Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Almanya, Berlin Duvarı’nın yıkılışının 20. yıldönümünü kutladı. Etkinlikler kapsamında Başbakan Merkel; dağılan Sovyetler Birliği’nin son Devlet Baş- kanı Mihail Gorbaçov, komünizm karşıtı Polonya Dayanışma Sendikası’nın es- ki lideri ve eski Polonya Devlet Başkanı Lech Walesa ve yaklaşık 200 kişiyle bir- likte ‘Doğu’dan ‘Batı’ya geçiş için açılan ilk nokta olan Bornholmer Cadde- si’ndeki eski sınır kapısından geçti. Eskiden duvarın olduğu yere bin adet de- vasa plastik domino taşı konularak sembolik duvar oluşturuldu. 9. Sayfada Berlin 20 yõldõr ‘duvar’sõz CC CMYB C M Y B GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 250 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Bir Pazar Günü: Baş Sallayanlar Toplantısı Bir yanında iki gazeteci. Diğer yanında iki profesör. Ortalarında vazgeçilmez lider olduğuna inanan bir başbakan. Yer: Başbakan’ın Dolmabahçe Sarayı’ndaki Arkası Sa. 16. Sü. 1’de İSEDAK toplantısı sonrasında lider- ler aile fotoğrafı çektirdi. Gül ve Ah- medinejad bir süre sohbet etti. Gül ve Ahmedinejad Nükleer konusunu görüştüler İslam Konferansõ Teşkilatõ Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi Başkanlõğõ’nõ yürüten Cumhurbaşkanõ Gül’ün, ekonomi zirvesi için İstan- bul’a gelen İran Cumhurbaşkanõ Ah- medinejad ile Tahran yönetiminin nükleer programõnõ görüştüğü bildi- rildi. Görüşmede, Afganistan’daki gelişmelerin ele alõndõğõ kaydedildi. MİNE ESEN’in haberi 8. Sayfada BBC’ninElBeşiriddiasõ Jetlerden çekinmiş HİKMET ÇETİNKAYA’NIN YAZISI 16. Sayfada IŞIL ÖZGENTÜRK’ÜN YAZISI 7. Sayfada Sudan Devlet Başkanõ El Beşir’in Türkiye’ye gelmemesiyle ilgili fark- lõ açõklamalar yapõlõyor. Sudan, ül- kedeki siyasi krizi gerekçe gösterdi. Ankara’da ince diplomasi nedeniyle El Beşir’in gelmediği konuşulurken BBC haberine göre, El Beşir’e “İsrail ve Yunan jetlerinin yolunu kesebile- ceği” uyarõsõ yapõldõ. 8. Sayfada Adalet Bakanlõğõ, YARSAV Başkanõ ve Sincan yargõcõnõn meslekten ihracõnõ istedi Dokunan yanıyorYasadışı telefon dinleme iddialarõnõ araştõrmak üzere dinlemenin merkezi olan Telekomünikasyon İletişim Başkanlõğõ’nda arama kararõ veren Sincan 1. Ağõr Ceza Mahkemesi Başkanõ Osman Kaç- maz ile telekulağa ilişkin suç duyurusunda bulunan YARSAV Başkanõ Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun meslekten ihracõ isten- di. Kaçmaz ile Eminağaoğlu hakkõndaki kararõ HSYK verecek. Kaçmaz’ın avukatõ Baykal Doğan, ihraç isteminin TİB baskõnõn- dan sonra gelmesini anlamlõ bulurken, Eminağaoğlu da “TİB’de inceleme kararõ çõkõyor, arkasõndan ihraç istemleri geliyor” de- di. Adalet Bakanlõğõ’nõn Yargõtay savcõlarõ hakkõnda soruşturma yetkisi olmadõğõna dikkat çeken Eminağaoğlu, darbe dönemlerinde bile yargõya bu kadar darbe vurulmadõğõnõ söyledi. 16. Sayfada YARGIÇ ENGELLENDİ TİB’e suç duyurusu Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi Yar- gõcõ Keskin, geçen hafta Telekomüni- kasyon İletişim Başkanlõğõ’nda yapõlan inceleme sõrasõnda “fiili engellemede bulunduğu” iddiasõyla Hukuk Daire Başkanõ Mustafa Akar hakkõnda suç du- yurusunda bulundu. 16. Sayfada AÇILIM BUGÜN TBMM’DE Erdoğan tura çõkõyor Kürt açõlõmõyla ilgili genel görüşme önergesinin ön görüşmesi bugün TBMM Genel Kurulu’nda yapõlacak. Erdoğan ve hükümet üyelerinin hafta sonundan itibaren il il gezerek açõlõmõ anlatacağõ açõklandõ. 4. Sayfada CHP’DEN İHRAÇ İSTEMİNE TEPKİ: Yargıya savaş açıldı CHP lideri Baykal ihraç istemini, “Bu tam bir savaş, sindirme” şeklinde nitelendirdi. CHP Grup Başkan- vekili Kõlõçdaroğlu da “Siyasi iktidarõn hoşuna git- meyen kararlar alõndõ diye yargõca baskõ kurmak doğ- ru değil. Kuvvetler ayrõlõğõ ilkesine ters. Türkiye adõm adõm örtülü faşizme gidiyor” dedi. 16. Sayfada Sanayide bayram yok Türkiye İstatistik Kuru- mu, geçen yõl ağustos ayõn- da inişe geçen ve son 13 ay boyunca sürekli daralan sanayi üretiminin eylül ayõnda da bir önceki aya göre yüzde 0.2 düşüş gös- terdiğini açõkladõ. Bakan Ergün, gerilemedeki artõşõ, bayramda çalõşõlmamasõ- na bağladõ. 13. Sayfada Chavez’den hazır ol emri Kolombiya’nın ABD ile üs anlaşmasõ imzalamasõ üzerine Venezüella Devlet Başkanõ Chavez, Venezü- ellalõ askerlerine ve halkõ- na “savaşa” ve “vatanõ sa- vunmaya” hazõrlõk çağrõ- sõnda bulundu. Obama’ya da seslenen Chavez, “Yan- lõş yapma, saldõrõ emrini verme” dedi. 8. Sayfada Korucular dehşet saçtı Van’ın Esenyamaç köyün- deki düğünde kõz kaçõrma ne- deniyle kavgalõ olan mezra sakinleri arasõnda çõkan tar- tõşma köy korucularõnõn da katõlmasõyla büyüdü. Çõkan çatõşmada 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandõ. Jandarma saat- lerce mezraya giremedi. YUSUF ZİYA CANSE- VER’in haberi 6. Sayfada Birleşmek Yaşamsal Değerdedir... C 85. YIL SAYI: 30715 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 10 KASIM 2009 SALI Devrimleriyaşayacak Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 71. yõldönümünde etkinliklerle anõlõyor. Cumhurbaşkanõ Gül, mesajõnda, Atatürk’ün modernleşme ve dö- nüşüm hamlelerini cesaretle gerçekleştirdiğini belirtti. TBMM Baş- kanõ Şahin, Atatürk’ün mirasõnõ geleceğe taşõmanõn herkesin so- rumluluğu olduğunu vurguladõ. Başbakan Erdoğan da Cumhu- riyet değerlerinin tartõşmalarõn üzerinde tutulacağõnõ kaydetti. Genelkurmay Başkanõ Orgeneral İl- ker Başbuğ mesajõnda, “Atatürk’ün, düşünceleri ve bu düşüncelerinin hayat bulduğu ilke ve devrimleriyle dünya durdukça yüce ulusumuzun rehberi olmaya devam edece- ğine yürekten inanõyoruz” dedi. Büyük Önder için Ankara’da ilk tören Anõtkabir’de düzenlenecek. Anõtkabir, resmi törenlerin ar- dõndan saat 11.00’de halkõn ziyaretine açõlacak. 10. Sayfada SAYGIYLA ANIYORUZ İLK TÖREN ANITKABİR’DE YARSAV Başkanı Eminağaoğlu. ‘10 Kasõm’ çoktan beri bir ‘matem günü’ değildir. Atatürk her insan gibi fa- niydi, ömür süreci bittiği gün gözlerini elbette yaşama ka- payacaktı. Ancak kimi in- san, hayatı noktaladıktan sonra da yaşar. Atatürk onlardandır; Dos- toyevski, Beethoven, Itrî, Yu- nus yapıtlarıyla bugün de ya- şıyorlar. Atatürk de yapıtla- rıyla bugün yaşıyor. Bu gerçeği algılamak için çevremize bakmak yeterli- dir. Çünkü bugünkü laik Türkiye Cumhuriyeti, Ata- türk’ün yapıtıdır, eski deyiş- le dile getirmek gerekiyorsa, O’nun eseridir. Atatürk’ün yapıtı yaşa- dıkça Atatürk yaşayacak. Kim ne derse desin, bizim İstiklal Harbimiz tarihte ilk ‘Milli Kurtuluş Savaşõ’dır; so- nuçlarıyla da bu gerçek ka- nıtlandı; emperyalizmin ye- nilgisinden sonra dinci devlet yerine milli, yeni deyişle ulu- sal ve laik bir çağdaş Cum- huriyet devleti kuruldu. Atatürk Devrimi budur. Atatürk Devrimi gerçek- leşmeseydi, Batı ile ilişkiler kurma olanağı bulamazdık. Onun kalıtı yaşıyor olma- saydı Batı’nın dayatmalarına karşı direnecek tek bir kişi bi- le kalmazdı. Yaşadığımız yıllar aynı za- manda savaşmak zorunda olduğumuz birtakım tehlike ve tehditleri de birlikte ge- tirdi. Türkiye tehlikelerle ku- şatılmış bir coğrafyada git- tikçe somutlaşan tehditler al- tında yaşıyor. Bu kuşatmayı yarmak için O’nun liderliğine her za- mankinden daha çok muh- tacız. O nedenle Atatürk ‘geç- miş’ (mazi) değildir; 21’inci yüzyılda da içeride ve dışarı- da tartışılmaktadır. Günümüzde Atatürkçüle- rin birleşmesi, tüm Cumhu- riyet tarihi boyunca bugünkü kadar yaşamsal bir değer ka- zanmamıştı. Gazi Mustafa Kemal Ata- türk’ü saygı ve sevgiyle ku- caklıyoruz. LaikdemokratikCumhuriyetinkurucusuUluÖnderAtatürk’üözlüyoruz CUMHURİYET BOMBACILARI KÜFÜRLEŞTİ 7. Sayfada 8 ASKER DAHA İFADE VERDİ 7. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog