Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B MEHMET MENEKŞE AMASYA - Amasya’da üni- versite öğrencileri otogarlardan iti- baren tarikatlarõn kõskacõ atõna alõnõyor. İlim Yayma Cemiyeti, Süleymancõlar ve Fethullah Gü- len cemaatine ait yurt temsilcile- ri, sabah erken saatlerden itibaren otogarda stant açõyorlar. Görevliler, öğrencileri otobüs- ten indiği gibi karşõlõyorlar. Üni- versiteyi yeni kazanan öğrenci- lerin ad, soyad, kazandõklarõ bö- lüm, devlet yurdu çõkõp çõkmadõ- ğõ bilgisine sahip olan görevliler, gençleri tespit ederek vaatlerde bulunuyorlar. Devlet yurdu çõkan öğrencilere de burs teklif edi- yorlar. Tarikatlar arasõnda rekabet yaşanõrken, veliler, devlet yurt- larõnõn kapasitelerinin sõnõrlõ ol- masõ ve cazip vaatlerde bulunul- masõ nedeniyle bu tür özel ku- rumlarõ tercih ettiklerini söyledi- ler. CHP Amasya Merkez İlçe Başkanõ Kemal Aksoy yaptõğõ açõklamada, “Cemaat ve tari- katlar fakir halk çocuklarını en zayıf noktası olan barınma ve burs konusunda yakalayıp, bu boşluğu dolduruyorlar” dedi. DSP Amasya İl Başkanõ Kazım Yıldırım da “Cemaat yurtları yanında abi, abla evleri ma- hallerde ciddi bir etkinlik için- deler. Ülkeyi adım adım sonu görünmeyen karanlığa, şeriata sürüklüyorlar. Rejim tehlike- dedir” diye konuştu. RUJHAT AVŞAR BOLU - Bolu Abant İzzet Baysal Üni- versitesi’ne kayõtlar sõrasõnda türbanlõ öğ- rencilerin kampusa girmesine izin verildi. AİBÜ Rektörü Atilla Kılıç, geçen yõl ka- musal alanda türban serbestisi getiren yasaya tepki göstermiş ve üniversiteye türbanlõ öğ- rencilerin alõnmayacağõnõ açõklamõştõ. An- cak bu yõlki kayõt işlemleri sõrasõnda çok sa- yõda türbanlõ öğrenci Gölköy kampusuna gi- rebildi. Geçen yõllarda böyle bir uygulamaya izin verilmezken, bu yõl türbanlõlarõn bina- lara rahatlõkla girebilmesi dikkat çekti. Yeni üniversitelilere tarikat kõskacõ ŞEHRİBAN KIRAÇ HAKİME TORUN Ramazan ayõ ile birlikte Türki- ye’nin birçok ilinde, ilçesinde be- lediyeler, vakõflar, dernekler ve işa- damlarõnõn kurduğu çadõrlarda milyonlarca yurttaş iftarõnõ açar- ken, yaklaşõk 120 milyon YTL’yi bulan büyük bir iftar ekonomisi oluştu. Türkiye’de en fazla nüfu- sun yaşadõğõ İstanbul’da beledi- yelerin ve sponsorlarõn iftar için harcayacağõ para 30 milyon YTL’yi buluyor. Belediyelerin kurduğu çadõrlar- da özellikle sponsorluklar vasõta- sõyla iftarlar yapõlõrken bazõ bele- diyeler ramazan için belli bütçeler ayrõldõ. Sponsor sayõsõ arttõkça belediyelerin verdiği iftar yemeği çeşitleri ve kalitesi de artõyor. ba- zõ belediyeler ise sponsor bulma konusunda İstanbul kadar şanslõ değil. Örneğin Diyarbakõr iftar çadõrõ etkinliklerinin hemen hemen ta- mamõnõ kendi bütçesinden sağlõ- yor. Türkiye’nin her noktasõnda ve her belediyesinde farklõ ramazan programlarõ hazõrlanõrken beledi- yeler farklõ partilerden olsalar da birleştikleri ana nokta evine ula- şamayan ya da yolsul yurttaşlarõn rahat iftar yapmalarõnõ sağlamak. En fazla ramazan çadõrõnõn ku- rulduğu İstanbul’da Büyükşehir Belediyesi (İBB) sponsorluklarla birlikte iftar kumanyalarõ için ayõr- dõğõ bütçe 5 milyon YTL’yi bulu- yor. Her belediye kendi hizmet an- layõşõna göre hareket ederken ör- neğin Diyarbakõr Büyükşehir Be- lediyesi ramazandan önce yaptõğõ ihale ile özellikle yoksul mahal- lelerde iftar çadõrõ kurarken iftar çadõrlarõ için yaklaşõk 500 bin YTL bütçe ayõrdõ. Bütçeyi kendi bünyesinden ayõran belediye kurduğu 8 iftar çadõrõnda günde 4 bin 300 kişi- ye iftar yemeği veriyor. İlçe be- lediyeleri ve derneklerin kur- duğu çadõrlar ve yardõmlarla birlikte sadece İstanbul’daki if- tar harcamasõnõn 30 milyon YTL’yi bulmasõ bekleniyor. İs- tanbul’un hemen her noktasõnda kurulan iftar çadõrlarõnda 29 gün boyunca 6 milyon kişinin oru- cunu açmasõ bekleniyor. İstan- bul’da 30 yakõn belediyede yak- laşõk 50 adet çadõr kuruldu. Bu çadõrlarda dağõtõlan yemeklerin bir kõsmõnõ belediyeler kendi bütçelerinden karşõlarken bir kõsmõ ise işadamlarõ ve sanatçõ- larõn sporsorluklarõyla karşõla- nõyor. İstanbul Bü- yükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dai- re Başkanlõğõ’na bağlõ Sosyal ve İdari İşler Müdürlüğü, iftar ikra- mõnõ 10 merkezlerdeki mobil büfelerle yapõ- yor. Her mobil büfede yaklaşõk 5 bin kişiye hizmet verilecek. Bü- yükşehir belediyesi ra- mazan ayõ süresince 1 milyon 450 bin adet if- tarlõk dağõtõlmasõnõ planlarken, kumanya paketinin birim mali- yeti ise 2.90 YTL. Ayrõca İstan- bul Büyükşehir Belediyesi’nin 32 gün sürecek ‘Ramazan Et- kinlikleri’ için de belediye 4 mil- yon YTL bütçe ayõrdõ. Uyuşturucu operasyonları İstanbul Haber Servisi - İstanbul’da, uyuşturucu tacirlerine yönelik son 2 haftada düzenlenen 101 ayrõ operasyonda, 372 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 223 kişi gözaltõna alõndõ. Son 2 haftada, 26 ilçe ve Atatürk Havalimanõ’nda 101 operasyon yapõldõ. 1.5 kilogram eroin, 361 kilogram esrar, 3 kilo 333 gram kokain, 7 gram afyon sakõzõ ve 6 kilo 160 gram ağõrlõğõnda 24 bin 860 adet sentetik hapõn yanõ sõra 4 ruhsatsõz tabanca ve uyuşturucu satõşõndan elde edildiği belirlenen 650 Avro, 2 bin 900 dolar ve 750 YTL elde edildi, 223 şüpheli yakalandõ. Oruçta sağlık sorunlarına dikkat İSTANBUL (AA) - Anadolu Sağlõk Merkezi Algoloji Uzmanõ Prof. Dr. Ayşen Yücel, oruç tutanlarõn aç kalma süresi uzun olduğu için yaşayabilecekleri baş ağrõlarõnõn, nefes egzersizleriyle giderilebileceğini bildirdi. Yücel, orucun özellikle gün boyunca çalõşmak zorunda kalanlarõ zorladõğõnõ ifade etti. Yücel, “Beslenme düzeninin değişmesi ve çok uzun süre aç kalõnmasõ nedeniyle oluşan, mide-bağõrsak sisteminden kaynaklanan ağrõlar görülebilir. Yine, kan basõncõ oynamalarõna bağlõ baş ağrõsõ ya da ani kan şekeri düşmesine bağlõ olarak çok şiddetli baş ağrõsõ gelişebilir” dedi. Ağız kokusuna çözüm ANKARA (ANKA) - Sağlõk Bakanlõğõ Keçiören Eğitim ve Araştõrma Hastanesi Başhekimi Kulak Burun Boğaz Profesörü Murat Karaşen, ramazan ayõnõn önemli sorunlarõndan olan ağõz kokusunun ağõz kuruluğuna bağlõ olarak ortaya çõktõğõnõ söyledi. Karaşen, iftar ile sahur arasõ bol sõvõ tüketmek gerektiğini belirterek dişlerin sahurda fõrçalanmasõ gerektiğini ifade etti. Karaşen, yoğurt yemenin, maydanoz çiğnemenin ve yeşil çay tüketmenin de ağõz hijyeninde önemli olduğunu söyledi. Velilere servis aracı uyarısı ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkârlarõ Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanõ Bendevi Palandöken, velileri “korsan” okul servislerinden uzak durmalarõ konusunda uyardõ. Palandöken, yaptõğõ yazõlõ açõklamada, “Servis araçlarõndan mutlaka oda kayõt bilgisini isteyin. Servis araçlarõnõn donanõmõnõn yönetmelik standartlarõna uygunluğunu kontrol edin. Eksiklikleri oda yetkililerine bildirmekten çekinmeyin” dedi. Elazığ’da kaza: 3 ölü, 4 yaralı ELAZIĞ (AA) - Elazõğ-Bingöl karayolunun 13. kilometresinde, Muhammed Nasih Kokmaz (29) idaresindeki otomobil, yol kenarõnda park halinde bulunan traktöre çarparak devrildi. Kazada, sürücü Kokmaz ile otomobilde bulunan Zeynep Yanõlmaz (33) ve Muhammet Salih Korkmaz (8) hayatõnõ kaybetti, Elif Özben, Rabia, Ayşe ve Sümeyye Yanõlmaz ise ağõr yaralandõ. Yaralõlar Elazõğ‘daki hastanelere kaldõrõldõ. Yolsuzluk operasyonu: 7 gözaltı ERZİNCAN (AA) - Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü’nde 7 kişi yolsuzluk yaptõğõ iddiasõyla gözaltõna alõndõ. Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü’nce düzenlenen operasyonda, Erzincan Orman İşletme Müdürü A.O.S. ile 4 çalõşan ve Refahiye ilçe işletme şefliğinden 2 görevli, orman arazileri satõşõnda yolsuzluk yaptõklarõ iddiasõyla gözaltõna alõndõ. Gözaltõna alõnan kişilerin İl Jandarma Komutanlõğõ’na götürüldüğü, sorgulamalarõnõn ardõndan adliyeye çõkarõlacaklarõ öğrenildi. Sarıkamış’ta silahlar çekildi KARS (AA) - Kars’õn Sarõkamõş ilçesine bağlõ Çatak köyünde iki akraba aile arasõnda çõkan silahlõ kavgada 2 kişi öldü. Kars’ta amca çocuklarõ olduklarõ belirtilen iki grup arasõnda, tezek yapõmõ için kullanõlan arazi yüzünden tartõşma çõktõ. Tartõşmanõn kavgaya dönüşmesi sonucu, Kadir Cengiz (21) ile amcasõnõn oğlu Erkan Cengiz (35), silahla vurularak öldürüldü. M.C. ve İ.C’nin gözaltõna alõndõğõ bildirildi. Ailesini katledip intihar etti IĞDIR (AA) - Iğdõr’õn Karakoyunlu ilçesine bağlõ Aşağõ Alican köyünde cinnet getiren Deniz Tutka (35), korucu olan ağabeyi İmdat Tutka’ya ait Kalaşnikof marka tüfekle evlerinde babasõ İsa, annesi Suzan, ağabeyi Burhan, kardeşi Çetin ile yengesi Zeynep Tutka’yõ silahla vurdu ardõndan intihar etti. Baba İsa, ağabeyi Burhan ve yengesi Zeynep Tutka, olay yerinde yaşamõnõ yitirdi. Anne Suzan ve kardeş Çetin’in tedavisi sürüyor. SANKO’DAN AÇIKLAMA Gazetemizin 2 Eylül 2008 tarihli sayõsõnda Perihan Ergun imzasõ ile yayõmlanan “Biz de sapõna kadar çevreciyiz” başlõklõ yazõsõnda “Sinop’ta, Sanko Holding’in hükümet planlamasõ* ifadesi ile ilgili olarak Sanko Holding bir açõklama yaptõ. Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanõ Abdülkadir Konukoğlu, holdingin nükleer santral projesi ve Sinop’ta her hangi bir yatõrõmõnõn bulunmadõğõnõ bildirdi. Bu da iftar ekonomisiRamazan ayõ ile birlikte başta belediyeler olmak üzere vakõflar dernekler ve işadamlarõnõn iftarlar için ayõrdõğõ bütçeler 120 milyon YTL’ye ulaştõ Y E M E K Ü R E T İ M İ D Ü Ş T Ü İstanbul Yemek Sanayici- leri Derneği (İYSAD) Yöne- tim Kurulu Başkanõ Basri Kalaycıoğlu, ramazan nede- niyle tabldot yemek üretimin- de yaklaşõk yüzde 80 oranõn- da gerileme olduğunu açõkla- dõ. Kalaycõoğlu, İstanbul ge- nelinde normal günlerde gün- lük 3 milyon yemek satõşõ ya- põldõğõnõ bunun şu anda 1800’e gerilediğini bildirdi. Kalaycõoğlu belediyelerin verdiği kumanyalar ve hazõr yemeklerin sayõlarõnõn da sõ- nõrlõ olduğunu kaydederek, ayrõca ramazan nedeniyle müşterilerin yemeklerde özel isteklerinin bulunduğunu bu- nun da maliyetlerini yükselt- tiğini bildirdi. TÜKETİM AZALDI Türkiye Gõda Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başka- nõ Şemsi Kopuz, kuraklõk, petrol fiyatlarõndaki artõş gibi nedenlerle global piyasalarda fõrlayan gõda fiyatlarõ gelir düzeyi düşük olan ailelerin beklediği ramazan paketleri fiyatõnda artõşa neden oldu- ğundan alõşverişe ilginin daha az olduğunu söyledi. Kopuz, sektörün geçen rama- zana kõyasla yüzde 10 azala- cağõnõ belirtti. BİLİNÇSİZ ALIŞVERİŞ Tüketiciler Birliği Genel Başkanõ Nazım Kaya, rama- zan ayõnda ailelerin en güzel iftar sofrasõ kurma çabasõnda olduklarõnõ ancak çoğu zaman alõşverişlerde bilinçsiz hare- ket edildiğini söyledi. Kampanyalara kolay inanõldõ- ğõnõ ifade eden Kaya, “En fazla alışveriş ve kredi kartı kullanımı bu ayda artıyor” dedi. Kaya, ramazan ayõndan çõktõktan sonra birçok kişinin büyük bir kredi kartõ yüküyle karşõlaşacağõnõ vurguladõ. Kadõköy’de örnek uygulama İstanbul’unen büyük ilçelerinden Kadõköy Belediyesi 10 ayrõ mahalleye yemek götürdükle- rini belirterek günde 5 bin kişiye iftar yemeği ve- rirken, Kadõköy Belediyesi Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardõmcõsõ İnci Beşpınar şunlarõ söyledi: “Gönüllülerden ve bağışçılardan topladığımız yardımlarla aşevimizde gönüllü kadınlarımız bir araya gelip 3 çeşit sıcak yemek pişiriyor. Pişen yemekleri araçlarımızla 10 ayrı mahallemize gö- türüp oradaki Aile Danışma Merkezleri’nde ten- cereleriyle bekleyen vatandaşlarımıza ulaştırı- yoruz. Yemeği alan kadınımız tenceresiyle evi- ne götürüp, çocuklarıyla birlikte kendi sofra- sında yiyor. Böylece kimse rencide olmuyor. Ba- ğış yapmak isteyen ya da yardım paketlerinden almak isteyenler Belediyemize başvurabilir- ler. Sıcak yemeğin yanında yoksul ailelere gıda paketleri dağıtacağız.” Kuyrukta beklemek onur kõrõcõ BELEDİYELERDE İFTAR YARIŞI ● Bahçelievler: 6 çadõr ● Kadõköy: 5 bin aileye yemek ● Bakõrköy: 2 bin kişilik çadõr ● Şişli: 50 bin kişiye erzak ve 2 çadõr ● Sarõyer: 3 bin kişilik çadõr ● Eminönü: 3 bin 500 kişilik çadõr ● K.Çekmece: 5 bin kişiye iftar ● Zeytinburnu: 2 çadõr ● Eyüp: 10 bin kişiye iftar ● Fatih: 5 bin kişiye iftar ● Ümraniye: 5 bin kişiye iftar ● Gaziosmanpaşa: 37 bin 500 kişiye iftar ● Üsküdar: 7 çadõrda 20 bin kişiye iftar ● Beşiktaş: 10 bin haneye erzak Kumanyanın içeriği 1. Bir çeşit yemek (Et-pilav) 2. Ekmek, 3. Meyve suyu, 4. Hurma, 5. Peynir, 6. Zeytin, 7. Reçel İstanbul Haber Servisi - Ramazan ayõ- nõn gelmesi ile birlikte yurttaşlar için bele- diyeler iftar çadõrlarõ kurdu. Bazõ beledi- yelerde ramazan ayõ nedeniyle sokaklarda gõda paketi dağõtõlrken, bazõ belediyeler ise kumanyalarõ evlere servis yapõyor. Özellikle İstanbul’un nüfusun yoğun oldu- ğu Bakõrköy, Sultanahmet, Eminönü, Üs- küdar gibi ilçelerdeki çadõrlarda uzun kuy- ruklar oluşuyor. AKP iktidarõnõn bilinçli bir programla yurttaşõ yoksullaştõrdõğõnõ belirten sosyologlar, iktidarõn amacõnõn yardõma muhtaç insanlar yaratmak oldu- ğunu söyledi. Bahçeşehir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nilüfer Narlı Tür- kiye’deki ekonomik durumun her geçen gün kötüye gittiğini belirterek “İnsanlar ne yapacaklarını bilmiyorlar. Özellikle ramazan ayında kurulan iftar çadırları- nın önlerinde bekleyen insanların eko- nomik durumları çok kötü” yorumunda bulundu. Narlõ, Türkiye’de istihdam sağlanamadõ- ğõnõ ifade ederek “İnsanlar artık yoksul- luk çizgisinin de altına düştü. Türki- ye’deki insanlar açlık çizgisi ile yoksul- luk çizgisi arasına sıkışmış” diye konuş- tu. Sosyolog Birsen Gökçe ise son 5 yõlda insanlarõn daha da yoksullaştõğõna dikkat çekerek, “İnsanların çadırların önlerin- de saatlerce bir tabak yemek yemek için beklemesi onur kırıcı. AKP hükümeti beraberinde yoksulluğu getirdi. İnsan- ları önce yoksulluğa sonra da iftar ça- dırları önünde saatlerce beklemeye mahkûm ediyor” dedi. İftar çadõrlarõnda yemek istemediklerini ancak her geçen gün alõm güçlerinin azaldõğõnõ belirten yurttaşlar, iftar çadõrlarõnda yemek alma- nõn onurlarõna dokunmasõna karşõn, başka çarelerinin de kalmadõğõndan yakõnõyor. İftar çadırları önceleri işten çıkıp evlerinde iftara yetişemeyenler için kuruldu. Türbanlõlar kampusta AİBÜ kampusunda türbanla kayıt yaptırmaya geldiler. 7 EYLÜL 2008 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER 7
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog