Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B MENEMEN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2007/576 TAL. Gayrimenkulun tapu kaydõ, cinsi, evsafõ ve kõymeti: 1-) TAŞINMAZ: Menemen Harmandalõ beldesi, 2130 ada, 1 parsel Metin Oktay mah., Mimar Sinan cad, A blok Huzur Apt. 1. Kat D.8 adresindedir. TAPU KAYDI: Kat mülkiyeti kurulmuş, gayrimen- kul tam hisse olarak borçlu adõna kayõtlõdõr. ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ: Kullanõm alanõ net 87,94 m2 olan mesken 3 oda, 1 salon, mutfak, banyo, kiler ve WC’den ibarettir. Zemin döşemesi parke olup, õslak ha- cimlerin yer döşemesi seramiktir. Kapõlar Amerikan pres kapõ olup, duvarlar plastik boyadõr. Banyo WC ta- bandan tavana seramik kaplõdõr, dõş-cephe doğramalarõ plastik doğrama olup, mutfak dolaplarõ suntalemdir, blok asansörlü olup, her katta 4 daire olmak üzere, 8 kat- ta toplam 32 dairedir. MUHAMMEN BEDELİ: 55.000.00 YTL SATIŞ GÜNÜ: Birinci satõşõ 20.10.2008 günü, saat 11.50-12.00 ara- sõ. İkinci satõşõ 30.10.2008 günü, saat 11.50-12.00 ara- sõ. SATIŞ ŞARTLARI: 1-Taşõnmazlarõn birinci satõşõ yukarõda belirtilen gün ve saatler arasõnda Menemen İcra Müdürlüğü adresinde açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tah- min edilen kõymetin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar var- sa alacaklarõ mecmuunu ve satõş ve paylaştõrma mas- raflarõnõ geçmesi şartõyla en çok arttõrana ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taah- hüdü baki kalmak şartõyla, arttõrma 10 gün daha uzatõ- larak, 10. gün olan ve yukarõda belirtilen gün ve saat- lerde Menemen İcra Müdürlüğü adresinde ikinci arttõr- maya çõkarõlacaktõr. İkinci arttõrmada ise rüçhanlõ ala- caklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve tahmin edilen kõymetin %40’nõ satõş ve paylaştõrma masraflarõnõ geç- mesi şartõyla en çok arttõrana ihale olunur. Böyle bir be- delle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2-Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõy- metin %20’si nisbetinde nakit veya bu miktar kadar mil- li bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde İİK.md.130 ge- reğince 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, iha- le damga vergisi, KDV, tapu alõm harcõ ve masraflarõ gayrimenkulün teslim masraflarõ alõcõya aittir. Tapu sa- tõm harcõ, taşõnmazõn aynõndan doğan birikmiş vergiler ile tellaliye resmi satõş bedelinden ödenir. 3-Taşõnmazõ satõn alanlar, ihaleye alacağõna mahsu- ben iştirak etmemiş olmak kaydõyla, ihalenin feshi ta- lep edilmiş olsa bile, satõş bedelini derhal veya İİK.md.130 gereğince verilen süre içinde nakden öde- mek zorundadõrlar. 4- İpotek sahibi alacaklõlar ile diğer ilgililerin (*) ve irtifak hakkõ sahiplerinin, bu gayrimenkül üzerindeki haklarõnõ, hususiyle faiz ve masrafa dair iddialarõnõ, da- yanağõ belgeler ile 15 gün içerisinde dairemize bildir- meleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu siciliyle sa- bit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 5- Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içerisinde ödenmezse, İİK.nun 133.maddesi gereğince ihale fes- hedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve temerrüd faizin- den alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. Bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 6- İşbu satõş ilanõnõn gazetede yayõmlanan ilanõ, ta- puda adresi olmayanlar için, İİK. m. 127 gereğince teb- liğ yerine kaim olmak üzere ilan ve tebliğ olunur. 7- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin göre- bilmesi için dairemizde açõk olup, masrafõ verildiği tak- dirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 8- Satõşa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderacaatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/576 TAL. sayõlõ dosya num- arasõyla müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 27.08.2008 İİK.md.126 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahiple- ri de dahildir. (Basõn: 48286) BOLU 1. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2007/264 Satõlmasõna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kõy- meti, adedi, evsafõ: İcra konusu taşõnmaz, Bolu ili merkez, Karacaağaç köyü, Kõtlõk bilmez mevkii 1124 parsel nolu, 500 m2 yüzölçümlü parsel üzerinde bulunan taşõnmaz. Taşõnmaz tapu kayõtlarõnda 1124 nolu parsel, 500 m2 yüzölçümlü olan bu taşõnmazõn üzerinde (8 m x 7 m) = 56 m2 oturum alanlõ 1 katlõ bağdati inşaat tarzlõ bina vardõr, bina eski tarihli yapõmlõ olup, şu an mesken ola- rak kullanõlmaktadõr, enkaz değeri vardõr. Katta 1 antre + 2 oda + 1 koridor + 1 ve + 1 mutfak bulunmaktadõr. Zeminler ahşaptõr, duvarlar kireç ile ba- dana boyalõdõr. Taşõnmazõn bilgiler beyan kõsmõnda askeri güvenlik bölgesi içinde kalmaktadõr. Beyanõ vardõr. Bu taşõn- mazda borçlu hissesi tamdõr. Parsel No: 1124 Arsa değeri: 500 m2 x 50 YTL /m2 25 000.00 YTL borçlu hissesi tam. Eski ev enkaz değeri : 5.000.00 YTL borçlu hissesi tam Toplam: 30.000.00 YTL. Satõş Şartlarõ: 1- Satõş 17.10.2008 günü, saat 11.00’den 11.10’a ka- dar 1. İcra Müdürlüğü’nde açõk arttõrma suretiyle yapõ- lacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü ba- ki kalmak şartõyla 27.10.2008 günü, saat 11.00 - 11.10’da ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok art- tõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere arttõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok arttõrana ihale edile- cektir. Şu kadar ki, arttõrma bedelinin malõn tahmin edi- len kõymetinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin ala- cağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla ol- masõ ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõ- cõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2- Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõy- metin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar ka- dar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri la- zõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflarõ alõcõya aittir. Birikmiş ver- giler satõş bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ, dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaş- madan hariç bõrakõlacaklardõr. 4- İhaleye katõlõp, daha sonra ihale bedelini yatõrma- mak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli ara- sõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden mütesesilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn, Daire- mizce tahsil olunacak, bu fark, varsa özellikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin göre- bilmesi için dairede açõk olup, masrafõ verildiği takdir- de isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/264 sayõlõ dosya numarasõyla Müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 7- Satõş ilanõ ilgililerine tebliğe gönderilmiş olup, ad- reste tebligat yapõlamamasõ veya adresleri bilinmeyen- ler için de işbu satõş ilanõnõn ilanen tebligat yerine kaim olacağõ ilan olunur. 15.08.2008 (İc.İf.K. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 47648 EDİRNE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2007/3901 - TAPU KAYDI: Edirne Merkez, Kavgaz Mah.Cilt/Sayfa No:7/748’da kayõtlõ, 244 m2 yüzölçümlü, 1854 ada, 1 par- sel de kayõtlõ, tapu kaydõnda arsa vasfõnda olan ve haliha- zõrda ve aşağõda ayrõca özellikleri belirtilen yapõ mevcut olup, taşõnmazõn tamamõ. Satõşa çõkarõlmõştõr. ÖZELLİKLERİ: Edirne Merkez, Kavgaz Mah. Cilt/Sayfa No: 7/748'de kayõtlõ, 244 m2 yüzölçümlü, 1854 ada, 1 par- sel de kayõtlõ tapu kaydõnda arsa vasfõnda olan ve haliha- zõrda 244,00 m2 arsada zemin, 1. kat ve çatõ katõndan olu- şan dõş cephesi sõvalõ ancak boyasõz, ahşap pencere ve ka- põ doğramalõ, kalorifer tesisatõ döşenmiş, ancak petek ve ka- lorifer kazanõ olmayan, toplamda 275.00 m2 (çatõ katlarõ da dikkate alõnmõştõr). Konut olarak kullanõlan yapõ mevcut- tur. Zemin katta duvarlarõ alçõ sõvalõ, ancak boyasõz mutfak dolaplarõ ve tezgâhõ sökülmüş durumda, wc seramik ve fa- yanslarõ yapõlmõş I. kat duvarlarõ alçõ sõvalõ ancak boyasõz, yerler seramik kaplama yapõlmõş, çatõ katõ yerler seramik kaplõ, duvarlarõ alçõ sõvalõ ancak boyasõzdõr. Taşõnmaz bu haliyle satõşa çõkarõlmõştõr. İMAR DURUMU: Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 20/11/2007 tarih ve 2518 sayõlõ yazõlarõ ile, Şehir İmar planõ içinde El 7d 07b 4d paftasõnda, kõsmen yolda, kõsmen "A" işaret bölge içinde Emax.: 1.50 hmax: 15,50 irtifalõ konut alanõnda kalmakta olup "A" işaretli böl- geler ile ilgili plan notu ve imar planõnda kaldõğõ bildiril- miştir. SATIŞ SAATİ: 14.00 - 14.10 Arasõ MUHAMMEN BEDELİ: Edirne İcra Hukuk Mahkeme- si’nin 24/07/2008 tarih, 2008/29 Esas, 2008/283 karar sayõlõ ilamõ gereğince arsanõn değeri .79.300,00 YTL ve yapõ de- ğeri de 92.812,50 YTL olmak üzere toplam 172.112,50 YTL üzerinden satõşa çõkarõlmõştõr. Satõş Şartlarõ: 1- Satõş 20.10.2008 günü, yukarõda belirtilen saatler ara- sõnda Edirne Adliyesi l. İcra Müdürlüğü kapõsõ önünde, açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen değerin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ top- lamõnõ ve satõş ve paylaştõrma giderlerini geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedele alõcõ çõkmazsa en çok artõra- nõn taahhüdü saklõ kalmak şartiyle 30.10.2008 günü, aynõ yer ve saatler arasõnda ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada da rüçhünlõ alacaklõlarõn alacaklarõ toplamõnõ, sa- tõş ve paylaştõrma giderlerini geçmesi ve, artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40'õnõ bulmasõ lazõmdõr. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2- Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş pe- şin para iledir. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masraflarõ ile KDV alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu taşõn- maz üzerindeki haklarõnõ, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ, dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde dai- remize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu si- cili ile sabit olmadõkça paylaştõrmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4- Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde öden- mezse, İcra İflas Kanunu’nun 133'üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve %9 faizden alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kal- madan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, gideri verildiği takdirde isteyen alõ- cõya bir örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve mündere- catõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak iste- yenlerin yukarõda yazõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümü- ze başvurmalarõ ilan olunur. 23.08.2008 (İİK. m. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Not: Tebligat yapõlamayan ilgililere tebligat yerine kaim ol- mak üzere ilanen tebliğ olunur. (Basõn: 48191) BABAESKİ 1. İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2008/301 Tal. Satõlmasõna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kõymeti, adedi, evsafõ: 1- Taşõnmaz Kõrklareli ili, Babaeski ilçesi, Hacõhasan Mahallesi, İstanbul Yolu Sokak. 929 ada, 5 parsel nolu, 1/36 arsa paylõ, A Blok zemin kat, 3 bağõmsõz bölüm nolu, dairenin tamamõ 160 m2 olup, bağõmsõz bölüm konut olarak kullanõlmakta, dairede bir mutfak, bir salon, üç yatak odasõ, bir WC, bir banyo ve bir kiler bulunmaktadõr. Islak hacimler seramik, fayans, diğer kaplamalar par- kedir. Kaloriferli olan dairenin duvarlarõ plastik boya ve kartonpiyerlidir. Şehir merkezine uzak bir mesafededir, günümüz koşullarõndaki değeri 85.000,00-YTL olarak bilirkişi tarafõndan tespit edilmiştir. Hissesi tamdõr. Satõş saati 14.00-14.10 arasõndadõr. 1- Satõş, 24.10.2008 günü, yukarõda belirtilen saatler arasõnda Babaeski Hükümet Konağõ (1.) İcra Müdürlüğü’nde açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin %60’õnõ ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak suretiyle 03.11.2008 günü, aynõ yer ve saatlerde ikinci arttõrma- ya çõkarõlacaktõr. Bu atrtõrmada da bu miktar elde edilememişse, gayrimenkul en çok atrtõranõn ta- ahhüdü saklõ kalmak üzere arttõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok arttõrana ihale edi- lecektir. Şu kadar ki, arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin satõş masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi dü- şecektir. 2- Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20’si nispetinde nakit veya bu mik- tar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harcõ, tes- lim masrafõ ve %18 KDV alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ, husu- siyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ, dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde dairemize bil- dirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõ- lacaklardõr. 4- İhaleye katõlõp, daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan, tüm alõcõlar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer za- rarlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt fai- zi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn, dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, masrafõ ve- rildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, baş- kaca bilgi almak isteyenlerin 2008/301 Tal. sayõlõ dosya numarasõyla Müdürlüğümüze başvur- malarõ işbu satõş ilanõ, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapõlamayan ilgililere ilanen tebligat yerine kaim olacağõ ilan olunur. 01.09.2008 (İc.İf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 48547 ZİLE l. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya: 2008/340 1- TAPU KAYDI VE ÖZELLİKLERİ: Tokat İli, Zile İlçesi, Kõzõlcin köyü Yazõ mevkii 1678 parselde kayõtlõ, 3200 m2 miktarlõ sulu tarõma elverişli tarla vasfõnda taşõnmazdõr. SATIŞ SAATİ: 10.00 - 10.05 arasõ. MUHAMMEN BEDELİ: 6.400,00 YTL 2- TAPU KAYDI VE ÖZELLİKLERİ: Tokat İli, Zile İlçesi, Kõzõlcin köyü, Yazõ mevkii 1679 par- selde kayõtlõ, 3200 m2 miktarlõ sulu tarõma elverişli, tarla vasfõnda taşõnmazdõr. SATIŞ SAATİ: 10.10 - 10.15 arasõ. MUHAMMEN BEDELİ: 6.400,00 YTL 3- TAPU KAYDI VE ÖZELLİKLERİ: Tokat İli, Zile İlçesi, Kõzõlcin köyü, Köyiçi mevkii 3013 parselde kayõtlõ, 676 m2 miktarlõ betonerme ev, samanlõk ve ahõr ile besici evi vasfõnda taşõnmaz olup, taşõnmaz üzerinde 8.40x13.50 mt ebadõnda ahõr ve ikinci katõ mesken olarak kullanõlan be- tonarme bina ile 8.00x10.00 mt. Ebatlarõnda ikinci bir ev ve samanlõk bulunmaktadõr. Taşõnmaz elektrik, su, telekom ve ulaşõm hizmetlerinden yararlanmaktadõr. SATIŞ SAATİ: 10.20 -10.25 arasõ MUHAMMEN BEDELİ: 80.959,00 YTL Satõş Şartlarõ: 1-Satõş 20.10.2008 günü, yukarõda belirtilen saatler arasõnda, Zile Adalet Sarayõ önünde açõk ar- tõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen değerin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş ve paylaştõrma giderlerini geçmek şartõ ile ihale olunur. Böy- le bir bedele alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartõyla 30.10.2008 günü, ay- nõ yer ve saatler arasõnda ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada da rüçhanlõ alacaklõlarõn ala- caklarõ toplamõnõ, satõş ve paylaştõrma giderlerini geçmesi ve artõrma bedelinin malõn tahmin edi- len kõymetinin %40'õnõ bulmasõ lazõmdõr. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2-Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, damga vergisi, 1/2 tapu harç ve mas- raflarõ ile KDV alõcõya aittir. Tellaliye resmi, Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3-İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu taşõnmaz üzerindeki haklarõnõ, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ, dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri la- zõmdõr. Aksi takdirde haklarõ, tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaştõrmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4-Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse, İcra İflas Kanununun 133'üncü mad- desi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve %10 faizden alõcõ ve kefilleri me- sul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, gideri verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6-Satõşa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başka- ca bilgi almak isteyenlerin yukarõda yazõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 27.08.2008 (İİK. (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. İİK'nin 127. maddesi uyarõnca işbu ilan kendisine tebligat yapõlamayan şahõslara ilanen tebligat yerine kaimdir. (Basõn: 48170) SAYFA CUMHURİYET 7 EYLÜL 2008 PAZAR 16 TELEVİZYON cumtv@cumhuriyet.com.tr ‘Mahya Işõklarõ’ TV Servisi - Sunay Akın’õn hazõrlayõp sunduğu “Mahya Işıkları” programõnõn bu bölümüne, gazeteci Uğur Dündar ve başarõlõ müzisyen Fuat Saka konuk oluyor. Koç Müzesi’nden canlõ olarak ekrana gelen yapõmda, Akõn, programa konuk olan Dündar ve Saka ile, gündem, siyaset, müzik üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştiriyor. Programõn yapõmcõlõğõnõ Mutlu Hesapçı ve Cemal Karataş, yönetmenliğini ise Berşan Yıldız üstleniyor. tv8, 18.10 İzmir Kitap Fuarõ’õnda şiir TV Servisi - Doğan Hızlan’õn hazõrlayõp sunduğu “Karalama Defteri” programõnõn bu bölümünde, 13. İzmir Kitap Fuarı’nda Arif Damar’õn şiiri değerlendiriliyor. Yapõmda, Burçak Evren’den İstanbul’daki İtalyan İzi’nin, Lütfü Tınç’tan Doğan Kitap’õn ‘Yakın Tarih Dizisi’nin öyküsü ekrana geliyor. CNNTürk, 12.10 Terim’den bilinmeyenler TV Servisi - “Oradaydım” belgeselinin bu bölümünde, UEFA Şampiyonluğu kazanan ilk Türk takõmõ olan Galatasaray’õn, 17 Mayõs 2000 tarihinde Arsenal’le oynadõğõ final maçõnda yaşananlar anlatõlõyor. Tarihi maç öncesi antremanlarõn anlatõldõğõ yapõmda, Fatih Terim Türk futbol tarihinin en büyük başarõlarõndan biri olan UEFA Kupasõ final maçõnõn bilinmeyenlerini “Oradaydõm” belgeseli izleyicileriyle paylaşõyor. CNNTürk, 23.10 Göçmenlerin yaşam öyküsü TV Servisi - “Karanlık Gözler”de, İstanbuldaki kaçak göçmenlerin yaşam mücadesi gözler önüne seriliyor. Yapõmda, Afrika’dan bir yolunu bulup Türkiye’ye gelen, ülkelerindeki açlõktan, iç savaşlardan kaçarak, can güvenliklerini sağlamak ve para kazanmak uğruna Avrupa’ya ulaşmakyõ amaçlayan göçmenlerin öyküsü anlatõlõyor. NTV, 23.10 TV PROGRAMLARI Sunay Akın Fatih Terim 08.00 Rachealray Show10.00 The Martha Stewart Show 12.00 Ellen Show 14.00 Dizi: Desperate Housewiwes 18.30 Conan O’Brien 20.30 Dizi: It’s Always Sunny In Philadelphia 21.00 Dizi: The Sopranos 23.00 Dizi: Secrealaward 24.00 Dizi: South Park 01.00 Dizi: Dirt 02.00 Dizi: World Series Poker (0 212 335 00 00). 09.00 Pazardan Pazara Ta- tilde 10.35 Yabancı Film: Yabandan Gelen Adam 12.00 Dev Kanatlar 13.35 Gökkuşağı 14.35 Pazar Ekspresi 15.25 Alternatif Tatil 16.05 Gönlümüzde Yaşayan Peygamber 16:40 İslam-İnanç İmparator- luğu x 17.50 Ramazan Sevinci 20.00 Haber 20.40 Yerli Filmi: Kuruluş 23.35 Stadyum Özel 00.50 Günün Ardından 01.10 Tasav- vuf Müziği (0 312 490 43 00). 09.30 Habervizyon 11.10 Medya Medya 12.10 Karşı- lıksız Sevgi 13.25 Şiirle Ge- lenler 14.45 Biliyor Musun? 14.50 Acemiler 15.25 Yayın Dünyası 16.15 Spor Pazarı 16.55 Not Defteri 18.25 Gizemli Sayılar 19.00 Haber 19.50 Anadolu’dan 20.00 Yabancı Film: Yaprak Dökümü 21.30 İznik Çinileri 22.10 Dünyanın Türkü- sü 23:00 Gün Biterken 23.15 Ustalarla Türkiye Defteri 23.45 Bilişim Rüzgarı 00.30 Gece Yarısı Muhabbeti (0 212 259 72 75). 09.00 Çizgi Sinema 10.00 Gazeteci 12.00 Bilim ve Toplum 13.15 Gündem 17.00 Sanat Hayatı 18.00 Sı- nıf Gözüyle 19.00 Ana Haber 20.00 Edebi- yat Cephesi 21.00 Haftaya Bakış 22.00 Köy- den Kente (0 212 251 50 90). 09.10 İş ve Yaşam 10.10 Gezgin 11.10 Siyasal Analiz 12.10 Time Out 13.10 Renk- ler 13.40 On 14.10 Kısa Bir Ara 15.10 Moda Türk 15.30 Öteki Tanık 16.10 Digital Hayat 16.30 Maksimum So- kaktayız 17.10 Tatil Rotası 17.40 Mu- sa’nın Mikrofonu 18.10 Cevap Anahtarı 19.10 Çağatay Yolda 20.10 Kısa Bir Ara 21.10 En Heyecanlı Yeri 21.40 Futbol Ak- tif 23.20 Cruiseksper (0 212 449 07 00). 07.00 Çizgi Film Kuşağı 12.00 Çizgi Film: Spongebob Squa- repants 13.00 Dizi: The King Of 15.00 Dizi: Smallville 17.00 Dizi: According To Jim 18.00 Dizi: Chuck 19.00 Dizi: The Closer 20.00 Dizi: Scrubs 21.00 Dizi: How I Met Your Mother 22.00 Yabancı Film: Stella Sokağı 24.00 Dizi: Family Guy 01.00 Dizi: Scrubs 04.00 Dizi: Dexter (0 212 330 01 01). 07.00 Sabah Haberleri 08.00 Di- zi: En İyi Arkadaşım 09.00 Evlere Şenlik 10.00Pazar Sürprizi 13.00 Gün Ortası Haberleri 13.30 Sol Şerit 14.00 Dizi: Şöhret Yolun- da 15.00 Makamlar ve Mekanlar 17.00 Ge- ce Sesleri 19.00 Ana Haber 19.45 Spor Say- fası 20.00 Var Mısın Yok Musun? 23.00 6 Pas 03.00 Makamlar ve Mekanlar 05.00 Ya- bancı Film: Napolyon (0 212 355 01 01). 07.00 Çizgi Film 10.40 Ali Baba ve 40 Haramiler 11.40 Yerli Film: Gönül Hırsı- zı13.30 Dizi Magazin 15.20 Çizgi Film 18.10 Yabancı Film: Rusya’ya Dönüş 20.00 Haber 20.40 Yabancı Film: Bir Otostopçunun Galaksi Rehberi22.35 Yabancı Film: Fetva 02.30 Yabancı Film: Koş Ronnie Koş (0 212 448 50 00).09.00 Haberler 09.10 Ye- şil Rehber 10.10 Yeşil Ha- berci 11.10 Küçük Geze- gen İçin Büyük Fikirler 13.00 Haber 13.10 Denizde Hayat 14.00 Haberler 14.10 Futbol Mundial 17.00 Ha- ber Bülteni 17.10 Afrika’dan Futbol 18.10 Spor Bülteni 19.00 Haberler 19.10 Hare- ket Halinde Türkeye 20.00 Ana Haber Bül- teni 20.45 Yakın Yerler 21.00 Rock Müzi- ğinin 7 Hali 23.00 Haberler 23.10 Karan- lık Gözler: İstanbul’da Kaçak Olmak 24.00 Haber Bülteni (0 212 335 00 00). 07.50 Yabancı Film: Öz- gürlük Şarkısı 09.50 Ya- bancı Film: Geçmişte Ka- lan 11.30 Yabancı Film: Nancy Drew 13.05 Yabancı Film: Gürültü 14.45 Yabancı Film: Atl 16.40 Yabancı Film: İçimdeki Çocuk 18.40 Yabancı Film: Güneyin Dilberleri 20.30 Yabancı Film: Transformers 02.25 Film: Transformers (0 212 326 00 00). 06.00 Çizgi Film Kuşağı 11.00 Dizi: The muppets of wizard of oz 13.00 Dizi: Catherine Cook- son 16.00 Dizi: Friday Night Lights 17.15 Dizi: Spooks 18.15 Dizi: West Wing 19.15 Jake in Progress 20.00 Dizi: Monk 21.15 Yabancı Film: Spartaküs 23.30 Lost (0 212 326 40 00). 07.00 Haber Bülteni 08.05 Hayatım ve Şehrim 09.05 Her Yerde Bir Haber Var 10.05 Yaz Sohbetleri 11.05 Hayatım ve Şehrim 12.10 Karalama Defteri 14.15 Damalı Bayrak 14.50 F1 Belçika GP 17.15 Farkında mısı- nız? 18.00 Smaç 18.25 İş‘te Gündem 18.50 Ramazan Menüsü 19.00 Haber 19.25 Spor Vizyon 20.25 Kokpit 21.00 Fut- bolmania 23.00 Haberler 23.10 Oradaydım 00.10 F1 Belçika GP (0 212 413 56 00). 08.30 Pokemon 4 10.00 Emret Komutanım 12.10 Kardelen 14.10 Dizi: Aş- kım Aşkım 16.10 Yabancı Film: Hafız Yusuf Efendi 18.30 Ana Haber 19.30 İs- lamiyetin Doğuşu ve Hz. Muhammed’in Ha- yatı 20.30 Yerli Film: Japon İşi 22.40 Ya- bancı Film: İftiranın Bedeli 00.30 Süper Aile 02.30 Video Gag (0 216 554 66 11). 06.30 Yumurcak TV 08.00 Di- zi: Hepsi Bir 10.20 Dizi: Sele- na 12.30 Gün Ortası 13.00 Ekopazar 14.00 Harika Pazar 16.20 Dizi: Sıla 19.00 Haberler 20.30 İbo Show 24.00 Tv’de Film 01.50 Dizi: Sıla 03.10 Sahur Programı (0 212 354 30 00). 08.00 Dizi: Bez Bebek 12.00 Öğle Gündemi 12.15 Dekodizayn 14.15 Ramazan Programı 15.15 Yabancı Film: Özgür Ruh 17.00 Dizi: Bez Bebek 19.00 Haberler 19.45 Spor 20.00 Dizi: Ar- ka Sıradakiler 23.00 Yabancı Film: Son Kale 04.45 Ana Haber (0 212 454 71 71). 07.00 Çizgi Film 08.00 Her Eve Lazım 09.10 Dizi: Pulsar 11.30 Otokolik 12.20 Son Moda 13.10 Festival Magazin 14.10 Hakan’la Geziyorum 15.10 Dizi: Son Ba- har 17.30 İftara Doğru 19.00 Ana Haber Bül- teni 20.00 Popstar 24.00 Futbolig 02.00 Ha- berler 05.00 Kliptonik (0 212 413 50 00). 09.15 Burası Haftasonu 12.00 Haber 12.15 3 İnsan 3 Öykü 13.15Medikal 14.25 Aktüalite 15.25 Teknopark 17.00 Haber Bülteni 17.15 Müzik-Atak 18.00 Haber Büleni 18.15 Fihrist 19.30 Ana Haber Bülteni 20.15 Metropol 21.00 Basın Kulübü 24.00 Haberler 00.15 Fihrist 01.05 Müzik Atak (0 212 313 60 00). 06.00 Çizgi Film 07.15 Dizi: Hannah Montana 08.00 Dizi: Acemi Cadı 10.00 Koştur Eğ- len 12.00 BKM Mutfak-Çok Güzel Hareketler Bunlar 13.45 Her Eve Lazım 19.00 Ana Haber Bülteni 19.50 Spor 20.00 Dizi: Düğün Şarkıcısı 22.15 Dizi: Gece Gündüz 00.30 Belçika Grand Prix, Spax Belçika 02.30 Dizi: Dü- ğün Şarkıcı 04.50 Allah’ın Kılıcı 06.00 Si- garanın Zararları (0 212 478 00 88). 07.00 8. Etap 08.00 Çizgi Film 09.30 Tv’de Film 11.30 Bunu Konuşalım 13.20 Dizi: Mu- tant X 15.00 Pasta Atölyesi 15.45 Canlı Kayıt16.30 Rota 17.15 Kentle- rin Dili 18.30 Mahya Işıkları 20.00 Haber 20.45 Yabancı Film: Kahramanlar 22.45 Ve Gool 01.00 Yabancı Film: Kahraman- lar 05.00 Kentlerin Dili 06.00 Başak Sayan ile Kayıt Dışı (0 212 288 51 52). 07.00 Sihirli Ekran 09.30 Müzik Dergisi 10.30 Rüyalar Gerçek Olsa 12.00 Gündem Siyaset 13.15 Türksoy’la İpek Yolu 14.15 Zevkler ve Rentkler 15.30 Aş Kendini 16.20 VIP Pazar 17.00 Kiosk 18.10 Kar- deşlik Sınır Tanımaz 18.50 Haber Bülteni 20.30 Yabancı Film: Güneş İmparator- luğu 23.00 Yabancı Film: Özgün Jack 01.00 Gündem Siyaset (0 212 355 85 00). 09.00 Belgesel 11.00 Düşünme Zamanı12.30Strateji13.30Sa- tır Arası 14.30 Artı Eğlence 17.15 Yörük Obalarımız 18.00 Büyülü Perde 19.00 Haber 19.45 Spor 20.00 DestanlarımızÖykülerimizAğıtlarımız21.00Bü- yülü Perde 22.30 Manşet (0 312 231 21 00). 07.00 En Sevilen Müzik Klip- leri 11.00 Çizgi Film 12.00 Belgesel 12.00Türkülerimiz Deyişlerimiz 12.40 Gözden Kaçanlar 13.30 En Sevilen Müzik Klipleri 15.00 Türkü Bahçesi 19.00 Ana Haber 20.00 Sanat Dünyası 21.00 Kara Tren 22.30 Bizim Kadınlarımız 23.30 Belgesel 24.00 Si- nema (0 212 639 74 31).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog