Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30706 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 1 KASIM 2009 PAZAR GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 241 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Görünen Köy Kılavuz İstemez! Kim doğruyu söylüyor, kim doğruyu yalanlıyor, saptamak gerekiyor. Olay nedir: Cumhuriyet Bayramı’nda protokol gereği yan yana gelen RTE ile CHP lideri Deniz Baykal arasındaki kısa, fakat yankıları büyük olan bir görüşmenin medyaya yansıması. Arkası Sa. 8. Sü. 1’de 28. TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı’nda çok sayıda yerli ve yabancı yazar okurlarıyla buluşuyor. Onur yazarõ Cevat Çapan ‘Edebiyat kocaman bir aile’ 550 katõlõmcõsõ ve 300’e yakõn etkinliğiyle Tür- kiye’nin en büyük yazar, okur ve yayõncõ buluş- masõ olan İstanbul 28. TÜYAP Kitap Fuarõ açõl- dõ. Fuarõn genel koordinatörü Deniz Kavukçuoğlu, bu yõl uluslararasõ katõlõmõ yükselttiklerini söy- ledi. Onur yazarõ Cevat Çapan ise “Genelde sa- nat ve özelde edebiyat kocaman bir aile yaratõ- yor. Bu aileyi çeviri yaratõyor. Çevirinin gücü, bir araya getiriciliğinde yatar” dedi. 19. Sayfada Nalbandyan, protokollerin Yukarõ Karabağ’õ kapsamadõğõnõ söyledi Uyulmayacaksa niye imzaladık? ABD’Lİ SİYASET BİLİMCİ BARKEY ‘İran konusunda Türkiye hata yapõyor’ Uluslararasõ toplumun imzalanan protokollerin bir an önce onaylanmasõnõ beklediğini söyleyen Ermenistan Dõşişleri Bakanõ Nalbandyan, öncelikle sõnõrlarõn açõlmasõ gerektiğini öne sürdü. Yukarõ Karabağ’õn “ayrõ bir süreç” olduğunu belirten Nalbandyan, “Eğer onaylamayacak ve uygulamayacaksak neden protokol imzaladõk?” dedi. Nalbandyan, taraflardan biri onaylama ve uygu- lamayõ geciktirir ya da engeller çõkarõrsa bunun sorumlu- luğunu tamamen yüklenebileceğini vurguladõ. Nalbandyan, Ermenistan ve Azerbaycan arasõnda Karabağ konusunda anlaşma sağlanmasõ için olumlu adõmlar atõldõğõnõ ancak kõsa sürede sonuç alõnamayacağõnõ ifade etti. 5. Sayfada Yağmur ve kar hayatõ felç etti Şiddetli yağış tüm yurtta etkisini gösterdi. İstanbul’da önceki gece başlayan şiddetli yağmur nedeniyle Anadolu yakasında bazı ev ve işyerleri su altında kaldı. Kartal Cevizli mevkiinde E-5 yolu ulaşıma kapandı. Sağanak nedeniyle Urfa kent merke- zindeki birçok ev ve işyeri ile tarım arazisi zarar gördü. Trabzon’da sağanak ne- deniyle 70 işyerinde hasar oluştu. Erzurum’da önceki gece başlayan kar yağışı son- rası kent merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. 3. Sayfada ANAVATAN, Cindoruk’un genel başkanlõğõnõ üstlendiği Demokrat Parti’ye katõldõ Merkez sağ birleşti ANAVATAN tarihe karıştı DP ile Ana- vatan Partisi, dün Atatürk Spor Salonu’nda, “eş- zamanlõ” gerçekleştirilen kongreyle DP çatõsõ altõnda birleşti. Birleşmeyle 20 Mayõs 1983’te Turgut Özal’õn kurduğu ANAP “tarih sayfa- larõnda” yerini alõrken Hüsamettin Cindoruk bir- leşik partinin genel başkanlõğõnõ üstlendi. Ergenekon tepkisi Şimdiye kadar insan haklarõna bu kadar saygõsõz bir iktidar görme- diğini söyleyen Cindoruk, Silivri Cezaevi’nde kalanlara üzüldüğünü de belirtti. Cindoruk, “On- lara yapõlan devletin ayõbõdõr. Mehmet Habe- ral’dan, Mustafa Balbay’dan, Tuncay Öz- kan’dan terörist olur mu?” dedi. 6. Sayfada Dünyanın en zekileri 18. Dünya Zekâ Oyunlarõ Şampiyonasõ, 27 ülkeden 200 katõlõmcõyla 3 - 8 Kasõm tarihleri arasõnda Antalya Delphin Diva Premiere Otel’de başlayacak. Şam- piyonada geçen yõl dünya- nõn en zeki 2. kişisi seçilen Mehmet Murat Sevim, Türk Beyin Takõmõ’nda yarõşa- cak. 8. Sayfada Zere için açlık grevi Çukurova Üniversitesi Tõp Fakültesi Balcalõ Hastane- si’ndeki mahkûm koğu- şunda kalan tutuklu kanser hastasõ Güler Zere’nin sa- lõverilmesi için eylemler sürüyor. Demokratik kitle örgütü temsilcileri ile TA- YAD üyeleri, Adana ve Ankara’da açlõk grevine başladõ. 8. Sayfada Beşiktaş üç puana alıştı Turkcell Süper Lig’in 11. haftasõnda Beşiktaş, Anka- ragücü’nü 1-0 yendi. Siyah- Beyazlõlarõn tek golünü İs- mail Köybaşõ attõ. Beşiktaş bu sonuçla ligde arka arkaya 4. galibiyetini aldõ. Diğer maçta ise zirve hesaplarõ ya- pan Bursaspor, Antalyas- por’la deplasmanda 1-1 be- rabere kadõ. Spor’da OKTAY AKBAL’IN YAZISI 8. Sayfada IŞIL ÖZGENTÜRK’ÜN YAZISI 8. Sayfada İstanbul doğumlu Barkey, Türkiye’nin komşularõyla sõfõr sorun istemesini haklõ bulduğunu ama bunun zor bir iş olduğunu belirtti. İran’la ilişkiler konusunda Türkiye’nin hata yaptõğõnõ söyleyen Barkey, “İran’daki rejim beş yõl sonra olmayacak” dedi. LEY- LA TAVŞANOĞLU’nun söyleşisi 14. Sayfada Fotoğraflar:AA ‘Sınırlar açılmalı’ ‘Geciken sorumludur’ BAŞBAKAN ERDOĞAN: Seçim sohbeti yapmadõk Erdoğan, 29 Ekim kutlama- larõnda Baykal’la “erken se- çimi” konuştuğuna ilişkin ha- berleri yalanladõ. Erdoğan se- çimlerin zamanõnda yapõla- cağõnõ söyledi. 5. Sayfada UZMAN YORUMU ‘Örtüşürse imza sahtedir’ Grafoloji uzmanõ Arõkan, ay- nõ kişi tarafõndan atõlan iki im- zanõn üst üste çakõşmasõnõn mümkün olmadõğõnõ söyledi. Arõkan “Bire bir örtüşüyorsa bi- ri sahtedir” dedi. 4. Sayfada Genç kızın berdel isyanı Diyarbakır’da babasõnõn kaçõrdõğõ 17 yaşõndaki kõ- zõn karşõlõğõnda, kaçõrõlan kõzõn ailesince berdel ola- rak alõnmak istenen 17 ya- şõndaki lise öğrencisi E.G. isyan etti. Okula devam etmek isteyen genç kõz, “Sonucu ne olursa olsun babama berdel olmak iste- miyorum” dedi. E.G’nin annesi Meliha Güler “Kõ- zõmõ berdel olarak verme- yeceğim. Savcõlõğa suç du- yurusunda bulunacağõm” dedi. 6. Sayfada Evlenmek değil okumak istiyor ‘Bu yıl doğalgaza zam yok’ Enerji ve Tabii Kaynak- lar Bakanõ Taner Yõldõz, doğalgaza zam geleceği yönündeki iddialarõn asõl- sõz olduğunu söyledi. Yõl- dõz şu anki verilerle do- ğalgaza “yõlbaşõna kadar zam öngörülmediğini” belirtti. Sanayicilerin elektrik fiyatlarõnda indi- rim istemlerine olumsuz yanõt veren Bakan Yõldõz, elektrik faturalarõndaki TRT payõnõn da kademe- li olarak kaldõrõlacağõnõ söyledi. 4. Sayfada Bakan açõkladõ İstanbul’da vaka sayısı 417 oldu İstanbul Valisi Muam- mer Güler, İstanbul’da domuz gribi teşhisi konan kişi sayõsõnõn 417 oldu- ğunu belirterek, bunlar içinde öğrencilerin payõ- nõn yüzde 6 olduğunu söyledi. Güler, Zeytin- burnu’ndaki Hõfzõssõhha Referans Laboratuva- rõ’nda pazartesi günün- den itibaren tahlil yapõl- maya başlanacağõnõ açõk- ladõ. 7. Sayfada Domuz gribi AİLEYE ÖTANAZİ SORGUSU 7. Sayfada Ermenistan Dışişleri Bakanı Nalbandyan. Fotoğraf:VEDATARIK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog