Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

ekonomi@cumhuriyet.com.tr CMYB C M Y B Doğuş Otomotiv’den 38 bin adet satõş Ekonomi Servisi - 2009 yõ- lõnda 15’inci kuruluş yõldönü- münü kutlayan Doğuş Otomo- tiv’in üçüncü çeyrek finansal sonuçlarõna ilişkin yazõlõ açõk- lamada, şirketin 9 ayda ger- çekleştirdiği 38 bin 120 adet sa- tõş ile 40 milyon lira kâr elde et- tiği belirtildi. Doğuş Otomotiv geçen senenin aynõ döneminde ise 32 milyon lira zarar açõk- lamõştõ. Doğuş Otomotiv’in, tüm dünyayõ etkisi altõna alan ekonomik krizde etkin maliyet kontrolü sağlayarak faaliyet kârõnõ 2.2 kat arttõrmayõ başar- dõğõ dile getirilen açõklamada, Şirketin, 2009 yõlõnõn dokuz ay- lõk döneminde 1 milyar 576 milyon lira ciro yaptõğõ kayde- dildi. Açõklamada görüşlerine yer verilen Doğuş Otomotiv Üst Yöneticisi (CEO) Ali Bilaloğ- lu, şunlarõ ifade etti: “Doğuş Otomotiv olarak pazar şart- larını tedbirli bir şekilde de- ğerlendirdik. Bu dönemde en büyük avantajımız esnek gider yapımız oldu. 38 bin 120 adetlik bir satışla yüzde 9 pazar payı elde ettik. Doğuş Otomotiv olarak yıl sonuna kadar 45 bin adet civarında satış gerçekleştirmeyi hedef- liyoruz.” Ekonomi Servisi - Doğan Holding üçüncü çeyrekte yüz- de 35 düşüşle 39.4 milyon lira konsolide net kar açõkladõ. Holding’in KAP’a bildirdiği konsolide bilançosuna göre, üçüncü çeyrekte satõş gelirleri ise yüzde 23 gerileyerek 2.8 milyar lira olarak gerçekleşti. Buna göre, Doğan Holding’in ilk dokuz aydaki net karõ yüz- de 62 düşüşle 60.06 milyon li- ra, satõş gelirleri de yüzde 22 düşüşle 7.5 milyar lira oldu. Şirketin KAP’a bildirdiği faaliyet raporuna göre, ilk do- kuz ayõ itibariyle satõş gelirle- ri toplamõnõn yüzde 23’ü med- ya yatõrõmlarõndan, yüzde 75’i enerji yatõrõmlarõndan, yüzde 2’si diğer yatõrõmlarõndan sağ- landõ. Raporda, “Medya sek- töründe satış gelirlerinin 2.2 milyar liradan 1.7 milyar li- raya yüzde 20 azalmasında- ki ana neden, 2009’un ilk dokuz aylık döneminde si- nema ve internet hariç tüm mecraların reklam gelirle- rinde düşüş görülmesidir” denildi. Raporda, ilk dokuz ayda 5.6 milyar lira seviyesinde ger- çekleşen enerji sektöründeki satõş gelirlerinin bir önceki yõ- la göre daha düşük seyreden petrol fiyatlarõ ve yaşanan kü- çülmeye paralel olarak geçen yõlõn aynõ dönemine göre yüz- de 22 azaldõğõ ifade edildi. Yayında 9 ayda 147 milyon TL zarar Bu arada Doğan Yayõn Hol- ding A.Ş., yõlõn ilk 9 aylõk dö- neminde 147 milyon 140 bin li- ra net konsolide dönem zararõ açõkladõ. Şirketin bu yõlõn ilk 9 ayõ so- nunda özkaynaklarõ 1 milyar 520 milyon 592 bin lira, öden- miş sermayesi de 802 milyon lira olarak gerçekleşti. İngiliz havayolu şirketi British Airways ile İspanyol havayolu şirketi Iberia ön anlaşma imzaladõ Ekonomi Servisi - 7 milyar dolar de- ğerindeki ön anlaşmanõn gelecek yõl sonuna kadar tamamlanmasõ bekleniyor. Gelir düzeyi açõsõndan dünyanõn üçüncü büyük havayolu şirketini yaratacak olan anlaşma ile oluşacak yeni şirkette, British Airways yüzde 55 hisseye, Iberia ise yüzde 45 hisseye sahip olacak. Merkezi Londra’da bulunacak olan ye- ni şirket, toplam 419 uçakla 205 noktaya uçuş yapacak. Maliyet etkin bir yeniden yapõlanmayla çalõşacak olan yeni şirketin, yõllõk 22.4 milyar dolarlõk bir gelire sahip olmasõ bekleniyor. Öte yandan Iberia, yõlõn üçüncü çeyre- ğinde 24.5 milyon dolar zarar ettiğini bil- dirdi. Bu arada Japon Havayollarõ (JAL), mali yõlõn ilk yarõsõnda 1.5 milyar dolar- lõk zarar açõkladõ. Japonya’nõn en büyük havayolu şirketi JAL, borçlarõnõ yeniden yapõlandõrarak, yeniden kârlõlõğa dönmek amacõyla Japon ticaret hukuku sisteminde şirketlere nefes alma imkânõ sağlayan “dönüşüm pro- sedürü” hakkõndan yararlanmak amacõyla başvuruda bulundu. JAL, küresel dur- gunluk ve domuz gribi nedeniyle önem- li düzeyde zarar etti. Gelir düzeyi açõsõndan dünyanõn üçüncü büyük havayolu oluşuyor. British Airways yüzde 55 hisseye, Iberia ise yüzde 45 hisseye sahip olacak. Merkezi Londra’da bulunacak olan yeni şirket, toplam 419 uçakla 205 noktaya uçuş yapacak. PENGUEN GIDA Reçelden 4 milyon TL Ekonomi Servisi - Reçel, sebze konserveleri, hazõr yemek, salça, tur- şu ve dondurulmuş gõda ürünleri ile ha- zõr gõda sektöründe faaliyet gösteren Penguen Gõda 9 aylõk dönemde kârõ- nõ katladõ. Penguen Gõda AŞ Genel Müdürü Ay- kan Sözüçetin’in yaptõğõ yazõlõ açõkla- maya göre Penguen Gõda, geçen sene- nin 9 aylõk döneminde yaklaşõk 1 mil- yon 670 bin TL olan faaliyet kârõnõ bu yõlõn aynõ döneminde yüzde 143 ora- nõnda arttõrarak 4 milyon 61 bin TL’ye yükseltti. Açõklamada, Penguen Gõ- da’nõn net satõşlarõnõ geçen senenin ay- nõ dönemine göre yüzde 18 oranõnda art- tõrarak 52.9 milyon TL’den 62.3 milyon TL’ye, brüt satõş kârõnõ ise yüzde 49 ora- nõnda arttõrarak 15.5 milyon TL’ye çõ- kardõğõ bildirildi. Sözüçetin, daha şimdiden 70 milyon TL olan 2008 yõlsonu net satõş ra- kamlarõna yaklaşõldõğõnõ ve son çey- rek satõşlarõ ile birlikte yõlsonu ciro he- defi olan 85 milyon TL’ye yaklaştõk- larõnõ söyledi. Topçu, krizin sonucu olarak havacõlõkta yaşanan daralmanõn maddi duran varlõk değerlerinde meydana getirdiği düşüş nedeniyle net kârda düşüş yaşandõğõnõ kaydetti. Ekonomi Servisi - Türk Hava Yollarõ’nõn (THY) bu yõlõn 9 ayõndaki net kârõ, 476 milyon lira oldu. THY Mali Denetim Ko- mite Başkanõ Hamdi Topçu, yaptõğõ açõklamada, THY’nin 2009 yõlõ eylül dönemine ait konsolide mali tablolarõn İs- tanbul Menkul Kõymetler Borsasõ’na gönderilerek açõk- landõğõnõ söyledi. Topçu’nun verdiği bilgilere göre THY’nin mali tablolarõnda- ki 9 aylõk sonuçlar şöyle: Satõş gelirleri yüzde 15 artõşla 5 milyar 55 milyon TL, esas faaliyet kârõ yüzde 35 artõşla 610 milyon TL, Net kâr ise yüzde 27 dü- şüşle 476 milyon lira oldu. Topçu, finansal krizin so- nucu olarak global havacõlõk sektöründe yaşanan daral- manõn maddi duran varlõk de- ğerlerinde meydana getirdi- ği düşüş nedeniyle net kârda geçen yõla göre düşüş ya- şandõğõnõ kaydetti. Topçu, üçüncü çeyrek so- nuçlarõna bakõldõğõnda ise satõş gelirlerinin yüzde 17 ar- tõşla 2 milyar 89 milyon, esas faaliyet kârõnõn yüzde 51 artõşla 454 milyon ve net kârõn ise yüzde 7 düşüşle 374 milyon lira olarak ger- çekleştiğini bildirdi. Satõş gelirlerine paralel olarak trafik sonuçlarõndaki büyümenin de sürdüğünü aktaran Topçu, 9 aylõk dönemde yolcu sayõsõnõn 18 milyon 635 bine, kar- gonun 162 bin tona ulaş- tõğõnõ dile getirdi. SAYFA CUMHURİYET 14 KASIM 2009 CUMARTESİ 14 EKONOMİ Doğan Holding’in satõş geliri yüzde 35 geriledi T opçu, arz edilen koltuk km’deki (AKK) yüzde 21 artõşa karşõ- lõk, ücretli yolcu km’de (ÜYK) yüzde 14 artõş meydana geldi- ğini belirterek, yolcu doluluk oranõnõn 4 puan düşüşle yüzde 70.9 olarak gerçekleştiğini söyledi. Topçu, tüm dünyayõ etkileyen mali krizin etkisiyle daralan havacõlõk sektöründe THY’nin, gerek finansal, gerekse de trafik sonuçlarõnda elde ettiği pozitif sonuçlarõn, alõnmõş stratejik kararlarõn geçer- liliğinin ve uygulamalarõn başarõsõnõn bir göstergesi olduğunu anlattõ. Dünya havacõlõk pazarõnda, trafikte ve birim gelirler- de yaşanan düşüşe karşõn THY’nin kapasite ve trafik artõşõy- la birlikte esas faaliyet kârõnda yüzde 35 artõş elde edilmiş ol- masõnõn önemli bir başarõ olduğuna işaret eden Topçu, “Or- taklığımızın 11 Kasım 2009’da yayımlanan MSCI Standard Indeksi’ne dahil edilmesi de elde edilen pozitif sonuçların bir işareti olarak değerlendirilmektedir” dedi. Ekonomi Servisi - Volkswagen Gro- up 2009 yõlõnõn dokuz aylõk dönemin- de 4.4 milyon adet araç üretti. Yapõlan açõklamada, 2009 yõlõ 9 ayõ- nõn sonunda dünyanõn en büyük üreti- cisi olmayõ başardõğõ dile getirildi. Öte yandan Toyota 2009 yõlõnõn Ocak-Eylül döneminde 5 milyon 646 bin 10 araç ürettiğini duyurdu. Bu rakam- la dünyanõn lider otomotiv üreticisi ol- duklarõ belirtilen açõklamada en yakõn ra- kibinden yaklaşõk bir milyon adet faz- la araç ürettikleri kaydedildi. Volkswagen liderim dedi, Toyota yalanladı T.C. ŞİŞLİ 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2009/6532 ESAS Satõlmasõna karar verilen taşõnmazõn cinsi, niteliği, kõymeti, adedi önemli özellikleri aşağõda belirtilen taşõnmaz için iş bu ilanõn, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapõlmayan ilgililere ilanen tebligat yerine kaim olacağõ ilan olu- nur. TAPU KAYDI: Kâğõthane ilçesi, Gürsel Mahallesi, 8426 Ada, 20 Parsel sayõlõ 224 m2 miktarõndaki arsa vasõflõ ta- şõnmazõn l/2 hissesinin satõlarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir. İş bu ilanõn, tapuda adresi bulunmayan ve teb- ligat yapõlmayan ilgililere ilanen tebligat yerine kaim olacağõ ilan olunur. İMAR DURUMU: Kâğõthane Belediye Başkanlõğõ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün dosyada mevcut 31.03.2009 tarih ve 2009/3200-857519 sayõlõ imar durumu yazõsõ ile; Kâğõthane ilçesi, Gürsel Mahallesi H=118 pafta, 8426 ada, 20 parsel sayõlõ yer 31.12.2007 t.t.1/1000 ölçekli Kâğõthane IV. Etap Uygulama İmar Planõnda (BL-4 blok nizam 4 kat) irtifak konut alanõnda kalmaktadõr. HALİHAZIR DURUMU: Kõymet takdiri istenen bina; Kâğõthane ilçesi, Gürsel Mahallesi, Denizmen Sokak No:44 adresindedir. Tapuda Gürsel Mahallesi 8426 ada, 20 parselde kayõtlõdõr. Denizmen Sokak’a cephelidir. Etrafta bitişik ve ayrõk nizam yapõlmõş binalar vardõr. Denizmen Sokak’a cepheli bina 1 bodrum kat+zemin kat +2 normal kattan ibarettir. Giriş kapõsõ çeliktir. Merdiven sahanlõklarõ ve basamaklarõ mozaik kaplõdõr. Dõş cephe akrilik normal katlarda 2 adet daire vardõr. Zemin kata basa- maklarla çõkõlarak sağ yandan çelik kapõ ile girilmektedir. Üst katlara içeriden mozaik kaplõ merdivenle çõkõlmakta- dõr. Bodrum kat sokak tarafõndan olup 10 m2 kadar bir kõsma yapõlmõş ve kömürlük olarak kullanõldõğõ ifade edil- miştir. Zemin katta 1 daire, 1. ve 2. katlarda 2’şer daire olarak kullanõlõyor. Zemin kat dairesi 100 m2 kadar, normal katlardaki daireler 50 m2 kadardõr. Kõymet takdiri istenen binanõn daireleri; Gürsel Mahallesi Denizmen Sokak No:44 adresindeki binanõn bütün kat- larõ daire olarak kullanõlmaktadõr. Zemin katta 1 adet salon+3 adet yatak odasõ+mutfak+banyo+wc’den ibarettir. Sa- lon ve yatak odalarõnõn zemini marley kaplõdõr. Mutfak-banyo-wc’nin zemini ve duvarlarõ seramik kaplõdõr. Normal katlarda 50 m2’lik iki daire vardõr. Normal katlardaki dairelerde 2 oda+mutfak+banyo-wc. Vardõr. Odalarõnõn zemi- ni marley kaplõdõr. Duvarlar boyalõdõr. Söz konusu bina yaklaşõk 90 m2 bir alan üzerinde kurulmuştur. Toplam alanõ geçilmediği için konut olarak kullanõlan gayrimenkulün tamamõ değerlendirilecektir. İnşaat Bayõndõrlõk ve İskân Bakanlõğõ’nca her yõl yayõmlanan inşaat maliyetlerini gösteren listeye göre 3.sõnõf (A) grubu inşaat kalitesindedir. Bina B.A.K. olarak inşa edilmiş olup bodrum katõ boş, diğer katlarõ konut olarak kulla- nõlmaktadõr. TAŞINMAZIN KIYMETİ: Gayrimenkulün tamamõna 329.000,00-TL olup borçluya ait lA hissesine 164.500,00-TL kõymet takdir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI: 1-Birinci satõş 25/l2/2009 günü, saat 10.00 - 10.10 arasõnda Şişli 5.İcra Müdürlüğü’nde açõk artõrma suretiyle yapõ- lacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş mas- raflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü baki kalmak kaydõ ile 04/01/2010 günü Şişli 5. İcra Dairesi’nde saat 10.00 -10.10 arasõnda açõk artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada, artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacakla- rõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmaz ise satõş talebi düşecektir. 2-Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Katma Değer Vergisi, İhale Damga Vergisi, Tapu Alõm Harcõ ve masraflarõ alõcõya ait olup Tellaliye Resmi Tapu Satõm Harcõ ve birikmiş vergi borcu satõş bedelinden ödenecektir. 3-İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masraflara da- ir olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr; aksi takdirde haklarõ tapu si- cil ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4-Satõş bedeli hemen veya verilen mehil müddeti içinde ödenmediği takdirde İcra ve İflas Kanunu’nun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilerek 2 ihale arasõndaki farktan ve geçen günlerin temerrüt faizinden alõcõ ve kefille- ri sorumlu tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmaksõzõn müdürlüğümüzce kendilerinden tahsil edilecektir. 5-Şartname ilanõ gazetede yayõnlandõğõ tarihten itibaren müdürlüğümüzde açõk bulundurulacak ve masrafõ verildi- ği takdirde isteyene bir örneği gönderilecektir. 6-Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak iste- yenlerin 2009/6532 ESAS Sayõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. (İİK. m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 64651) T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ (22) İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2009/128 Tal. Satõlmasõna karar verilen gayrimenkulun cinsi, kõymeti, evsafõ Satõş Şartlarõ: Ankara ili, Çankaya ilçesi, Hilal Mahallesi, Turan Güneş Bulvarõ, Alexander Dub- cek Caddesinde (6. Cadde) Altõn Vadi Sitesi 62 kapõ nolu yapõnõn bulunduğu yere rast- layan imarõn, 27640 ada, 13 parseli teşkil eden, 14028 m2 harap bağ yeri vasõflõ ta- şõnmaz üzerine inşa edilmiş, 93/14028 arsa paylõ, B-Blok 8. Kat 24 nolu, 4 oda, salon, antre, mutfak, banyo, ebeveyn banyosu, wc ve 3 balkondan müteşekkil 210 m2 kulla- nõm alanlõ mesken vasõflõ taşõnmaz bir borç nedeni ile açõk artõrma suretiyle satõlacak- tõr. Gayrimenkulun geniş evsafõ dosyada mevcut bilirkişi raporunda açõklanmõştõr. TAKDİR OLUNAN KIYMETİ: 400.000,00. TL %18 KDV Alõcõya aittir. 1-Satõş 19.01.2010 günü, saat 11.45’den 11.55’e kadar Ankara Adliyesi Mezat Sa- lonunda açõk artõrma sureti ile yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetin %60’õ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa mecmuunu ve satõş ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmaz ise en çok artõranõn taahhüdü ba- ki kalmak şartõyla, gayrimenkul 29.01.2010 günü, saat 11.45’den, 11.55’e kadar An- kara Adliyesi Mezat Salonunda ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada da bu miktar elde edilmemiş ise gayrimenkul en çok artõranõn taahhüdü baki kalmak üzere artõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok artõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki,artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş isteye- nin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka, pa- raya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmaz ise satõş talebi düşecektir. 2-Açõk artõrmaya katõlmak isteyenlerin takdir edilen kõymetin %20’si nispetinde na- kit pey akçesi (TL) ya da bu miktar kadar milli bir bankanõn kesin ve süresiz (Dosya numarasõ belirtilerek) teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediği takdirde kendisine 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Katma değer vergisi, ihale damga vergisi, alõcõ adõna tahakkuk edecek 1/2 tapu harcõ satõn alana ait olacaktõr. Birikmiş emlak vergi borçlarõ, Tellaliye resmi ile satõcõ adõna tahakkuk edecek tapu harçlarõ satõş bedelinden ödenir. Tahliye ve teslim giderleri iha- le alõcõsõna aittir. 3-İpotek sahibi alacaklõlarla, diğer ilgililerin, varsa irtifak hakkõ sahipleri de dahil ol- mak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ, faiz ve masrafa dahil olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile 15 gün içinde müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksi takdir- de, haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça, paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4-Taşõnmazõ satõn alanlar, ihaleye alacağõna mahsuben iştirak etmemiş olmak kay- dõyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satõş bedelini derhal veya İİK 130. mad- deye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadõr. 5-Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayõ vermezse ihale ka- rarõ fesh olunarak, kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arz etmiş ol- duğu bedelle almaya razõ olursa ona, razõ olmaz veya bulunmazsa hemen artõrmaya çõ- karõlõr. Bu artõrma ilgililere tebliğ edilmeyip, yalnõzca satõştan en az yedi gün önce ya- põlacak ilanla yetinilir. Bu artõrmada teklifin İİK. 129. maddedeki hükümlere uymasõ şartõyla taşõnmaz en çok artõrana ihale edilir. İhalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zarar- lardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludur. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme gerek kalmaksõzõn İcra Müdürlüğünce tahsil olunur. 6- Şartname ilan tarihinden itibaren Müdürlüğümüzde herkesin görebilmesi için açõk olup, masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örnek gönderilebilir. 7- Satõşa iştirak etmek isteyenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul et- miş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/128 Tal. sayõlõ dosya numarasõ ile müdürlüğümüze başvurmalarõ rica olunur. 04.11.2009 (İc. İf K. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 64859) Hipertansiyon, böbrek sağlığınızı tehdit eder. 0212.557 70 70 / www.tbv.com.tr Havayolunda dev birleşme THY’nin satış geliri yüzde 15, esas faaliyet kârı da yüzde 35 artarken net kârı yüzde 27 azaldı. Kriz THY’nin varlığını eritince kârı düştü DOLULUK AZALDI COCA-COLA’NIN SATIŞI ARTTI TEKFEN’İN CİROSU 1.8 MİLYAR LİRA BİM’İN GELİRİ 3.9 MİLYAR LİRA Tekfen Holding’in 2009 yõlõ ilk 9 aylõk ci- rosu 1 milyar 802 milyon lira, bu dö- nemdeki kârõ ise 57 milyon lira oldu. Tek- fen’in açõklamasõna göre 9 aylõk cironun yüzde 56’sõ- nõ taahhüt grubu, yüzde 38’ini tarõmsal sanayi gru- bu ve yüzde 3’er oranda emlak geliştirme grubu ile ana işkollarõ dõşõndaki diğer faaliyetler oluşturdu. Coca-Cola konsolide satõş hacmi 2009’un dokuz aylõk döneminde, önceki yõlõn ay- nõ dönemine göre yüzde 11.3 artõşla 476.7 milyon ünite kasaya ulaştõ. Şirke- tin net satõşlarõ yüzde 8.5 artõşla 1 mil- yar 983.7 milyon lira olarak gerçekle- şirken, kârõ 176.5 milyon TL oldu. BİM’in konsolide bilançosuna göre, yõlõn ilk dokuz ayõnda net kârõ yüzde 75 artõşla 162 milyon lira ol- du. Şirketin üçüncü çeyrekteki konsolide net kârõ 55.7 milyon lira oldu ve 2008 aynõ dönemindeki 25 mil- yon liraya göre yüzde 122 arttõ. BİM’in satõş gelirleri üçüncü çeyrekte 1.4 milyar lira, dokuz ayda da 3.9 milyar lira oldu. Alarko Holding’in ilk dokuz ayda net kâ- rõ yüzde 126 artarak 46.2 milyon lira ola- rak gerçekleşti. Holding geçen yõl aynõ dönemde 20.4 milyon lira net kâr elde et- mişti. Alarko Holding’in satõş gelirleri 2009’un üçüncü çeyreğinde 189 milyon, ilk dokuz ayda ise 570.8 milyon lira olarak gerçekleşti. ALARKO’NUN YÜZÜ GÜLDÜ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog