Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

YAĞMA ERDOĞAN DÖNEMİNDE BAŞLADI TMMOB Mimarlar Odasõ İstanbul Büyükkent Şu- besi Kentleşme ve Planlama Komitesi Yöneticisi Yıl- dız Uysal, İstanbul’daki içme suyu havzalarõnõn ko- runmasõna ilişkin İSKİ Su Havzasõ Yönetmeliği’nin ilk kez Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’õn İBB Başkanlõğõ döneminde değiştirildiğini anõmsatarak “Yönetmelik su havzalarına koruma değil, kul- lanma yönetmeliğine dönüştürüldü” dedi. Uysal, “Mi- marlar Odası, su havzaları yönetmeliğinin iptali için 1994’ten bu yana 6 dava açtı. Ancak, su havzası yönet- meliği sürekli değiştirildiği için davalar takipsizlikle so- nuçlanıyor. Su havzalarına ilişkin İBB tarafından ha- zırlanan 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan- ları’nda yüzde 10’luk betonlaşma sınırı aşılıyor” dedi. BELEDİYELER İZİN VERİYOR Havzalardaki kaçak yapõlaşma sorununa en çok dik- kat çeken siyasilerden biri olan CHP İstanbul İl Başkanõ Gürsel Tekin ise Çodur’un sözlerine atõfta bulunarak “Bu kaçak yapılaşmaya izin veren belediyelerin hepsi bi- linmektedir. Bu belediyelerin haksız kazanç ve rant uğ- runa yağmalanmasına izin verdikleri su havzalarında yapılan inşaatların birçoğu açılan davalara rağmen sür- mektedir. İçişleri Bakanlığı, tüm bu olanlardan ha- berdardır ve ivedilikle harekete geçerek Yenidoğan’a ilişkin aldığı kararı bu belediyelere de uygulamalıdır. Yoksa su havzalarını kaybetmenin eşiğine gelen İstan- bul, Melen dahil hiçbir projenin bile kurtaramayaca- ğı bir susuzluğun esiri olacaktır” görüşünü ifade ediyor. MECLİS ARAŞTIRMASI İSTENDİ CHP, İstanbul’daki su havzalarõnõn durumu ve su havza- larõ ile ilgili alõnacak tedbirlerin belirlenmesi amacõyla Meclis araştõrmasõ açõlmasõnõ istemişti. CHP İstanbul Mil- letvekili Çetin Soysal ve arkadaşlarõ tarafõndan imzalanarak TBMM Başkanlõğõ’na sunulan araştõrma önergesinin ge- rekçesinde, İBB ve İSKİ’nin, su havzalarõnõ koruma konu- sunda yetersiz kaldõğõ belirtiliyor. İçme Suyu Havzalarõ Ko- ruma ve Kontrol Yönetmeliği’nin, yönetmeliğin koruma alan- larõnda yapõlaşmanõn önünü açtõğõ dile getirilen gerekçede, “Su havzalarının korunması için yapılaşmanın önüne ge- çilmelidir. Su kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kul- lanılmalıdır. Mevcut su kaynaklarının kirlenmesini en- gelleyecek yasa ve yönetmeliklerin yapılması ve bunların doğru bir şekilde uygulanması gerekmektedir” deniliyor. CMYB C M Y B 7 EYLÜL 2008 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER 19 İstanbul Haber Servisi - Yetersiz ya- ğõşlar, küresel iklim değişiklikleri, su po- litikasõnõn olmayõşõ gibi nedenlerle su- suzluk tehlikesiyle karşõ karşõya olan İs- tanbul’un su havzalarõ da alarm veriyor. Ya- põ stokunun neredeyse yarõsõ kaçak olan kentin su havzalarõnda da benzer tehdit baş gösteriyor. İstanbul’da yaşayan 10 milyo- nu aşkõn insanõn içme ve kullanma suyu ih- tiyacõnõ karşõlayan Ömerli, Darlõk, Elma- lõ, Terkos, Alibeyköy, Büyükçekmece, Sazlõdere, Istõrancalar, Kazandere ve Pa- buçdere barajlarõnõn bulunduğu havzalar- daki kaçak yapõlar bir türlü yõkõlamõyor. Ki- mi zaman yerel yönetim tarafõndan yapõ- lan yõkõmlar ise uzmanlar tarafõndan “gös- termelik” olarak nitelendiriliyor. Uz- manlara göre havzalardaki yoksul kesimin evleri yõkõlõrken milyon dolarlõk villalara dokunulamõyor. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Mü- hendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bö- lümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Fili- beli nin “İçmesuyu Koruma Havzaları- nın Kirlenmeye Karşı Korunması” baş- lõklõ araştõrmasõ, havzalardaki yapõlaşma so- runlarõnõ ortaya koyuyor. Araştõrmaya gö- re, özellikle büyük kentlerdeki su havza- larõ, aşõrõ kirlenme tehdidi altõnda bulunu- yor. Havza içerisinde yapõlaşmalar ve en- düstriyel yerleşimlerin kontrolsüz bir bi- çimde yayõlmasõ, su kaynaklarõnõn kirlen- mesi açõsõndan büyük bir tehlike yaratõyor. Pek çok havzada aşõrõ kirlenmelerin sonucu olarak su kalitesi değerleri kötüye gidiyor, içme suyu arõtõmõ için kurulan tesisler ise yetersiz kalõyor. Su havzalarõnõn koruma alanõ olma özelliğini yitirmiş olduğuna dik- kat çekilen araştõrmada, “Havzalardan so- rumlu yetkili idarelerin havzaların ıs- lahına yönelik aldığı kararların uygu- lanmaması halinde, çok yakın bir gele- cekte bu havzaların içme suyu havzası olma özelliğini yitirmesi oldukça yüksek bir ihtimal” uyarõsõ yapõlõyor. Sorunlar neler? Araştõrmada sorunlar şöyle özetleniyor: - Su havzalarõnõn kõsa, orta ve uzun me- safeli koruma alanlarõ içinde mevcut bu- lunan yerleşim alanlarõnda genellikle alt- yapõ problemleri çözümlenmemiş. Evsel kökenli bile olsa, atõk yüklerinin havza dõ- şõna taşõnarak uzaklaştõrõlmasõ gerekirken henüz bu husus gerçekleştirilememiş. - Havzalarda işyeri, işletme, vb. her türde konut dõşõ yapõ ve küçük sanayi si- teleri bulunuyor. - Uzun mesafeli koruma alanõ ve dere mutlak koruma alanlarõ içinde yer alan çe- şitli türdeki sanayi kuruluşlarõ ile besicilik tesisleri ve hayvan damlarõndan kaynak- lanan atõklar, bölgedeki yüzeysel sular ve yeraltõ sularõ için ciddi bir kirlenme riski oluşturuyor. - Mutlak, kõsa ve orta mesafeli koruma alanlarõnda yoğun bir biçimde seracõlõk ya- põlõyor. Genellikle aile tipi örtüaltõ seracõ- lõğõ yapõlmakta olup mevcut seralara sulama fazlasõ sõzõntõ sularõ için teknik önlem al- dõrõlmasõ güçtür. Bu tür seralarda, normal tarla ziraatinden 3-5 kat fazla miktarda zi- rai ilaç ve gübre kullanõldõğõ biliniyor. - Havzalarda sulu tarõm faaliyetleri de sürdürülüyor. Bu sulamanõn dönüş suyu da havzada doğal olarak su kütlelerine ula- şacağõndan, baraj gölünde besi maddeleri teşkil eden gübre artõklarõ ve tarõm ilaçla- rõ kalõntõlarõ da önemli sorunlara yol aça- bilir. Eski İSKİ Genel Müdürü Dursun Ali Çodur, kendisinin İSKİ Genel Müdürü, Kadir Topbaş’õn İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanõ olduğu 3 yõllõk dönem- de su havzalarõna 23 bin kaçak bina ya- põldõğõnõ itiraf etmişti. Bu açõklama, ken- tin su havzalarõnõn nasõl yapõlaşmaya açõl- dõğõnõn yetkili bir ağõzdan teyit edilmesi açõ- sõndan dikkat çekiyor. İBB ise Çodur’un sözlerinin “gerçeği yansıtmadığı”nõ be- lirterek “Topbaş döneminde su havzaları üzerinde 23 bin kaçak bina olduğu id- diası doğru değildir. Mutlak, kısa, orta ve uzun mesafe dahil, bütün havzalar- da bulunan yapılara, planlı, ruhsatlı ve ruhsatsız olanlar da dahildir. Arazi ça- lışması yapılmadan, tek tek bakılmadan tespit imkânı bulunmamaktadır” sa- vunmasõnõ yapmõştõ. İBB’ye göre şu anda havzalarda, mutlak ve kõsa mesafede kaçak yapõlaşma sõfõr ora- nõnda. Açõklamaya göre, İSKİ tarihi bo- yunca havzalarda, 1994 yõlõna kadar tespit edilebilen yõkõm sayõsõ 23. 1994-2004 arasõnda havzalarda toplam 1122 kaçak ya- põ yõkõldõ. Topbaş döneminde ise havzalarda yõkõlan kaçak yapõ sayõsõ 974. İBB Başkanõ Kadir Topbaş da uydu aracõlõğõyla her 3 ay- da bir havzalarda kaçak yapõ olup olma- dõğõna ilişkin tespitler yaptõklarõnõ söylü- yor. İstanbul’un içme ve kullanma suyu ihtiyacõnõ karşõlayan 10 barajõn bulunduğu havzalardaki kaçak yapõlar bir türlü yõkõlamõyor Su havzalarõ alarm veriyor ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ● Baraj koruma alanõnda mevcut konut ve konut dõşõ yapõlar hakkõnda yönetmelikler uyarõnca tespitler yapõlarak yasal işlem uy- gulanmalõ. ● İlgili idareler tarafõndan öncelikle her hav- za için ayrõ ayrõ “Havza Çevre Düzeni Planõ” hazõrlanmalõ ve bunlara uyum sağlanmalõ. ● Havzalardaki madencilik işletmeleri, ta- vuk çiftlikleri gibi tüm işletmeler koruma alanlarõ dõşõna çõkarõlmalõ. ● Tarõm amacõyla havzada kullanõlan ara- zide gübre ve pestisit kullanõmõ sõnõrlandõrõl- malõ, kimyasal gübre kullanõmõ yerine biyolojik yöntemlerin kullanõmõ teşvik edilmeli. ● Uzun Mesafeli Koruma Alanõ içinde en- düstriyel yapõlarõn ve kaçak sanayi tesisleri ku- rulmasõnõn derhal önüne geçilmeli. Bölgede, mevcut yerleşimlerin atõklarõ havza dõşõna yönlendirilerek bertaraf edilmeli, yeni toplu ko- nut inşaatlarõna kesinlikle izin verilmemeli. Köylerin sõnõrlarõ çizilip bu sõnõrlarõn dõşõnda büyümeleri engellenmeli. ● Gerek yerleşim birimlerinden oluşan evsel nitelikli katõ atõklarõn, gerekse böl- gede mevcut çeşitli sanayi kuruluşlarõndan oluşan katõ atõklarõn toplanmasõ, taşõn- masõ ve nihai bertarafõnõn yapõlmasõ konusu dikkatle ele alõnmalõ. Bunlarõn havza içinde gelişigüzel depolanmalarõ önlenmeli, transfer istasyonlarõ oluşturularak hav- za dõşõnda bertaraflarõ sağlanmalõ. ● Koruma alanlarõnda yerleşik alanlarõn gelişmesi sõnõrlõ tutulmalõ, yeni yapõlaşmaya izin verilmemeli. Bu yapõlaşma yasağõ, ilerde gerçekleştirilebilecek imar aflarõ kap- samõnõn dõşõnda tutulmalõ. - Tüm Odalarda Dijital Receiver_Uydu TV, Saç Kurutma www.diplomathotel.com.tr 252-476 7145 veya 537-825 7979 SIFIR TURUNÇ - - - Tüm Odalarda Dijital Receiver_Uydu TV, Saç Kurutma TÜRK KALP VAKFI 19 Mayıs Cad. No:8 Şişli / İSTANBUL Telefon; 212.212 07 07 (pbx) Faks; 212.212 68 35 Pasaportumu kaybettim. Hükümsüzdür. Faruk TAŞ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog