Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 14 KASIM 2009 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11dishab@cumhuriyet.com.tr SAĞNAK NİLGÜN CERRAHOĞLU Türkiye Nereye? Dün okuduğum en düşündürücü yorum, Zülfü Livaneli’nin yazısıydı. “AKP niçin başaramayacak?” başlığını taşıyan yazı, “Bir devleti yıkıp, yerine yeni bir devlet kurmadan onun kuruluş ilkelerini değiştiremezsiniz. Tarih bize bunu gösteriyor” diyor, tarihteki örnekleri şöyle sıralıyordu: Osmanlı İmparatorluğu yıkıldığı için, Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Çarlık yıkıldığı için, yerine Sovyetler geçti; Sovyetler devrildiği için, Rusya Federasyonu kurulabildi… “Fransız ihtilalinden İran’a kadar rejim değişikliği yaşanan bütün ülkelerin öğrettiği ders budur” diyen sevgili Livaneli, sözü özetle şöyle bağlıyor: “Son yıllarda artan biçimde Türkiye’de rejim değişikliği olacağından, ılımlı İslama geçileceğinden, pasif laiklikten bahsediliyor. Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmadan onun kuruluş ilkelerini değiştirmek hayalden öteye geçemez. AKP bunu başaramaz. (Aksi halde..) Bu ülke kurulurken ödenen bedelleri yeniden ödemek gerekir. (O çapta bedeller yeniden göze alınamayacağına göre...) AKP kendisini bu yüzden ya merkeze çekip bu devletin kuruluş ilkelerine saygı gösterecek, ya siyasi tarihimizde sonu hüsranla biten hareketlerden birisi olarak kalacaktır…” En korkutucu olasılık ‘mutasyon’ Peki ya üçüncü şık olarak “mutasyon olasılığı” yok mu? “Mutasyon”, Batı kökenli bir sözcük. Ama dağarcığımıza son günlerde domuz gribi ile ağırlıklı olarak girdi. TV’lerde gün aşırı söz ediliyor... Virüs ile ilgili kullanıldığında; virüsün, “mutasyonla” daha öldürücü hal alması kastediliyor ve medikal bağlamda Türkçeye “şekil/biçim değiştirmek” diye çevriliyor. Aslında “mutasyon”; “geri dönüşü olmayan, kalıcı bir değişiklik” demek ve basit bir biçim değişikliğinden çok daha fazla, derin ve köklü anlamlar taşıyor. Ekşi sözlüğün, “feleğini şaşırmak” ifadesiyle karşılık getirdiği “mutasyon”da, bir “Frankenştaynlaşma” olayı var… Görünürde hemen fark edilmeyen, fark edilmediği için atik tetik frenlenemeyen; yavaş yavaş, usul usul, alttan alta meydana gelen “sinsi bir değişikliğin”, birdenbire denetimden çıkarak “serseri mayınlaşması” ve bilinmeyen bir objeye dönüşerek “Frankenştaynlaşması!”… “Mutasyon” böyle bir şey… Tarihte “mutasyon geçirerek” “Frankenştaynlaşan” rejimler var. Bakıyorsunuz, başlangıçta başka bir şey olarak yola çıkıyorlar… “Mutasyona uğrayarak”, “faşizm” oluyorlar. Bizim gibi bir Akdeniz ülkesi olan İtalya’da doğan “faşizmin” öyküsü, baştan sona buna; “mutasyona” dayanır. 1922 yılında İtalya Kralı III. Vittorio Emanuele, Mussolini’ye Başbakanlığı teslim ettiğinde, “parlamenter monarşi” ile yönetilen Çizme’de, günün şartlarında “demokrasi” kabul edilebilecek bir yapı vardır. Mussolini işbaşına gelir gelmez, önce seçim yasalarını değiştirir. İki yıl sonraki 1924 seçimlerinde, “oyların yüzde 25’i” ile meclisteki sandalyelerin “üçte ikisini” alır! Güçler ayrılığının yok edilmesi dönüm noktası “Mutasyon” işte böyle; “oyların dörtte biri” ile sağlanan “orantısız çoğunluklarla” başlar. Mutlak iktidar sevdasına kapılan Mussolini, 1925- 27 arasındaki iki yılda, “ayak bağı gördüğü” tüm anayasal denge ve fren mekanizmalarından kurtulur. “Parti” ile “devleti” özdeşleştirir. “Mutasyonun” sonunda, -başlangıçta sistemin temel aktörü olan- Kral III. Vittorio Emanuele; elindeki fiili güçleri yitirerek, “feleğini şaşıran” bir “kuklaya” dönüşmüştür… Basın ve ifade özgürlükleri yok edilir. Montesquieu’nün güçler -yargı, yasama, yürütme- ayrılığı ilkesi tamamen ortadan kaldırılır. Muhalifler ya zindanları boylar ya da gönüllü/gönülsüz sürgün ve de “susmak” seçeneklerine mahkûm edilirler. ’20’lerin ikinci yarısında; Çizme’deki rejim artık hem biçimsel ve hem öz itibarıyla tanınmayacak ölçüde değişmiş; “canavar” olmuştur. Bir “savaş” ya da dev bir “ihtilalin” getirdiği “kopuşa” gerek kalmaksızın, yaşanan bir değişimdir bu. Bugün Türkiye’nin içinde bulunduğu sürece dönecek olursak; tarihin Livaneli’yi haklı çıkarmasını tüm kalbimle dilerim. Ne var ki ben, onun iyimserliğini paylaşamıyorum. Bana göre Türkiye’yi tehdit eden en büyük tehlike; düpedüz “görülebilir” hal alan “mutasyon”dur. 2002-2009 Türkiyesi farklarını düşünmek bile, “mutasyonun” ne denli ileri aşamalarında bulunduğumuz konusunda fikir verebilir. nilgun@cumhuriyet.com.tr Halid Şeyh Muhammed ve 4 arkadaşõ Guantanamo’dan getirilerek sivil mahkemeye çõkarõlacak 11 Eylül sanõklarõ New York yolcusu Dış Haberler Servisi - ABD’de 11 Eylül 2001’de kaçõrõlan uçaklarla düzenlenen terör saldõrõlarõnõn mimarõ olarak gösterilen Halid Şeyh Muhammed ve başka 4 zanlõnõn yargõlanmak üzere Guantanamo Askeri Üssü’nden New York’a sevk edilecekleri bildirildi. Küba adasõndaki üste görevli savcõlardan birinin açõklamasõna göre, 2003’te Pakistan’da yakalanan Muhammed ile diğer zanlõlar, 2 yolcu uçağõnõn çarptõrõlmasõyla yaklaşõk 3 bin kişiye mezar olan Dünya Ticaret Merkezi’nin bulunduğu bölgede mahkemeye çõkarõlacak. ABD Başkanõ Barack Obama’nõn ocak ayõ sonuna kadar kapatõlmasõ emri verdiği üste kalan terör şüphelilerinden bazõlarõnõn ise askeri komisyonlarda yargõlanacaklarõ belirtildi. New York Times gazetesi, bu kişilerden birinin, 2000 yõlõnda Yemen’de USS Cole adlõ Amerikan savaş gemisinin bombalanmasõndan sorumlu tutulan Abdülrahim el Neşiri olduğunu yazdõ. Geriye kalan 200 civarõnda tutsağõn bazõlarõnõn kendi ülkelerine, bazõlarõnõn da üçüncü ülkelere gönderilmesi planlanõyor. Şimdiye kadar 700’den fazla tutsağõn gelip geçtiği Guantanamo’daki 3 kamp, tutsaklara kötü muamele yapõldõğõ gerekçesiyle dünya çapõnda tepki toplamõştõ. ABD Başkanõ Obama, Japonya’nõn başkenti Tokyo’da bir soru üzerine, bunun hem yargõ sürecine hem de ulusal güvenliğe ilişkin bir karar olduğunu belirterek “Halid Şeyh Muhammed’in adaletin gerekleriyle en tavizsiz biçimde yüzleşeceğine kesinlikle inanıyorum” dedi. Kuveyt doğumlu Muhammed ile yine El Kaide terör örgütünün üst düzey militanlarõ olduklarõ iddia edilen Yemenli Remzi bin el Şib, Pakistan doğumlu Ali Abdülaziz Ali, Yemenli Velid bin Attaş ve Suudi Mustafa el Havzavi daha önce askeri komisyon önüne çõkarõlmõş, ancak bu yargõlama Obama’nõn emriyle ertelenmişti. Başka 10 terör zanlõsõ ise askeri komisyonlarda mahkûm edildi ve mahkûmiyetleri hükümetin isteğiyle askõya alõndõ. Obama yönetimi, George W. Bush döneminde kurulan askeri komisyonlarõ dağõtmak yerine, burada yargõlanacaklardan zorla alõnan ifadelerin geçersiz sayõlmasõnõ, sözlü kanõtlarõn nasõl değerlendirileceğinin belirlenmesini ve sanõklarõn gizli kanõtlara ulaşabilmesini içeren, sanõklar lehine düzenlemeler getirmişti. ABD ile Japonya ittifakı yenileyecek Dış Haberler Servisi - ABD Başkanõ Ba- rack Obama, 9 gün sürecek Asya gezisinin ilk durağõ olan Japonya’nõn başkenti Tokyo’da gösterilerle karşõlandõ. Okinava Adasõ’ndaki ABD üslerini yoğun güvenlik önlemleri altõnda protesto eden göstericiler, nükleer silahlardan temizlenmiş dünya çağrõsõ yaparak, iklim de- ğişikliği konusunda acil önlem alõnmasõnõ is- tedi. ABD’nin Hiroşima ve Nagasaki’ye attõ- ğõ atom bombalarõndan kurtulanlardan oluşan bir grubun, dünyanõn nükleer silahlardan arõn- dõrõlmasõ için Obama’ya çağrõ yapan bir mek- tubu ABD büyükelçiliğine götürmesinden sonra, nükleer karşõtlarõ da yürüdü. Tokyo’daki ABD elçiliği önünde topla- nan ABD yanlõsõ göstericiler ise “Tokyo ve Washington arasında daha güçlü ittifak” pankartõ açtõ. Bir kadõn gösterici hoparlör- den “Çin ve Kuzey Kore’den gelen teh- ditlere karşı Japonya’nın nükleer silah edinmesine izin ver” çağrõsõ yaptõ. Oba- ma’nõn Tokyo ziyareti, iki müttefik ülke ara- sõndaki ilişkilerin sorgulandõğõ bir döneme rastlõyor. 30 Ağustos seçimlerinde 54 yõllõk Liberal Parti iktidarõna son vererek başba- kanlõk koltuğuna oturan Yukio Hatoyama, ABD’den daha bağõmsõz bir çizgi izleme sö- zü vermişti. Hatoyama, Okinava Adasõ’nda- ki Futenma Amerikan üssünün taşõnmasõ konusunu gözden geçireceğini ve Japon- ya’nõn Afganistan’daki savaşa destek amacõyla 2001’den beri sürdürdüğü yakõt ikmal mis- yonunu sona erdireceğini bildirmişti. Japon- ya, bununla birlikte Afganistan’a 5 milyar do- larlõk insani yardõm yapacağõnõ açõkladõ. Obama görüşmenin ardõndan Hatoyama ile birlikte düzenlediği ortak basõn toplantõsõn- da, tartõşmalõ Amerikan üssünün nereye ta- şõnacağõ konusunu süratle çözmeyi umdu- ğunu açõkladõ. ABD’nin bir Pasifik gücü ol- duğunu vurgulayan Obama, ABD ile Japonya arasõndaki ittifakõn Asya-Pasifik bölgesinin güvenliği ve refahõ için şart olduğunu söy- ledi. Liderler, iki ülke arasõndaki ittifakõn ye- nilenmesi gerektiğini de ifade ettiler. Oba- ma, ilişkilerin ortak değerler ve çõkarlara da- yandõğõnõ, ancak 21. yüzyõla göre yenilenmesi gerektiğini kaydederken, Hatoyama da 50 yõlõn ardõndan ittifakõn değişime ayak uy- durmasõ gerektiğini vurguladõ. Japonya’nõn ardõndan Çin’e gidecek olan Obama, Çin Devlet Başkanõ Hu Jintao ve Başbakan Wen Jiabao ile görüşecek. Da- ha sonra Singapur’da gerçekleşecek Asya- Pasifik Ekonomik Birliği (APEC) zirvesine katõlmasõ beklenen Obama, Myanmar’õn da aralarõnda bulunduğu Güneydoğu Asya Uluslar Birliği’nin (ASEAN) 10 lideriy- le masaya oturarak, ASEAN liderleriyle bir araya gelen ilk ABD Başkanõ olacak. Obama’nõn, cuntacõlarõn yönetimde olduğu Myanmar ile ikili görüşme yapmayacağõ bildiriliyor. Barack Obama Asya turunu Güney Kore’de tamamlayacak. Asya zi- yaretinde “first lady” Michelle Obama eşi- ne eşlik etmiyor. LEFKOŞA (Cum- huriyet) - KKTC Baş- bakanõ Derviş Eroğlu, KKTC’nin kuruluşunun 26. yõldönümünde Rum yönetimine sert uyarõ- larda bulunurken, ulus- lararasõ topluma da güç- lü mesajlar verdi. Baş- bakan Eroğlu “Artık sabrımız taşıyor. Mü- zakereler başarılı ol- mazsa KKTC’nin ta- nınmasına odaklana- cağız” dedi. Eroğlu, KKTC’nin 26. kuruluş yõldönümü kapsamõnda Türki- ye’den gelen medya mensuplarõnõn yanõ sõra çeşitli ülkelerden gelen basõn temsilcileriyle Lef- koşa’da görüştü. Türk tarafõnõn 41 yõldan bu yana birçok kez Rum- larla masaya oturduğu- nu ancak Rumlarõn bu girişimleri sürekli bal- taladõğõnõ ve kendisini tek meşru temsilci ola- rak gösterdiğini kayde- den KKTC Başbakanõ “Eğer bu kafayla git- meye devam ederlerse ortağımız değil kom- şumuz kalmaya devam ederler” dedi. Eroğlu, “Bizim Türkçede sıkça kul- landığımız bir ata- sözümüz var. Kötü komşu adamı ev sahi- bi yapar. Bizi de Rum komşularımız devlet sahibi yaptı” yoru- munda bulundu. Obama, “Asya çõkarmasõ”nõn ilk durağõ Tokyo’da nükleer silah karşõtlarõnõn gösterileriyle karşõlandõ. ABD Başkanõ Obama, Japonya Başbakanõ Hatoyama ile yaptõğõ görüşmenin ardõndan iki ülke arasõndaki ilişkilerin 21. yüzyõla göre uyarlanmasõ gerektiğini vurguladõ. (Fotoğraflar: AFP) İki lider Okinava’daki üs konusunun süratle çözüleceğini bildirdi. 2003’te yakalanan Halid Şeyh’in son fo- toğrafları temmuzda basına sızmıştı. (AP) ‘Rumlar bizi ev sahibi yaptı’ VEFAT Baromuzun 2699 sicil sayısında kayıtlı AVUKAT HALDUN AYMAN vefat etmiştir. Aziz meslektaşımızın cenazesi 14.11.2009 Cumartesi günü (bugün), Teşvikiye Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Feriköy Mezarlığı’na defnedilecektir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz. İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI ÖLÜM ACISI 2009 Nâzım Hikmet Uluslararası Şiir Ödülü sahibi, Afrika’dan Hindistan’a, Danimarka’dan Türkiye’ye, şiirleri, insanca yaşam biçimiyle hayatını yaşadığımız dünyayı güzelleştirmeye adayan ERIK STINUS’u yitirmenin acısı içindeyiz. Yönetim Kurulu T.C. ŞİŞLİ 8. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2009/1380 Tal. Satõlmasõna karar verilen taşõnmazõn cinsi, niteliği, kõymeti, adedi, önemli özellikle- ri: 1-TAPU KAYDI. İstanbul ili Kâğõthane ilçesi Merkez Mahalle Ortabayõr mevkiinde kaim Cilt/Sayfa No: 159/15472, Ada Parsel: 6059/9, Yüzölçümü: 231,00 m2. Ana Taş. Nitelik: Bahçeli Kargir Ev. Borçluya ait 7/112 hissesi satõlacaktõr. ÖZELLİKLERİ: Taşõnmaz İstanbul ili Kâğõthane ilçesi, Ortabayõr Mahallesi, Gülbaş Sokak üzerinde 7 kapõ nolu, E-119 pafta 6059 ada, 9 parsel sayõlõ ve 231,00 m2 miktar- lõ arsada inşa edilmiş 7 katlõ betonarme kargir yapõ olanYaşar Adõgüzel Apartmanõ isim- li binanõn Ali Özer’e ait 7/112 hissesidir. Bina zeminde 204,00 m2 alanda inşa edilmiş- tir. Bina, bodrum, zemin, 5 normal katlõ olmak üzere 7 katlõdõr. Bodrum katta dükkân, zemin katta dükkân ile daire, normal katlarda 2’şer daire vardõr. Dükkânlarõn zemini ka- ro ve duvarlarõ sõva üzeri badana kaplõdõr. Dairelerde hol, salon, 2 oda, mutfak ve tuva- let vardõr. Salon ve odalarõn zemini kõsmen parke kõsmen de marley, duvarlarõ sõva üze- ri badana kaplõdõr. Hol, koridor, mutfak ile banyolarõn zemini seramik kaplõdõr. Mutfak- larda evyeli lavabolu tezgâh vardõr. Banyolarda duş, lavabo ve klozet vardõr. Dairelerde iç kapõlar ahşap, pencereleri pimapen doğramadõr. Binada elektrik temiz su ve pis su te- sisatõ vardõr. Bina giriş kapõsõ demir konstriksiyondur. Binada katlar arasõ mermer basa- maklõ merdiven vardõr. Ali Özer hissesine karşõlõk bodrum kattaki dükkânõn sahibi ol- duğu söylenilmiştir. İMAR DURUMU: Kâğõthane ilçesi Ortabayõr Mahallesi E-119 pafta 6059 ada 9 par- sel sayõlõ yer 1 /l 000 ölçekli 21.07.2008 tasdik tarihli Kâğõthane 6 ncõ etap uygulama imar planõnda (BL-4) simgeli 4 kat irtifada konut sahasõnda olmak üzere imar durumu oldu- ğu anlaşõlmõştõr. SATIŞ SAATİ: 10:30 -10:40 Arasõ. MUHAMMEN BEDELİ: 91.000,00 YTL Satõş Şartlarõ: 1-Satõş 11.01.2010 günü yukarõda belirtilen saatler arasõnda Şişli 8. İcra Müdürlü- ğü’nde açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen değerin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş ve paylaştõrma giderlerini geç- mek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedele alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü sak- lõ kalmak şartõyla 21.01.2010 günü aynõ yer ve saatler arasõnda ikinci artõrmaya çõkarõ- lacaktõr. Bu artõrmada da rüçhanlõ alacaklõlarõn alacaklarõ toplamõnõ, satõş ve paylaştõrma giderlerini geçmesi ve artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bul- masõ lazõmdõr. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2-Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20’si nispetinde pey akçe- si veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alõm harcõ, damga vergisi, ile KDV alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3-İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu taşõnmaz üzerindeki haklarõnõ hu- susiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde dai- remize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça pay- laştõrmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4-Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra İflas Kanunu’nun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve %10 faizden alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup gide- ri verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6-Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõla- caklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarõda yazõlõ dosya numarasõyla müdürlüğü- müze başvurmalarõ ilan olunur. İş bu ilan tebligat yapõlamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (İİK.m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 64879) TEŞEKKÜR Hastalığımın teşhisi ve tedavisi süresince ilgisini, desteğini esirgemeyen Prof.Dr. Yaman Tokat Prof. Dr. Yıldıray Yüzer Uzm. Dr. Onur Yaprak Uzm. Dr. Tolga Demirtaş Uzm. Dr. Derya Selamoğlu Uzm. Dr. Turgut Pişkin Uzm. Dr. Taner Oruç Anestezi Uzm. Dr. Levent Öktem’e Hemşire, hastane personeli ile tüm C ailesine destek ve yardımlarından dolayı teşekkür ederim. YETER TUNÇ VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI 86 yıllık onurlu bir geçmiş ve mesleğe adanmış bir yaşamın ardından, Değerli Hocamız ve Meslektaşımız Prof. Dr. MESUT SAVCI’yı sonsuzluğa uğurluyoruz. Ailesinin, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın, gemi yapım-onarım ile denizcilik sektörünün ve mensubu olduğu İTÜ camiasının başı sağ olsun. TMMOB GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI 16 Kasım 2009 Pazartesi günü, saat 12.30’da İTÜ Taşkışla Binası’nda düzenlenecek törenden sonra Levent Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog