Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

C CMYB C M Y B 85. YIL SAYI: 30717 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 12 KASIM 2009 PERŞEMBE GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 252 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK ‘Açılımı’ Atatürk’le Savunmak? Parlamentodaki hâlâ ne idüğü belirsiz açılım görüşmelerinde iktidar ile muhalefet arasındaki görüş farklılıkları, AKP iktidarı ile uzlaşmanın olanaksızlığını bir kez daha ortaya koydu. İki muhalefet partisi öncelikle açılım projesinin Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Son araştõrmaya göre yoksulluk artõyor Ailelerin yarõsõ borç batağõnda ESTİMA Araştõrma Şirketi tarafõndan yapõlan “Ailelerin Geçim Araş- tõrmasõ” çarpõcõ sonuçlar ortaya koydu. Araştõrma, 22 ilde 618’i kadõn, toplam 1204 katõlõmcõyla yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirildi. Araş- tõrmaya göre her iki aileden birinin aylõk geliri toplam giderlerini karşõ- lamaya yetmiyor. Bütçe açõğõ borç ya da veresiyeyle kapatõlõyor. Katılımcıların yüzde 54.5’i “Ailemizin borcu var, taksit ödüyoruz” dedi. Araştõrmaya katõlan aileler, kendilerinden son zamanlarda borç isteyenle- rin sayõsõnda da artõş olduğunu vurguladõ. “Borç isteyenlerde son zaman- larda artõş var mõ” sorusunu katõlõmcõlarõn yüzde 70.5’i “Evet”, yüzde 28.6’sõ “Hayõr”, yüzde 0.9’u da “Fikrim yok” şeklinde yanõtladõ. 7. Sayfada Demokratik açõlõm süreci imajõnõ zedeledi Erdoğan’a güven bir yõlda eridi gitti AKP’ye yakõnlõğõyla bilinen araş- tõrma şirketi Metropoll’ün “Demok- ratik Açõlõm ve Darbe Belgesi” başlõklõ kamuoyu yoklamasõ, Bay- kal ve Bahçeli’ye güvenin arttõğõnõ, Başbakan’a güvenin ise yüzde 17.2 azaldõğõnõ ortaya koydu. “Demok- ratik açõlõm sürecini destekliyor musunuz, karşõ mõsõnõz” sorusuna, katõlõmcõlarõn yüzde 51.6’sõ “Kar- şõyõm” yanõtõnõ verdi. Bir önce- ki araştõrmada yüzde 52.9’luk ke- sim süreci destekliyordu. FIRAT KOZOK’un haberi 6. Sayfada CIA’nõn eski Ortadoğu İstasyon Şefi Graham Fuller Türkiye’nin dõş politikasõnda yeni bir gelişme olmadõğõ- nõ savunan Fuller, “Türk dõş politikasõnõn pek çok ileri ge- leni ve aydõnlar, daha AKP iktidara gelmeden ‘sõfõr düşman’ politikasõnõ düşünüyordu” dedi. Fuller, Türkiye Batõ’nõn re- çetelerini uygulamasa da Suriye ve İran’la yakõnlaşmasõnõn Amerikan çõkarlarõna uygun olduğunu söyledi. 5. Sayfada Adalet Bakanlõğõ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcõsõ Engin’i de dinletmiş Başsavcıyı dinlemişler ‘Silahlõ terör örgütü üyesi olmak’la suçlanan albay cezaevine gönderildi Çiçek tutuklandı TBMM BAŞKANI’NA TALİMAT AKP’DEN SAVUNMA ‘Meclis’e saygõsõzlõk’ TBMM’de CHP’lilerin pankart açmasõnõn ar- dõndan Başbakan Erdoğan’õn Meclis Başka- nõ Şahin’e “Attõrsana o pankartlarõ. Meclis böyle mi yönetilir” diye çõkõşmasõ tartõşma ya- rattõ. Baykal, Başbakan’õn “TBMM amiri ol- madõğõnõ” belirterek “Başbakan sõnõrõnõ bi- lecek” dedi. Muhalefet milletvekilleri Baş- bakan’õn tavrõnõ TBMM’ye saygõsõzlõk olarak değerlendirerek Erdoğan’õn özür dilemesini Şahin’in de istifasõnõ istedi. 4. Sayfada ‘Talimat değil rica’ AKP Genel Başkan Yardõmcõsõ Çelik, Erdo- ğan’õn Şahin’e talimat vermesinin söz konusu olmadõğõnõ söyledi. Çelik “Pankartlara müda- hale edilmesini rica etmiştir” dedi. Erdoğan da Şahin’i “İçtüzüğü işletmeye davet ettiğini” sa- vundu. TBMM İletişim Daire Başkanlõğõ, Şa- hin ile Erdoğan arasõnda iddia edildiği gibi bir konuşma geçmediğini ileri sürdü. 5. Sayfada “İrtica ile Mücadele Ey- lem Planõ”nõn altõnda imzasõ olduğu öne sürü- len Deniz Kurmay Al- bay Dursun Çiçek, Er- genekon savcõlarõna ikin- ci kez verdiği ifadenin ardõndan sevk edildiği mahkemece tutuklana- rak Hasdal Askeri Ce- zaevi’ne gönderildi. Poyrazköy’de bulunan silahlara ilişkin ifade ve- ren 5 askerden 1’i de tu- tuklandõ. Çiçek’in adli- yeye gitmeden önce ar- kadaşlarõna gönderdiği iddia edilen e-postada Başbakan’õ yargõya bas- kõ yapmakla suçladõğõ belirtildi. 8. Sayfada Erdoğan-Başbuğ Sürpriz ziyaret Albay Çiçek’in İstan- bul Adliyesi’nde ifade verdiği saatlerde Baş- bakan Erdoğan, Ge- nelkurmay Başkanõ Başbuğ’u kabul etti. 1 saat 20 dakika süren görüşmenin haftalõk olağan görüşme olduğu belirtildi. 8. Sayfada Her yaştan can alıyor Domuz gribinden ölenlerin sayõsõ 40’a ulaştõ. Yaşamõnõ yitirenlerin çoğu 25-65 yaş arasõnda. Pazartesi günün- den itibaren 5 yaşõn altõnda- ki çocuklar için aşõ uygula- masõnõn başlanacağõ bildiril- di. Risk gruplarõnõn yaş sõ- nõrõnõn 25’ten 50’ye çõkarõ- labileceği açõklandõ. Kay- seri’de okullar bir hafta ta- til edildi. 3. Sayfada Ömür boyu iade garantisi Süpermarket zinciri Mig- ros 55. kuruluş yõlõnõ kutlu- yor. Kasõm ayõ boyunca kampanyalar düzenleyecek olan şirketin Genel Müdürü Özgür Tort, Migros’ta satõ- lan tüm tüketim mallarõnõn ömür boyu Migros garanti- si altõnda olacağõnõ ve kul- lanma tarihi geçen açõlma- mõş ürünlerin iade alõnaca- ğõnõ açõkladõ. 13. Sayfada KIBRIS’A İNGİLİZ TEŞVİK PAKETİ 10. Sayfada ANKARAGÜCÜ YİNE KARIŞTI Spor’da ŞANS TOPU ÇEKİLDİ 8 - 12 - 16 - 17 - 29 + 6 Ayhan’a yaşam boyu ceza Ulusal atlet Sü- reyya Ayhan Kop’un itirazını değerlendiren Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) yıldız atletin 4 yıllık müsabakalar- dan men ce- zasını ömür boyu men ce- zasına çevir- di. Ayhan’ın avukatı Os- man Bul- dan, İsviçre Federal Mahkeme- si’ne giderek haklarını arayacakla- rını söyledi. Spor’da ‘Türkiye artõk sadõk müttefikimiz değil’ YARGIYA GÖZDAĞINA TEPKİ Soruşturmanın başı Ergenekon soruşturmasõ kapsamõnda çok sayõda hâkim ve savcõnõn yanõ sõra Aykut Cengiz Engin’in ev, iş ve cep telefonlarõnõn da dinlendiği ortaya çõktõ. İzni, İstanbul 11. Ağõr Ceza Mahkemesi’nin 14 Ekim 2008’de verdiği belirlendi. ‘Gerekeni yapacağım’ İstanbul Adliyesi sant- ral numarasõnõn da dinlendiği; ayrõca Engin’in kamuya açõk faaliyetlerinin ve işyerinin 1 hafta izlendiği kay- dedildi. Engin, dinlemenin nedenlerini araştõrõp ge- rekli işlemlerde bulunacağõnõ belirtti. 8. Sayfada ‘Hukuk dõşõ belge’ Adalet Bakanlõğõ’nõn isim belirtmeden 11 bin savcõ ve yargõç hakkõnda soruşturma açõlabilmesine olanak ve- ren izni muhalefeti ayağa kaldõrdõ. CHP’li Okay, bu- nun açõkça suçlu yaratma belgesi olduğunu belirtti. MHP’li Bal ise yargõnõn potansiyel suçlu gibi göste- rildiğini söyledi. İLHAN TAŞCI’nın haberi 9. Sayfada KAÇMAZ YASADIŞI DİNLENDİ 9. Sayfada Başsavcı Engin.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog