR? Açılım, belge ve rejimin dönüşümü! konusu ile kahvaltılı aydınlanma toplantısında bir araya geliyoruz. Yer: Kadıköy Aden Otel İletişim: 0537 871 82 34 - 0532 275 21 42 - 0533 438 50 22 Yazarımız söyleşi sonrası kitaplarını imzalayacaktır. Lütfen yerinizi ayırınız. Açık büfe kahvaltı ederi: 20.-TL. İSTANBUL CUMOK ÇAĞRISI www.cumok.org İngilizce’yi İngilizce kaynaklardan öğrenin... Westminster University ve Premier College sertifikalarına sahip, London School of Business Administration’da master yapmış, ÖĞRETMENDEN, BRITISH ENGLISH ● Gramer, konuşma, derslere yardımcı, sınavlara hazırlık ● İş İngilizcesi (Business English) ve İngilizce iş görüşmelerine (Interview) hazırlık Bahariye-Kadıköy / İstanbul: 0532 701 80 41 - (0216) 418 94 51
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog