Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Baştarafı 1. Sayfada “Nejat Uygur’u politik esprilerin ağırlıklı olduğu oyun- larıyla tanıdık. Siz bu çizgiden biraz uzaklaştınız gi- bi...” Behzat Uygur yanıtlıyor: “70’li yıllarda siyasi espriler daha rahat yapılabili- yordu. Siyasi malzemeler şimdiki kadar kritik değil- di. Şimdi iş biraz tehlikeli bir boyuta geldi. Bu dö- nemde siyasi espriler yapmak çok tehlikeli bir boyuta götürebilir... Temkinli olmamız lazım. Biz tiyatrocu- lar her zaman için muhalifizdir...” Süheyl Uygur tamamlıyor: “Eskiden belli partiler vardı. Her şey daha karika- türize idi. Siyasi liderlerin taklitleri daha rahat yapı- labiliyordu...” İki kardeş de samimi bir değerlendirme yapmış. İçinde bulunduğumuz politik ortamın ne kadar de- mokratik olduğu bundan daha güzel dile getirilemezdi. Türkiye, m-izah gücünü yitirdi... 70’lerin yanı sıra 80’lerde de tiyatro, mizah gücü- nü kullanıyor ve çok önemli bir işlev üstleniyordu. Ga- zeteciliğimin 80’li yılları İzmir’de geçti. 20’li yaşlar- da genç bir muhabirken, en çok zevk aldığım ve en çok yorulduğum dönem İzmir Fuarı’nın açık olduğu zaman dilimiydi. İzmir Fuarı, meslekte her yönüyle ufkumu açtı, diyebilirim... Yeni muhabirliğime bakmadan, fuara gelen hemen bütün sanatçılarla konuşmaya, haber yapmaya ça- lışırdım. Ferhan Şensoy, Metin Akpınar, Zeki Alasya, Nejat Uygur, Abdullah Şahin, Erol Gü- naydın, Altan Erbulak, Altan Erkekli, Hadi Çaman ilk aklıma gelen isimler... Ferhan Şensoy’un Şahları da Vururlar oyunu Ege ekinde tam sayfaya yakın çıkınca, teşekkür etmiş, “Sayfanın çoğunu bize ayırmışsınız” demişti. Ben de takılmıştım: “Sayfaları da vururlar...” Seyirciler Erol Günaydın’ın skeçlerine katıla katı- la gülerdi. “Don”lu bir bölüm anımsıyorum: “Bu kimin donu?” - Siyasetçinin donu... “Ben yıkamam onu, içi b.. dolu.” “Bu kimin donu?” - Memurun donu. “Ben yıkamam onu, yama dolu...” 90’lı yıllarda da Ankara’da gazeteciydim... Yine si- yasi içerikli oyunlar olurdu. Bazılarına oyunda ağır dil- le eleştirilen siyasetçiler de çağrılırdı. Gelirlerdi... Ken- dilerine katıla katıla gülerlerdi. Bugün ne yazık ki, yukarıdaki tablodan eser yok. Mizah çok önemli bir sanattır. Tehlikelidir, yerine göre ağırdır ama, toplumun nefes almasını, gülerek düşünmesini sağlar. Bir mizah ustası şöyle diyor: “Mizah, insanlığı gülünç olmaktan kurtarır.” Bir başka ustanın yaklaşımı da şu: “Bir kişiyi ya da konuyu gülünç hale getirmek ka- dar ciddi bir eleştiri yoktur.” Bize göre de mizah, demokrasinin çerçevesidir. Yö- neticiler, politikacılar, toplum kara mizaha ne kadar katlanabiliyorsa, o ülkede demokrasinin sınırları da o kadardır. Gülmek-güldürmek aynı zamanda en etkili iletişim araçlarından biridir. Gülümseme, iki insan arasındaki en kısa mesafedir. Siyasetimiz ve toplumumuz gül- meyi unuttuğu için insanlar arasındaki mesafe de art- tı! Türkiye’de mizah hiç mi yok? Elbette var ama, kara mizahın yerini deyim yerin- deyse para mizah aldı! O zaman da demokrasi kadar mizah değil... Getirdiği para kadar, mizah! Ahhhh ah! GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Baştarafı 1. Sayfada Başbakan ise; CHP belediyesinin İzmir halkını susuz bıraktığını ispat etme peşinde. Özrü kaba- hatinden büyük laflar ediyor. Şöyle diyor: Devlet Su İşleri barajlar yapacak ve İzmir Belediyesi’ne verecek. Halk, belediyenin DSİ’den sağladığı suyu kullanacak! İzmir halkının seçtiği belediyeye: “Alan da ka- çan mı?” demek istiyor. Sanki DSİ, halkın DSİ’si değil de RTE Beyefendi’nin özel mülkü, babasının malı. Bu kafa başka bir yönünü ortaya koyuyor RTE’nin. AKP’ye oy veren iller bu hükümetin ili, o ilde yaşayanlar bu hükümetin halkı. İzmir gibi oy vermeyenler ise devletin üvey ço- cukları! Baykal bir TV’de DSİ ile ilgili açıklamalarına de- ğinirken, sorular sıralıyor: “Sen kendini Türkiye’nin ve İzmir’in Başbakanı olarak görmüyor musun? DSİ’nin görevi İzmir’e de hizmet etmek değil mi?” Oysa Baykal, “Sen nerenin Başbakanı’sın” di- ye sorarken “Sen kimin, kimlerin Başbakanı’sın” diye sorması gerekirdi. Olaylar soruyu yanıtlıyor. RTE, partisinin üst kademesinde görevli rüşvet alan kimilerinin Başbakanı! RTE, Almanya’da Deniz Feneri davasında halk- tan din yoluyla milyonlar topladıklarını ifadelerin- de söyleyen, kuryeler eliyle gizlice Türkiye’ye gön- derdikleri dövizlerin bir bölümünü RTE’ye ver- diklerini açıklayanların Başbakanı! Ayrımcılığın, partizanlığın, yeşil sermaye ve basınının Başbakanı! Şam seferinden dönerken uçağına aldığı ga- zetecilere “Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kara- ra saygı duymaktan başka çareleri olmadığını” söy- lemiş. Siyaseti kararın saptadığı koşullarda sür- düreceklerini eklemiş. Başbakan’da bir hayli gelişme ve değişme var diyeceksiniz ama: Oysa RTE, daha sonra kararı yok sayan bir ta- vır alıyor. Dediği şu: O ve arkadaşları AKP’nin la- iklik karşıtı eylemlerin odağı gösterilmesini kabul etmiyorlarmış. Hem Anayasa Mahkemesi’nin kararına uy- maktan söz edeceksin, hem de bu kararı sindi- remediğini, kabul edemediğini söyleyeceksin; bu, laiklik karşıtı hareketlere bildiğim yolda devam edeceğim demek değildir de nedir? Çankaya’daki AKP’liye gelince; RTE’yi de aştı. RTE hiç değilse on yıl öncesi kimi düşüncelerini yadsımıyor. Dün Milliyet’te Melih Aşık, Çankaya’dakinin 15 yıl önce Ermenistan ile ilgili sözlerine değinirken arada geçen sürede ne değişti de Erivan’a gidi- yor diyen soruların, “15 yılda çok şey değişti” di- ye yanıtlandığına değiniyor ve sonra: Çankaya’dakinin Cumhurbaşkanı sıfatıyla 2007 yılında Azerbaycan Milli Meclis’indeki konuşma- sından kimi bölümleri aktarıyor. Çankaya’daki bir yıl önce şunları söylüyor: “…Ermenistan’ın bir yandan Türkiye’ye hasmane davranışlar içinde bulunmasının, bir yandan da Azerbaycan’ın topraklarını işgal altında tutmasının bugünkü durumun sebebi olduğunu artık dünya görmelidir. Ermenistan 1915 olaylarının yorumlanmasını başka ülkeler parlamentoları nezdinde takip etmeyi sürdürdükçe ilişkilerin normalleşmesiyle ilgili bir ge- lişme beklenmemelidir…” Ermenistan’ın, Türk ve Türkiye düşmanlığı po- litikalarında en ufak bir değişiklik yok. Ama: Kendini inkâr eden adam olmayı ola ki Çanka- ya’daki kendine yakıştırıyor. Lakin TC Cumhur- başkanı’na yakışıyor mu? ankcum@cumhuriyet.com.tr SAYFA 7 EYLÜL 2008 PAZARCUMHURİYET 8 HABERLERİN DEVAMI İstanbul B 30 Edirne B 34 Kocaeli B 30 Çanakkale B 31 İzmir B 33 Manisa B 35 Aydın B 37 Denizli B 36 Zonguldak PB 24 Sinop PB 27 Samsun Y 27 Trabzon Y 26 Giresun Y 26 Ankara B 31 Eskişehir B 30 Konya B 31 Sıvas B 28 Antalya B 33 Adana PB 35 Mersin B 33 Diyarbakır B 38 Şanlıurfa A 35 Mardin A 35 Siirt B 37 Hakkâri PB 28 Van PB 27 Kars PB 29 Oslo Y 14 Helsinki Y 16 Stockholm Y 18 Londra Y 18 Amsterdam Y 17 Brüksel Y 16 Paris Y 19 Bonn Y 18 Münih Y 26 Berlin Y 24 Budapeşte A 30 Madrid Y 28 Viyana A 26 Belgrad A 36 Soyfa B 33 Roma B 27 Atina A 30 Zürih Y 19 Moskova Y 27 Aşkabat B 31 Astana B 19 Taşkent B 32 Bakû Y 26 Bişkek B 26 Tiflis Y 23 Kahire B 32 Şam Y 38 Yurdun kuzey kesim- leri parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Kara- deniz kıyıları ile Sinop çevreleri kısa süreli sağanak ve gök gü- rültülü sağanak ya- ğışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık ge- çecek. Hava sıcaklığı hava normalleri civa- rında seyretmeye de- vam edecek. Gül’den Sarkisyan’a davet Erivan’a giden Cumhurbaşkanõ, Ermenistan liderini İstanbul’daki rövanşa çağõrdõ ERİVAN (Cumhuriyet) - Er- menistan’õn başkenti Erivan’a dün resmi bir ziyaret gerçekleşti- ren Cumhurbaşkanõ Abdullah Gül, Ermenistan Cumhurbaşka- nõ Serj Sarkisyan’õ, 14 Ekim’de Türkiye’de oynanacak Türkiye- Ermenistan rövanş maçõna davet etti. Gül, “ziyaretin iki ülke iliş- kilerindeki sorunların gideril- mesi ve diyalog sürecinin baş- lamasına vesile olmasını bekle- diğini” söyledi. Ermenistan’a hareketinden ön- ce Esenboğa’da açõklama yapan Gül, Kafkasya bölgesinde uzun yõllardõr çözüme kavuşturulama- yan anlaşmazlõklarõn, bölgede is- tikrar ve barõşõ nasõl tehdit ettiği- nin bundan 1 ay önce görüldü- ğünü belirtti ve Rusya Federas- yonu ile Gürcistan arasõndaki ih- tilafõn savaşa dönüşmesinin, tüm bölge ülkeleri, hatta küresel bo- yutta olumsuz etkileri olduğuna işaret etti. Zamanlama vurgusu Gül, bu ziyaretin böyle bir dö- nemde gerçekleşmesinin ayrõ öne- mi bulunduğunu vurguladõ ve şunlarõ söyledi: “Kafkasya’da kalıcı istikrar ve barışın sağ- lanması için Kafkasya İstikrar ve İşbirliği Platformu adı al- tında bir inisiyatif geliştirdik. 3 Kafkasya ülkesi ile Rusya Fe- derasyonu ve Türkiye’nin dahil olacağı bu girişimin, Ermenis- tan dışındaki müstakbel üyele- riyle son dönemde devlet ve hükümet başkanları ile dışişle- ri bakanları düzeyinde yoğun temaslarımız oldu. İnisiyatifin sahibi olarak bu hususun bizzat tarafımızdan muhataplarına aktarılacak olması ayrı bir önem taşımaktadır” dedi. Erivan’a giderken ANA uça- ğõnda gazetecilere açõklamalarda bulunan Gül, “ziyaretin iki ülke ilişkilerindeki sorunların gide- rilmesi ve diyalog sürecinin başlamasına vesile olmasını beklediğini” söyledi. ‘Ağır yük olur’ Ziyareti, “tarihi” olarak nite- lendirilen Gül, Küba’nõn başken- ti Havana’da Küba ve ABD fut- bol milli takõmlarõnõn 61 yõl son- ra ilk kez maç yaptõklarõnõ anõm- sattõ. Kafkaslar’õn istikrarõna vur- gu yaparak, bölge ülkelerinin iliş- kilerini geliştirmesinin Orta As- ya’ya kadar uzanacak istikrarlõ bir bölge yaratacağõnõ söyleyen Gül, “İstikrarsızsa bu bölge bir du- vardır, istikrarlıysa otobandır” değerlendirmesinde bulundu. Gül, sorunlarõn durdukça kronikleşti- ğini ve gelecekte daha büyük bo- yutlarda sonraki yöneticiler ve ne- sillere ağõr yük olacağõnõ söyledi. Cumhurbaşkanõ Gül’ün uçağõ TSİ 14.45’te havaalanõna indi. Gül’ü Erivan havaalanõnda Er- menistan Dõşişleri Bakanõ Ed- ward Nalbandyan ve diğer yet- kililer karşõladõ. Karşõlamada, Türkiye’nin Tiflis Büyükelçisi Ertan Tezgör de hazõr bulundu. Gül, havaalanõndaki karşõlamadan sonra kendisine ayrõlan otele doğ- ru hareket etti. Havaalanõnda Tür- kiye ve Ermenistan bayraklarõ göndere çekildi. Gül, otelde bir sü- re dinlendikten sonra Ermenistan ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaş- kanõ Abdullah Gül’ün Türkiye-Ermenistan maçõnõ gerekçe gösterip Erivan’õ ziyaret etme kararõnõn ABD Başkanõ George Bush’u sevin- dirdiği ortaya çõktõ. Bush’un Gül’e, “seninle gurur duyuyorum, seni bunun için alkışlı- yorum” dediği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre 2 Eylül akşamõ Cum- hurbaşkanõ Gül, Bush ile bir telefon görüşmesi yaptõ. Bu görüşmede Gül, Bush’a iki ülke ulu- sal futbol takõmlarõnõn maçõ için Erivan’a git- me kararõ aldõğõnõ ve bu çerçevede Ermeni mevkidaşõ ile de görüşeceği bilgisini verdi ve “Bu, Ermenistan’a Türkiye’den ilk resmi ziyaret olacak” dedi. Bunun üzerine Bush da Gül’e, “Seninle gurur duyuyorum. Seni bu- nun için alkışlıyorum” karşõlõğõnõ verdi. Bush bu cümlelerinden, Gül’ün söz konusu kararõ- nõn kendisini çok sevindirmiş olduğu anlaşõldõ. Görüşme sonrasõnda açõklama yapan Bush’un Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Gordon Johndroe, “İki lider, Türk-Ermeni ilişkile- rinin ilerletilmesi çabalarına verilen desteği ele aldılar” demişti. Washington yönetiminin resmi açõklamasõ da ABD Dõşişleri Bakanlõğõ Müsteşar Yardõm- cõsõ Matthew Bryza’dan gelmişti. Bryza, “ABD, Gül’ün Erivan’a gitme kararını memnuniyetle karşılamaktadır. Bu olumlu sürecin güçlenerek, Dağlık Karabağ soru- nuna Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü çer- çevesinde çözüm sağlayacak ve uluslararası hukuk ve diplomasiyi de içine alan bir siya- si uzlaşıya dönüşmesini bekliyoruz” demişti. ARİF KIZILYALIN ERİVAN - Ermenistan-Türki- ye maçõnõn sabahõ Erivan’da ya- yõmlanan gazetelerden birinin vur- gusu ilgi çekiciydi: “Başkan Bush’tan da sıkı korunacak” Gerçekten de Ermeni meslek- taşõmõz dünü çok iyi özetlemiş bir gün önceden yazdõğõ yazõ ile… Cumhurbaşkanõ Abdullah Gül’ün maç bahaneli yarõ resmi Erme- nistan ziyareti Erivan’da tam an- lamõyla yaşamõ durdurdu. 3 gün boyunca kentte maçtan çok Türk Cumhurbaşkanõ’nõn ülkeye gelişi konuşuldu. Hele hele dün, yerlisi de yabancõsõ da, kapanan trafikten aşõrõya varan önlemlere “offff” çekti çaresizce. Bir gün önce Türk gazeteci ile kente gelen 50 kişilik özel tim, 24 saat boyunca hem Cumhurbaşkanõ’nõn kullanacağõ güzergâhõ hem stadõ, hem de stat çevresindeki yapõlarõ incelemişti. Bazõ caddelerin trafiğe kapatõldõ- ğõ bu denetlemelerde stat karşõ- sõndaki dev inşaat sõnõfta kalmõş, maç günü çalõşmalarõn durdurul- masõ ve kabasõ bitmiş alõşveriş merkezine hiç kimsenin yaklaştõ- rõlmamasõ kararlaştõrõlmõştõ. Hatta stada cephesi olan evlerin bir tür mühürlenmesi, içeri giriş çõ- kõşlarõn kontrollü olarak gerçek- leşmesi ve stadõn kot farkõ nede- niyle üstünde kalan evlerin bal- konlarõna yerleştirilen keskin ni- şancõlar da “kuşun bile uçmadı- ğı Erivan”da günün ayrõntõlarõy- dõ. Şeref Tribünü’ne son dakika- da konan kurşun geçirmez cam ise Ermenistan’õn nasõl bir güvenlik telaşõ yaşadõğõnõn göstergesiydi. Daşnak Sütyun (Ermenistan Devrimci Federasyonu) yanlõlarõ- nõn yaptõğõ protesto çağrõlarõ ise Cumhuriyet meydanõnda değilse de küçük meydanlarda ses buldu. Bazõ muhalefet gazetelerinin mey- danlara protestocu çağõrmasõ dik- kat çekiciydi. Havaalanõndan kent merkezine giden yol üzerinde Daşnak Sütyun yanlõsõ gruplar sessiz protesto eyleminde bulun- mak üzere yol kenarõnda toplanõ- yordu. Bu gruplarõn polis ve gü- venlik güçleri tarafõndan kontrol altõnda tutulduğunu gözlemledik. ‘Yeni bir süreç...’ Ermenistan Cumhurbaşkanõ Serj Sarkisyan’la Cumhurbaş- kanõ Gül neler konuşuldu bilinmez ama iki ülke arasõnda yeni bir sü- recin başlayacağõ da yadsõnamaz bir gerçek. Zaten ilişkiler yeşer- mezse dün hem Türk hem Erme- ni güvenlik güçleriyle bir milyo- na yakõn Erivanlõnõn çektiği ezi- yete yazõk. İlginç konuklar Futbol ilişkilerin düzelmesi için aracõ dedik ya, dünkü maçõn ilginç konuklarõ da vardõ. Örneğin Er- menistan’la Azerbaycan’õn arasõ- nõ açan Dağlõk Karabağ’õn Erivan tarafõndan atanan Başbakanõ Ara- yık Harutyunyan, Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkanõ Ra- miz Mirzayev ve dünyanõn dört bir yanõnda çalõşan Ermeniler Eri- van’õn yolunu tuttular. Paris Hrant Dink Okulu’nun kurucusu Erme- ni teşkilatõ, Los Angeles ve New Jersey’deki Ermeni asõllõ işadam- larõ Ermenistan’daydõlar. Birbir- lerini yõllar sonra gören insanlar maçõn önemine dikkat çekerlerken “FIFA’da bu kurayı kim çek- tiyse elini öpmemiz lazım. Eski arkadaşlarımızı bu sayede gör- dük” demekten kendilerini ala- madõlar. Günün esprisi ise üze- rinde hem Türk hem Ermeni atkõsõ bulunan bir futbolseverden geldi: “Akşam televizyonda dinle- dim. Bizimkiler (Ermeni takımı) gol atarsa ‘Gollll’ diye bağır- mayacaklar. Çünkü Ermenice- de gol ‘vurgulu’ söylendiğinde güll sesi çıkabiliyor. Türkiye Cumhurbaşkanı üstüne alınır.” Türk bayrağõnõn satõlmamasõ da bir başka dikkat çeken noktaydõ. Erivan böyle koruma görmedi Tarihinde ilk kez bir Türk cumhurbaşkanını ağırlayan kentte adeta kuş uçurtulmadı Bush, Gül ile gurur(!)duyuyor Cumhurbaşkanõ Serj Sarkisyan ile görüşmek üzere Cumhurbaş- kanlõğõ Sarayõ’na geçti. ‘İyi bir başlangıç...’ Burada Saray önünde topla- nan bir grup Ermenistan yurttaşõ çeşitli pankartlar açarak protesto gösterisi yaparken Ermenistan Cumhurbaşkanõ Sarkisyan, Gül’ü, Saray’õn girişinde karşõladõ. Sa- rayda, Dõşişleri Bakanõ Ali Ba- bacan’õn da katõldõğõ ve yaklaşõk 1 saat süren bir görüşme gerçek- leştiren Gül ve Sarkisyan gazete- cilere açõklama yaptõ. Görüşme- de, Kafkasya’nõn genel durumu- nu ele aldõklarõnõ anlatan Gül, Türkiye ile Ermenistan arasõnda- ki sorunlarõn giderilmesinde iklim oluşturulmasõ için irade ortaya koyduklarõnõ belirtti. Gül, Sarkisyan’õn, Türkiye’nin gündeme getirdiği Kafkasya İs- tikrar ve İşbirliği Platformu’na destek verdiğini de açõklayarak, bu desteğe teşekkür etti. Sarkisyan, Gül’ün kendisini İstanbul’daki Türkiye-Ermenistan maçõna davet ettiğini belirterek, “Ben bunu iyi bir başlangıç olarak değer- lendiriyorum” dedi. Sarkisyan, iki ülke arasõndaki sorunlarõn çö- zümü konusunda ortak irade gös- terdiklerini belirterek, “Bu so- runları biz çözeceğiz ve gelecek nesillere bırakmayacağız” diye konuştu. Görüşmenin ardõndan Gül ve Sarkisyan başkanlõğõnda- ki heyetler akşam yemeği yedi. TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTILAR ANKARA (ANKA) - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’õn, Deniz Feneri yolsuzluğuna ilişkin ha- berlerin sahibi olduğu gazetelerde yayõmlanmasõ üzerine “hedef” aldõğõ Doğan Holding Yönetim Ku- rulu Başkanõ Aydın Doğan, iddialarõn Alman mah- kemeleri tarafõndan dile getirildiğini belirterek Er- doğan’õn açõklamalarõyla, “basın özgürlüğüne yö- nelik tehdidin su yüzüne çıktığını” vurguladõ. “Hür basını susturmaya tam teşebbüs eden bir başbakanı tarih, demokrasi defterine değil, dik- tatörler sayfasına yazar” diyen Doğan, Erdoğan’õn Hilton’a ilişkin sözlerine de tepki göstererek “Her fırsatta Hilton’u diline dolamasından, bu konuyu artık şantaj aracı haline getirdiği sonucunu çıka- rıyorum” dedi. Aydõn Doğan, aynõ dün yazõlõ açõklama yaparak Erdoğan’a yanõt verdi. Erdoğan’õn sözlerini hayretle dinlediğini belirten Doğan, “İddia sahibi ben deği- lim, ama Başbakan bunun hesabını senden sora- rım diyor. İddia doğru çıkmazsa, seni ahlaksız ilan ederim diyor. Ahlakım konusunda sicil ami- rim Başbakan değildir” dedi. Başbakan’õn kendisi- ni “hedef almasının mantığı bulunmadığını” be- lirten Doğan, Sanıklardan biri, toplanan parala- rın Başbakan’a verilmek üzere birisi tarafından alındığını söylüyor. Bu ifade tutanağa da geçmiş. Peki, bu ifadeyi kim dile getiriyor? Ana muhale- fet partisi başkanı. Hem de nerede? Televizyon- larda canlı yayında. Başbakan bize yükleniyor. Herhalde bu yolla susturmak istiyorlar. Devlet bütün kurumlarıyla ellerinde. Bize yapmadıkları kötülüğü bırakmayabilirler. Zaten yapıyorlar ve yapmaya devam edecekler. Ama hür basını sus- turmaya tam teşebbüs eden bir başbakanı tarih, demokrasi defterine değil, diktatörler sayfasına yazar” dedi. Erdoğan’õn Hilton konusunu sürekli gündeme getirdiğini anõmsatan Doğan, “Hilton ko- nusu Başbakan’ı neden bu kadar ilgilendiriyor” sorusunu yönelterek “Hilton konusunun İstanbul Belediyesi’nin yetki sınırları içinde olduğunu sa- nıyordum. İstanbul Belediyesi’nin yönetimi de mi Başbakanlık’a geçti? Her fırsatta Hilton’u di- line dolamasından, bu konuyu artık şantaj aracı haline getirdiği sonucunu çıkarıyorum” dedi. Ermenistan Dışişleri Bakanı Nal- bandyan tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Gül, Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan’la bir araya geldi. Bu sırada bir grup Er- meni protesto gösterisi düzenledi. Fotoğraflar:AA/AP Erivan’da yoğun güvenlik önlemleri alındı. (AA) Doğan’danErdoğan’a ‘diktatör’benzetmesi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog