Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK Genel Yayõn Yönetmeni: İBRAHİM YILDIZ ●Yazõişleri Müdürleri: Mehmet Sucu, Güray Öz (Sorumlu) ● Miyase İlknur (Ek Yayõnlar) ● Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara Yayõn Kurulu: İlhan Selçuk (Başkan), Emre Kongar (Başkan Yardımcısı), Orhan Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şük- ran Soner, İbrahim Yıldız, Orhan Bur- salı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. İstihbarat: Cengiz Yıldırım Eko- nomi: Hasan Eriş Dõş Haberler: Öz- gür Ulusoy Kültür: Egemen Ber- köz Spor: Arif Kızılyalın Dü- zeltme: Abdullah Yazıcı Bilgi- Belge: Edibe Buğra AnkaraTemsilcisi:MustafaBalbayAhmetRasimSok.No:14Çankaya06550 Ankara Tel: 0312 442 30 50 Faks: 0312 442 30 10 İzmir Temsilcisi: Ser- dar Kızık, H. Ziya Blv. 1352 S. 2/3 Tel: 4411220, Faks: 4418745 Adana Temsilcisi:ÇetinYiğenoğlu,İnönüCd.5S.AksoğanİşH.Kat1Tel:3631211, Faks: 3631215 Antalya Temsilcisi: Ahmet Oruçoğlu Cumhuriyet Meydanõ Yõldõz Apartmanõ B Blok No: 80/5 Tel: 0242 2480057 Faks: 0242 2430509 İdare Müdürü: Hüseyin Gürer Mali İşler: Bü- lent Yener Satõş: Fazilet Kuza Cumhuriyet Rek- lam:GenelMüdür:ÖzlemAyden GenelMüdürYar- dõmcõsõ: Nazende Pal Tel: (0212) 251 98 74 -75 /251 98 81 -82 Faks: (0212)251 98 68 Rezervasyon: (0212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Yayımlayan ve Yönetim Yeri: Yeni Gün Haber Ajansõ Basõn ve Yayõncõlõk A.Ş, Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sk. No: 2. 34381 Şişli/İstanbul Tel: (0212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygõn süreli yayõn Baskı: DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul Dağıtım: YAYSAT Doğan Medya Tesisleri Hoşdere 34850 Esenyurt İstanbul 7 EYLÜL 2008 İmsak: 5.00 Güneş: 6.30 Öğle: 13.09 İkindi: 16.44 Akşam: 19.37 Yatsõ: 20.59 IŞIL ÖZGENTÜRK Birileri Ölüp Gider Arkası 10. Sayfada Bir pazar dertleşmesi yapalõm. Ne ya- zõk ki, bazõ istisnalar dõşõnda benim “çocukluk arkadaşlarım” yani daha adil bir dünya için sokaklarda birlikte yürüdük- lerim, 12 Mart ve 12 Eylül sonrasõ mahpus kapõlarõnda birlikte beklediklerim, her hak- sõz ölümde aynõ acõlarla sarsõldõklarõm, be- nim yazdõğõm yazõlarõ okumuyorlar. Çünkü Cumhuriyet gazetesini okumuyorlar. Ve bunu adeta bir çeşit kindarlõk gibi yüzüme söylüyorlar. V enezüella’nın başkenti Caracas, şu sıralar dünyanın çeşitli ülke- lerinden gelen vücut boyama sanatçılarını ağırlıyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Dünya Vücut Boyama Sanatı Yarışması’nda onlarca sanat- çı, yeteneklerini sergiliyor. Çıplak vücutları rengârenk ve aykırı desenlerle süsleyen sa- natçılar ‘en iyi’ için yarışıyor. Açılış kapsamında önceki ge- ce özel bir dans gösterisi su- nuldu. Koltuk değnekleriyle estetiği buluşturan dansçının performansı izleyenlerden büyük alkış aldı. (AP) Caracas’ta renkli günler Porsuk kupkuru CAN HACIOĞLU ESKİŞEHİR- Porsuk Barajõ’nõn kapasitesi 1970’li yõl- larda 460 milyon metreküpe çõkarõldõ. Ancak, bugün Por- suk Çayõ’nõn beslediği barajõnda 168 milyon metreküp su bulunuyor. DSİ Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bu yõlõn ilk günlerinde yüzde 48 olan su seviyesinin kuraklõk nedeniyle yüzde 36’ya düştüğünü belirttiler. Yetkililer, barajda Eski- şehir ve Kütahya halkõna ancak bir yõl yetecek su bulundu- ğunu ifade ettiler. Geçimini hayvancõlõkla sağlayan Niyazi Karanfil, çayõn iki yõlda önemli ölçüde çekildiğini ifade et- ti. Karanfil, “İki yıl önce burada ben balık tutuyordum. Şimdi ise hayvanlarım otluyor. Porsuk’un giderek yok olması, bizleri ve çevresinde yaşayanları üzüyor” dedi. İkiyõlöncebalõktutuluyordu,şimdihayvanlarotluyor Çevreciler: Uluabat’tasuçlufabrikalar Yine balık katliamı BURSA (Cumhuriyet) - Uluabat Gölü’nü besleyen derelerde her yõl yaşanan ba- lõk katliamõ bu yõl yine ger- çekleşti. Binlerce ölü balõk gölün kõyõlarõna vurdu. Dünyanõn yaşayan 17 gö- lü arasõnda bulunan Uluabat Gölü, kirlilik tehlikesi altõn- da. Gölü besleyen ve gölden Marmara’ya boşalan derele- rin bir bölümü de koruma bandõ olmasõna karşõn Mus- tafakemalpaşa ilçesindeki fabrikalar atõklarõnõ buraya boşaltõyor. Denetimlerin ve cezalarõn yetersiz kalmasõ nedeniyle bölgede her yõl toplu balõk ölümleri görülü- yor. Bu yõl da binlerce ölü balõk Uluabat Gölü kõyõlarõ- na vurdu. Derelerin çeşitli bölümle- rinden su ve ölü balõk örnek- leri alan yetkililer, katliam- dan bölgedeki fabrikalarõ so- rumlu tuttular. Karacabeyli çevreciler de sorunun bir an önce çözül- mesi çağrõsõnda bulundu. ‘Troya Önünde Atlar’ sergisi Kültür Servisi - Ka- dõköy Beledi- yesi Cadde- bostan Kültür Merkezi CKM Sanat Galerisi yeni sezonunu, res- sam Ruhcan Akil’in “Tro- ya Önünde At- lar” kişisel re- sim sergisiyle açtõ. Ressam, Yunan Mito- lojisi’nin baş- yapõtlarõndan İlyada desta- nõndaki 16 bin dize ve 24 bölümden olu- şan Troya Savaşõ öyküsünden yola çõka- rak üretmiş olduğu çalõşmalarõnõ sergili- yor. Sergi 3 Ekim’e kadar ziyaret edilebi- lir. Tel: (0 216 386 26 81) ‘Sultanlar Şehri’ New York’ta NEW YORK (AA) - Modacõ Nedret Taciroğlu’nun padişah tuğralarõndan esin- lenerek hazõrladõğõ “Sultanlar Şehri İstan- bul’ koleksiyonu, New York Moda Haftasõ kapsamõnda tanõtõldõ. Koleksiyonda tarih ile modernizmin harmanlandõğõ, giysilerin Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Sü- leyman, III. Selim ile II. Ahmet’in tuğrala- rõndan izler taşõdõğõ görüldü. Kõrmõzõ, top- rak rengi ve krem tonlarõnõn ağõr bastõğõ, ipek-şifon drapelerle zenginleştirildiği 30’un üzerinde kõyafetin yer aldõğõ koleksi- yon büyük alkõş aldõ. Ömür boyu sürecek grip aşısı LONDRA (AA) - İngiltere’de bilim insanlarõnõn, tek doz uygulanacak ve tüm türlerine karşõ ömür boyu koruma sağlaya- cak grip aşõsõ geliştirdikleri bildirildi. The Daily Mail’in haberinde, Oxford Üniversi- tesi bilim insanlarõnõn geliştirdiği aşõnõn klinik denemelerinin başlatõldõğõ belirtildi. Dr. Sarah Gilbert, aşõnõn güvenli ve etkili olduğunun kanõtlanmasõ halinde 5 yaşõndan itibaren uygulanabileceğini söyledi. Komedi Dükkânı yine yollarda Haber Merkezi - TRT 1 ekranlarõnda yayõmlanan “Tolga Çevik ile Komedi Dük- kânõ”, sonbaharda önce İstanbul sonra da Anadolu’da sahne alacak. Yaz aylarõnda Ege kõyõlarõnda seyirciyle buluşan “Kome- di Dükkânõ”, kapõsõnõ ilk olarak 19 Ey- lül’de Bostancõ Gösteri Merkezi’nde aça- cak. “Komedi Dükkânõ”, Adana (24 Eylül), Gaziantep (25 Eylül), Hatay (26 Eylül) ve Mersin’de de (27 Eylül) sahne alacak. Porsuk Çayı kilometrelerce çekildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog