Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30287 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 8 EYLÜL 2008 PAZARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Ergenekon’a Savcı Deniz Feneri’ne Avcı! Başbakan Erdoğan partisinin İstanbul ilçe kong- relerini saldırı zeminine dönüştürdü. İki gündür üslup da gözetmeksizin Aydın Doğan’a ve CHP’ye yük- leniyor. CHP-AKP arasındaki çekişme siyasetin doğası için- de değerlendirilebilir. CHP, belgeli iddialarla AKP’nin Arkası Sa. 8. Sü. 8’de Almanya’daki Deniz Feneri e.V. kurban paralarõnõ iç etmekle suçlanõyor Bağışlara hortum Basın Özgürlüğüne Saldırı... İddianamesi Alman- ya’da Alman savcılarca yazılan ‘Deniz Feneri Da- vasõ’ Türkiye’de büyük kıyamet kopardı. Yazımıza başlarken da- ha birinci tümcede dava- nın Almanya’da görüldü- ğünü, iddianamenin Al- man savcılarca yazıldığını özenle belirtmemiz, ge- reksiz gibi görülse de, yer- li yerindedir. Almanya’da İslamcılığı kullanan birtakım kişiler, Türklerden topladıkları milyonlarca Avro’yu Tür- kiye’de AKP’li medya ve iktidar için kullanmışlar, bu yolda büyük çıkarlar sağlamışlardır. Alman adaleti kendi ül- kesinde yaşanan bu yasa- dışı olaya el koymuştur. Dava iddianamesinde Başbakan Erdoğan’dan başlayarak AKP iktida- rından çeşitli kişilerin ad- ları geçmektedir. Türkiye’de, gazetecilik kurallarına göre bu du- rumda ne yapılır? Deniz Feneri davasını haber yapmak basın ku- ralları bakımından doğal- dır; görmezlikten gel- mekse hem gazeteciliğe aykırıdır, hem de kamuo- yundan gerçekleri sakla- mak faslına giren gayrı ahlaki bir işlemdir. Ne yazık ki Ergenekon davasında adeta seferber- liğe geçen dinci-iktidarcı gazeteler, Deniz Feneri davasını görmezlikten ge- lerek, gazeteciliğin temel kurallarına ihanet etmiş- lerdir. Ancak iş bu kadarla da kalmamıştır; açıkça “Ben Ergenekon davasõnõn savcõ- sõyõm” diyebilen Başba- kan Erdoğan, gazetecilik gereği Deniz Feneri da- vasının haberlerini veren Doğan Grubu’na karşı sal- dırıya geçmiştir. Doğan Grubu, ülkedeki medya dünyasında yüzde 40’ın üstünde payı bulu- nan bir kuruluştur; çeşit- li eğilimlerde gazeteleri bulunmaktadır; bu or- ganların içinde iktidara destek verenler de vardır; C Arkası Sa. 8, Sü. 1’de Polise ödül gibi ceza Alkollü traktör kullanõrken mala zarar veren köy- lüyü kaçarken sõrtõndan vuran polise verilen 1 yõl 1 ay hapis cezasõ Yargõtay’da onaylandõ. Kara- ra muhalif kalan Yargõtay üyeleri, “Devlet erkini elinde bulunduranlarõn yasadõşõ güçlerini birey- ler üzerinde kullanmasõ polis devletinde rastla- nan bir olgu olsa da demokratik hukuk devleti an- layõşõnda yeri yoktur” dedi. 8. Sayfada Dolar, sanal zengin etti 2000-2007 arasõnda dolar Avro karşõsõnda yüzde 60 geriledi. Türkiye’nin milli gelirinin dolar cinsinden hesaplanmasõ ve TÜİK’in de hesaplama yöntemi- ni değiştirmesi nedeniyle vatandaşõn geliri yüzde 128 artmõş göründü. Türkiye, Arjantin, Meksika ve Rusya gibi ülkelerden daha zengin hale geldi. An- cak bu bile AB ile arasõndaki açõğõ kapatamadõ. NECDET ÇALIŞKAN’ın haberi 13. Sayfada Kazakistan’da bu yıl başkent Astana’da yapılan ‘5. Avrasya Film Festivali’ dün başladı. Et- kinlikte, kentin başlıca kültür merkezleri ve gösterim salonla- rında, tüm dünyadan ses getiren toplam 70 film gösterilecek. Geziden çõkan karar Erivan ile sürekli temas Cumhurbaşkanı Gül’ün Ermenis- tan’õ ziyaretinde iki ülke ilişkilerinin “tam normalizasyon” süreci içerisi- ne sokulmasõnõn benimsendiği be- lirtildi. Bundan sonra Türkiye Er- menistan arasõnda daha önce de de- vam eden ancak düzenli gerçekleş- tirilmeyen istişare mekanizmalarõ arttõrõlacak. Görüşmelerin statüsü büyükelçiden dõşişleri bakanõ sevi- yesine çõkarõlacak. Ay sonundaki BM zirvesinde iki Cumhurbaşkanõ tekrar bir araya gelecek. MAHMUT GÜRER’in haberi 4. Sayfada 14 milyon öğrenci İlk ders zili çalıyor İlköğretim ve liselerde okuyan top- lam 14 milyon öğrenci ve 662 bin öğ- retmen 3 aylõk yaz tatilinin ardõndan ders başõ yapacak. Üniversite kayõt- larõ ise bugün sona eriyor. Eğitim- Sen Adana Şube Başkanõ Güven Boğa yaptõğõ açõklamada, Türki- ye’de yõllardõr uygulanan özelleştir- me politikalarõnõn, AKP iktidarõyla birlikte daha da yoğunlaştõğõ, buna eğitimin de katõlmasõyla eğitim sis- temindeki kötü gidişin hõzlandõğõnõ söyledi. 3. Sayfada HİLTON PROJESİ ‘Sit’ durdurmuştu Başbakan, Hilton Oteli’yle ilgili imar deği- şikliği talebini geri çevirdiği için Aydõn Do- ğan’õn hedefi olduğunu söyledi. Erdoğan’õn da onayõyla Hilton’u satan Özelleştirme İdaresi, ar- sada ek binalar yapõlabileceğini açõklamõştõ. Ko- ruma Kurulu bölgeyi sit ilan etti. Doğan’õn imar değişikliği beklentisi de geçersiz kõlõndõ. OK- TAY EKİNCİ’nin haberi 6. Sayfada Alman savcõlõğõnõn iddianamesinde derneğin bir- çok ülkede yardõm projeleri yürüttüğü ve bunla- rõn belgelenmediği belirtiliyor. Bu harcamalar ya- põldõ mõ yapõlmadõ mõ bilinmiyor. Ayrõca Yemen’de 56 bin aileye 14 bin kurbanlõk dağõtõmõ gideri 153 bin Avro iken toplam masrafõn 703 bin Avro gös- terilmesi gibi uygulamalar da dikkat çekiyor. Yardımı alan kuruluşun teşekkür yazõsõnda da De- niz Feneri e.V. değil Türkiye’deki Deniz Feneri Derneği’nin kastedildiği anlaşõlõyor. Makedonya’ya kurban alõmlarõ için yapõlan yardõmõn ise Kurban Bayramõ’ndan sonra gönderildiği görülüyor. AY- KUT KÜÇÜKKAYA’nın haberi 6. Sayfada ERDOĞAN YÜKLENDİ Kavga büyüyor Erdoğan, Doğan’õn haksõz kazanç elde etmek amacõyla çeşitli projeleri için kendisinden ve İstanbul Belediye Başkanõ Topbaş’tan “özel ricalarda” bulunduğunu ileri sürdü. Doğan izin alamadõğõ için medya grubunun saldõrõya geçtiğini iddia eden Erdoğan, saldõrõnõn ger- çek nedenini açõklamasõ için Doğan’a bir haf- ta süre verdiğini söyledi. 5. Sayfada Mõsõr’da facia Kahire’nin Mukatam tepesinden düşen yüzlerce ton ka- ya 31 kişinin ölümüne, 47 kişinin de yaralanmasına yol aç- tı; 500 kişi ise kayıp. Tonlarca kaya ve yıkılan 35 binanın enkazı altında kalan yüzlerce kişinin kurtarılmasının çok güç olduğu bildiriliyor. 11. Sayfada Serbest bõrakõlmasõnõ isteyene terfi Türban diyen yükseliyor Türbana özgürlük kampanyasõna katõlan Prof. Dr. Ali Birinci Türk Tarih Kurumu başkanõ, Prof. Dr. Durmuş Günay YÖK Ge- nel Kurulu üyesi, Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç Dicle Üniversi- tesi, Prof. Dr. Hüseyin Akan Ondokuz Mayõs Üniversitesi, Prof. Dr. Hasan Fahrettin Keleştemur Erciyes Üniversitesi rektörü ol- du. Kadõnlarõn başõ açõk namaz kõlacağõnõ belirten Prof. Dr. Mu- alla Selçuk’un yeniden atanmadõğõ Din İşleri Yüksek Kurulu’nda da türban imzacõsõ profesör yerini korumayõ başardõ. FIRAT KOZOK ANKARA - Üniversitelerde türbanõn serbest bõrakõlmasõ için başlatõlan imza kampanyasõna destek veren onlarca isim, art ar- da devletin kritik makamlarõna geldi. İmzacõlardan Türk Tarih Kurumu’na başkan, YÖK Genel Kurulu’na üye, 3 üniversiteye rektör, YÖK Başkanõ’na da- nõşman, bir vakfa 3 mütevelli heyet çõktõ. Türbana özgürlük is- teyen isimlerden 36’sõ 23 üni- versitenin rektör adayõ olarak Cumhurbaşkanõ Abdullah Gül’e gönderildi. Türban ko- nusunda çarpõcõ görüşleriyle ta- nõnan Prof. Dr. Mualla Sel- çuk’un yeniden atanmadõğõ Din İşleri Yüksek Kurulu’nda türban imzacõsõ profesör yerini koru- mayõ başardõ. Üniversitelerde türbanõn serbest bõrakõlmasõ amacõyla başlatõlan ve Türkiye DİN KÜLTÜRÜ Dindarlõk dersleri Din kültürü kitaplarõnda öğren- ciler dindarlõğa yönlendiriliyor. İlköğretim öğrencilerin- den Kutlu Doğum Hafta- sõ’ndaki etkinlikleri göz- lemleyip arkadaşlarõyla paylaşmalarõ, sõnõfa “salih amel” konulu pano ha- zõrlamalarõ ödevi verili- yor. “İşlerimize niçin besmele ile başlarõz?” yazõlõ kutucuk ile öğ- rencilerin konu üzerine konuş- masõ isteniyor. ZEYNEP ŞAHİN / NİHAN İNAL 8. Sayfada Arkası Sa. 8, Sü. 3’te İki kõta buluşuyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog