Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK İki Başlı İktidar Bizim medyaya bakarsanız Çankaya’daki AKP’li Er- menistan ile aramızdaki sorunları en az yüzde elli ora- nında çözdü.. Ermenistan Dışişleri Bakanı Nalbandyan, medya- mızın sorunların çözümü için her türlü fedakarlığı yap- maya hazır kalemlerine verdiği kısa demeçte, “Yolun yarısı cumhurbaşkanları tarafından geçildi, geriye ba- kanların işi kaldı” demiş. Arkası Sa. 8. Sü. 1’de C85. YIL SAYI: 30288 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 9 EYLÜL 2008 SALI Hollanda İstihbarat Servisi’nin gizli raporu: Milli Görüş terörle ilişki içinde Hollanda’nın en çok satan gazetelerinden De Te- legraaf, Hollanda İstihbarat Servisi’nin (AIVD) hazõrladõğõ gizli raporda, Milli Görüş “tehlikesi- ne” dikkat çektiğini bildirdi. AIVD’nin, Milli Gö- rüş Teşkilatõ hakkõnda; “aşõrõ şeriatçõ terör örgütleri ile bunlarõ finanse eden kişi ve kuruluşlarla yakõn ilişkide olduğu” yönünde bir rapor hazõrladõğõ öğ- renildi. Özgürlük Partisi, Milli Görüş’ün Hol- landa’da bir an önce yasaklanmasõnõ, ülke gene- lindeki onlarca camisinin de kapatõlmasõnõ istedi. YUSUF ÖZKAN’ın haberi 4. Sayfada İzvestiya Montrö’yü tartõşõyor Boğazlar’da ikili yönetim istiyorlar İzvestiya gazetesinin Türkiye ile Rusya’nõn Mon- trö Antlaşmasõ’ndan çekilerek ve bu anlaşmanõn ye- rini alacak ikili bir anlaşma imzalayarak İstanbul ve Çanakkale boğazlarõnõn yönetimini ortaklaşa üst- lenebileceğini ileri sürmesi tartõşmalarõ da bera- berinde getirdi. Rusya’õn Montrö’yü tartõşmaya aç- ma çabalarõ Ankara’da rahatsõzlõk yarattõ. Montrö’ye taraf herhangi bir devletin sözleşme- den çekilmesi durumunda işleyecek süreç yine söz- leşmenin içinde düzenleniyor. Taraflar önce dip- lomatik yollardan çözüm arayõşõ başlatma, ardõn- dan da yine taraf ülkelerin katõlacağõ bir konferansa katõlma yükümlülüğü altõnda bulunuyor. BAHA- DIR SELİM DİLEK’in haberi 4. Sayfada Cumhurbaşkanı Gül’ün ziyaretinin ar- dõndan Ankara, Azerbaycan ile Erme- nistan’õ kõsa süre içinde masaya oturtmak için çalõşmaya başladõ. Er- menistan tarafõnõn söz konusu öneri- ye “olur” dediği belirtilirken, Gül’ün bu hafta içinde gerçekleştirmesi bek- lenen Bakû ziyaretinde konuyu, Azerbaycan Cumhurbaşkanõ İlham Aliyev’e ileteceği belirtildi. MAHMUT GÜRER’in haberi 4. Sayfada Almanya’daki Deniz Feneri davasõ iddianamesinde çarpõcõ saptama YİMPAŞ bağlantısı ‘Örtbas etmeye çalõşõyor’ CHP lideri Baykal, Başbakan Erdoğan’õn Deniz Feneri haberleriyle ilgili olarak Aydõn Doğan’õ he- def alan açõklamalarõnõ ‘şantaj’ diye nitelendirdi. İddianamede Erdoğan’õn adõnõn geçmesinin bom- ba haber olduğunu vurgulayan Baykal, “Bunlarõn haber olmasõ değil, yeterince haber yapõlmama- sõ sorgulanmalõ” dedi. CHP Genel Başkanõ Bay- kal “Başbakan neden bu olayõ örtbas etmeye ça- lõşõyor, kendisiyle bağlantõsõ yoksa üzerine yürü- sün” diye konuştu. 7. Sayfada Almanya’daki Deniz Feneri e.V. iddianamesinde YİMPAŞ Hol- ding’in de halktan topladõğõ paralarõ AKP’ye aktardõğõ vurgu- lanõyor. Alman savcõ, “YİMPAŞ Holding AŞ, dünyanõn her ta- rafõnda şube, şirketler kurmuş ve binlerce yatõrõmcõdan paralar toplayarak zimmetine geçirmiş, Türkiye’de AKP gibi parti ve İs- lami örgütlerin finansmanõnda kullanmõştõ” diyor. İddianameye göre tanõk Vural “Bazõ örgüt ve partilerin (...) bu paralarõ suiistimal ettiklerini... Kanal 7’nin ve Türkiye’deki YİMPAŞ’õn bağõş paralarõyla finanse edildiklerini...” belirtti. Frankfurt maliyesine anonim gelen şikâyet yazõsõnda da defalarca Deniz Feneri e.V. yöneticileriyle YİMPAŞ arasõndaki bağlara de- ğinildi. AYKUT KÜÇÜKKAYA’nın haberi 7. Sayfada DENİZ FENERİ AKP ile yakınlığı biliniyordu Deniz Feneri yolsuzluğunun AKP ile olan ilişkisine Cumhuriyet geçen sene işa- ret etmişti. Yolsuzluklarõ ortaya çõkaran Evrensel gazetesinin temsilcisi Yücel Özdemir, Almanya’da yayõmlanan Cum- huriyet Hafta’da yayõmlanan söyleşisin- de, AKP’nin Deniz Feneri ile ilişkisinin Avrupalõ Türk Demokratlar Birliği üze- rinden yürüdüğünü belirtmişti. Özde- mir, araştõrmalarõ sõrasõnda YİMPAŞ, Deniz Feneri ve Kanal 7 Int’in mekân ve yönetim bakõmõndan iç içe olduğunu be- lirlediklerini de söylemişti. 7. Sayfada İlk ders zili çaldõ 2008-2009 eğitim-öğre- tim yılı dün çalan ders ziliyle başladı. İstan- bul’da 2 milyon 322 bin, Ankara’da da 835 bin öğrenci olmak üzere toplam 14 milyon öğ- renci ders başı yaptı. İlköğretim ve liselerde okuyan toplam 14 mil- yon öğrenci ve 662 bin öğretmen 3 aylık yaz tatilinin ardından ders başı yaptı. 2008-2009 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi 23 Ocak 2009’da sona erecek. IRAK HAPİSANELERİ Gardiyanlardan çocuklara tecavüz ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargõtay Başkanõ Hasan Gerçeker, demokrasi- nin çoğunluk tarafõndan se- çilmiş iktidarlarõn karşõsõn- da azõnlõkta kalanlarõn hak- larõnõ anayasal güvence ile koruyan sistem ol- duğunu vurgulayarak, “Aksi yaklaşım, si- yasal gücün, bir yandan yasaları yürürlüğe ko- yarak, diğer yandan ise devleti yöneterek toplum düzenini, ör- gütlü çıkar çevrelerinin hizme- tinde bir totaliter sisteme, de- mokrasinin kendisiyle özdeş- leştirilme noktasına kadar varan sınırsız bir iktidar anlayışına gö- türme tehlikesini oluşturmak- tadır” dedi. Gerçeker, Ergenekon davasõna değinerek, “Kimin suç- lu kimin suçsuz olduğunu tespit etmek ve suçlu görülenlere ya- saların öngördüğü yaptırımları uygulamak yargıya ait bir gö- revdir” diye konuştu. Adli yõlõn başlamasõ nedeniyle Yargõtay’da düzenlenen törene Cumhurbaş- kanõ Gül, TBMM Başkanõ Top- tan, Başbakan Erdoğan, CHP Irak’ta aralarõnda 9 yaşõnda olanlarõn da bu- lunduğu yüzlerce erkek çocuğun 40 derecenin üstünde sõcaklõkta havalandõrmasõ çalõşmayan aşõrõ kalabalõk küçük hücrelerde yaşam savaşõ verdiği, çocuklarõn õslahevindeki gardiyanlar ta- rafõndan sõk sõk dövüldüğü ve tecavüze uğradõğõ bildirildi. Durum öyle kötü ki ABD askerleri gözaltõna aldõklarõnõ konuşmazlarsa Iraklõlarõn eline vermekle tehdit ediyor. 10. Sayfada ● Venedik festivali ‘Güreşçi’ye ödül ABD’li yönetmen Daren Aronofsky’nin “Güreşçi” adlõ filmi, Uluslararasõ Ve- nedik Film Festivali’nde Altõn Aslan Ödülü’ne layõk bulundu. Kariyerinin so- nuna gelmiş bir güreşçinin etrafõnda dö- nen filmin aldõğõ ödülle birlikte kendi ka- riyeri de uzun süredir sallantõda olan Mickey Rourke, Hollywood’a dönüş bi- letini almõş oldu. 15. Sayfada BİLİNÇSİZ YAPILAN DİYETE DİKKAT 3. Sayfada AKP’YE İLANLI UYARI 13. Sayfada ‘Laiklik güvencedir’ Arkası Sa. 9 Sü. 1’de ALEVİLERDEN DİN DERSİ TEPKİSİ 9. Sayfada GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Başbakanlık Sistemi... Türkiye’de yeri geldikçe gelmedikçe şu tartışma ya- pılır: Başkanlık sistemine geçilmeli mi? Tartışmayı ortaya atanlar da şu gerekçeyi gösterir: Mevcut sistem yetkileri dağıtıyor. Cumhurbaşkanıy- la başbakan arasında yer yer sırıtan orantısız bir güç den- gesizliği var. Bir bakıma yarı başkanlık gibi duruyor. Köşk’ün önemini, anlamını özellikle son dönemde da- Azerbaycan - Ermenistan Üçlü toplantı hazırlığıYargõtay Başkanõ Gerçeker, adli yõl açõlõş konuşmasõnda totaliter sisteme kayõş ve sõnõrsõz iktidar anlayõşõ tehlikesine dikkat çekti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog