Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

TURKCELL CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30718 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 13 KASIM 2009 CUMA GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 253 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Üçgen Ergenekon savcılarının bağlı olduğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, “Ergenekon şüphelileriyle ilişkisi olup olmadığının” belirlenmesi için mahkeme kararıyla dinlenmiş. Adaletsizliği önlemek, denetlemekle görevli Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı rapora göre, Sincan Yargıcı Osman Kaçmaz ile YARSAV Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Din - le - ni - yor - sun Yakında ‘Ankara yanlış yolda’ DÜNYANIN EN GÜÇLÜLERİ - Forbes dergisi dünyanın en güçlü er- keklerini sıraladı. ABD Başkanı Oba- ma’nın birinci olduğu sıralamada Mek- sikalı uyuşturucu karteli lideri Guzman, Medvedev ve Sarkozy’yi geride bıra- karak 41’inci oldu. Usame bin Ladin de 37’nci sırada yer aldı. 10. Sayfada Erdoğan’a protesto Slogana 28 yıl istemi Siirt’te Başbakan Erdoğan’õn Di- yarbakõr ziyaretini protesto ederlerken PKK lideri Öcalan lehine slogan at- tõklarõ iddia edilen 14 kişi hakkõnda toplam 392 yõl hapis istendi. Sanõk- larõn yargõlanmalarõna önümüzdeki günlerde başlanacak. 8. Sayfada Dinlemede hukuksuzluğun sõnõr ta- nõmamasõ yüksek yargõdaki olağan- üstü toplantõlarda değerlendirildi. Hâkimler ve Savcõlar Yüksek Kurulu Başkanvekili Kadir Özbek, kuvvetler ayrõlõğõna dikkat çekerek “Yargõ- nõn savunma konumuna düşürülmüş olmasõ son derece sõkõntõ vericidir” dedi. HSYK’nin bakan ve müsteşar dõşõndaki seçilmiş üyeleri de kuru- lun kararlarõnõ Adalet Bakanõ’nõn yerine getirmediğini vurguladõ. Sincan 1. Ağõr Ceza Mahkemesi, Telekomünikasyon İletişim Başkan- lõğõ’nda yeniden inceleme yapõlmasõnõ kararlaştõrdõ. Ankara 1. Sulh Ce- za Mahkemesi Başkanõ Hayri Keskin tarafõndan düzenlenen bilirkişi ra- porunda, özellikle Yargõtay Birinci Başkanlõğõ santralõnõn dinlendiği be- lirlemesi yer aldõ. Yargõtay Başkanõ Hasan Gerçeker, dinleme ile ilgili ka- rarõn takipçisi olacaklarõnõ vurguladõ. İLHAN TAŞCI’nın haberi 4 ve 5. Sayfada HÜKÜMETE AĞIR SUÇLAMA YARGITAY DA DİNLENMİŞ SIRADANLAŞTIRMA Mümtaz SOYSAL 2. Sayfada BATI VE ÇAĞDAŞLIK Ali SİRMEN 4. Sayfada YARGIYA GÖZDAĞI... Hikmet ÇETİNKAYA 5. Sayfada ÖLÜMÜNÜN 71. YILINDA... Server TANİLLİ 6. Sayfada MEĞER TUZ ÇOKTAN KOKMUŞ DA... Orhan BİRGİT 7. Sayfada KARA LİSTEDEKİ VATANDAŞ Mustafa SÖNMEZ 13. Sayfada KÂR: YANILTICI BİR KAVRAM Öztin AKGÜÇ 14. Sayfada ADALETİN TERAZİSİ SİYASET! Ahmet TAN 15. Sayfada ‘EVRENSEL’ BİR ÜNİVERSİTELİ: ÜNSAL OSKAY Ahmet CEMAL 17. Sayfada Adalet Bakanlõğõ’nõn müfettiş eliyle dinlediği hâkim ve savcõlarõn yer aldõ- ğõ listede Vakit yazarõ Hüzeyin Üzmez’i mahkûm eden Bursa Ağõr Ceza Mah- kemesi’nin başkanõ Kadir Ünal da bu- lunuyor. Yalova, Ankara ve İstanbul savcõlarõ da dinlenmiş. 4. Sayfada Yargõtay numarasõyla ilgili yargõç kararõ olmasõna karşõn işlem yapõlamadõğõ açõklandõ Telekomünikasyon İletişim Başkanõ Şimşek, Yargõtay’a ait sabit numara- lardan birinin dinlenmediğini, diğeri- nin de yargõç kararõna karşõn santralõn özelliği nedeniyle dinlenemediğini söyledi. Şimşek’in “Bir Başbakan izinsiz 6 yõl dinleniyor. Usulüne göre dinleme olunca toplum ayağa kalkõyor” sözleri dikkat çekti. 6. Sayfada Financial Times Deutschland gaze- tesinde yer alan “Erdoğan’õn yanlõş dostlarõ” başlõklõ makalede Türk hü- kümetinin “haddini aştõğõ” ileri sü- rüldü. Yorumda, Ankara’nõn İsrail’e ters davranõrken “Yakõndoğulu dik- tatörlüklerle aşõrõ yakõnlaştõğõ” belir- tilerek “İnsan herkesin dostu olamaz, en azõndan İran ile İsrail ve ABD’nin aynõ anda dostu olamaz” denildi. OS- MAN ÇUTSAY’ın haberi 10. Sayfada Bakanlõk: Santral değil Gizli hesap dönemi bitti Maliye Bakanõ Şimşek, Tür- kiye ve İsviçre arasõnda çif- te vergilendirmenin önlen- mesi anlaşmasõnõn yürürlü- ğe gireceğini belirterek “İs- viçre ile gizli hesap dönemi kapandõ. İsviçre’de varlõğõ bulunan kişilere ilişkin ge- rektiğinde bilgi temin edil- mesi söz konusu olabile- cek” dedi. 13. Sayfada Selanik’te film zamanı Selanik Uluslararasõ Film Festivali bugün Fatih Akõn’õn Venedik jüri özel ödüllü “Soul Kitchen” fil- miyle açõlõyor. Bu yõl uzun, kõsa metrajlar ve belgesel- lerle birlikte 250 film izle- yiciyle buluşuyor. Açõlõşta Fatih Akõn disk jokeylik yapacak. ASLI SELÇUK’- un haberi 16. Sayfada Dinlemeler yüksek yargõyõ ayağa kaldõrdõ. HSYK Başkanvekili ‘Yargõ savunmada, sistem tehlikede’ dedi Adalet Bakanlõğõ, Yargõtay ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcõlõğõ’nõn santral- larõnõn dinlenmediğini, “dinleneme- yen” numaranõn da Yargõtay santralõ- nõn değil savcõ Eminağaoğlu’nun ol- duğunu savundu. 56 hâkim ve savcõnõn dinlendiği açõklandõ. 6. Sayfada DİNLENEN NUMARALAR Telekulak depremi Avrupa’da kaygõ ÜZMEZ’İN YARGICI DA VAR TİB: Dinleyemedik Turkcell’de Karamehmet’in ortaklarõ, Rus Alfa ve Telia- Sonera Turkcell hisselerini bir- leştirecekleri yeni bir şirket kuracaklarõnõ açõkladõ. İki gru- bun öncelikli olarak kendi ara- larõndaki yasal sorunlarõ açõk- lõğa kavuşturmasõ, daha sonra da Turkcell’de Mehmet Emin Karamehmet’e karşõ olan da- valarõnda ortak hareket etme- si bekleniyor. 14. Sayfada Rus-Fin ortaklığı Leopardlara modernizasyon ASELSAN, TSK envanterinde bulunan Leopard-1 tanklarını üçüncü nesil düzeyine çıkaran modernizasyonu tamamladı. 171 tanktan oluşan projenin son tankı Adapazarı Arifiye’deki 1. Ana Bakım Merkezi Komutanlığı’nda törenle Kara Kuvvetleri Ko- mutanlığı’na teslim edildi. SERTAÇ EŞ’in haberi 8. Sayfada İşte dinlenenler CHP lideri Baykal, telefonlarõn din- lenmesinin “ABD’deki Watergate skan- dalõndan daha vahim bir hukuksuz- luk” olduğunu söyledi. Baykal, “Baş- bakan’õn savcõlara, mahkemelere talimat vermesine sessiz kalõnõyor. Bunun gi- dişi faşizmdir” dedi. 5. Sayfada BAYKAL, İKTİDARI HEDEF ALDI ‘Faşizme gidiş’ Ergenekon soruşturmasõ kapsamõnda dinlenildiği ortaya çõkan İstanbul Cum- huriyet Başsavcõsõ Engin, “Yasaya, usule aykõrõlõk görülüyorsa, yasal hak- larõmõ kullanacağõm” dedi. Hukukçu- lar “yargõya güvenirliğin ortadan kal- dõrõldõğõna dikkat çekti. 4. Sayfada ENGİN YASAL HAKKINI ARAYACAK Skandala tepki
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog