Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30716 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 11 KASIM 2009 ÇARŞAMBA GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 251 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Kendi Söylüyor Kendi İnanıyor Geçen pazar TRT’de izlenen baş sallayanlar toplantısında ilginç bir sahne yaşandı. İki gazeteci ile iki profesörün katıldığı toplantıda RTE’ye, kamuoyunu aydınlatmaktan çok, kimi konulardaki görüşlerini açıklama olanağı sağlandı. Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Rezervleri şişiriyor ABD petrol verilerini bozuyor Dünyada kalan petrolün açõklanandan çok daha dü- şük olduğu ancak Ulus- lararasõ Enerji Ajansõ’nõn ABD’nin baskõsõ ile ra- kamlarõ şişirdiği iddia edil- di. Ajanstaki bir köstebe- ğe göre dünya, petrol re- zervlerinin tükenmesine resmi tahminlerin işaret ettiğinden çok daha yakõn. Köstebek; ajansõn, piya- salarda panik alõmlarõ ön- lemek amacõyla ufuktaki petrol kõtlõğõnõ bilinçli ola- rak minimize ettiğini söy- ledi. 12. Sayfada Denizde çatõşma Uzakdoğu gergin Güney Kore, dün Sarõ- deniz’de karasularõnõ ih- lal eden Kuzey Kore do- nanmasõna ait bir devriye gemisine önce sözlü uya- rõ yapõldõğõnõ, ardõndan ateş açõldõğõnõ bildirdi. Olay iki ülkenin batõsõn- da yer alan ve sõnõr an- laşmazlõğõnõn bulundu- ğu bölgede meydana gel- di. 10. Sayfada Mesud Barzani: Türkiye’de dil değişti Irak bölgesel Kürt yö- netimi başkanõ Barzani, Brüksel’de Avrupa Par- lamentosu Dõş İlişkiler Komitesi’nde yaptõğõ açõklamada, Türkiye’de Kürt sorununa yönelik daha önce var olan ve tehdit içeren dilin değiş- tiğini söyledi. ÇİMEN TURUNÇ BATURALP’in haberi 11. Sayfada Kanal 7 Avrupa Şüpheli temsilci Yöneticileri Almanya ve Türkiye’de soruştu- rulan Kanal 7’nin Av- rupa ayağõ Kanal 7 Av- rupa, Almanya’da bir fua- ra katõldõ. Geçen hafta ger- çekleşen fuarda Kanal 7 Avrupa’yõ her iki ülkede so- ruşturulan isim Gökhan Gürbüz temsil etti. AY- KUT KÜÇÜKKAYA’nın haberi 9. Sayfada ‘ATAM İZİNDEYİZ’ - Anıtkabir’deki Atatürk’ün mozolesine kırmızı ve be- yaz karanfiller başta olmak üzere rengârenk çiçekler ve Türk bayrakları bırakan, alınlarında “Atam izindeyiz” yazılı bantlar bulunan ziyaretçilerden bazıları göz- yaşlarını tutamadı. Bazı gruplar da Büyük Kurtarıcı’ya bağlılıklarını Anıtka- bir’e dev Türk bayraklarıyla gelerek gösterdi. (Fotoğraf: NECATİ SAVAŞ) CUMHURBAŞKANI ‘Hepimizin ortakdeğeri’ Devletin zirvesi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nca düzenlenen “10 Kasõm Atatürk’ü Anma Töreni”nde buluştu. Cum- hurbaşkanõ Gül, “Bugün demokraside geldiğimiz aşamanõn arkasõnda yine o büyük insan olmuştur” de- di. Başbakan Erdoğan da 10 Kasõm’larõn amacõnõn yas tutmak olmadõğõnõ belirte- rek “Önemli şahsiyetler, fikirleriyle, eserleriyle, fedakâr gayretleriyle anõ- lõrlar” dedi. 7. Sayfada TEBLİGAT ULAŞTI Ergenekon savcõlarõ, “İrtica ile Mücadele Planõ” adlõ belgede õslak imzasõ bulunduğu iddia edilen Al- bay Çiçek’in “zorla getirilmesini is- tediklerini ancak gelmediğini” açõk- ladõ. Çiçek, bugün ifade vermeye gi- deceğini bildirdi. 8. Sayfada Büyük Önder Mustafa Kemal Ata- türk, ölümünün 71. yõlõnda Anõtka- bir’de düzen- lenen devlet töreni ile anõldõ. Tö- renin ardõn- dan genç, yaşlõ her yaştan yurttaş ellerinde Türk bayraklarõ ve Atatürk’ün fotoğraf- larõyla Anõtkabir’e koş- tu. 7. Sayfada İstanbul’da Atatürk’ün ya- şamõnõ yitirdiği Dolmabah- çe’deki odasõ bu yõl da duy- gusal anlara sahne oldu. Ba- zõ yurttaşlar gözyaşlarõna bo- ğuldu. İzmir’de on binlerce ki- şi “Ata’ya Saygõ Yürüyü- şü”nde buluştu. Diyarbakõr’daki törene DTP’li tüm belediye baş- kanlarõ katõldõ. 7. Sayfada Tümsavcõveyargõçlarõzanaltõndabõrakacakkarar 10 Kasõm tartõşmalarõ Meclis’i gerdi. Bilgilendirme yarõna kaldõ Açõlõm kavgasõ Ucu açık soruşturma Adalet Bakanlõ- ğõ’nõn, Ergenekon soruşturmasõnõ yürüten savcõ- lõğõn bir ihbar yazõsõ üzerine müfettişlere, suçla- ma ve isim belirtmeksizin tüm başsavcõ, savcõ ve hâkimleri de içine alabilecek şekilde “ucu açõk so- ruşturma” izni verdiği ortaya çõktõ. Belli bir çer- çevenin çizilmediği izin kararõ, dönemin Adalet Bakanõ Mehmet Ali Şahin’in oluruyla alõndõ. Yeni izin aranmayacak Kimlerin soruştu- rulacağõnõn açõkça belirtilmemesi nedeniyle iste- nilmesi halinde 11 bin yargõç hakkõnda yeni bir izin gerekmeden soruşturma açõlmasõ gündeme gele- bilecek. İstanbul Özel Yetkili Başsavcõ Vekilliği, şüphelilerden elde edilen bazõ belgelerde adõ geç- tiği belirtilen 10 yargõç ve savcõ ile ilgili yazõ gön- dermişti. İLHAN TAŞCI’nın haberi 6. Sayfada TBMM’de, Kürt açõlõmõna ilişkin ön görüşme yapõldõ. CHP ve MHP açõlõmõn, Cumhuriyetin kurucusunun ölüm yõldönümünde tartõşõlmasõna itiraz etti. AKP’li Av- ni Doğan’õn “tetikçi”, “darbeyi alkõşladõnõz” sözleri tan- siyonu yükseltti. AKP’li Suat Kõlõç’õn da MHP’ye “Ka- palõ oturumlarda milletin menfaatlarõnõ kime kaça sattõnõz” demesi üzerine MHP ve AKP’liler arasõnda kü- fürleşmeye varan kavgalar yaşandõ. 5. Sayfada CHP lideri Deniz Baykal, 10 Kasõm’da “Cumhuriyetin boynunu bükmeye yönelik planõn yürürlüğe konuldu- ğunu” söyledi. Baykal, hükümetin açõlõm konusunda ne önerdiğinin hâlâ belli olmadõğõna dikkat çekerken “Neyi saklõyorsun, ne yapmaya çalõşõyorsun, nereye gi- diyorsun? Çõk, erkekçe söyle. ‘Analarõn gözyaşõ dinsin’ diye yola çõktõlar, analarõn gözyaşõna sebep olanlar sõ- nõrda kahraman gibi karşõlandõ” dedi. 5. Sayfada AKP’LİLER TANSİYONU YÜKSELTTİ BAYKAL: NEYİ SAKLIYORSUN? Ön görüşmenin 10 Kasım’da yapılmasını CHP’liler kollarına siyah kurdele, ya- kalarına Atatürk resmi takarak protesto etti. Görüşmeler sırasında Bakan Ata- lay’ın “AKP, Türkiye partisi, diğerleri bölge partileri” demesine MHP ve CHP’li- ler tepki gösterdi. CHP’liler üzerinde, “Atam Cumhuriyeti sen kurdun, onu ya- şatacak olan bizleriz”, “Atam, seni unutmadık, unutturmayacağız”, “Büyük mil- li emanetiniz, Atam izindeyiz”, “Atam eserlerine sahip çıkacağız” yazılı pan- kartlar açtı. Bileşime ara verilirken Başbakan Erdoğan eylemin içtüzüğe ay- kırı olduğunu belirterek TBMM Başkanı’nı göreve çağırdı. (Fotoğraf: AA) Meclis’te pankartlõ protesto Bakanlığın eli yargıda Nükleere iptal kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Nükleer Santral İha- lesi Yönetmeliği’nin 5, 7 ve 10. maddeleri için yürürlüğü durdurma kararõ verdi. TMMOB Başkanõ Mehmet Soğancõ, Danõştay’õn kara- rõyla nükleer santral ihalesi- nin geçersiz olduğunu ve iha- lenin temelinin ortadan kalk- tõğõnõ belirtti. 12. Sayfada Çiçek bugün ifade verecek Her yaştan insan Türk bayraklarõyla Ata’sõna koştu Anıtkabir doldu taştı Sanatçılar ÇYDD’de ‘18 Mayıs Yürüyüşü’nü dü- zenleyen sanatçõlar, eğitim seferberliği için ÇYDD’de buluştu. Aralarõnda Engin Cezzar, Füsun Akatlõ, Gencay Gürün, Gülriz Sururi, Ne- dim Saban, Rutkay Aziz, Sel- çuk Yöntem, Genco Erkal, Tamer Levent, Zeynep Oral’ õn da bulunduğu isimler der- neğe üye oldu. 9. Sayfada SAFDİLLİK VE HİNLİK Mümtaz SOYSAL 2. Sayfada 1979 mu, 1989 mu? Ergin YILDIZOĞLU 4. Sayfada SUÇLU AYAĞA KALK!.. Hikmet ÇETİNKAYA 5. Sayfada ‘ÖFKELİ YILLAR’ Güray ÖZ 6. Sayfada DEMOKRATİK AÇILIM MASALLARI Orhan BİRGİT 7. Sayfada KÖPÜK KAPİTALİZMİ Erinç YELDAN 13. Sayfada BİR TUHAF DEMOKRAT Deniz KAVUKÇUOĞLU 15. Sayfada GDO VE ‘ULEMA’ Oktay EKİNCİ 15. Sayfada AÇIKLAMA Turgay FİŞEKÇİ 16. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog