Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 7 EYLÜL 2008 PAZAR CUMHURİYET SAYFA KÜLTÜR 15 Eylül ayı yaprak dökümü ayı, hüzün ayı. Ruhi Su’yu, Azra Erhad’ı, Bedri Rah- mi Eyüboğlu’nu, Yılmaz Güney’i, Erkan Yücel’i, Ergun Köknar’ı, Kerim Afşar’ı, İlhami Soysal’ı, Mehmet Kemal’i ve daha nicelerini (en yakın arka- daşım, canım annemi de) hep bir eylül rüzgârı ara- mızdan aldı götürdü... Eylül ayı benim için ay- nı zamanda hem “6-7 Ey- lül” olaylarına ve “12 Eylül” ve tüm çağrışımlarına açık olduğu için öfke ayı! O vahşet dolu şiddet olayla- rının da, o faşist darbenin ve sonrasındaki zulmün de hesabını soramamış ol- manın utancını içimde bü- yütmenin ayı... Eylül ayı, Yahya Ke- mal’in belki de en güzel di- zelerini bana her sonbahar yeniden anımsatan ay: Şai- re göre ilkbaharda “aşi- nalık, aşk oluverse” de, sonbahar “Bitmez bir öz- leyiştir, ölümden beter bi- le.”... İşte “Eylül Sonu” şii- rinden en sevdiğim dizeler: “Günler kısaldı. Kanlıca’nın ihtiyarları / Bir bir hatırla- makta geçen sonbaharı./ Yalnız bu semti sevmek için ömrümüz kısa... / Yaz- lar yavaşça bitmese, gün- ler kısalmasa...” Günler kısalmaya başla- dı bile. Ama günler kısalsa bile, şimdi tam da kıyılara varıp, denize girme mev- simidir bence. Kıyılardan arsız tüketicilerin, kalaba- lıkların, gürültünün, gös- terişin, sömürgenliğin çe- kilmeye başladığı mev- sim... Hani ünlü “Sonbahar Yaprakları” şarkısında söy- lendiği gibi: Kuru yapraklar kürek kürek ya da yürek yürek toplanır. Anılar ve pişmanlıklar da... (“Gör- dün mü, unutmadım bana söylediğin şarkıyı... Bize benzeyen şarkıyı...”) Ve ... Ve deniz, ve dalgalar kum- salın üzerinden, ayrılmış sevgililerin ayak izlerini si- ler süpürür. İşte öyle bir kıyı kasaba- sında gözlerim, sahil bo- yunca yürüyen şairi, İlhan Berk’i arıyor. Ama o yok... Kimi zaman “gazetecilik“ adına yapılanlardan müthiş bir utanç duyuyorum! İlhan Berk aramızdan ayrıldık- tıktan sonra kimi gazeteler onu magazin malzemesi yapmaya kalkıştı! Bugüne dek koca şairin şiirine tek satır ayırmayanlar, sevgili- lerinden söz eder oldu! Bu mu gazetecilik! Yuh ol- sun! Lütfen! Sevmenizi beklemiyorum, en azından saygılı olun! İşte bir haf- tadır bu öfkeyi de içimde büyütüp duruyorum! Orhan Pamuk’un “Ma- sumiyet Müzesi”ni okuyo- rum... Sular seller gibi akıp gidiyor. Ayrıntıların zen- ginliği, nesnelerle çarpıcı ilişki, “cin”likler, “şaşırt- maca”lar... Hayır hayır, sus- tum.. bitirmeden konuş- mayacaktım ama dayana- madım. Zaten bir haftadır tüm medya doğal olarak “Masumiyet Müzesi’ne” odaklanmış durumda. İlk yüz bin adet kitap tüken- miş şimdi ikinci yüz binde sıra. Artık kimse “Bana Or- han Pamuk okumak zor geliyor” diyemeyecek. Duymuşsunuzdur, roma- nın 3 baş kahramanı var: Şimdilik Kemal’in peşine takılıp gidiyorum. Ama doğrusu henüz Füsun ve Sibel’i bulamıyorum... Ne- rede şu kadınlar? Umarım yakında bulurum... zeynep@zeyneporal.com faks: 0212.257 16 50 kultur@cumhuriyet.com.tr ESİNTİLER ZEYNEP ORAL Eylül Düşleri, Eylül Düşünceleri... R amazan ayõ, İstanbul’da, baş- ka hiçbir kentte görülmeyen bir elbiseye sahip olmuştur. İslam kültürünün gardõrobundaki bu son derece özgün elbise; mahyacõlar, yazarlar ve tiyatrocular tarafõndan 400 yõllõk bir gelenek sonunda ortaya çõk- mõştõr. Ne yazõk ki, inanç ve etnik de- ğerlerin sabah kahvaltõsõndaki haş- lanmõş yumurtalar gibi tokuşturul- masõndan doğan çatlaklar üzerine po- litika yapmanõn marifet sayõldõğõ son yirmi yõldaki sõğ düşünceler bu õşõklõ, aydõnlõk elbisenin unutulmasõna hizmet etmiştir. Bunda şairlerin ve yazarlarõn ramazan ayõna sõrt çevirmelerinin de payõ büyüktür. Oysa, çok değil, yakõn tarihimizde, edebiyatçõlarõn gazetelerdeki ramazan yazõlarõ okurlar tarafõndan sabõrsõz- lõkla beklenirdi. İstanbul’un işgal al- tõnda olduğu 1920 yõlõnõn Ramazan ayõnda, Yakup Kadri Karaosma- noğlu’nun İkdam gazetesindeki yazõ- sõnõ anõmsayan kaç kişi kaldõ?.. Anõm- sayalõm, Yakup Kadri’nin özlemini: “Bu ramazan, bizde geçmişe ait bir- çok esefler ve tahassürler uyandırıp duruyor. Genç, ihtiyar hepimiz ço- cukluğumuzun ramazanlarının ma- sum, birçok tatlı hatıralarıyla dolu- yuz. Kimimiz bundan 30-40 sene ev- velki iftar sofralarını, kimimiz Di- reklerarası âlemlerini, kimimiz mah- yaları, kimimiz Beyazıt’taki sergileri, şu kokulu çörekleri, bu sıcak pide- leri, hülasa hepimiz bir şey hatırlı- yoruz, bir şeyin hasretini çekiyoruz. Bu ramazan bütün eksiklikleriyle doğrusu bize bir dağ-ı derun oldu.” Aynõ yõl, Cenab Şahabettin de Alemdar gazetesinde “Ramazan Has- bihalleri” yazmaktadõr. Yazar, halkõn arasõna karõşarak, gündelik hayatta kõvrak zekâsõna takõlanlarõ okurlarõy- la paylaşmaktadõr. Gelin, Cenab Şa- habettin’in 88 yõl önce duyduklarõnõ, günümüzle kõyaslayarak okuyalõm: -Bir devrin kazı bazen başka dev- rin kartalı olur. -Bizim memlekette söyleyeni değil, bağıranı dinlerler. -Başını semaya çarpmaktan kor- kan ancak cücelerdir. -Alıkların sükûtu bana boş kasa- ları hatırlatır. -Develer kılavuzları eşek olduğu- na kızarlarmış. Eğer bu rivayet doğru ise demek olur ki develer in- sanlardan daha ziyade nefislerine hürmetkârdır. -Çalık fasulyesine nispetle sırık ne ise bize nazaran ümit de odur. Bir zamanlar yazarlar, halkõn arasõ- na karõşarak, oradan duyduklarõnõ ya- zarlardõ. Bugün ise birbirlerinden duy- duklarõ dedikodularõ yazmayõ marifet sayõyorlar. İnternetin hiç de merak etmediğim, bu yüzden de nasõl bakõl- dõğõnõ bile bilmediğim sitelerindeki ha- yattan kopuk, sabun köpüğü yazõlardan beslenen pek çok yazarõn, zavallõ ve- remli çocuklar gibi cõlõz yazõlarõnõ okudukça şu soruyu soruyorum ken- dime: “Bu gibi yazılar olmasaydı, ha- yatımızdan ne eksilirdi...” Yanõt ko- caman bir “hiç” olmaktadõr. Cenab Şahabettin’in yõllar önce va- pur yolcularõndan duyduğu sözler, 88 yõl sonra da aynõ diriliğini, canlõlõğõnõ koruyacaktõr. Tõpkõ, yazarõn tramvay yolcularõndan topladõğõ, her biri hazi- ne değerinde olan şu sözler gibi: -Yüksek makamlar ancak hafif başları döndürür. -Saadet sokakta bulunmaz ve pi- yangodan çıkmaz; çalışa çalışa ka- zanılır. -Duvak altında her kadın az çok güzeldir; duvak açıldıktan son- ra… Bilmem! -Göz kulaktan ziyade aldanır. Az aldanmak istersen evvela kulaktan âşık ol, sonra gözden. -Saadete bir rüya diyorlar: Belki doğrudur ama o rüyayı görmek için uyanık bulunmak şarttır. -Karnı tok olan için ramazanla bayramın farkı yoktur. Batõ’nõn Noel õşõklarõ varsa, İstan- bul’un da mahya õşõklarõ vardõr... İs- tanbul’a özgü olan mahya geleneğiy- le yazõ, minareler arasõna taşõnmõştõr. Yazõ ustalarõ olan edebiyatçõlar da, ka- lemleriyle, tadõna doyum olmayan an- latõmlarõyla ramazanõ aydõnlanma ayõ- na dönüştürmüşlerdir. Bu, yalnõzca kültürümüze özgü bir gelenektir. Kül- tür DNA’larõmõzdaki hastalõğõn bir nedeni de, bu geleneğin zayõflamasõ, edebiyatçõlarõn ramazan kültürüne sõrt çevirmeleridir. Yeryüzünde, en uç noktasõnda yazõ araç ve gereçlerinin olduğu tek tapõ- nağõn İstanbul’da olduğunu bilme- mek, uygarlõk denilen satranç oyu- nunda yapõlacak güçlü bir hamleden mahrum kalmaktõr. Bu cami, Haliç’in kõyõsõnda bulunan Defterdar Camii’dir. Ne mutlu ki, fõr- tõnalõ bir havada düşerek kõrõlan hok- ka ve kalem, günümüzde yerine yeni- den konulmuştur. Minarenin ucunda duran o hokka ve kalemi bu konuda- ki yazõlarõma verilmiş bir ödül olarak görüyorum. Batõ’nõn Noel õşõklarõ varsa, İstanbul’un da mahya õşõklarõ vardõr Yazõ ustalarõ olan edebiyatçõlar da, kalemleriyle, tadõna doyum olmayan anlatõmlarõyla ramazanõ aydõnlanma ayõna dönüştürmüşlerdir. Bu, yalnõzca kültürümüze özgü bir gelenektir. Kültür DNA’larõmõzdaki hastalõğõn bir nedeni de, bu geleneğin zayõflamasõ, edebiyatçõlarõn ramazan kültürüne sõrt çevirmeleridir. Kültür Servisi - Lef- koşe Türk Belediyesi ta- rafõndan düzenlenen 6. Kõbrõs Tiyatro Festivali 2 Eylül’de başladõ. 26 Eylül’e kadar devam edecek olan festivalde Kõbrõs’tan Lefkoşe Be- lediye Tiyatrosu, Girne Belediyesi Tiyatro Stüd- yosu ve Kõbrõs Türk Devlet Tiyatrolarõ; Tür- kiye’den Ankara Dev- let Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Kenter Ti- yatrosu, İstanbul Şehir Tiyatrolarõ, Sivas Devlet Tiyatrosu oyunlarõnõ sahnele- yecekler. Festivalde 8 Eylül Pazartesi İstanbul Şehir Tiyatrosu Ya Devlet Başa Ya kuzgun Leşe, 11 Eylül Perşembe Sivas Devlet Tiyatrosu 72. Ko- ğuş, 13 Eylül Cumartesi Girne Belediye Tiyatrosu Nihayet Bitti, 15 Eylül Pazartesi İstanbul Şehir Tiyatrosu Titanik Or- kestrasõ, 18-19 Eylül Perşembe Kenter Ti- yatrosu 39 Basamak, 21 Eylül Pazar Kõbrõs Türk Devlet Tiyatrosu Kadõncõklar ve 26 Ey- lül Cuma Lefkoşe Belediye Tiyatrosu ile İstanbul Şehir Ti- yatrosu Canavar Sofrasõ oyunlarõyla tiyatroseverlerle bu- luşacaklar. Kıbrıs’ta tiyatro rüzgârlarıesiyor Ramazanveedebiyat... IĞDIR İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI 2007/447 ESAS Satõlmasõna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kõymeti, ade- di, evsafõ: TAPU KAYDI: Iğdõr Merkez Baharlõ Mahallesi Kars Cadde- si, Zemin kat bağõmsõz bölüm 4 2/32 arsa paylõ 26 ada 64 par- sel ve çok katlõ yapõnm bodrum katõnda bulunan DÜKKÂN. TAŞINMAZIN CİNS VE VASIFLARI: Iğdõr merkezde bulunan belediyenin, PTT ve Tedaş gibi ku- rumlarõn yer altõ ve yerüstü hizmetlerinden faydalanmakta olup, inşaat yönünden herhangi bir eksiği yoktur. Halihazõrda kullanõma müsaittir. Iğdõr Merkez, o bölgede taşõnmazõn zemin değeri kõymet ta- rihi itibarõyla yapmõş olduğum soruşturma ve alõm satõm de- ğerlerine göre M2’si 200.00-YTL’dir. 4 Nolu dükkânõn arsa payõ 20/32 dir. Arsanõn toplamõ 440 m2’dir. Arsanõn değeri 5.500.00-YTL’dir. TAŞINMAZIN ARSA ve ZEMİN DEĞERİ: 4 Nolu Dükkânõn değeri 41.480.00-YTL’dir. Arsa ve dükkânõn toplam değeri 46.480.00-YTL’dir. TAŞINMAZIN EVSAFI VE SATIŞ SARTLARI: 1-) Iğdõr Merkez Baharlõ Mahallesi Kars caddesi, Zemin kat bağõmsõz bölüm 4 2/32 arsa paylõ 26 ada, 64 parsel ve çok kat- lõ yapõnõn bodrum katõnda bulunan DÜKKÂN'õn Toplam de- ğeri 46.480.00-YTL üzerinden BİRİNCİ ARTTIRMA IĞDIR ADLİYE SARAYI GİRİŞ KAPISI ÖNÜNDE, 15.10. 2008 GÜNÜ, SAAT 14.00-14.10'da Açõk arttõrma yolu ile satõşõ ya- põlacaktõr. Satõşa konu bedel üzerinden kdv %18 alõcõdan tah- sil edilecektir. 2-) Yukarõda belirtilen taşõnmaz açõk artõrma suretiyle birinci arttõrma günü arttõrma bedeli taşõnmazõn muhammen bedeli- nin %60'õ ile rüçhanlõ alacaklõlarõn alacaklarõnõn toplamõ, sa- tõş masraflarõ, taşõnmazõn aynõndan doğan vergi borcu mikta- rõ, 1/2 tapu harcõ ile şartname ve ilanda ihale bedelinden öden- mesine karar verilen diğer vergi ve giderler toplamõ ile pay- laştõrma masraflarõ toplamõnõ bulmadõğõ takdirde, en çok art- tõranõn taahhüdü baki kalmak kaydõyla arttõrmanõn on gün da- ha uzatõlmõş olduğu ve daha önce belirtilen ikinci satõş günü olan 25/10/2008 günü, aynõ ver ve saatler arasõnda ikinci ar- tõrmaya %40'õ ile rüçhanlõ alacaklõlarõn alacaklarõnõn toplamõ, satõş masraflarõ, taşõnmazõn aynõndan doğan vergi borcu, 1/2 tapu harcõ bedeli, paylaştõrma (sõra cetveli) giderleri ile şart- name ve ilanda ihale bedelinden ödenmesine karar verilen di- ğer vergi ve giderler toplamõnõ geçmesi halinde ihalenin ya- põlacağõ yukarõda belirtilen miktarlarda teklif yapõlmadõğõ tak- dirde, satõş talebi düşecektir. Satõş tarihlerinin tatile isabet et- mesi halinde, ilk iş mesai günü satõş günü olarak yapõlacağõ- na karar verilmiştir... 3-) Artõrmaya iştirak edeceklerin, HER PARSEL İÇİN tahmin edilen kõymetin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mek- tubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istedi- ğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, 1/2 tapu harç ,birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir, 1/2 tapu alõm harcõ %18 KDV ile ihale damga resmi, tahliye teslim giderleri ve masraflarõ alõcõya aittir. 4-) İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ, hususuyla faiz ve masrafa dair olan id- dialarõnõ, dayanağõ belgeler ile ONBEŞ gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi taktirde haklarõ Tapu Sicili ile sa- bit olmadõkça paylaştõrmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 5-) Satõş bedeli İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini ya- tõrmamak suretiyle, İİK’nin 133. Maddesi gereğince ihalenin feshine sebep olan, tüm alõcõlar ve kefilleri, teklif ettikleri be- del ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilsen tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 6-) Taşõnmazõ satõn alanlar, ihaleye alacağõna mahsuben işti- rak etmemiş olmak kaydõyla, ihalenin feshi talep edilmiş ol- sa bile, satõş bedelini derhal veya İİK’nin 130. maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadõr. 7-) Şartname, ilan tarihinden itibaren Müdürlüğümüzde her- kesin görebilmesi için dairede açõk olup, masrafõ verildiği tak- tirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 8-) Satõşa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve mündere- catõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyen- lerin IĞDIR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN, 2007/447 ESAS sayõlõ dosya numarasõyla Müdürlüğümüze başvurmalarõ, İla- nõn alakadarlara tebliğine, Ayrõca ilgililere yapõlan tebligatla- rõn bila dönmesi halinde satõş ilanõn İİK’nin 127. maddesi ge- reğince tebliğ edilmiş sayõlacaktõr. Adlarõna tebligat yapõla- mayan ilgililere gazete ilanõ tebligat yerine geçerlidir, ilan olu- nur. 26.08.2008 (İc.İfl.K.126) İlgililerin tabirine irtifak hakkõ sahipleri de da- hildir. (Basõn: 47699) MALATYA 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZ AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2005/5411 Bir borçtan dolayõ satõlmasõna karar verilen Malatya Merkez Çilesiz Mah. tapunun 258 ada, 91 parselinde ka- yõtlõ 607 m2 alanlõ arsa üzerinde bulunan evdir. Mülki- yetin 3/12 hissesi borçluya aittir. Adresi; Çilesiz Mah. Aksakal Çõkmazõ No: 1’de bulunmaktadõr. Malatya Mer- kez Belediyesi imar hudutlarõ içerisinde her türlü alt ve üst yapõ hizmetlerinden faydalanmakta olup, imarõ 4 kat inşaat yapmaya elverişlidir. Üzerinde iki katlõ kerpiç du- varlõ, çatõlõ 150 m2 oturum alanlõ ev ile yine üzerinde 80 m2 oturum alanlõ kerpiç duvarlõ, çatõlõ ev bulunmaktadõr. Hissedarlarõn adresi tesbit edilememiş olup, işbu ilan his- sedarlara tebligat yerine geçer. Taşõnmazdaki borçlu his- sesine bilirkişilerce 20.525,00 YTL kõymet takdir edil- miştir. Muammen Değeri: 20.525,00 YTL Satõş Şartlarõ: 1- Satõş 24/10/2008 Cuma günü 10.20-10.30 saatleri ara- sõnda Malatya 3. İcra Müdürlüğü’nde açõk arttõrma sure- tiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen değerin % 60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü ba- kõ kalmak şartõyla 03/11/2008 Pazartesi, aynõ saatte ve yerde ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da bu miktar elde edilememişse taşõnmaz en çok arttõranõn ta- ahhüdü saklõ kalmak üzere arttõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok arttõrana ihale edilecektir. Şu ka- dar ki, arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi la- zõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi dü- şecektir. 2- Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõyme- tin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõm- dõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde 10 günü geç- memek üzere mehil verebilir, ihale pulu, tapu alõm harç ve masraflarõ ile KDV alõcõya aittir. Birikmiş vergiler tel- laliye satõş bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu taşõn- maz üzerindeki haklarõnõ, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ, dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ ta- pu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõla- caktõr. 4- İhaleye katõlõp, daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan, tüm alõcõlar ve ke- filleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr, ihale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn, Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alõ- nacaktõr. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilme- si için daire açõk olup, masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münde- recatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak is- teyenlerin yukarõda yazõlõ dosya numarasõyla Müdürlü- ğümüze başvurmalarõ ile satõş ilanõn tebliğ edilemeyen alakadarlara tebliğ yerine kaim olacağõ ilan olunur. 25.08.2008 (*) İlgililer tabrine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 47693
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog