Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 7 EYLÜL 2008 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER 3 SÖZ ÇİZGİNİN Turhan Selçuk İSKELE - SANCAK.. GENİŞ AÇI HİKMET BİLA TSK ve Güneydoğu Yıllardır görülmeyen bir şeydi… Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ, Van’da halkın sevgi gösterileriyle karşılanınca, makam aracından in- di ve Vanlıların arasına karıştı. Onlarla teker teker tokalaştı. Ne kadar güvenlik önlemi alınırsa alınsın, hassas bir bölgede, Genelkurmay Başkanı’nın böyle bir davranışta bulunması, bir ce- saret örneği olmanın ötesinde yeni bir anlayışı da yansıtıyor. Terörle mücadele eden Silahlı Kuvvetler’in, teröristle masum bölge halkı arasın- da kesin bir ayrım yaptığını, başkomutanının hareketiyle ortaya koyuyor. Terörü, bütün bölge halkı üzerinde psikolojik savaşın bir unsuru olarak kullanan propaganda kampanyalarına güzel bir ce- vap… Org. Başbuğ’un şu sözleri de Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları ile Türkiye Cumhuriyeti or- dusu arasına düşmanlık sokmak isteyenlere güzel bir cevap: ‘Gerçekten de çok duygusal anlar yaşadım. Van’a daha önce birkaç defa gelmiştim. Ama bu ilimizin vatandaşlarının Silahlı Kuvvetler- imize saygıyla yaklaşımına bu boyutta ilk defa rast- ladım. Bugün Van’da görmüş olduğumuz bu temiz vatandaşlar, temiz Türk vatandaşlarıdır. Burada gördüğüm tablo, inanın, hayatım boyun- ca unutamayacağım bir tablo. İnanıyorum ki, biz bu güçle terör örgütünün üstesinden daha kısa sürede geleceğiz.’ Genelkurmay Başkanı’nın Doğu- Güneydoğu gezisi, duygusal boyutun dışında yeni bir açılımın işaretlerini de verdi. Her şeyden önce komutanın sivil toplum örgütleriyle bir araya gelmesi ve böl- genin sorunlarına çözüm yönünde onların görüş ve önerilerini dinlemesi önemli bir adım. Sivil yöne- timlerin çoktan yapmış olmaları gereken bir atağı, askerin yapması düşündürücü değil mi? Org. Başbuğ, terörün önlenmesi için her şeyden önce ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer alanlarda adımlar atılması gerektiğini söylüyor. Sivil toplum örgütleriyle buluşmasının da bu yönde atılmış bir adım olduğunu vurguluyor. Sosyolojik değer- lendirmeler yapıyor. Örneğin Diyarbakır nüfusu- nun yüzde 64’ünün 24 yaş altında olduğunu söylüyor. Bu genç potansiyeli iyi değerlendirelim, iyi eğitelim diyor. Bölgedeki kızların ve kadınların içler acısı geri durumuna dikkat çekiyor. Askerin ekonomik, sosyal, kültürel atılımlar konusunda yapacağı bir şey yok. Olsa olsa iz- lenimlerini, edindiği görüş ve önerileri Milli Güven- lik Kurulu’nda hükümete aktarmak ve çözüm ‘tavsiye’ etmek. Gerisi hükümete kalmış… Ama bu gezi, askerin en üst düzeyde sivil sorunlara dikkati çektiğini gösteriyor. Bir şeyi daha gösteriyor. Org. Başbuğ, ‘Di- yarbakır bizim için çok önemli’ demiş. Demek ki, Diyarbakır, ‘Acaba dinsel değerleri mi kullansam da Diyarbakır’ı ötekilerin elinden alsam?’ diyenlerle, ‘Acaba etnik ayrımcılığı kışkırtsam da mı Di- yarbakır’ı kaptırmasam?’ diye yerel seçim hesapları yapanların yanında, başkaları için de önemli olduğunun altını çiziyor. hikmet.bila@ntv.com.tr Üysen’e vize çıkmadı BEKİR ŞAHİN GAZİANTEP - Gaziantep’te AKP’li işadamõ Nuri Üysen’e 73.5 milyon YTL kâr sağlayacak imar planõ değişikliği Şehitkamil Belediye Meclisi’nde kabul edil- medi. Aralarõnda AKP’lilerin de bulunduğu bazõ meclis üyeleri, değişiklik önerisini sunan AKP’li Büyükşehir Belediyesi’ne de sert tepki göstererek “Bu değişikliği kendi meclislerinden çıkarsın- lar. Bu maddenin vebalini biz değil onlar alsın” dediler. Şehitkamil Belediye Mecli- si’nin 22 gündemlik olağan top- lantõsõ önceki gün yapõldõ. Gündemin 4. maddesinde ba- sõnda “Şaban Dişli’nin de adı- nın karıştığı arazi rantı” olayõna benzetilen imar değişikliği gün- deme geldi. Meclis üyeleri, Üy- sen’in araziyi 14 milyon YTL’ye satõn alarak Lüksemburg merkezli PD Tree Gayrimenkul Yatõrõm Şirketi’ne 87.5 milyon YTL’ye sattõğõnõ, arazinin yüzde 55’ini bü- yükşehir belediyesine bağõşladõ- ğõnõ anõmsatarak önerinin redde- dilmesini istediler. İmar planõ tadilatõ 3 çekimser, 6 ret oyuyla geri çekildi. Mecli- sin AKP’li üyeleri, geri çekilen gündem maddesinin araştõrõlma- sõ için 6 kişilik komisyon kurul- masõna karar verdi. Toplantõda söz alan AKP’li üye İsmail Akar, büyükşehir belediyesinin uygulamalarõna tepki göstererek şunlarõ söyledi: “Büyükşehirin amiri değiliz. Bu maddenin ve- balini biz değil onlar alsınlar.” Saadet Partili üye Seyhun Boz- dağ da bugüne dek büyükşehir belediyesinden gönderilen tüm imar planõ tadilatlarõnõ kabul et- tiklerini belirterek, “Fakat artık yeter, zenginin arsalarına değer katan imar plan tadilatlarına bu saatten sonra ret cevabı vermemiz gerekiyor” dedi. Şehitkamil Belediye Meclisi, AKP’li işadamõna rant sağlayacak imar planõ de- ğişikliğini ‘Bu maddenin vebalini biz değil onlar alsõnlar’ diyerek kabul etmedi HİLAL KÖSE Nijeryalõ sõğõnmacõ Festus Okey’in, gözaltõna alõndõğõ Be- yoğlu Asayiş Büro Amirliği’nde 20 Ağustos 2007’de polis kurşunuyla vu- rulmasõnõn üzerinden bir yõl geçti. Okey’in ölümüne neden olan polis me- muru Cengiz Yıldız’õn yargõlandõğõ da- vada, deliller karartõldõğõ için, Adli Tõp raporu alõnamõyor. Mahkeme, sanõğa ia- de ettiği, suç delili olan silahõ, bir yõl sonra adli emanete almaya karar verdi. “Olası kasıtla adam öldürmek” su- çundan 25 yõla kadar hapsi istenen polis memuru Yõldõz, Beyoğlu 4. Ağõr Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargõlanõyor. Mahkeme, 14 Mayõs’taki duruşmada, dava dosyasõnõ Adli Tõp’a göndererek, olayõn sanõğõn açõkladõğõ gibi gerçekle- şip gerçekleşmediği konusunda rapor alõnmasõnõ istemişti. DUYARSIZLIK... Okey’le ilgili emniyetin özel bir araş- tõrma yaptõğõ da ortaya çõktõ. Valiliğe, İçişleri Bakanlõğõ’na, Abuja Büyükelçi- liği’ne ait yazõlar, Nijerya evlilik sertifi- kasõ, Okey soyadlõ kişilere ait vize talep formu, pasaport fotokopilerinin de ara- sõnda bulunduğu 28 adet belge, Beyoğ- lu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün emriyle sanõk avukatõna verildi. Okey’in ailesi burada olmadõğõ için davaya müdahil olmak isteyen, avukat Taylan Tanay, emniyetin bu araştõr- mayla Okey’in zaten ‘suçlu’ olduğunu kanõtlamaya çalõştõğõna dikkat çekiyor. Tanay, emniyetin bu belgeleri avukata veremeyeceğini, savcõya ya da mahke- meye sunmasõ gerektiğini ifade ediyor. Mahkemenin de dava dosyasõna du- yarsõz olduğunu dile getiren Tanay, “Bir yıl önce polise verdiği silahın nerde olduğunu soruyor. Davanın en önemli delili olan silah, hâlâ emanete alınabilmiş değil” ifadesini kullanõyor. NİJERYALI FESTUS OKEY Cinayet çözümsüzlüğe gidiyor Organ Nakli Merkezi’nden istifa eden Demirbaş’tan iddialara yanõt ‘Paraiçinayrõlmadõm’ GÜRSU KUNT ANTALYA - Eski Akdeniz Üniversitesi Or- gan Nakli Merkezi Mü- dürü Prof. Dr Alper De- mirbaş ve ekibinin önce merkezdeki görevlerin- den, ardõndan da öğretim üyeliğinden istifa etme- leri ile merkezde başla- yan tartõşmalar sürüyor. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. İsrafil Kurtcephe ve merkezin yeni müdürü Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar önceki gün konuyla ilgili bir basõn toplantõsõ dü- zenledi. Demirbaş’õn is- tifasõnda bir zorlamanõn olmadõğõnõ savunan Kurtcephe, “Gidişiyle merkezin içinin boşal- dığı yönünde bir imaj yaratılmaya çalışılıyor” dedi. Demirbaş’õn 6 ay önce Medical Park Has- tanesi ile anlaşma imza- ladõğõnõ ileri süren Kurt- cephe, “Sanki harikalar yaratan, olağanüstü ye- tenekleriyle her şeyi ya- pan, şifa dağıtıcısı bir cerrah imajı yaratılma- ya çalışıldı. Ama organ nakli bir ekip işidir” di- ye konuştu. SÖZLEŞME TARİHİ Merkezde çok emek verdiğini belirten Demir- baş ise Kurtcephe’nin id- dialarõnõ yalanladõ. Özel bir hastaneyle 6 ay önce- sinden sözleşme imzala- madõğõnõ belirten Demir- baş, şöyle devam etti: “Bugüne dek hizmet verdiğim yerde hizmet veremeyeceğimi anladı- ğım için ayrıldım. Söz- leşmeyi de 3 gün önce imzaladım. Ekibimdeki bir arkadaşımın profe- sörlüğü gelmişti. Benim emekliliğime kısa bir süre kalmıştı. İnsanlar buna rağmen niye istifa ederler? Para için isti- fa edilmez. Bize yıllar- dır iyi paralarla trans- fer teklifleri geldi. Hiç- birini kabul etmedik.” Fethiye’ye tatile gelen 84 yaşında- ki İngiliz turist, 1900 metre yük- seklikteki Babadağ’dan yamaç para- şütüyle atladı. Eşiyle tatile gelen 6 ço- cuk, 4 torun sahibi Mark Hennon, “Yaşlı olduğum için izin vermezler san- mıştım. Sorunsuz bir uçuş yaptık. Bu- günü hiç unutmayacağım” dedi. (AA) 84’lük paraşütçü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog