Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30719 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 14 KASIM 2009 CUMARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 254 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Güven Sorunu Yargı savunma durumunda. Kime karşı? Yargıya karşı! Yargı sorgulanıyor. Kim sorguluyor? Yargı! Yargı kiminle savaşıyor? Yargıyla! Yargıda savaşı hazırlayan, kışkırtan, birbirine düşüren, müfettişler eliyle hâkim ve savcıları Arkası Sa. 8. Sü. 1’de İz - le - ni - yor - sun Yakında Dinleniyorsun... Yargõtay ve Danõştay başkanlarõ, telefon dinlemelerini yargõyõ denetim altõna alma çabasõ olarak değerlendirdi Demokraside yeri yok YAKIN TARİHİN FİLMİ Mümtaz SOYSAL 2. Sayfada AKP NEDEN TOPLUMSAL UZLAŞMA SAĞLAYAMIYOR? Emre KONGAR 3. Sayfada DİNLENMEK Mİ ZOR DİNLENMEMEK Mİ? Ali SİRMEN 4. Sayfada AYNI TÜRKÜYÜ SÖYLEMEK... Hikmet ÇETİNKAYA 5. Sayfada HEZEYANAT Ataol BEHRAMOĞLU 6. Sayfada TÜRKİYE NEREYE? Nilgün CERRAHOĞLU 11. Sayfada CHP’NİN KRİZ TESPİTLERİ Mustafa SÖNMEZ 12. Sayfada ADINI KOYALIM Şükran SONER 13. Sayfada Başsavcõlõk da izlendi Yargıtay Savcõsõ Eminağaoğlu izlenirken, Başsavcõ Yalçõnkaya başta olmak üzere Yar- gõtay savcõlarõnõn bina içinde yaptõklarõ ko- nuşmalarõn da teknik araçlarla izlendiği orta- ya çõktõ. Adalet Başmüfettişliği’nin belgeleri, ve- rilerin “kopyalanarak imha edildiğini” ortaya koydu. İLHAN TAŞCI’nın haberi 9. Sayfada Danıştay Başkanõ Birden, kuvvetler ayrõlõğõnõ ze- deleyecek gelişmelerin yaşandõğõnõ belirtti. Birden yargõ üyelerinin dinlenmesinin, izlenmesinin “yar- gõ üzerinde etkili olma amacõ taşõdõğõnõ” vurgula- dõ. Danõştay Başkanõ, bu tür uygulamalarõn demok- ratik ülke kavramõyla bağdaşmadõğõnõ söyledi. Yargıtay Başkanõ Gerçeker, yargõnõn hedef hali- ne getirildiğini ifade ederek “Hukuka aykõrõ iş- lemlerden, faaliyetlerden vazgeçin” diye konuştu. HSYK Başkanõ’nõn sözlerinin tümüne katõldõğõnõ belirten Gerçeker “Yargõnõn savunma konumunda olmasõ kabul edilemez” diye konuştu. 9. Sayfada Oybirliğiyle tahliye kararõ alan mahkeme, adli kontrol uygulamasõna da gerek görmedi Çiçek ikinci kez serbest Açılımın ‘ucu açık’ CHP terk etti Meclis’teki genel görüşmede kõsa ve orta vadedeki adõmlarõn bir kõsmõnõ açõklayan Bakan Atalay, anayasa değişikliğinin sinyallerini verdi. Ata- lay “Kürtçe seçmeli ders olacak. Ayrõmcõlõkla Müca- dele Komisyonu kurulacak” dedi. Erdoğan’õn “Süre- ce karşõ çõkanlar, şehit cenazelerinin gelmesini istiyor” sözleri üzerine CHP grubu genel kurulu terk etti. ‘Ülkeyi parçalıyorlar’ CHP lideri Baykal, PKK açõlõmõ değil Kürt açõlõmõ yapõlmasõnõ isteyerek Erdo- ğan’õn sözlerine “Ülkeyi tahrip ediyorlar, parçalõyor- lar” yanõtõnõ verdi. MHP lideri Bahçeli, açõlõmõn BOP dayatmasõ olduğunu söyledi. DTP lideri Türk, “Ciddi bir çözüm yaklaşõmõ gösterilirse, silahlar 3 ay içinde Tür- kiye’nin gündeminden çõkar” dedi. 6 ve 7. Sayfada Ergenekon savcõlarõnca “İr- ticayla Mücadele Eylem Pla- nõ” nedeniyle sorgulandõktan sonra “Hükümeti ortadan kaldõrmaya teşebbüs etmek” ve “Örgüt üyeliği” iddiala- rõyla ikinci kez tutuklanan Kurmay Albay Çiçek, aynõ mahkeme tarafõndan 43 sa- at sonra serbest bõrakõldõ. Tahliye gerekçesi, kaçma şüphesi olmamasõ ve sabit adresi bulunmasõ olarak gös- terilen Albay Çiçek, 4.5 ay önce de 20 saat cezaevinde kalmõştõ. 8. Sayfada Borçla yaşıyoruz Eylül ayõnda, kredi kartõ borcunu ödemeyenlerin sayõsõ bir önceki aya göre yüzde 8 artarak 103 bin 94’e çõktõ. Aynõ dönemde ferdi kredi borcunu öde- meyenlerin sayõsõ ise yüz- de 33.4 artarak, 48 bin 704’ten 64 bin 954’e yük- seldi. 13. Sayfada ‘Uranyuma talibiz’ Enerji Bakanõ Taner Yõl- dõz, İran’õn uranyumu- nun İran tarafõ ve Bir- leşmiş Milletler nezdin- deki ülkelerden Türki- ye’ye verilmesi ve depo- lanmasõ konusunda bir talep gelmesi halinde de buna hayõr demeyecekle- rini belirtti. 5. Sayfada 2 günde 20 kişi öldü Domuz gribi nedeniyle 20 kişinin daha yaşamõnõ yi- tirdiği açõklandõ. Sağlõk Bakanlõğõ açõklamasõnda “Halen domuz gribi sebe- biyle hastanelerde yatan hasta sayõsõ 202’dir” de- nildi. Domuz gribinden ölenlerin sayõsõ 60’a yük- seldi. 3. Sayfada BİR AY SÜREYLE TEKNİK TAKİPTÜSİAD’DAN DİNLEMEYE ELEŞTİRİ: Hükümet-muhalefet birbirini ağõr dille suçladõ. Atalay ilk kez ipucu verdi Genelkurmay tatmin olmadõ Belge incelemesi Genelkurmay, “õslak imza- lõ” İrticayla Mücadele Eylem Planõ’nõn orijinaliyle ilgili Adli Tõp raporunda yalnõzca imza incelemesinin yapõldõ- ğõnõn anlaşõldõğõnõ açõkladõ. Parmak izi ve nereden çõktõ- ğõna ilişkin incelemenin bu- lunmadõğõnõ söyleyen Tuğ- general Çubuklu, 3 bin say- falõk andõç iddialarõnõ da ya- lanladõ. 8. Sayfada Meclis’te açılımı protesto eden TGB üyesi iki genç salondan çı- karıldı. Bir şehit annesinin bay- rak açmasına izin verilmedi. Fotoğraf:NECATİSAVAŞ İMAMLAR 25 KASIM’DA CAMİYE GİTMEYECEK 4. Sayfada ONUR ÖYMEN ÖZÜR DİLEDİ 4. Sayfada TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanõ Arzuhan Doğan Yalçõndağ, telefon dinlemelerinin in- sanõn mahremiyet duygusunu zedelediğini belirtti. Yalçõndağ “Bunun, bireysel hak ve özgürlüklerle, demokrasiyle bağdaşõr bir ta- rafõ yok. Müthiş bir tedirginlik yaratõyor” de- ğerlendirmesinde bulundu. 4. Sayfada Tedirginlik yaşõyoruz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog