Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 14 KASIM 2009 CUMARTESİ 10 DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr Kadınlara avukatlık izni CİDDE (AA) - Suudi Arabistan’da kadõnlarõn avukatlõk yapabileceği açõklandõ. Suudi Arabistan Adalet Bakanõ Muhammed El Eisa, yeni hukuki düzenlemeler yapõlacağõnõ, kadõnlarõn haklarõnõ savunacak kadõn avukatlarõn bundan sonra görev yapabileceğini söyledi. Kadõn avukatlar sadece kadõnlarõn haklarõnõ savunabilecek, erkeklere avukatlõk yapamayacak. İsyan Suudi toprağına sıçradı Dış Haberler Servisi - BM Çocuk Fonu (UNICEF), Yemen hükümet kuvvetleriyle Şii isyancõlar arasõndaki çatõşmalarõn Suudi Arabistan’a sõçradõğõnõ, şiddet nedeniyle yaklaşõk 240 köyün tahliye edildiğini, 50’den fazla okulun kapandõğõnõ duyurdu. UNICEF Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesi sorumlusu Sigrid Kaag, bölgede 175 bin kişinin evlerinden olduğunu, çatõşmalardan kaçanlarõn barõndõğõ Hacca vilayetindeki El Mazrak kampõnda yetersiz beslenme yüzünden çocuklar arasõnda ölümler olduğunu, 600’den fazla çocuğun ağõr beslenme sorunu nedeniyle tedavi altõna alõndõğõnõ da bildirdi. Yemenli isyancõlarõn sõnõrda bir bölgeyi ele geçirmesinden sonra Suudi Arabistan operasyon başlatmõştõ. Travestilerin zaferi Dış Haberler Servisi - Bolivya’da travestilerin, kadõn olarak çekilmiş fotoğraflarõnõ nüfus cüzdanlarõnda kullanabilecekleri bildirildi. Avukat Patricia Flores, 3 yõllõk müzakerelerden sonra, polis ve travestilerle cinsiyet değiştirenlerin haklarõnõ savunan gruplarõn, nüfus cüzdanlarõna “nasõl görünüyorlarsa öyle çektirdikleri” fotoğraflarõ koymalarõ konusunda anlaşma sağladõklarõnõ söyledi. Dış Haberler Servisi - Afganistan’õn başkenti Kâbil’in hemen dõşõndaki ABD’ye ait bir lojistik destek üssünün dõşõnda intihar saldõrõsõ düzenlendi. Yol üzerinde araç içine yerleştirilmiş bombayla gerçekleştirilen saldõrõda 9’u NATO çalõşanõ, 10’u müteahhit olmak üzere aralarõnda Afgan sivillerin de bulunduğu en az 24 kişi yaralandõ. Taliban saldõrõyõ üstlenirken örgütün bir sözcüsü AP ajansõna yaptõğõ açõklamada, Camp Phoenix lojistik destek üssünün yakõnõnda gerçekleşen saldõrõda uluslararasõ bir askeri konvoyun hedef alõndõğõnõ belirtti. Öte yandan, İngiltere Başbakanõ Gordon Brown, NATO ülkelerinin bu ülkeye 5 bin asker daha yollamasõ önerisinde bulundu. ABD’li savcõ, Alavi Foundation’õn bina ve camilerine el konulmasõ için mahkemeye başvurdu İran vakfõna el koyma talebiDış Haberler Servisi - ABD’de bir federal savcõ, gizlice İran hükümeti- nin kontrolünde olmakla suçladõklarõ bir İslami vakfõn toplam değeri 500 milyon dolarõ aşan malvarlõğõ ile dini merkez ve camilerine el konul- masõ için mahkemeye başvurdu. Savcõ Preet Bharara, New York’taki federal mahkemeye sun- duğu dilekçede, Alavi Foundation adlõ sivil toplum kuruluşunun İran devletinin BM’deki büyükelçileri ve eski Başbakan Yardõmcõsõ Tah- masb Mezaheri tarafõndan yönetil- diğini iddia etti. Savcõnõn el konul- masõnõ istediği malvarlõklarõ arasõn- da New York’ta 36 katlõ bir gökde- len ve Virginia’da 100 dönümlük bir ara- zi ile çeşitli kentlerdeki 4 cami ve dini merkezlerin yer aldõğõ bildirildi. Dilekçede ayrõca, vakfõn Assa Corpo- ration adlõ paravan bir şirket aracõlõğõyla Piaget gökdeleninden elde ettiği kira ge- lirlerini, İran devlet bankalarõndan Bank Melli’ye aktardõğõ belirtilerek bunun Amerikan yasalarõna göre suç olduğu kay- dedildi. ABD, Bank Melli’yi, İran’õn atom bombasõ elde etmek istediği şüphesi uyandõran nükleer programõna finans- man sağlamakla ve İran Devrim Muha- fõzlarõ aracõlõğõyla, Filistin’deki Hamas ha- reketi gibi, ABD’nin terör örgütleri lis- tesinde yer alan gruplara para vermekle suçluyor. Bu nedenlerle, ABD’de bu bankayla iş yapõlmasõ yasak. İbadethaneler sorunu Şii Müslümanlarõn ibadetlerini ger- çekleştirdiği cami ve İslami merkezlere de el konulmak istenmesine tepki gösteren Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi söz- cüsü Ibrahim Hooper, “Amerikan iba- dethanelerine el konulmasının tüm inançlardan yurttaşların dini özgür- lüğüne ürpertici bir etki yapacağından ve dünya genelindeki Müslümanlara olumsuz mesaj vereceğinden kaygılıyız” dedi. Savcõ sözcüsü Yusill Scribner ise soruşturmada binalarõn içinde ne yapõl- dõğõnõn dikkate alõnmadõğõnõ belirterek bu binalarõ kullanan kişiler ile ilgili herhan- gi bir şikâyet bulunmadõğõnõn altõnõ çiz- di. Vakõf avukatõ John Winter, aylardõr soruşturmaya yardõmcõ olduklarõnõ ve mahkemeye yapõlan başvuru nedeniyle “hayal kırıklığına uğradıklarını” ifade etti. El koyma davasõnõn uzun sürmesi ve bu sõrada mülklerin vakfõn kulla- nõmõnda kalmasõ bekleniyor. ABD’de el konulan mallar satõşa sunuluyor. “İslam kültürünü, Fars dilini, edebiyatını ve kültürünü destekle- meyi, hayırseverlik faaliyetleri yü- rütmeyi” amaçladõğõ belirtilen vakõf, 1979 öncesinde eski İran Şahõ Rıza Pehlevi’nin adõyla faaliyet gösteri- yordu. 1979’da İran’da şah devrilip mollalar iktidara gelince vakfõn adõ Alavi (Alevi) olarak değiştirildi. Ver- gi kayõtlarõna göre yõlda yaklaşõk 4.5 milyon dolar kira geliri olan vakõf, çok sayõda cami ve okulu desteklerken, İranlõ akademisyenlere burs sağlõyor. Yaptırımlar sürüyor ABD Başkanõ Barack Obama, İran’a uygulanan mali yaptõrõmlarõn süresinin uzatõlmasõ için Kongre’ye mektup yol- ladõ. Beyaz Saray’dan yapõlan açõkla- maya göre, mektupta, “İran ile ilişki- lerin henüz normale dönmediği” be- lirtilerek, ABD’nin Tahran Büyükel- çiliği’nin basõlõp buradaki Amerikalõ- larõn rehin alõndõğõ 1979 yõlõndan beri uygulanan yaptõrõmlarõn bir sene daha uzatõldõğõ bildirildi. New York başta olmak üzere çeşitli Amerikan kentlerinde elde ettiği milyonlarca dolarlõk kira gelirini İran devletine aktarmakla suçlanan İslami vakõf aleyhine dava açõldõ. Dava savcõnõn istediği gibi sonuçlanõrsa, şah döneminden kalma vakfõn elindeki bir gökdelen ile aralarõnda cami ve okullarõn da bulunduğu çok sayõda mülk hükümet tarafõndan satõşa çõkarõlacak. İstihbarat binasına saldırı Dış Haberler Servisi - Pakistan’õn Peşaver kentin- deki istihbarat teşkilatõ bi- nasõnõ hedef alan intihar sal- dõrõsõnda 10 kişi hayatõnõ kaybederken, Peşaver’in gü- neybatõsõndaki Bannu ken- tinde de bir polis karakolu- na düzenlenen intihar saldõ- rõsõnda 6 polis öldü. Peşaver’de, ülkenin en güçlü istihbarat örgütü olan İstihbarat Birimleri Koor- dinatörlüğü’nün (ISI) üç kat- lõ merkezinde dün meydana gelen patlamada ölenlerin 7’sinin polis, 3’ünün asker olduğu, olayda 60 kişinin de yaralandõğõ bildirildi. Bomba yüklü arabayla dü- zenlenen saldõrõnõn ardõn- dan yoğun bir duman taba- kasõ görülürken, bina kõsmen tahrip oldu. Görgü tanõklarõ patlamadan hemen sonra si- lah sesleri duyduklarõnõ söy- lediler. Geçen mayõs ayõnda da ISI’nõn Lahor kentindeki bir binasõ intihar saldõrõsõnõn he- defi olmuş, saldõrõda 24 ki- şi ölmüştü. Bannu kentinde polis karakoluna bomba yüklü araçla düzenlenen in- tihar saldõrõsõnda 23 kişinin de yaralandõğõ, yaralanan- lardan 17’sinin polis olduğu açõklandõ. Pakistan ordusunun Tali- ban’a karşõ geçen ay ope- rasyon başlattõğõ bölge sõk sõk El Kaide ve Taliban mi- litanlarõnõn saldõrõlarõna sah- ne oluyor. Pakistan’õn Af- ganistan sõnõrõ yakõnlarõnda da NATO kuvvetlerine yakõt taşõyan 5 tanker ateşe veril- di. Saldõrõnõn Taliban mili- tanlarõ tarafõndan düzenlen- diği sanõlõyor. Dış Haberler Servisi - Filistin seçim ko- misyonu, Hamas yönetimindeki Gazze Şeridi’nde oylama işleminin gerçekleşe- meyeceği gerekçesiyle, Filistin toprakla- rõnda ocak ayõnda yapõlmasõ planlanan se- çimleri erteledi. Yetkililer, Filistin Yönetimi Devlet Baş- kanõ Mahmud Abbas’õn komisyonun tav- siyesini kabul etmesi bekleniyor. Abbas, Hamas’õn, seçimlerin haziranda yapõlmasõnõ öngören uzlaşma önerisini ka- bul etmemesinden sonra, devlet başkanõ se- çimi ve genel seçimler için 24 Ocak tarihini belirlemişti. 25 Ocak itibarõyla parlamen- to ve devlet başkanõ hukuken artõk geçer- siz sayõlacağõndan, seçimlerin ertelenme- siyle oluşacak yasal boşluk konusunda ne yapõlacağõnõ belirlemek üzere aralõk ayõn- da bir komite kurulacak. Esad: Türkiye arabulucu olsun Taliban NATO konvoyunu hedef aldı Taliban tarafından düzenlendiği sanılan saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 60 kişi yaralandı. (AFP) Dış Haberler Servisi - Fransa Cum- hurbaşkanõ Nicolas Sarkozy ile dün Paris’te bir araya gelen Suriye Devlet Bakanõ Beş- şar Esad, İsrail ile Türkiye aracõlõğõyla gö- rüşmeler yürütmeye hazõr olduğunu söyledi. Esad, İsrail’in Ortadoğu barõş sürecini ile- riye götürmeye hazõr olmadõğõnõ belirterek, İsrail Başbakanõ Binyamin Netanyahu’yu barõş konusunda samimi olmamakla suçladõ. Esad, Netanyahu ile yüz yüze görüşmek is- temediğini söyledi ancak Türkiye’nin ara- bulucuğuyla daha alt düzeyde diyalog ku- rulmasõ çağrõsõnda bulundu. Sarkozy ile görüşmesinin ardõndan ko- nuşan Esad, “Netanyahu ciddiyse, bir uz- manlar heyeti gönderebilir, biz de Tür- kiye’ye bir heyet göndeririz. İlgileni- yorlarsa böylece gerçekten konuşabili- riz” dedi. Netanyahu, geçen çarşamba günü Paris’te Sarkozy ile görüşmüş, bu gö- rüşmenin ardõndan bir İsrailli yetkili, Ne- tanyahu’nun Esad ile istediği zaman, iste- diği yerde önkoşulsuz olarak görüşmeye ha- zõr olduğunu duyurmuştu. Esad önceki gün yaptõğõ açõklamada da, ABD Başkanõ Barack Obama’nõn Orta- doğu barõş sürecine ilişkin bir eylem pla- nõ hazõrlamasõnõ da istedi. Sarkozy, Esad’la Paris’te buluştu. (AP) Filistin’de seçimler ertelendi Peşaver’de en az 10 kişi öldü (AP) T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURU Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapõlacak Sõnavlar Hakkõnda Genel Yönetmelik hükümleri uyarõnca bazõ kamu kurum ve kuruluşlarõnõn kadro ve pozisyonlarõna yerleştirme yapmak amacõyla adaylardan tercih alõnacaktõr. Bu amaç- la hazõrlanan Kamu Personel Seçme Sõnavõ KPSS-2009/6 Tercih Kõlavuzunda, ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyleri ay- rõ olmak üzere tercih yapõlabilecek kadro ve pozisyonlar yer almaktadõr. Kõlavuzda yer alan kadro ve pozisyonlardan tercih yapabilmek için, 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapõlmõş olan 2008- KPSS Lisans ve 21 Eylül 2008 tarihinde yapõlmõş olan 2008-KPSS Ortaöğretim/Onlisans’a girilmiş ve bu sõnavlarõn en az birinden ortaöğretim mezunlarõ için KPSSP94, önlisans mezunlarõ için KPSSP93 ve lisans mezunlarõ için KPSSP3 puanõnõn alõnmõş olmasõ gerekmektedir. Adaylar tercihlerini, 18-25 Kasõm 2009 tarihleri arasõnda ÖSYM’nin www.osym.gov.tr internet sitesinde yayõmlanacak olan Kõlavuzda yer alan kurallara göre internet üzerinden kendileri yapacaklardõr. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktõr. KPSS-2009/6 Tercih Kõlavuzuna göre yapõlacak yerleştirmeye başvuracak adaylarõn bu kõlavuzu dikkatle incelemeleri ge- rekmektedir. KPSS adaylarõna duyurulur. ÖSYM Başkanlõğõ (Basõn: 64845) T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ (22) İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2009/194 Es. Satõlmasõna karar verilen gayrimenkulun cinsi, kõymeti, evsafõ, Satõş Şartlarõ: Ankara ili, Altõndağ ilçesi, Yenituran Mahallesi, İskitler semti, Kazõm Karabekir Caddesinde 39 Kapõ nolu Murat Çarşõsõnõn bulunduğu yere rastlayan imarõn, 23091 ada, 2 parseli teşkil eden, 3350 m2 Sebzebahçesi vasõflõ taşõnmaz üzerine inşa edilmiş, 22/3350 arsa paylõ, 2. kat 94 nolu, 25 m2 kullanõm alanlõ Büro vasõflõ taşõnmaz bir borç nedeni ile açõk artõrma suretiyle satõlacaktõr. Gayrimenkulun geniş evsafõ dosyada mevcut bilirkişi raporunda açõklanmõştõr. NOT: Taşõnmaz tapu kaydõnda geçit hakkõ şerhi mevcuttur. TAKDİR OLUNAN KIYMETİ: 30.000,00. TL % 18 KDV Alõcõya aittir. 1-Satõş 02.03.2010 günü, saat 15.00’dan 15.10’a kadar Ankara Adliyesi Mezat Sa- lonunda açõk artõrma sureti ile yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetin %60’õ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa mecmuunu ve satõş ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmaz ise en çok artõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla, gayrimenkul 12.03.2010 günü, saat 15.00’dan, 15.10’a kadar Ankara Adliyesi Mezat Salonunda ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada da bu miktar elde edilmemiş ise gayrimenkul en çok artõranõn taahhüdü baki kalmak üzere artõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok artõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki,artõr- ma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin ala- cağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka, paraya çe- virme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmaz ise satõş talebi düşecektir. 2-Açõk artõrmaya katõlmak isteyenlerin takdir edilen kõymetin %20’si nispetinde na- kit pey akçesi (TL) ya da bu miktar kadar milli bir bankanõn kesin ve süresiz (Dosya numarasõ belirtilerek) teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediği takdirde kendisine 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Kat- ma değer vergisi, ihale damga vergisi, alõcõ adõna tahakkuk edecek 1/2 tapu harcõ satõn alana ait olacaktõr. Birikmiş emlak vergi borçlarõ. Tellaliye resmi ile satõcõ adõna ta- hakkuk edecek tapu harçlarõ satõş bedelinden ödenir. Tahliye ve teslim giderleri ihale alõcõsõna aittir. 3-İpotek sahibi alacaklõlarla, diğer ilgililerin, varsa irtifak hakkõ sahipleri de dahil ol- mak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ, faiz ve masrafa dahil olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile 15 gün içinde müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksi takdir- de, haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça, paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4-Taşõnmazõ satõn alanlar, ihaleye alacağõna mahsuben iştirak etmemiş olmak kay- dõyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satõş bedelini derhal veya İİK. 130. mad- deye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadõr. 5-Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayõ vermezse ihale ka- rarõ fesh olunarak, kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arz etmiş ol- duğu bedelle almaya razõ olursa ona, razõ olmaz veya bulunmazsa hemen artõrmaya çõ- karõlõr. Bu artõrma ilgililere tebliğ edilmeyip, yalnõzca satõştan en az yedi gün önce ya- põlacak ilanla yetinilir. Bu artõrmada teklifin İİK. 129. maddedeki hükümlere uymasõ şartõyla taşõnmaz en çok artõrana ihale edilir. İhalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlar- dan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludur. İhale farkõ ve temerrüt fai- zi ayrõca hükme gerek kalmaksõzõn İcra Müdürlüğünce tahsil olunur. 6- Şartname ilan tarihinden itibaren Müdürlüğümüzde herkesin görebilmesi için açõk olup, masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örnek gönderilebilir. 7-Satõşa iştirak etmek isteyenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/194 Es. sayõlõ dosya numarasõ ile müdürlüğümüze başvurmalarõ rica olunur. 05.11.2009 (İc. İf. K. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 64864)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog