Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 7 EYLÜL 2008 PAZAR 6 HABERLER PAZAR ORHAN BURSALI Alçak Zamanlar Almanyalıları iyi bilirim; beş yılım Berlin’de on- ların arasında geçti! Ablamın, eniştemin, ağa- beyimin, yengemin ve diğerlerinin, en zor iş ko- şullarında bir ömür, bir-iki nesil boyunca nasıl pa- ra kazandıklarını yakından bilirim; hem içlerinden hem de dışlarından biri olarak. Ömür boyu çalışarak, bir ev, bir arsa, iki kat ala- bilecek kadar küçük birikimler sağlayabildiler; ba- zıları Mercedes keyfini yeğledi, çoğu E 5 yolla- rında Türkiye’ye direksiyon salladı, pek çoğu da erken yaşta telef oldu; her yıl milyarlarca Doyçe Mark ile Türkiye’ye sürekli katkı yaptı! Pek çok düzenbaz, alçak, pislik, dinsiz-iman- sız, hırsız-dolandırıcı, işçilerimizin bu birikimle- rine gözlerini dikmişti. Topladığınızda gerçekten servet yatıyordu orada. Basit bir hesap yaptılar: Her işçinin en az 20 bin DM’lik, veya şimdiki pa- rayla Euro’luk bir birikimi olsa, x 1 milyon çalı- şan veya hane = 20 milyar Euro! Ki bu asgarisiydi! Ve şunu dediler: “Biz salak mıyız, o para bize bakıyor, biz de ona! Göbeğini kaşımaktan ve tan- rısına, dinine imanına bağlı olmaktan başka bir şey bilmeyen bu yaratıkların paralarını biz değerlen- direlim!” Bu düzenbazların yüzde doksan dokuzu dinci-imancı, paraya cennetteki tapusunu bile sa- tabilecek tipte “tanrının özel kulları” idi. Türkiye şimdi onların esareti altında! Emekçilerin pek çoğu köyden inmiş Alman- ya’ya! Üçkâğıtçıların yanlarında, hele imamı ho- cayı hacıyı; Türkiye’den de dinci siyasetçileri ge- rektiğinde yanı başında canlı olarak görünce, ke- selerin ağzı açtı, paraları saçtı... Milyarlarıyla, din tüccarlarını, cemaat-tarikat şeyhlerini besledi. Mal mülk, servet sahibi yaptı. Türkiye’ye dinci par- tilere akıttı. Şirket dolandırıcılarını ihya etti. İman yardımı dolandırıcıları da akbabalar gibi üzerle- rinde uçuşup durmuş... Görülüyor ki, onlar da vur- gunu vurmuş. Emekçilik böyledir, sırtından yedi düvel doyar! Pek çok işçi, bu kadar çırılçıplak nasıl bırakıl- dığını anlamaya çalışıyor; bazıları, Bekir Coş- kun’un deyimiyle, “göbeğini kaşıma” aşama- sından “kafasını kaşıma” aşamasına geçti mi? Son Fener soygunu, hâlâ ilk aşamada kalanların he- nüz doyuracak birkaç düvel daha olduğunun gös- tergesi! Almanya’da emekçileri üzerinde ana soygun- lar iki büyük dalga halinde gerçekleşti. İlk dal- ga, “işçi şirketleri” hikâyesiyle.. Çoğu “şirket”, “en dinci”lerin ne hikmetse mekân olarak kul- lanmayı tercih ettikleri Konya’yı üs tuttu! “Şirket ortağı” işçilerin paraları battı. Bir nesillik birikimleri, İslamcıların kasalarına aktı. Yimpaş örneği taze henüz. Başkanı, mahkemece aranırken, AKP’li bakanlar arasında ya cenaze namazı kılıyordu, ya madalya alıyordu ya da birlikte açılış yapı- yorlardı! Ne demişti Başbakan, Almanya’da katıldığı top- lantıda çırpılan paralarını soran işçilere? Önce “Ne diyor şu sahtekâr?..”.. Sonra da, “paralarının yük- sek faizlerini alırken tatlıydı...” Bu sözlerden sonra ona tam notumu vermiştim, ağzıyla kuş tut- sa... Birkaç ay verilen yüksek faizin İslamın hangi ruhuna sığdığı bir yana, bu yüksek faizin paraları ceplemek için olta olduğunun da itirafıydı! Düzenli soygun dalgaları bir kenara, “Müslü- manlara yardım” tepinmeleri soygunların son bü- yük dalgası. Fenercilerin arkasında hangi reklam şirketi varsa, doğrusu dört dörtlük iş yapıyor. “İyi- lik noktası” gibi, üzerinde kanatlı meleklerin uçuş- tuğu havası verilen masalarda, “Allahın temiz ku- lu” türbanlı bir kız-kadınla para topluyor! Bunların bir de “insani yardım” gibi, devletin ko- ruyucu kanatları altında, ne topladığı ve dağıttı- ğı bilinmeyenleri de var. Halktan para toplayarak iş çeviren bütün ör- gütlerin tüm hesapları, gelirleri giderleri, is- teyen herkesin inceleyebileceği saydamlıkta olmalı! Vakfı, derneği, radyosu madyosu... Deniz Feneri’ne Alman savcı püf dedi! Ahta potun kolları, iktidara ve desteklediği kurum ve kişilere uzanıyor! Zart zurt edenlere bakıyoruz, Müslümanın dik âlâsı, içki yasakçısı, baş san- sürcü! Ülkenin ilikleri içiliyor! Hem de ne adına, da- ha fazla demokrasi adına! Bu amaçla hangi şaklabanları besleyerek kullandığı da apaçık! (Salıya bunlar üzerine!) obursali@cumhuriyet.com.tr Şõrnak’ta önceki gün şehit olan askerler dün binlerce kişinin katõldõğõ törenlerle toprağa verildi PKK’lilerle çatõşma: 1 uzman çavuş şehit Yurt Haberleri Ser- visi - Siirt’in Baykan ilçesinde PKK’lilerle güvenlik güçleri arasõn- da çõkan çatõşmada 1 uzman çavuş şehit oldu, 2 asker yaralandõ. Ön- ceki gün Şõrnak’ta şehit olan askerler de dün toprağa verildi. Baykan ilçesine bağ- lõ Ziyaret beldesi, Tüte- nocak Köyü yakõnlarõn- da, devriye görevini yü- rüten güvenlik güçleri önceki gün akşam bir grup teröristle karşõlaş- tõ. Çõkan çatõşmada Jan- darma Başçavuş Cafer Hakan ile uzman ça- vuşlar Erhan Topal ve Suat Yalçın yaralandõ. Siirt Asker Hastanesi’ne kaldõrõlan yaralõlardan Suat Yalçõn yapõlan tüm müdahalelere karşõn kurtarõlamayarak şehit oldu. Şõrnak’ta Namazdağõ mevkiinde önceki gün yol güvenliğini sağlar- ken yere döşenmiş olan mayõnõn uzaktan ku- manda ile patlatõlmasõ sonucu şehit olan İstih- kam Uzman Çavuş Mustafa Aliyazıcıoğ- lu için dün memleketi Trabzon’da düzenlenen törenin ardõndan Yom- ra ilçesinin İkisu kö- yündeki aile mezarlõ- ğõnda toprağa verildi. Aynõ patlamada şehit olan İstihkam Piyade Er İlyas Güzel için de An- talya’nõn Alanya ilçe- sinde tören düzenlendi. Törenin ardõndan, şehit er toprağa verildi. Bingöl’ün Kiğõ ilçesi kõrsalõnda geçen hafta gerçekleştirilen, 2 as- kerin şehit olduğu ope- rasyonda öldürülen 4 PKK’liden birinin ör- gütün Bingöl bölge so- rumlusu Suriye uyruklu “Kahraman Haseki” kod adlõ 38 yaşõndaki Ahmet Tevfik olduğu ortaya çõktõ. Şehit Aliyazıcıoğlu, memleketi Trabzon’da toprağa verildi. (AHMET ŞEFİK) İHALE YOLSUZLUĞU AKP’libaşkaniçin tutuklama kararı BATMAN (Cum- huriyet) - Batman’da, ihaleye fesat karõştõr- dõklarõ gerekçesiyle gözaltõna alõnan 14 ki- şiden 7’si tutuklanõr- ken aralarõnda AKP İl Başkanõ Ömer El’in de bulunduğu 4 kişi hakkõnda gõyabi tu- tuklama kararõ verildi. Bir ihbarõ değerlen- diren Batman Emni- yet Müdürlüğü ekip- leri, “Zıpkın” adõ ve- rilen operasyon kap- samõnda, ihaleye fesat karõştõrarak, haksõz yere kazanç sağladõk- larõ gerekçesiyle Sos- yal Güvenlik Kuru- mu’nda görevli bir memur ile bazõ işa- damlarõnõn telefonla- rõnõ dinlemeye aldõ. Telefon görüşmele- rinde suç unsuru tespit eden polis, aralarõnda bazõ işadamlarõnõn da bulunduğu 14 kişiyi gözaltõna aldõ. Zanlõ- lardan A.K, M.Ö, E.V, F.Ö, S.Ö, H.Ö. ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nda görevli E.D. tutuklanõrken di- ğer zanlõlar tutuksuz yargõlanmak üzere ser- best bõrakõldõ. Mahkeme, AKP Batman İl Başkanõ Ömer El’in de arala- rõnda bulunduğu 4 ki- şi hakkõnda gõyabi tu- tuklama kararõ çõkart- tõ. Mahkemenin kara- rõ üzerine polis, Ömer El’in evinde arama yaptõ. Polisin evde ara- ma yaptõğõ sõrada El’in Malatya’da olduğu bil- dirildi. El, “Eşim ve çocuklarımın Malat- ya’da olması nede- niyle buraya geldim. Batman’a dönerek savcılıkta ifade ve- receğim” dedi. Devriye görevi yapan güvenlik güçleri bir grup teröristle çatõşmaya girdi. Çatõşmada yaralanan Uzman Çavuş Mustafa Aliyazõcõoğlu kaldõrõldõğõ hastanede yaşamõnõ yitirdi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog